Kraje programu STUDENT

Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

02

Stypendia programu PO WER

03

Aplikacja mobilna Erasmus+

04

Nauka języka online

Studenci

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się szczególnie z regulaminami wyjazdów, a także z zasadami wyjazdów dla studentów z potrzebami. Następnie należy przejść poniżej do dokumentów rekrutacyjnych odpowiednich dla danego typu wyjazdu SMS (wyjazdy na studia) lub SMP (wyjazdy na praktyki).

UWAGA!

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 istnieje możliwość rekrutacji na studenckie i doktoranckie mobilności  krótkoterminowe. Więcej informacji znajduje się w zakładce Mobilności krótkoterminowe w żółtym MENU po lewej stronie.

 • Koordynatorzy Wydziałowi

  WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII:
  dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni

  tel. 81 445 66 87

  WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
  prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz

  tel. 81 445 60 08

  WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI:
  prof. dr hab. Justyna Batkowska

  tel. 81 445 67 39

  WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ:
  prof. dr hab. Bożena Denisow

  tel. 81 445 66 15

  WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

  tel. 81 524 81 40

  WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI:
  dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni

  tel. 81 531 97 26

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII:
  prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka

  tel. 81 462 33 56

 • Lista uczelni partnerskich

  Podstawą realizacji działań UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” są podpisane umowy dwustronne (Inter-Institutional Agreements) z uczelniami, z którymi prowadzona jest wymiana studentów lub pracowników. W umowach sprecyzowany jest rodzaj mobilności (studia, praktyka, dydaktyka, szkolenie), liczba studentów i/lub pracowników biorących udział w wymianie, długość ich pobytu za granicą oraz dziedzina kształcenia jakiej umowa dotyczy.

  Lista uczelni: [Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2022/23] excel

  Proponowane kody dziedzin nauki ISCED dla danego kierunku studiów UP w Lublinie [wykaz_kierunkow_studiow_z_kodami_isced]

  Jeżeli nie będą Państwo mogli dopasować proponowanych przez nas kodów dziedzin nauki ISCED zalecamy zapoznanie się z dokumentami w kolejności:

  1. Lista kodów ISCED – F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO [lista_kodow_isced]
  2. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013
 • Lista uczelni z ECHE

  Poniżej lista wszystkich uczelni działających w programie Erasmus+. Dokument ten zawiera kody uczelni potrzebne do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

  Jeśli jest na niej instytucja, która nie jest na naszej liście uczelni partnerskich, prosimy o kontakt z biurem, a studia czy praktyka mogą zostać zrealizowane właśnie w wybranym miejscu.

  [ Lista uczelni z eche Erasmus+ codes 2014-2020 ]

Online Linguistic Support

 

System Online Linguistic Support (OLS) to wsparcie językowe online dla uczestników programu Erasmus+.

Na system składają się test biegłości językowej oraz kursy językowe.

Uczestnicy mobilności (studenci) w programie Erasmus+ zobowiązani są do wykonania 1 testu językowego przed wyjazdem na studia i praktyki. W zależności od jego wyniku otrzymują z automatu kurs językowy on-line.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące logowania oraz korzystania z systemu:

OLS - strona internetowa EU academy
Zobacz
Informacje o OLS
Zobacz
OLS - pierwsze logowanie
Zobacz
Samouczek - dostęp do treści edukacyjnych
Zobacz

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:
language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5h w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia słuchacze się zapisują;
forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
news.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych przez studenta. Odbywając część studiów za granicą student poprawia wiedzę i umiejętności, zdobywa praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w czasie studiów na macierzystej uczelni, podnosi kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

 • Studenci w trudnej sytuacji materialnej

  Studenci wyjeżdżający na studia za granicę, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UP w Lublinie, są uprawnieni do otrzymywania z budżetu PO WER dodatkowo 200 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą.   

   
  W chwili wnioskowania o wyjazd na studia (zgodnie z ogłoszonym terminem naboru), student ma obowiązek złożyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi Dokument potwierdzający uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na studia (Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub Zaświadczenie potwierdzające pobieranie stypendium socjalnego wydane przez dział Spraw Socjalnych Studentów).
   
  Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią.
  „Dodatek socjalny” i „wparcie indywidualne” (stypendium) jest naliczane w walucie PLN, po kursie ustalonym dla projektu PO WER.
  Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego z otrzymywaniem „wsparcia indywidualnego” (stypendium), to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny”.
  Zasady naliczania oraz rozliczania „dodatku socjalnego” są takie same jak kategorii budżetowej „wsparcie indywidualne” (stypendium) w programie Erasmus+.
   
