Kraje programu STUDENT

Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

02

Stypendia programu PO WER

03

Aplikacja mobilna Erasmus+

04

Nauka języka online

Studenci

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się szczególnie z regulaminami wyjazdów, a także z zasadami wyjazdów dla studentów z potrzebami. Następnie należy przejść poniżej do dokumentów rekrutacyjnych odpowiednich dla danego typu wyjazdu SMS (wyjazdy na studia) lub SMP (wyjazdy na praktyki).

UWAGA!

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 istnieje możliwość rekrutacji na studenckie i doktoranckie mobilności  krótkoterminowe. Więcej informacji znajduje się w zakładce Mobilności krótkoterminowe w żółtym MENU po lewej stronie.

 • Koordynatorzy Wydziałowi

  WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII:
  dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
  sylwia.andruszczak@up.lublin.pl
  tel. 81 445 66 87

  WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
  prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz
  aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl
  tel. 81 445 60 08

  WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI:
  dr hab. Justyna Batkowska, prof. uczelni
  justyna.batkowska@up.lublin.pl
  tel. 81 445 67 39

  WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ:
  prof. dr hab. Bożena Denisow
  bozena.denisow@up.lublin.pl
  tel. 81 445 66 15

  WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  katarzyna.golan@up.lublin.pl
  tel. 81 524 81 40

  WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI:
  dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni
  monika.stoma@up.lublin.pl
  tel. 81 531 97 26

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII:
  prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka
  magdalena.polak-berecka@up.lublin.pl
  tel. 81 462 33 56

 • Lista uczelni partnerskich

  Podstawą realizacji działań UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” są podpisane umowy dwustronne (Inter-Institutional Agreements) z uczelniami, z którymi prowadzona jest wymiana studentów lub pracowników. W umowach sprecyzowany jest rodzaj mobilności (studia, praktyka, dydaktyka, szkolenie), liczba studentów i/lub pracowników biorących udział w wymianie, długość ich pobytu za granicą oraz dziedzina kształcenia jakiej umowa dotyczy.

  Lista uczelni: [Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2022/23] excel

  Proponowane kody dziedzin nauki ISCED dla danego kierunku studiów UP w Lublinie [wykaz_kierunkow_studiow_z_kodami_isced]

  Jeżeli nie będą Państwo mogli dopasować proponowanych przez nas kodów dziedzin nauki ISCED zalecamy zapoznanie się z dokumentami w kolejności:

  1. Lista kodów ISCED – F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO [lista_kodow_isced]
  2. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013
 • Lista uczelni z ECHE

  Poniżej lista wszystkich uczelni działających w programie Erasmus+. Dokument ten zawiera kody uczelni potrzebne do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

  Jeśli jest na niej instytucja, która nie jest na naszej liście uczelni partnerskich, prosimy o kontakt z biurem, a studia czy praktyka mogą zostać zrealizowane właśnie w wybranym miejscu.

  [ Lista uczelni z eche Erasmus+ codes 2014-2020 ]

Online Linguistic Support

Wsparcie językowe online (OLS) jest to platforma, która ma za zadanie ułatwiać uczestnikom mobilności Programu Erasmus+ naukę języka obcego. Po wstępnej ocenie umiejętności danego uczestnika, na platformie OLS zostają przyznane lub są udostępnione kursy językowe. To właśnie dzięki kursom i ich łatwej obsłudze na każdym urządzeniu mobilnym studenci mają możliwość szkolenia swoich kompetencji językowych podczas studiów czy praktyk.

Student uczestniczący w wymianie w Programie Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego (przed mobilnością) zarówno przy wyjeździe na studia, jak i na praktyki.

Więcej o Online Linguistic Support: https://erasmusplusols.eu/pl/
Wskazówki OLS dla studentów
Zobacz
 • Testy

  Student uczestniczący w wymianie w Programie Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego (przed mobilnością). 

  Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ niezależnie od tego czy wcześniej odbyły się już jakieś wymiany. 

  Jeśli jesteś studentem/studentką, poddanie się testowi biegłości językowej OLS jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w mobilności, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków tj. studenci, dla których język, w jakim będą studiować za granicą, jest ich językiem ojczystym (native speakers).

