Kraje programu STUDENT

Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

02

Współfinansowane

03

Nauka języka online

04

ERASMUS E-book

Studenci

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się szczególnie z regulaminami wyjazdów, a także z zasadami wyjazdów dla studentów z potrzebami. Następnie należy przejść poniżej do dokumentów rekrutacyjnych odpowiednich dla danego typu wyjazdu SMS (wyjazdy na studia) lub SMP (wyjazdy na praktyki).

 • Koordynatorzy Wydziałowi

  WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII:
  dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni

  tel. 81 445 66 87

  WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
  prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz

  tel. 81 445 60 08

  WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI:
  prof. dr hab. Justyna Batkowska

  tel. 81 445 67 39

  WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ:
  prof. dr hab. Bożena Denisow

  tel. 81 445 66 15

  WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

  tel. 81 524 81 40

  WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI:
  dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni

  tel. 81 531 97 26

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII:
  prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka

  tel. 81 462 33 56

 • Lista uczelni partnerskich

  Podstawą realizacji działań UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 “Mobilność edukacyjna” są podpisane umowy dwustronne (Inter-Institutional Agreements) z uczelniami, z którymi prowadzona jest wymiana studentów lub pracowników. W umowach sprecyzowany jest rodzaj mobilności (studia, praktyka, dydaktyka, szkolenie), liczba studentów i/lub pracowników biorących udział w wymianie, długość ich pobytu za granicą oraz dziedzina kształcenia jakiej umowa dotyczy.

  Lista uczelni: [Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2023/24] excel

  Proponowane kody dziedzin nauki ISCED dla danego kierunku studiów UP w Lublinie [wykaz_kierunkow_studiow_z_kodami_isced]

  Jeżeli nie będą Państwo mogli dopasować proponowanych przez nas kodów dziedzin nauki ISCED zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w kolejności:

  1. Lista kodów ISCED – F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO [lista_kodow_isced]
  2. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013
 • Lista uczelni z ECHE

  Poniżej lista wszystkich uczelni działających w programie Erasmus+. Dokument ten zawiera kody uczelni potrzebne do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

  Jeśli jest na niej instytucja, która nie jest na naszej liście uczelni partnerskich, prosimy o kontakt z biurem. Pracownicy Biura udzielą informacji co zrobić, aby studia czy praktyka mogły odbyć się w wybranym przez Ciebie miejscu.

  [ Lista uczelni z ECHE Erasmus+ codes 2021-2027 ]

E-book - Przewodnik dla studentów po programie Erasmus+ (eng/.pdf/2,95MB)
Zobacz

Online Linguistic Support

System Online Linguistic Support (OLS) to wsparcie językowe online dla uczestników programu Erasmus+.

Na system składają się test biegłości językowej oraz kursy językowe.

Uczestnicy mobilności (studenci) w programie Erasmus+, których wyjazd jest dłuższy niż 14 dni zobowiązani są do wykonania testu biegłości językowej przed wyjazdem na studia i praktyki. W zależności od jego wyniku otrzymują z automatu kurs językowy on-line.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące logowania oraz korzystania z systemu:

OLS - strona internetowa EU academy
Zobacz
Informacje o OLS
Zobacz
OLS - pierwsze logowanie
Zobacz
Samouczek - dostęp do treści edukacyjnych
Zobacz

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:
language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5h w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia słuchacze się zapisują;
forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
news.

W ramach programu Erasmus+ studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie, tzw. wsparcie dla osób z mniejszymi szansami.

W takim przypadku studenci są uprawnieni do otrzymywania dodatkowo:

 • 250 EUR na każdy miesiąc – mobilności długoterminowe,
 • 100 EUR lub 150 EUR (w zależności od długości pobytu) – mobilności krótkoterminowe
Otrzymanie dofinansowania dla osób z mniejszymi szansami jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią a studentem. 
 
W przypadku przedłużenia przez studenta wyjazdu, Uczelnia może przedłużyć uprawnienia do otrzymywania dodatku w zależności od posiadanych środków finansowych.
 
Niezłożenie przez studenta w terminie wymaganych dokumentów oraz nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności po terminie, nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dofinansowania dla osób z mniejszymi.
 
