wyjazdy na studia

ERASMUS+

01

SMS

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) stwarza studentom UP w Lublinie możliwość wyjazdu na część studiów za granicę. 
 
Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.
 
Nabór na studia w roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy) będzie trwał od 15.01.2023 do końca marca 2023.
 
Od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 istnieje możliwość rekrutacji na studenckie i doktoranckie mobilności  krótkoterminowe. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Mobilności krótkoterminowe w żółtym MENU po lewej stronie.
 
 • Kto może ubiegać się o wyjazd?

  • Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem oraz uczestnicy Szkół Doktorskich
  • Studenci z dobrą znajomością języka obcego
  • Studenci osiągający dobre wyniki w nauce
 • Jaki jest minimalny czast trwania mobilności?

  Wyjazd na studia może trwać od 2 miesięcy do 12 miesięcy. Najczęściej jest to jeden semestr, czyli okres studiów, który łatwo zaliczyć i na taki okres będzie przyznawane stypendium. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 1 roku w obrębie tego samego roku akademickiego.
   
  Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicę na okres nie przekraczający 12 miesięcy łącznie na każdym etapie kształcenia, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności. 
   
  Studenci studiów jednolitych magisterskich (w tym kierunku weterynaria) mają kapitał mobilności równy 24 miesiącom.
 • Ile wynosi stypendium?

  Wysokość stawek  na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu w roku akademickim 2023/2024:
  • Grupa I: 550 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
  • Grupa II: 550 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • Grupa III: 450 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
  Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, część kosztów własnych ponosi student. Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe).
   
  Studenci, którzy spełniają definicję „osoby z mniejszymi szansami”, czyli:
  • nabyli prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym wyjazd lub
  • posiadają status osoby z niepełnosprawnością,

  mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 250 EUR miesięcznie.

  W celu uzyskania dodatkowego wsparcia wymagane jest dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie wyżej wymienionych okoliczności. Więcej informacji w zakładce „Dodatkowe wsparcie dla osób z mniejszymi szansami”.

  Kwoty stypendium dla mobilności krótkoterminowych zostały opisane w zakładce Mobilności krótkoterminowe.

 • Do jakiej uczelni można wyjechać?

  Do zagranicznej uczelni na terenie Europy, która posiada Kartę ERASMUSA lub do uczelni zagranicznej, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę dla właściwego wydziału lub kierunku studiów na wyjazdy studentów na studia, pełen wykaz uczelni znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie.
  Informacje o uczelniach partnerskich można znaleźć w prezentacjach byłych stypendystów LLP-Erasmus i Erasmus+ relacje z wyjazdów

   

 • Jakie trzeba spełnić kryteria?

  Masz szansę na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni musisz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.

  Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na część studiów, przejdź do sekcji Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne na wyjazd na część studiów 2023/2024

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd, zaplanuj swoją mobilność odpowiednio wcześniej.

 • Przede wszystkim wykaż się inicjatywą: poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych (nasza strona internetowa, studenci, którzy byli na wymianie, nie tylko z naszej uczelni)
 • Nie zniechęcaj się nawet jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną, ten wyjazd również może być zrealizowany.
 • Nie zapominaj uczyć się języków obcych, szczególnie w szkołach, które oferują certyfikaty poświadczające, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2. Certyfikaty są często dokumentem wymaganym od kandydatów. Zwróć uwagę, że niektóre uczelnie zagraniczne uwzględniają tylko określone certyfikaty jako dowód znajomości języka na wymaganym przez nich poziomie.
 • Ucz się – przede wszystkim na swoim kierunku. Średnia z dotychczasowego okresu studiów jest jednym z wielu kryteriów kwalifikacji na wyjazd.
 • Zastanów się nad dodatkowymi finansami na czas mobilności, zdarzają się sytuacje, w których mimo przyznanego stypendium, trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki (np. studenci wyjeżdżający do Turcji – koszty wizy).
Formularz rejestracyjny
Zobacz
CV w języku angielskim
Zobacz
Zaświadczenie językowe
Zobacz
Wykaz zaliczeń
Zobacz

Dokumenty na wyjazdy na studia 2023/204

 

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura

 
1) Karta Uzgodnień SMS, KU SMS – integralny dokument z LAS 
 
2) Forma wypłaty grantu SMS – dokument określający formę wypłaty grantu (jeżeli zmieniła się w FR)
 
3) Ubezpieczenie zawierające NNW, OC oraz karta EKUZ –  ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres mobilności studenta, a w jego zakres powinien wchodzić również zwrot kosztów leczenia.
 
Obowiązkowe ubezpieczenia to:
 • ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas podróży oraz pobytu na studiach.

Oprócz powyższego zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu. Za zapewnienie/zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego i zalecanego odpowiedzialny jest Uczestnik.