  Więcej informacji dotyczących testów biegłości językowej: https://erasmusplusols.eu/pl/test-jezykowy/

 • Kursy

  Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie OLS, dostępny na poziomach od A1 do C2

   
  Obowiązkowy kurs językowy

  Obowiązkowy darmowy kurs językowy kierowany jest do studentów, których poziom biegłości językowej został uznany za wymagający dodatkowego wsparcia.

  Obowiązkowy darmowy kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom mobilności, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest realizowany w języku, w którym wypełniony został test biegłości językowej i nie ma możliwości dokonania zmiany na inny język.

   

  Dodatkowy kurs językowy

  Uczelnia może przyznać licencję na dodatkowy kurs językowy osobom, dla których język nauki/ środowiska pracy jest językiem ojczystym lub które uzyskały wynik z testu na poziomie pomiędzy B2 i C2 i które są zainteresowane udziałem w kursie. Kurs może być realizowany w głównym języku nauki/ środowiska pracy lub w języku kraju (local language), pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS. 

  Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:
  • Language courses – menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie,
  • Different modules – doskonalące umiejętności: gramatyka, słownictwo, komunikacja; w tym o charakterze MOOCs (Massive Open Online Courses) na wybranym przez uczestnika poziomie
  • Tutoring Sessions: wirtualna klasa, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h; w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują (ustalone sesje tematyczne oraz możliwość wyboru tematu sesji przez uczestnika)
  • Forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników, kontakt z innymi Erasmusami i wzajemne wsparcie
  • News
  • Level Test:  test na zakończenie kursu on-line
   
  Uwaga!
  Studentowi może zostać przydzielona licencja tylko i wyłącznie na jeden dodatkowy kurs językowy (do wyboru):
   

  1) Dodatkowy kurs w JĘZYKU KRAJU (Local Language) Jeśli w teście oceny biegłości językowej uzyskałeś wynik B2, C1 lub C2, uczelnia może ci zaproponować kurs w języku kraju (Local Language), do którego jedziesz na stypendium, pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS (informacja powyżej).

  2) Dodatkowy kurs języka NAUKI/ŚRODOWISKA PRACY  Jeśli w pierwszym teście oceny biegłości językowej uzyskałeś wynik B2, C1 lub C2, uczelnia może ci zaproponować kurs w języku nauki/ środowisku pracy, w celu podniesienia kompetencji językowych. Kurs językowy jest realizowany w tym samym języku, w którym wypełniony został test biegłości językowej.

   
  Uwaga!
  Jeśli uczelnia przedzieli ci licencję na kurs językowy, link do niego będzie aktywny przez 30 dni od daty otrzymania zaproszenia. Po tym czasie licencja wygasa. Twoje konto (profil) jest aktywne przez 12 miesięcy od ostatniego logowanie do platformy OLS.
   
  Należy regularnie uczestniczyć zarówno w obowiązkowym jak i dodatkowym kursie językowym. Zarówno Narodowa Agencja, jak Biuro i Komisja Europejska mogą sprawdzić jaki czas został przez poświęcony przez studentów na uczestnictwo w kursach.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych przez studenta. Odbywając część studiów za granicą student poprawia wiedzę i umiejętności, zdobywa praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w czasie studiów na macierzystej uczelni, podnosi kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

 • Studenci w trudnej sytuacji materialnej

  Studenci wyjeżdżający na studia za granicę, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UP w Lublinie, są uprawnieni do otrzymywania z budżetu PO WER dodatkowo 200 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą.   

   
  W chwili wnioskowania o wyjazd na studia (zgodnie z ogłoszonym terminem naboru), student ma obowiązek złożyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi Dokument potwierdzający uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na studia (Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub Zaświadczenie potwierdzające pobieranie stypendium socjalnego wydane przez dział Spraw Socjalnych Studentów).
   
  Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią.
  „Dodatek socjalny” i „wparcie indywidualne” (stypendium) jest naliczane w walucie PLN, po kursie ustalonym dla projektu PO WER.
  Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego z otrzymywaniem „wsparcia indywidualnego” (stypendium), to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny”.
  Zasady naliczania oraz rozliczania „dodatku socjalnego” są takie same jak kategorii budżetowej „wsparcie indywidualne” (stypendium) w programie Erasmus+.
   
  Nie złożenie przez studenta w terminie wymaganych dokumentów oraz nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego.
 • Studenci niepełnosprawni

  Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

  We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które będą innymi kosztami, niż zazwyczaj związane z podróżą i utrzymaniem podczas mobilności.

