wyjazdy na studia

ERASMUS+

01

SMS

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) stwarza studentom UP w Lublinie możliwość wyjazdu na część studiów za granicę. 
 
Nabór na studia w roku akademickim 2024/2025 będzie realizowany w następujących terminach:
 • wyjazdy na semestr zimowy i cały rok akademicki – od 8 stycznia 2024 do 25 marca 2024
 • wyjazdy na semestr letni – termin zostanie ustalony.
Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu ERASMUS+ są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.
 
Od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 istnieje możliwość rekrutacji na studenckie i doktoranckie mobilności  krótkoterminowe. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Mobilności krótkoterminowe.
 
 • Kto może ubiegać się o wyjazd?

  • Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem oraz uczestnicy Szkół Doktorskich
  • Studenci z dobrą znajomością języka obcego
  • Studenci osiągający dobre wyniki w nauce
 • Jaki jest minimalny czast trwania mobilności?

  MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
  Wyjazd na studia może trwać od 2 miesięcy do 12 miesięcy. Najczęściej jest to jeden semestr, czyli okres studiów, który można łatwo zaliczyć i na taki okres będzie przyznawane stypendium. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 1 roku w obrębie tego samego roku akademickiego.
   
  MOBILNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  Krótkoterminowy wyjazd na studia może trwać od 5 do 30 dni, z obowiązkowym komponentem wirtualnym. Są to głównie wyjazdy na organizowane przez Uczelnie Partnerskie BIPy (Blended Intensive Programme) ogłaszane na stronie Aktualności Erasmus+ UP w Lublinie.
   
  Możesz wyjechać na studia lub praktykę za granicę na okres nie przekraczający 12 miesięcy łącznie na każdym etapie kształcenia, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności. 
   
  Studenci studiów jednolitych magisterskich (w tym kierunku weterynaria) mają kapitał mobilności równy 24 miesiącom.
 • Ile wynosi stypendium?

  MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
  Wysokość stawek na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu w roku akademickim 2024/2025:
  • Grupa I: 670 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
  • Grupa II: 670 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • Grupa III: 600 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

  MOBILNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  stawki obowiązuje w przypadku wyjazdów krótkoterminowych dostępne TUTAJ

  PAMIĘTAJ! Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student. Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (np. stypendium socjalne, naukowe).
   
  Studenci, którzy spełniają definicję “osoby z mniejszymi szansami”, czyli: nabyli prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym wyjazd lub posiadają status osoby z niepełnosprawnością, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie. Więcej informacji na ten temat w zakładce Dofinansowanie dla osób “z mniejszymi szansami”.
 • Do jakiej uczelni można wyjechać?

  Do zagranicznej uczelni na terenie Europy, która posiada Kartę ERASMUSA lub do uczelni zagranicznej, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę dla właściwego wydziału lub kierunku studiów na wyjazdy studentów na studia. Pełen wykaz uczelni znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie.
  Informacje o uczelniach partnerskich można znaleźć w prezentacjach byłych stypendystów Erasmus+ relacje z wyjazdów
  Jeżeli chcesz wyjechać na uczelnię, z którą UP w Lublinie nie ma podpisanej umowy lub umowa jest, ale nie obejmuje twojego kierunku studiów, zgłoś się do Biura Mobilności Akademickiej. Taki wyjazd może dojść do skutku, o ile wybrana przez Ciebie uczelnia wyrazi chęć nawiązania współpracy.

Dokumenty rekrutacyjne na wyjazd na część studiów 2023/2024

 

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd, zaplanuj swoją mobilność odpowiednio wcześniej.

Przede wszystkim wykaż się inicjatywą! Poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych: nasza strona internetowa, studenci, którzy byli na wymianie, nie tylko z naszej uczelni.

 • Nie zniechęcaj się nawet jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną. Taki wyjazd również może być zrealizowany.
 • Nie zapominaj uczyć się języków obcych, szczególnie w szkołach, które oferują certyfikaty poświadczające, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2. Certyfikaty są często dokumentem wymaganym od kandydatów. Zwróć uwagę, że niektóre uczelnie zagraniczne uwzględniają tylko określone certyfikaty jako dowód znajomości języka na wymaganym przez nich poziomie.
 • Ucz się – przede wszystkim na swoim kierunku. Średnia z ostatniego zrealizowanego semestru jest jednym z wielu kryteriów kwalifikacji na wyjazd.
 • Zastanów się nad dodatkowymi finansami na czas mobilności. Zdarzają się sytuacje, w których mimo przyznanego stypendium, trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki (np. studenci wyjeżdżający do Turcji – koszty wizy).
Formularz rejestracyjny 2023-2024
Zobacz
Formularz rejestracyjny 2024-2025
Zobacz
Formularz rejestracyjny - Szkoła Doktorska
Zobacz
CV w języku angielskim
Zobacz
Zaświadczenie językowe
Zobacz
Wykaz zaliczeń
Zobacz
wykaz zaliczeń - Szkoła Doktorska
Zobacz