Zapis w umowie z uczestnikiem mobilności:
 • Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju odbywania studiów: w krajach UE – uzyskania karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego); w krajach nie będących członkami UE – wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia o równorzędnym zakresie. W przypadku gdy Uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polskim Narodowym Funduszu Zdrowia również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia.
 • Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC obejmujące szkody spowodowane przez Uczestnika w miejscu realizacji studiów) oraz zobowiązuje się do zapoznania się z jego zakresem.
 • Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW będzie obejmowało co najmniej szkody poniesione przez uczestnika w miejscu pracy wynikające z wypadków w pracy oraz w trakcie podróży do i z miejsca docelowego. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia NNW.
Jeżeli dopiero będziesz starał się o wyrobienie Karty EKUZ, zgłoś się do Biura po dokument potwierdzający twój czas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+
 
4) Wypełnienie pierwszego testu biegłości językowej OLS (sprawdź zakładkę OLS)
 
5) Oświadczenie dot. pandemii COVID-19
 
6) Wniosek o dofinansowanie z tytułu „Green Travel” (składane w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych srodków transportu takich jak autobus, pociąg, łódz lub wspólne korzystanie z samochodu).
 
7). Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies)
 
UWAGA WAŻNE!
Od roku akademickiego 2020/2021 studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ wypełniają elektronicznie Learning Agreement for Studies (LAS). Dokument na platformie student uzupełnia na podstawie Karty Uzgodnień, która została zatwierdzona przez Koordynatora Wydziałowego i została dostarczona do biura Erasmus.
 
Wzory dokumentów wyjazdowych oraz przewodnik po elektronicznym OLA znajdziesz poniżej:
Przewodnik OLA
Zobacz
Karta Uzgodnień
Zobacz
Forma wypłaty grantu
Zobacz
Oświadczenie dot. pandemii COVID-19
Zobacz
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z  TYTUŁU 'GREEN TRAVEL'
Zobacz
Karta Studenta Erasmusa
Zobacz

Procedura przedłużania/wprowadzania zmian do pobytu na studiach w roku akademickim 2023/2023 oraz 2023/2024

Wypełnione dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura.

Jeżeli wyjechałeś na studia w semestrze zimowym, na miejscu spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony uczelni partnerskiej, twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym i chciałbyś przedłużyć swój pobyt na kolejny semestr – jest to możliwe, o ile obie uczelnie (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.

Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

 • pobyt w uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu w uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane. Decydując się na przedłużenie pobytu, musisz się liczyć z tym, że będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejny semestr z własnych środków finansowych.
 • sfinansowanie przedłużenia będzie możliwe w miarę posiadanych wolnych środków finansowych.
 • twój status jako studenta Erasmusa+ nie zmienia się w stosunku do tego w semestrze zimowym

WAŻNE!
Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu wykorzystania twojego kapitału mobilności. W celu przedłużenia pobytu musisz dopełnić formalności z tym związanych.

 

 • Przedłużenie pobytu

  Procedura przedłużenia pobytu:

  Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu – koniec zimowego semestru na UP w Lublinie

  1. skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym w celu uzyskania wstępnej zgodny oraz z Biurem Mobilności Akademickiej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury.
  2. procedurę przedłużania należy rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pierwszego semestru tak, aby wymagane dokumenty zostały podpisane przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania pierwotnej umowy z Uczelnią.

  Uwaga ważne!
  Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego oraz bez poinformowania Biura Mobilności Akademickiej nie będą, w żadnym wypadku akceptowane.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1) Karta Uzgodnień – skonsultuj się z Koordynatorem Wydziałowym w sprawie realizowania kolejnego semestru studiów za granicą. Załącznikiem do maila powinna być uzupełniona Karta Uzgodnień z przedmiotami obowiązującymi w kolejnym semestrze w obu uczelniach

  2) Podanie o przedłużenie – napisz podanie adresowane do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą. 
  – podaj w nim dokładne daty dalszego pobytu (na ich podstawie wyliczane będzie ewentualne dodatkowe dofinansowanie), zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać twoja pierwotna umowa z Uczelnią oraz uzasadnienie.

  3) Application for extension of study period – do podania należy dołączyć zgodę z uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu

  Ważne!
  Podanie i Zgoda, w których nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą rozpatrywane.

  Po wstępnej akceptacji, wszystkie podpisane przez Ciebie i zatwierdzone przez uczelnię zagraniczną dokumenty prześlij do Biura, najpóźniej 1 miesiąc przed upływem terminu zakończenia studiów zapisanego w pierwotnej umowie finansowej (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości). Pozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami biura.