  Nie złożenie przez studenta w terminie wymaganych dokumentów oraz nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego.
 • Studenci niepełnosprawni

  Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

  We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które będą innymi kosztami, niż zazwyczaj związane z podróżą i utrzymaniem podczas mobilności.

  Dodatkowe środki na pokrycie zwiększonych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością może nastąpić gdy:

  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszt specjalnego transportu)
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez osobę towarzyszącą (w części lub całości trwania wyjazdu). Pobyt osoby towarzyszącej wyłącza możliwość pokrycia kosztów pracy profesjonalnego opiekuna miejscowego.
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego
  • Do realizacji mobilności niezbędne są specjalne materiały dydaktyczne dla studenta w uczelni przyjmującej
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu – koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy.
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta (koszty specjalnego ubezpieczenia)
  • Uczestnik mobilności ponosi inne koszty, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (orzeczenie o niepełnosprawności nadaje prawo do oddzielnego pokoju)

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ dostępne są TUTAJ

  Wniosek studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nieustannie podejmuje działania w celu zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Aby zapewnić jak najlepsze warunki naszym studentom w procesie kształcenia, UP w Lublinie oferuje różne formy wsparcia. Każdy student z niepełnosprawnościami może liczyć na indywidualną pomoc dostosowaną do jego potrzeb.

Pracownicy Biura:

mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami
e-mail:

mgr Monika Kniaziuk
specjalista ds. dostępności
e-mail:

mgr Monika Stelmasiak
psycholog
e-mail:

Kontakt:

Agro II pok. 210
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. (81) 445 65 40,
kom. 668 342 221
kom. psycholog: 609 400 730
e-mail:

Godziny konsultacji:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00

Więcej informacji na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Drodzy studenci!

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Erasmus+ App, która zapewni Wam jeden punkt dostępu online do wszystkich informacji i usług, których potrzebujecie przed rozpoczęciem wymiany zagranicznej, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Aplikacja jest również cennym źródłem informacji bezpośrednio od  studentów, którzy już przeżyli swoją przygodę z Erasmusem+.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w App store i Google Play. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: erasmusapp.eu 

Rodzaje mobilności krótkoterminowych:

 • mobilności mieszane krótkoterminowe dla studentów I i II cyklu kształcenia,
 • mobilności krótkoterminowe doktoranckie z możliwym komponentem wirtualnym.

Mobilności krótkoterminowe powinny składać się z:

 • pobytu fizycznego w uczelni zagranicznej od 5 do 30 dni,
 • komponentu wirtualnego przed lub po pobycie  stacjonarnym (czas nieokreślony). Komponent wirtualny jest obowiązkowy tylko w przypadku mobilności I i II cyklu studiów.

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium tylko na czas fizycznego pobytu w uczelni zagranicznej. Wysokość stypendium:

70 EUR / dzień (od 1 do 14 dnia pobytu)

50 EUR / dzień (od 15 do 30 dnia pobytu).

Studenci „z mniejszymi szansami”  (studenci niepełnosprawni i studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd – wymagane dokumenty potwierdzające) otrzymają jednorazowy dodatek do wsparcia indywidualnego w  wysokości:

100 EUR za okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni

150 EUR za okres mobilności trwającej od 15 do 30 dni.

Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Kraje mobilności:

Grupa  1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Litwa, Łotwa,Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Koszty podróży:

Wsparcie kosztów podróży (podróż standardowa lub podróż z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu) dotyczy tylko krótkoterminowych wyjazdów osób spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

odległość Ryczałt na koszty podróży na uczestnika „green travel” na  uczestnika
Od 10 do 99 km 23 EUR  
Od 100 do 499 km 180 EUR 210 EUR
Od 500 do 1999 km 275 EUR 320 EUR
Od 2000 do 2999 km 360 EUR 410 EUR
Od 3000 do 3999 km 530 EUR 610 EUR
Od 4000 do 7999 km

820 EUR

 
8000 km lub więcej 1500 EUR  
Wyjazdy do krajów programu 0 EUR 50 EUR

Odległość liczona jest według Erasmus  Distance Calculator

„GREEN TRAVEL” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tj.: autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (carpooling).

Studenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia  wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe  wsparcie w  wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na 2 dni na podróż.

Warunkiem przyznania dofinansowania z tytułu ‘green travel” jest przedstawienie Uczelni oświadczenia o podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu i okazanie dowodu w postaci (biletu rachunku za paliwo).

Wyjazd na studia SMS

Mobilność na część studiów w uczelni zagranicznej
Zobacz więcej

Wyjazd na praktyki SMT

Mobilność na praktyki i staże absolwenckie do instytucji zagranicznej
Zobacz więcej