 
 • Studenci w trudnej sytuacji materialnej

  Aby otrzymać dodatkowe “dofinansowanie dla osób z mniejszymi szansami”, studenci/absolwenci wyjeżdżający na studia/praktykę za granicę, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UP w Lublinie, mają obowiązek złożyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi dokument potwierdzający uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na studia.

  Takim dokumentem jest:

  • Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub 
  • Zaświadczenie potwierdzające pobieranie stypendium socjalnego wydane przez Biuro Stypendiów Studenckich.
 • Studenci z niepełnosprawnością

  Studenci/Doktoranci/Absolwenci z niepełnosprawnością mogą wnioskować o:

  • dodatkowe “dofinansowanie dla osób z mniejszymi szansami”.
   Aby je otrzymać student/doktorant/absolwent jest zobowiązany dostarczyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi, dokument potwierdzający niepełnosprawność: orzeczenie o niepełnosprawności.
  • dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych.
   Są to dodatkowe środki na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa.
   Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.
   We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które będą innymi kosztami, niż zazwyczaj związane z podróżą i utrzymaniem podczas mobilności.

  Dodatkowe środki na pokrycie zwiększonych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością może nastąpić gdy:

  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszt specjalnego transportu)
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez osobę towarzyszącą (w części lub całości trwania wyjazdu). Pobyt osoby towarzyszącej wyłącza możliwość pokrycia kosztów pracy profesjonalnego opiekuna miejscowego.
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego
  • Do realizacji mobilności niezbędne są specjalne materiały dydaktyczne dla studenta w uczelni przyjmującej
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu – koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy.
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta (koszty specjalnego ubezpieczenia)
  • Uczestnik mobilności ponosi inne koszty, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (orzeczenie o niepełnosprawności nadaje prawo do oddzielnego pokoju)

  Poniżej dokumenty do pobrania:

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

  Wniosek studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności

  Karta rozliczenia dofinansowania studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności

 • Dofinansowanie kosztów podróży

  Wsparcie kosztów podróży (podróż standardowa lub podróż z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu)

  Koszty podróży (mobilności krótkoterminowe) dotyczą tylko krótkoterminowych wyjazdów osób spełniających  definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

  odległość

  Ryczałt na koszty podróży na uczestnika

  „green travel” na  uczestnika

  Od 10 do 99 km

  23 EUR

   

  Od 100 do 499km

  180 EUR

  210 EUR

  Od 500 do1999 km

  275 EUR

  320 EUR

  Od 2000 do 2999 km

  360 EUR

  410 EUR

  Od 3000 do 3999km

  530 EUR

  610 EUR

  Od 4000 do 7999 km

  820 EUR

   

  8000 km lub więcej

  1500EUR

   

  Wyjazdy do krajów programu

  0 EUR

  50 EUR

  Odległość liczona jest według Erasmus  Distance Calculator

Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nieustannie podejmuje działania w celu zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Aby zapewnić jak najlepsze warunki naszym studentom w procesie kształcenia, UP w Lublinie oferuje różne formy wsparcia. Każdy student z niepełnosprawnościami może liczyć na indywidualną pomoc dostosowaną do jego potrzeb.

Kontakt:

Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 210
20-950, Lublin
tel. (81) 445 65 40
e-mail: 

Pracownicy Biura:

mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda
Pełnomocnik do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Akademicka 15, pokój 210
tel. (81) 445 65 40, kom. 668 342 221
e-mail:

mgr inż. Monika Kniaziuk
Specjalista do Spraw Dostępności
ul. Akademicka 15, pok. 112
tel. (81) 445 61 08
e-mail:

mgr Natalia Banaszek
Psycholog
ul. Akademicka 15, pok. 210
tel. (81) 445 65 40, kom. 728 882 054
e-mail:

Więcej informacji na stronie Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Poniżej relacje z wyjazdów za granicę, które odmieniły życie naszych studentów:

Sfinansowane ze środków UE.

“Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”

„GREEN TRAVEL” jest to podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tj.: autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (carpooling).

Studenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia  wymogów związanych z “green travel”, tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w  wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na 2 dni na podróż.

PAMIĘTAJ! Aby otrzymać dofinansowanie “green travel”, podróż niskoemisyjnymi środkami transportu musi odbyć się w obie strony.