  Dodatkowe środki na pokrycie zwiększonych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością może nastąpić gdy:

  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszt specjalnego transportu)
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez osobę towarzyszącą (w części lub całości trwania wyjazdu). Pobyt osoby towarzyszącej wyłącza możliwość pokrycia kosztów pracy profesjonalnego opiekuna miejscowego.
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego
  • Do realizacji mobilności niezbędne są specjalne materiały dydaktyczne dla studenta w uczelni przyjmującej
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu – koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy.
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta (koszty specjalnego ubezpieczenia)
  • Uczestnik mobilności ponosi inne koszty, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (orzeczenie o niepełnosprawności nadaje prawo do oddzielnego pokoju)

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ dostępne są TUTAJ

  Wniosek studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności

Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wychodzi naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby proponowane wsparcie, oraz zaplecze infrastrukturalne Uczelni w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić wszystkim studentom równy dostęp do procesu kształcenia. Wszystkim studentom zapewniamy indywidualne podejście oraz dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Pracownicy:

mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda
Specjalista do spraw osób niepełnosprawnych

Kontakt:

Agro II pok. 210
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. (81) 445 65 40,
kom. 668 342 221
e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl

Godziny konsultacji:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00

Drodzy studenci!

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Erasmus+ App, która zapewni Wam jeden punkt dostępu online do wszystkich informacji i usług, których potrzebujecie przed rozpoczęciem wymiany zagranicznej, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Aplikacja jest również cennym źródłem informacji bezpośrednio od  studentów, którzy już przeżyli swoją przygodę z Erasmusem+.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w App store i Google Play. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: erasmusapp.eu 

Rodzaje mobilności krótkoterminowych:

 • mobilności mieszane krótkoterminowe dla studentów I i II cyklu kształcenia,
 • mobilności krótkoterminowe doktoranckie z możliwym komponentem wirtualnym.

Mobilności krótkoterminowe powinny składać się z:

 • pobytu fizycznego w uczelni zagranicznej od 5 do 30 dni,
 • komponentu wirtualnego przed lub po pobycie  stacjonarnym (czas nieokreślony). Komponent wirtualny jest obowiązkowy tylko w przypadku mobilności I i II cyklu studiów.

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium tylko na czas fizycznego pobytu w uczelni zagranicznej. Wysokość stypendium:

70 EUR / dzień (od 1 do 14 dnia pobytu)

50 EUR / dzień (od 15 do 30 dnia pobytu).

Studenci „z mniejszymi szansami”  (studenci niepełnosprawni i studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd – wymagane dokumenty potwierdzające) otrzymają jednorazowy dodatek do wsparcia indywidualnego w  wysokości:

100 EUR za okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni

150 EUR za okres mobilności trwającej od 15 do 30 dni.

Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Kraje mobilności:

Grupa  1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Litwa, Łotwa,Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Koszty podróży:

Wsparcie kosztów podróży (podróż standardowa lub podróż z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu) dotyczy tylko krótkoterminowych wyjazdów osób spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

odległość Ryczałt na koszty podróży na uczestnika „green travel” na  uczestnika
Od 10 do 99 km 23 EUR  
Od 100 do 499 km 180 EUR 210 EUR
Od 500 do 1999 km 275 EUR 320 EUR
Od 2000 do 2999 km 360 EUR 410 EUR
Od 3000 do 3999 km 530 EUR 610 EUR
Od 4000 do 7999 km

820 EUR

 
8000 km lub więcej 1500 EUR  
Wyjazdy do krajów programu 0 EUR 50 EUR

Odległość liczona jest według Erasmus  Distance Calculator

„GREEN TRAVEL” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tj.: autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (carpooling).

Studenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia  wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe  wsparcie w  wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na 2 dni na podróż.

Warunkiem przyznania dofinansowania z tytułu ‘green travel” jest przedstawienie Uczelni oświadczenia o podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu i okazanie dowodu w postaci (biletu rachunku za paliwo).

Wyjazd na studia SMS

Mobilność na część studiów w uczelni zagranicznej
Zobacz więcej

Wyjazd na praktyki SMP

Mobilność na praktyki i staże absolwenckie do instytucji zagranicznej
Zobacz więcej