wyjazdy na studia

ERASMUS+

01

SMS

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) stwarza studentom UP w Lublinie możliwość wyjazdu na część studiów za granicę. 
Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

 

 • Kto może ubiegać się o wyjazd?

  Studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem
  Studenci z dobrą znajomością języka obcego
  Studenci osiągający dobre wyniki w nauce

 • Jaki jest minimalny czast trwania mobilności?

  Wyjazd na studia może trwać od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Najczęściej jest to jeden semestr, czyli okres studiów, który łatwo zaliczyć i na taki okres będzie przyznawane stypendium. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 1 roku w obrębie tego samego roku akademickiego.
  Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicę na okres nie przekraczający 12 miesięcy łącznie na każdym etapie kształcenia, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności. 
  Studenci studiów jednolitych magisterskich mają kapitał mobilności równy 24 miesiącom.
 • Ile wynosi stypendium?

  Wysokość stawek  na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:
  • Grupa I: 520 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  • Grupa II: 500 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • Grupa III: 450 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
  Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, część kosztów własnych ponosi student. Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe). Studenci, którzy nabyli prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym wyjazd, mogą dodatkowo otrzymać 200 EUR miesięcznie. (Więcej informacji w zakładce POWER)
 • Do jakiej uczelni można wyjechać?

  Do zagranicznej uczelni na terenie Europy, która posiada Kartę ERASMUSA lub do uczelni zagranicznej, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę dla właściwego wydziału lub kierunku studiów na wyjazdy studentów na studia, pełen wykaz uczelni znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie.
  Informacje o uczelniach partnerskich można znaleźć w prezentacjach byłych stypendystów LLP-Erasmus i Erasmus+ relacje z wyjazdów

   

 • Jakie trzeba spełnić kryteria?

  Masz szansę na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni musisz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.

  Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na część studiów, przejdź do sekcji Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne na wyjazd na część studiów 2021/2022

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd, zaplanuj swoją mobilność odpowiednio wcześniej.

 • Przede wszystkim wykaż się inicjatywą: poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych (nasza strona internetowa, studenci, którzy byli na wymianie, nie tylko z naszej uczelni)
 • Nie zniechęcaj się nawet jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną, ten wyjazd również może być zrealizowany.
 • Nie zapominaj uczyć się języków obcych, szczególnie w szkołach, które oferują certyfikaty poświadczające, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2. Certyfikaty są często dokumentem wymaganym od kandydatów, zwróć uwagę, że niektóre uczelnie zagraniczne uwzględniają tylko określone certyfikaty jako dowód znajomości języka na wymaganym przez nich poziomie.
 • Ucz się – przede wszystkim na swoim kierunku. Średnia z dotychczasowego okresu studiów jest jednym z wielu kryteriów kwalifikacji na wyjazd.
 • Zastanów się nad dodatkowymi finansami na czas mobilności, zdarzają się sytuacje, w których mimo przyznanego stypendium, trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki (np. studenci wyjeżdżający do Turcji – koszty wizy).
Formularz rejestracyjny
Zobacz
CV w języku angielskim
Zobacz
Zaświadczenie językowe
Zobacz
Wykaz zaliczeń
Zobacz

Dokumenty na wyjazdy na studia 2021/2022

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura
 
a) Karta Uzgodnień SMS, KU SMS – integralny dokument z LAS 
b) Forma wypłaty grantu SMS – dokument określający formę wypłaty grantu (jeżeli zmieniła się w FR)
c) Ubezpieczenie zawierające NNW oraz karta EKUZ –  ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres mobilności studenta, a w jego zakres oprócz kosztów leczenia powinno wchodzić także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
UWAGA! Jeżeli dopiero będziesz wyrabiać Kartę EKUZ zgłoś się do Biura po dokument potwierdzający Twój czas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+
 
d) Wypełnienie pierwszego testu biegłości językowej OLS (sprawdź zakładkę OLS)
 

UWAGA!

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ wypełniają elektronicznie Learning Agreement for Studies (LAS). Dokument na platformie student uzupełnia na podstawie Karty Uzgodnień, która została zatwierdzona przez Koordynatora Wydziałowego i została dostarczona do biura Erasmus.
 
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pracownikiem biura
 
 
Karta Uzgodnień
Zobacz
Forma wypłaty grantu
Zobacz

Procedura przedłużenia/wprowadzenia zmian do pobytu na studiach 2021/2022

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura

Jeżeli wyjechałeś na studia w semestrze zimowym, na miejscu spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony uczelni partnerskiej. Twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym, więc chciałbyś przedłużyć swój pobyt na kolejny semestr. Jest to możliwe, o ile obie uczelnie (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.

Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

 • pobyt w uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku
 • dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu w uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.
 • stypendium Erasmus+ jest przyznawane maksymalnie na okres 5 miesięcy, więc decydując się na przedłużenie pobytu, musisz się liczyć z tym, że będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejny semestr z własnych środków finansowych.
 • Sfinansowanie przedłużenia będzie możliwe w miarę posiadanych wolnych środków finansowych.
 •  twój status jako studenta Erasmusa+ nie zmienia się w stosunku do tego w semestrze zimowym

WAŻNE!
Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu wykorzystania Twojego kapitału mobilności. Aby przedłużyć swój pobyt musisz dopełnić formalności z tym związane.

 • Przedłużenie pobytu

  Procedura przedłużenia pobytu:

  Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu – koniec zimowego semestru na UP w Lublinie

  1. skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym w celu uzyskania wstępnej zgody oraz z BWA, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat procedury.
  2.  procedurę przedłużania należy rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pierwszego semestru tak, aby wymagane dokumenty zostały podpisane przez studenta, koordynatora wydziałowego i koordynatora uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania pierwotnej umowy z Uczelnią.

  Uwaga!
  Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody koordynatora wydziałowego i koordynatora uczelnianego oraz poinformowania Biura nie będą, w żadnym wypadku akceptowane.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1) skonsultuj się z Koordynatorem Wydziałowym w sprawie realizowania kolejnego semestru studiów za granicą, podstawą do maila powinna być uzupełniona Karta Uzgodnień z przedmiotami obowiązującymi w kolejnym semestrze w obu uczelniach

  2) napisz podanie zatytułowane do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą. 
  – podaj w nim dokładne daty dalszego pobytu (na ich podstawie wyliczane ewentualne dodatkowe dofinansowanie), zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać Twoja pierwotna umowa z Uczelnią oraz uzasadnienie

  3) do podania należy dołączyć zgodę z uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu

  Uwaga!
  Podanie i Zgoda, w których nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą  rozpatrywane.

 • Zmiany w programie studiów

  Jeżeli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może z przyczyn obiektywnych zrealizować przedmiotów zapisanych w LA i/lub chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty, zobowiązany jest powiadomić o tym Koordynatora Wydziałowego oraz BWA i w porozumieniu z nimi wprowadzić zmiany do indywidualnego programu studiów, przygotowując oba dokumenty i uzyskując podpisy wszystkich stron. Wprowadzenie ewentualnych zmian w powyższych dokumentach musi zakończyć się w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta Uzgodnień Zmiany – uzupełniony przez studenta dokument powinien być przesłany do Koordynatora Wydziałowego, który po zatwierdzeniu Karty przesyła skan podpisanego dokumentu przez studenta i KW do wiadomości BWA
  2. Na podstawie zatwierdzonej Karty, student wprowadza zmiany do Learning Agreement na platformie. Przewodnik do zmian poniżej

Uwaga!

Po wstępnej akceptacji, wszystkie dokumenty podpisane przez siebie i zatwierdzone przez uczelnię zagraniczną prześlij do Biura, najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem terminu zakończenia studiów zapisanego w pierwotnej umowie finansowej (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości). Pozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami biura.

Po zatwierdzeniu dokumentów przez Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego otrzymasz kopię podania, zgody, Porozumienia o programie studiów i Karty uzgodnień. Prześlemy Ci również niezbędne Zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+ na kolejny semestr.

Dokumenty rozliczeniowe

Po powrocie ze stypendium, nie dłużej niż dwa tygodnie po zakończonej mobilności, należy złożyć w BWA następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej (Confirmation of Study Period)
  – przygotowane na papierze firmowym uczelni zagranicznej
  – okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej (Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu)
 • Wykaz zaliczeń, ocen (Transcript of Records)
  – doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych.
 • Tłumaczenie przysięgłe Transcript of Records (po powrocie ze studiów studenci zobowiązani są do złożenia w biurze tłumaczenia, dzięki któremu uzyskają wpis do indeksu i suplementu do dyplomu) dotyczy w przypadku, gdy ToR jest w języku innym niż angielski

Pamiętaj, że

Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej, nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że Wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie.

 • Learning Agreement for Studies/Changes to Learning Agreement for Studies – za każdy semestr pobytu, podpisane zarówno przez studenta i koordynatora Erasmusa z UP w Lublinie jak i koordynatora z uczelni zagranicznej (o ile nie zostało dostarczone wcześniej).
 • Wypełnione ankiety dla Komisji Europejskiej EU-survey
 • Prezentacja PowerPoint SMS + zdjęcia dobrej jakości (o ile możliwe)
  – może być przygotowana jedna prezentacja przez grupę studentów przebywających w tej samej uczelni w danym czasie
 • Tekst w formacie edytowalnym ( 2000-3000 znaków) przybliżający przyszłym studentom: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (ceny zakwaterowania, wyżywienia, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta, jak wygląda integracja ze środowiskiem studenckim, jak wyglądają zajęcia, również pod względem językowym, atrakcje turystyczne) =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.