Jeżeli zamierzasz podróżować “ekologicznie” i chcesz wnioskować o przyznanie dodatkowych środków na taką podróż, złóż wniosek – wniosek do pobrania, a po powrocie z mobilności koniecznie złóż oświadczenie – oświadczenie do pobrania oraz dowody, które potwierdzą korzystanie z niskoemisyjnego środka transportu (bilety, potwierdzenia rezerwacji, itp.).

Rodzaje mobilności krótkoterminowych:

 • mobilności mieszane krótkoterminowe dla studentów I i II cyklu kształcenia,
 • mobilności krótkoterminowe doktoranckie z możliwym komponentem wirtualnym.

Mobilności krótkoterminowe powinny składać się z:

 • pobytu fizycznego w uczelni zagranicznej od 5 do 30 dni,
 • komponentu wirtualnego przed lub po pobycie  stacjonarnym (czas nieokreślony). Komponent wirtualny jest obowiązkowy tylko w przypadku mobilności I i II cyklu studiów.

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium tylko na czas fizycznego pobytu w uczelni zagranicznej.

Wysokość stypendium:

 • 79 EUR / dzień (od 1 do 14 dnia pobytu)
 • 56 EUR / dzień (od 15 do 30 dnia pobytu).

Studenci z niepełnosprawnością i studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie. Więcej informacji w zakładce Dofinansowanie dla osób z “mniejszymi szansami”.

PAMIĘTAJ! Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Kraje mobilności:

Grupa  1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Jeżeli jesteś zainteresowany krótkoterminowym wyjazdem skontaktuj się z Biurem Mobilności Akademickiej i zacznij kompletowanie dokumentów.

Poniżej znajdziesz linki do dokumentów wyjazdowych:

Drodzy studenci!

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Erasmus+ App, która zapewni Wam jeden punkt dostępu online do wszystkich informacji i usług, których potrzebujecie przed rozpoczęciem wymiany zagranicznej, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Aplikacja jest również cennym źródłem informacji bezpośrednio od  studentów, którzy już przeżyli swoją przygodę z Erasmusem+.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w App store i Google Play. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: erasmusapp.eu 

Zostań Study Buddy

Biuro Mobilności Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poszukuje studentów, którzy chcieliby zostać opiekunami studenta Erasmusa+ (STUDY BUDDY), by pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdzającym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+.

Opiekunem może zostać każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie chcący nawiązać nowe znajomości, posługujący się językiem angielskim lub innym językiem obcym w stopniu komunikatywnym i dysponujący odrobiną wolnego czasu.

 

Study Buddy z reguły:

 

 • przed przyjazdem:

włączony jest do grupy WhatsApp w celu nawiązania kontaktu ze studentami:

-ustala szczegóły ich przyjazdu,

-odpowiada na ewentualne podstawowe pytania studenta dotyczące klimatu, kosztów wyżywienia, transportu do Lublina oraz samego życia studenckiego w UP w Lublinie

jednym słowem uspokaja ich drżące serca.

 

 • po przyjeździe:

w miarę możliwości, tylko jeśli jest dyspozycyjny pomaga  studentowi dotrzeć do akademika/miejsca zamieszkania, pomaga przy zakwaterowaniu w akademiku, pomaga w załatwianiu formalności na wydziale macierzystym (np. w dziekanacie); uczestniczy w Orientation Days, zapoznaje studenta z obiektami uczelni (biblioteka, centrum sportowe, etc.) i z miastem; w miarę możliwości wprowadza w życie studenckie, pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów (komunikacja miejska, przychodnia medyczna, sprawy bankowe, co warto zobaczyć etc.)

 

Co zyskuje Study Buddy?

 • dodatkowe punkty w procesie kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+
 • zaświadczenie o pełnieniu roli opiekuna
 • udział w imprezach organizowanych dla studentów Erasmus+
 • doskonalenie swojego warsztatu językowego
 • poszerzenie siatki rzeczywistych znajomych o studentów zagranicznych
 • poznanie i posmakowanie innych kultur

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Osoby zainteresowane, z uzupełnionym komputerowo formularzem zgłoszeniowym, mogą zgłosić się do Biura Zespołu Erasmus+ pokój 309, III piętro, budynek Biblioteki Głównej UP.

 

Wyjazd na studia SMS

Mobilność na część studiów w uczelni zagranicznej
Zobacz więcej

Wyjazd na praktyki SMT

Mobilność na praktyki i staże absolwenckie do instytucji zagranicznej
Zobacz więcej