  Po zatwierdzeniu dokumentów przez Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego otrzymasz kopię podania, zgody, Porozumienia o programie studiów i Karty uzgodnień. Prześlemy Ci również niezbędne Zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+ na kolejny semestr.

 • Zmiany w programie studiów

  Jeżeli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może z przyczyn obiektywnych zrealizować przedmiotów zapisanych w LA i/lub chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty, zobowiązany jest powiadomić o tym Koordynatora Wydziałowego oraz pracownika Biura Mobilności Akademickiej. W porozumieniu z nimi student wprowadza zmiany do indywidualnego programu studiów, przygotowując oba dokumenty i uzyskując podpisy wszystkich stron.

  Wprowadzenie ewentualnych zmian w powyższych dokumentach musi zakończyć się w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta Uzgodnień-zmiany – uzupełniony przez studenta dokument powinien być przesłany do Koordynatora Wydziałowego, który po zatwierdzeniu Karty przesyła skan dokumentu podpisanego przez studenta i Koordynatora Wydziałowego do wiadomości BMA
  2. Na podstawie zatwierdzonej Karty, student wprowadza zmiany do Learning Agreement na platformie. Przewodnik do zmian poniżej

Dokumenty rozliczeniowe

Po powrocie ze stypendium, nie dłużej niż dwa tygodnie po zakończonej mobilności, należy złożyć w BWA następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej (Confirmation of Study Period)
  – przygotowane na papierze firmowym uczelni zagranicznej
  – okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej (Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu)
 • Wykaz zaliczeń, ocen (Transcript of Records)
  – doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych.
 • Tłumaczenie przysięgłe Transcript of Records (po powrocie ze studiów studenci zobowiązani są do złożenia w biurze tłumaczenia, dzięki któremu uzyskają wpis do indeksu i suplementu do dyplomu) dotyczy w przypadku, gdy ToR jest w języku innym niż angielski

Pamiętaj, że

Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej, nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że Wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie.

 • Learning Agreement for Studies/Changes to Learning Agreement for Studies – za każdy semestr pobytu, podpisane zarówno przez studenta i koordynatora Erasmusa z UP w Lublinie jak i koordynatora z uczelni zagranicznej (o ile nie zostało dostarczone wcześniej).
 • Wypełnione ankiety dla Komisji Europejskiej EU-survey
 • Prezentacja PowerPoint SMS + zdjęcia dobrej jakości (o ile możliwe)
  – może być przygotowana jedna prezentacja przez grupę studentów przebywających w tej samej uczelni w danym czasie
 • Tekst w formacie edytowalnym ( 2000-3000 znaków) przybliżający przyszłym studentom: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (ceny zakwaterowania, wyżywienia, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta, jak wygląda integracja ze środowiskiem studenckim, jak wyglądają zajęcia, również pod względem językowym, atrakcje turystyczne) =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.
Oświadczenie Green Travel po powrocie
Zobacz
 • KROK 2 - Dokumenty wyjazdowe

  Dokumenty na wyjazdy krótkoterminowe na studia 2021/2022

  Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura
   
  a) KARTA_UZGODNIEŃ , KU SMS – integralny dokument z LAS 
  b) FORMA WYPŁATY GRANTU– dokument określający formę wypłaty grantu (jeżeli zmieniła się w FR)
  c) Ubezpieczenie zawierające NNW oraz karta EKUZ –  ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres mobilności studenta, a w jego zakres oprócz kosztów leczenia powinno wchodzić także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  Zapis w umowie z uczestnikiem mobilności:
  •  Obowiązkowe ubezpieczenia to: ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a zalecane: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na czas podróży oraz pobytu na studiach. Oprócz powyższego zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu. Za zapewnienie/zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego i zalecanego odpowiedzialny jest Uczestnik.
  • Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju odbywania studiów: w krajach UE – uzyskania karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego); w krajach nie będących członkami UE – wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia o równorzędnym zakresie. W przypadku gdy Uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polskim Narodowym Funduszu Zdrowia również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia.
  • Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC obejmującego szkody spowodowane przez Uczestnika w miejscu realizacji studiów.

   
  UWAGA! Jeżeli dopiero będziesz wyrabiać Kartę EKUZ zgłoś się do Biura po dokument potwierdzający Twój czas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+
   
  d) Wypełnienie pierwszego testu biegłości językowej OLS (sprawdź zakładkę OLS)

  UWAGA!

  Od roku akademickiego 2020/2021 studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ wypełniają elektronicznie Learning Agreement for Studies (LAS). Dokument na platformie student uzupełnia na podstawie Karty Uzgodnień, która została zatwierdzona przez Koordynatora Wydziałowego i została dostarczona do biura Erasmus.
   