Dokumenty na wyjazdy na studia 2023/204

 

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi BMA

 
1) Karta Uzgodnień SMS, KU SMS – integralny dokument z OLA (On-line Learning Agreement for Studies)
 
2) Forma wypłaty grantu SMS – dokument określający formę wypłaty grantu (jeżeli zmieniła się w FR)
 
3) Polisa ubezpieczeniowa oraz karta EKUZ –  ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres mobilności studenta oraz czas podróży w obie strony, a w jego zakres powinien wchodzić również zwrot kosztów leczenia.
 
Obowiązkowe ubezpieczenia to:
 • ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia, KL),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Oprócz powyższego zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

Za zapewnienie/zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego i zalecanego odpowiedzialny jest Uczestnik.

Konieczne jest również posiadanie, aktualnej przez cały okres pobytu na studiach oraz podróży w obie strony, karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE, konieczne jest wykupienie indywidualnego, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego o równorzędnym zakresie.

Więcej informacji na temat karty EKUZ znajdziesz na stronie internetowej NFZ – TUTAJ.

Jeżeli dopiero będziesz starał się o wyrobienie Karty EKUZ, zgłoś się do Biura po dokument potwierdzający twój czas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+

4) Wypełnienie testu biegłości językowej OLS
 
5) Wniosek o dofinansowanie z tytułu “Green Travel” – składany w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.
 
6). Porozumienie o programie studiów (On-Line Learning Agreement for Studies).
Studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+, wypełniają elektroniczne On-line Learning Agreement for Studies (OLA). Dokument na platformie student uzupełnia na podstawie Karty Uzgodnień, która została zatwierdzona przez Koordynatora Wydziałowego i została dostarczona do biura Erasmus.
 
Wzory dokumentów wyjazdowych oraz przewodnik po elektronicznym OLA znajdziesz poniżej:
Przewodnik OLA
Zobacz
Karta Uzgodnień
Zobacz
Karta uzgodnień - Szkoła Doktorska
Zobacz
Forma wypłaty grantu
Zobacz
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z  TYTUŁU 'GREEN TRAVEL'
Zobacz
Karta Studenta Erasmusa
Zobacz

Procedura przedłużania/wprowadzania zmian do pobytu na studiach w roku akademickim 2023/2024

Jeżeli wyjechałeś na studia w semestrze zimowym, na miejscu spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony uczelni partnerskiej, twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym i chciałbyś przedłużyć swój pobyt na kolejny semestr – jest to możliwe, o ile obie uczelnie (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.

Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

 • pobyt w uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu w uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane. Decydując się na przedłużenie pobytu, musisz się liczyć z tym, że będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejny semestr z własnych środków finansowych.
 • sfinansowanie przedłużenia będzie możliwe w miarę posiadanych wolnych środków finansowych.
 • twój status jako studenta Erasmusa+ nie zmienia się w stosunku do tego w semestrze zimowym

WAŻNE!
Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu wykorzystania twojego kapitału mobilności. W celu przedłużenia pobytu musisz dopełnić formalności z tym związanych.

 

 • Przedłużenie pobytu

  Procedura przedłużenia pobytu:

  Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu – koniec zimowego semestru na UP w Lublinie lub miesiąc przed planowanym terminem zakończenia mobilności według pierwotnej umowy z Uczelnią.

  1. skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym w celu uzyskania wstępnej zgodny oraz z Biurem Mobilności Akademickiej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury.
  2. procedurę przedłużania należy rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pierwszego semestru tak, aby wymagane dokumenty zostały podpisane przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania pierwotnej umowy z Uczelnią.

