Plan równości płci

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie postaw pro-równościowych jest ważnym elementem działalności każdej instytucji publicznej. W celu zapewnienia bezpiecznego dla wszystkich, pełnego szacunku dla różnorodności oraz wolnego od dyskryminacji środowiska pracy i nauki, oddajemy w Państwa ręce Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ang. Gender Equality Plan).

Dokument ten powstał w wyniku prac powołanego w tym celu zespołu, którego działania nadzorował Prorektor ds. Kadr — prof. dr hab. Andrzej Marczuk. Zadaniem zespołu ds. przygotowania planu równości płci była diagnoza obecnej sytuacji w UP i przygotowanie na jej podstawie planu działań na najbliższe lata.

Zawartość Planu odnosi się do obszarów wskazanych przez Komisję Europejską jako kluczowych do osiągnięcia równowagi płci w organizacji:

  1. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym i kultura organizacyjna instytucji,
  2. Równowaga płci w kadrze zarządczej i gronach decyzyjnych,
  3. Równość płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery,
  4. Włączenie kwestii płci do badań i treści dydaktycznych,
  5. Środki przeciwko przemocy ze względu na płeć, w tym przeciwko molestowaniu seksualnemu.

Analiza danych statystycznych, jak i zebranie opinii pracowników i studentów uczelni pozwoliły na kompleksowe przyjrzenie się sytuacji obu płci w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, wyciągnięcie wniosków oraz sformułowanie celów, których realizacja przyczyni się do promowania, wdrażania i monitorowania pozytywnych działań dotyczących równości płci i różnorodności oraz ograniczania dyskryminacji na uczelni:

Cel 1: Podniesienie świadomości oraz zwiększenie wiedzy w zakresie równości, równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na nią wśród całej społeczności UP ➢ Cel 2: Wyznaczenie standardów i dobrych praktyk na uczelni w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ➢ Cel 3: Promowanie ułatwień w łączeniu pracy oraz kształcenia z życiem rodzinnym ➢ Cel 4: Wspieranie równego dostępu do karier naukowych i procesów rekrutacji

Niniejszy Plan jest działaniem strategicznym obejmującym lata 2023–2025. To program z założenia dynamiczny, który będzie rozwijał się w wyniku prowadzonych badań, analiz i ewaluacji.

Plan został podpisany przez Prof. Krzysztofa Kowalczyka, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i wprowadzony w życie zarządzeniem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpisuje się w priorytety Strategii Komisji Europejskiej na rzecz Równości Płci na lata 2020-2025 oraz stanowi odpowiedź na wymóg Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, zgodnie z którym każda uczelnia, jednostka badawcza oraz podmiot administracji publicznej, muszą posiadać plan na rzecz równości płci, aby uzyskać dostęp do finansowania badań w ramach kolejnego programu „Horyzont Europa”.

Plan równości płci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa osobistego pracowników, studentów i doktorantów

Zobacz więcej

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Zobacz więcej

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Osoby z niepełnosprawnością

Zobacz więcej