   
   
  W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pracownikiem biura
 • INFORMACJE

  Rodzaje mobilności krótkoterminowych:

  • mobilności mieszane krótkoterminowe dla studentów I i II cyklu kształcenia
  • mobilności krótkotermonowe doktoranckie z możliwym komponentem wirtualnym

  Mobilności krótkoterminowe powinny składać się z:

  • pobytu fizycznego w uczelni zagranicznej od  5 do 30 dni 
  • komponentu wirtualnego przed lub po pobycie  stacjonarnym (czas nieokreślony). Komponent wirtualny jest obowiązkowy tylko w przypadku mobilności I i II cyklu studiów.

  Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium tylko na czas pobytu fizycznego w uczelni zagranicznej w wysokości:

  70 EUR za dzień ( do 14 dnia pobytu)

  50 EUR za dzień (od 15 do 30 dnia pobytu).

  Studenci „z mniejszymi szansami”  (studenci niepełnosprawni i studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd, wymagana dokumentacja) otrzymają dodatek do wsparcia indywidualnego w  wysokości:

  100 EUR za okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni

  150 EUR za okres mobilności trwającej od 15 do 30 dni.

  Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

  Kraje mobilności:

  Grupa  1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Litwa, Łotwa,Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

  Koszty podróży:

  Wsparcie kosztów podróży (podróż standardowa lub podróż z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu)

  Koszty podróży (mobilności krótkoterminowe) dotyczą tylko:

  – krótkoterminowych wyjazdów osób spełniających  definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

  odległość

  Ryczałt na koszty podróży na uczestnika

  „green travel” na  uczestnika

  Od 10 do 99 km

  23 EUR

   

  Od 100 do 499km

  180 EUR

  210 EUR

  Od 500 do1999 km

  275 EUR

  320 EUR

  Od 2000 do 2999 km

  360 EUR

  410 EUR

  Od 3000 do 3999km

  530 EUR

  610 EUR

  Od 4000 do 7999 km

  820 EUR

   

  8000 km lub więcej

  1500EUR

   

  Wyjazdy do krajów programu

  0 EUR

  50 EUR

  Odległość liczona jest według Erasmus  Distance Calculator

  „GREEN TRAVEL” -podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

  Studenci, którzy nie otrzymują wsparcia  kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu  spełnienia  wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe  wsparcie w  wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na 2 dni na podróż.

  Warunkiem przyznania dofinansowania z tytułu ‘green travel” jest przedstawienie Uczelni oświadczenia o podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu i okazanie dowodu w postaci (biletu rachunku za paliwo).

UWAGA!

Nabór na studia w roku akademickim 2022/2023 będzie przeprowadzony w  terminie od 03.01.2022 do końca marca 2022.

Karta Studenta Erasmusa

Rodzaje mobilności:

 • Mobilności długoterminowe na studia
 • mobilności mieszane krótkoterminowe dla studentów I i II cyklu kształcenia z obowiązkowym komponentem wirtualnym
 • mobilności krótkoterminowe doktoranckie z możliwym komponentem wirtualnym

Kto może ubiegać się o wyjazd?

 • Studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem i uczestnicy Szkół Doktorskich
 • Studenci z dobrą znajomością języka obcego
 • Studenci osiągający dobre wyniki w nauce

Jaki jest minimalny czas trwania mobilności?

Wyjazd na studia może trwać od 2 miesięcy do 12 miesięcy. Najczęściej jest to jeden semestr, czyli okres studiów, który łatwo zaliczyć i na taki okres będzie przyznawane stypendium. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 1 roku w obrębie tego samego roku akademickiego.

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicę na okres nie przekraczający 12 miesięcy łącznie na każdym etapie kształcenia, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności. 

Studenci studiów jednolitych magisterskich (w tym kierunku weterynaria) mają kapitał mobilności równy 24 miesiącom.

Ile wynosi stypendium?

Wysokość stawek  na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:

 • Grupa I: 520 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
 • Grupa II: 520 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Grupa III: 450 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Kwoty stypendium dla mobilności krótkoterminowych zostały opisane w zakładce Mobilności krótkoterminowe.

Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, część kosztów własnych ponosi student. Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe). 

Studenci „z mniejszymi szansami”  (studenci niepełnosprawni i studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd, wymagana dokumentacja) otrzymają dodatek do wsparcia indywidualnego w  wysokości 250 EUR/miesiąc.

Do jakiej uczelni można wyjechać?

Do zagranicznej uczelni na terenie Europy, która posiada Kartę ERASMUSA lub do uczelni zagranicznej, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę dla właściwego wydziału lub kierunku studiów na wyjazdy studentów na studia, pełen wykaz uczelni znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie.

Informacje o uczelniach partnerskich można znaleźć w prezentacjach byłych stypendystów LLP-Erasmus i Erasmus+ relacje z wyjazdów.

Informator step-by-step sms
Zobacz