  Uwaga ważne!
  Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego oraz bez poinformowania Biura Mobilności Akademickiej nie będą, w żadnym wypadku akceptowane.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1) Karta Uzgodnień – skonsultuj się z Koordynatorem Wydziałowym w sprawie realizowania kolejnego semestru studiów za granicą. Załącznikiem do maila powinna być uzupełniona Karta Uzgodnień z przedmiotami obowiązującymi w kolejnym semestrze w obu uczelniach.

  2) Podanie o przedłużenie – napisz podanie adresowane do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą. 
  W podaniu podaj uzasadnienie oraz dokładne daty dalszego pobytu zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać twoja pierwotna umowa z Uczelnią. Na podstawie podanych dat wyliczane będzie ewentualne dodatkowe dofinansowanie.

  3) Application for extension of study period – do podania należy dołączyć zgodę z uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu

  Ważne!
  Podanie i Zgoda, w których nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą rozpatrywane.

  Po wstępnej akceptacji, wszystkie podpisane przez Ciebie i zatwierdzone przez uczelnię zagraniczną dokumenty prześlij do Biura, najpóźniej 1 miesiąc przed upływem terminu zakończenia studiów zapisanego w pierwotnej umowie finansowej (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości). Pozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami biura.

  Po zatwierdzeniu dokumentów przez Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego otrzymasz kopię Podania, Zgody, Porozumienia o programie studiów (OLA) i Karty uzgodnień. Prześlemy Ci również niezbędne Zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+ na kolejny semestr oraz podpisany aneks do umowy.

 • Zmiany w programie studiów

  Jeżeli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może z przyczyn obiektywnych zrealizować przedmiotów zapisanych w OLA i/lub chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty, zobowiązany jest powiadomić o tym Koordynatora Wydziałowego oraz pracownika Biura Mobilności Akademickiej. W porozumieniu z nimi student wprowadza zmiany do indywidualnego programu studiów, przygotowując wymagane dokumenty i uzyskując podpisy wszystkich stron.

  Wprowadzenie ewentualnych zmian w powyższych dokumentach musi zakończyć się w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta Uzgodnień-zmiany – uzupełniony przez studenta dokument powinien być przesłany do Koordynatora Wydziałowego, który po zatwierdzeniu Karty przesyła skan dokumentu podpisanego przez studenta i Koordynatora Wydziałowego do wiadomości BMA
  2. Na podstawie zatwierdzonej Karty, student wprowadza zmiany do On-Line Learning Agreement (OLA) na platformie. 

Wypełnione dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi BMA.

Dokumenty rozliczeniowe

 

Pamiętaj!

Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej. Nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że Wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie.

Nie później niż dwa tygodnie po zakończonej mobilności, należy złożyć w BMA następujące dokumenty:

1). Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Study Period) – zaświadczenie o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej
– przygotowane na papierze firmowym uczelni zagranicznej
– okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej (Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe twojego wyjazdu)

2). Wykaz zaliczeń, ocen (Transcript of Records)
– doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych.
Tłumaczenie przysięgłe Transcript of Records – po powrocie ze studiów studenci zobowiązani są do złożenia w biurze tłumaczenia, dzięki któremu uzyskają wpis do indeksu i suplementu do dyplomu (dotyczy przypadku, gdy ToR jest w języku innym niż angielski)

3). Learning Agreement for Studies/Changes to Learning Agreement for Studies – za każdy semestr pobytu, podpisane zarówno przez studenta i koordynatora Erasmusa z UP w Lublinie jak i koordynatora z uczelni zagranicznej (o ile nie zostało dostarczone wcześniej).

4). Wypełnienie ankiety dla Komisji Europejskiej EU-Survey

5). Prezentacja PowerPoint + zdjęcia dobrej jakości (o ile możliwe)
– może być przygotowana jedna prezentacja przez grupę studentów przebywających w tej samej uczelni w danym czasie

6). Sprawozdanie z wyjazdu – tekst w formacie edytowalnym ( 2000-3000 znaków) przybliżający przyszłym studentom: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (ceny zakwaterowania, wyżywienia, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta, jak wygląda integracja ze środowiskiem studenckim, jak wyglądają zajęcia, również pod względem językowym, atrakcje turystyczne) = CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW. Prosimy w miarę możliwości o załączenie dobrej jakości zdjęć.

Sprawozdamoa oraz prezentacja mogą być wykorzystane w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP w Lublinie.

7). Oświadczenie “Green Travel po powrocie” do pobrania poniżej:

Oświadczenie Green Travel po powrocie
Zobacz
Informator step-by-step sms
Zobacz