Lokalna Komisja Etyczna

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została powołana  Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Jednostki podlegające Komisji:

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  obsługuje użytkowników z obszaru województwa lubelskiego i podkarpackiego.

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
 3. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 4. Biowet Puławy sp. z o.o
 5. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej
 7. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Biotechnologii 
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Scisłych i Nauk o Zdrowiu
 9. Uniwersytet Rzeszowski   Instytut Technologii Żywności i Żyweienia
 10.  Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Biologii i Biotechnologii
 11. Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. w Lublinie
 
Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko w ośrodku Użytkownika wpisanego do wykazu Użytkowników oraz po uzyskaniu następujących dokumentów:

1. wyznaczenia dla osób planujących i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej (Użytkownika);

2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

Zwierzęta przeznaczone do doświadczeń mogą pochodzić tylko z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub od dostawców zwierząt doświadczalnych

                                                   >>> wykaz jednostek<<<

 • Skład komisji powołanej od 1 lutego 2020 r. (kadencja 2020/2024)

  PRZEWODNICZĄCY:

  Prof. dr hab. Piotr Wlaź

   
  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

  Dr Mirosław Łańcut

   CZŁONKOWIE:
   1. Mgr Michał Czyż
   2. Prof. dr hab. Waldemar Grzegorzewski
   3. Prof. dr hab. Renata Klebaniuk
   4. Dr hab. prof. uczelni Urszula Kosior– Korzecka
   5. Mgr Patrycja Kułakowska- Wieleba 
   6. Dr Agnieszka Michalak
   7. Mgr Hanna Przesmycka
   8. Dr hab. Lidia Radko
   9. Prof. dr hab. Jerzy Rola
   10. Mgr Antoni Żurawski
   
  SEKRETARIAT Komisji :

  mgr inż. Urszula Polak

   

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin – pokój 462 (III piętro)

  tel. +48 81 445 65 97 lub 572 330 876
  e-mail: lke.lublin@up.lublin.pl
  kontakt telefoniczny do Przewodniczącego Komisji 572 330 875
   
Podstawy prawne działalności Komisji określa Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (transpozycja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
Zobacz
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych; (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1392)
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
Zobacz
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych;
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r.w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
Zobacz
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 127)
Zobacz
Terminarz posiedzeń LKE
Zobacz

terminarz posiedzeń LKE
Zobacz

UWAGA!

Ze względu na wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego Komisja pracuje zdalnie i rozpatruje sprawy w drodze telekonferencji.

Prosimy o kontakt mailowy: lke.lublin@up.lublin.pl lub telefoniczny tel. 572330876

 

Wzory druków zostały wprowadzone decyzją Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach od dnia 01 stycznia  2019 r. Poniżej formularze oraz najważniejsze dokumenty do pobrania: 

 

Wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach
Zobacz
streszczenie nietechniczne
Zobacz

 od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór streszczenia nietechnicznego ogłoszony uchwałą Krajowej Komisji Etycznej <<uchwała KKE>>.  UWAGA! Obowiązującym formatem streszczenia nietechnicznego jest plik Excel.

UWAGA! Proszę nie usuwać wierszy ani treści komórek  w streszczeniu nietechnicznym.

Wniosek uproszczony o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach
Zobacz
Formularz zgodności wersji elektronicznej z papierową
Zobacz
Wniosek o wydanie zgody na włączenie dodatkowych osób
Zobacz
Wniosek uzupełniający
Zobacz
Zał. A do wniosku uzupełniającego - dodatkowe zwierzęta
Zobacz
Zał. B do wniosku uzupełniającego - dodatkowe procedury
Zobacz
Zał. C do wniosku uzupełniającego - zmiana/dodanie ośrodka
Zobacz
wniosek o przedłużenie terminu ważności zgody
Zobacz
ocena retrospektywna- raport użytkownika
Zobacz

Prosimy o przygotowywanie wniosków  zgodnie z  instrukcją << INSTRUKCJA do POBRANIA>> .

Wnioski należy złożyć lub przesłać na adres   sekretariatu  LKE ul. Akademicka 13, pok. 462  – 2 egzemplarze wniosku z kompletem podpisów. Nie należy drukować streszczenia nietechnicznego.  Na adres lke.lublin@up.lublin.pl należy przesłać wniosek w wersji word bez podpisów  oraz streszczenie nietechniczne w wersji excel. Wniosek i nietechniczne streszczenie przesyłane e-mailem na adres Komisji mają być w formie edytowalnej – jako pliki *.doc, *.docx lub *.rtf. Format *.pdf nie jest jest akceptowany.

Wnioski należy złożyć na co najmniej 10 dni przed zebraniem. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Razem z wersją papierową wniosku konieczne jest złożenie  formularza potwierdzającego zgodność wersji elektronicznej z papierową  Formularz zgodności wersji elektronicznej z papierową

W przypadku składania korekty/ponowionej wersji wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z wyjaśnieniem zakresu zmian wprowadzonych we wniosku, w odniesieniu do uwag Komisji.

Jeśli Użytkownik uważa, że  informacje zawarte we wniosku składanym do Lokalnej Komisji Etycznej,  stanowią w jakimkolwiek zakresie tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);  powinien wraz z wnioskiem złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie. (przykładowe oświadczenie)

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.

Kierownik szkolenia: prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie (1), osób wykonujących procedury (2), osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur (3), osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach (4),  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (5), osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt (6). Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć (50 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych). Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

 

 

 • kontakt w sprawie szkolenia: Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji 

  kontakt w sprawie szkolenia:

  Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji

  ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS) 
  pok. 115
  [ lokalizacja

  tel. 081 445 66 30 
  e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl

  <<więcej>

Fundacja Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych
Zobacz
Regulamin Lokalnej Komijsi Etycznej w Lubline
Zobacz

SEKRETARIAT Komisji :

mgr inż. Urszula Polak

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin – pokój 462 (III piętro)

tel.  572330876

tel.  81 445 65 97

e-mail: lke.lublin@up.lublin.pl

kontakt do Przewodniczącego Komisji

prof. dr hab. Piotr Wlaź tel. 572330875

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

SEKRETARIAT Komisji :

mgr inż. Urszula Polak

Akademicka 13, 20-950 Lublin – pokój 462 (III piętro)

tel.  572330876

tel.  81 445 65 97

e-mail: lke.lublin@up.lublin.pl

kontakt do Przewodniczącego Komisji

prof. dr hab. Piotr Wlaź tel. 572330875