UCHWAŁA 69/2018-2019 Z DNIA 24.05.2019 W SPRAWIE ZASAD, WARUNKÓW I TRYBU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ POWOŁYWANIA I SPOSOBU DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Zobacz
załącznik do uchwały 69 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA
Zobacz

Rekrutacja zimowa

Wykaz kierunków i specjalności – oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 

Studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia (dietetyka)

Wydział Agrobioinżynierii

 1. Agrobiznes
 2. Agroleśnictwo
 3. Bioinżynieria
 4. Gospodarka przestrzenna
 5. Rolnictwo

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 1. Behawiorystyka zwierząt
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 4. Doradztwo w obszarach wiejskich
 5. Hipologia i jeździectwo
 6. Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
 7. Zootechnikaspecjalności:
  • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
  • bioinżynieria i marketing pasz

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 1. Architektura krajobrazu
 2. Doradztwo ogrodnicze
 3. Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
 4. Ogrodnictwo
 5. Zielona urbanistyka
 6. Zielarstwo i fitoprodukty

 

Wydział Inżynierii Produkcji

 1. Inżynieria środowiskaspecjalności:
  • alternatywne źródła energii
  • gospodarka odpadami
  • gospodarka wodno-ściekowa
 2. Inżynieria przemysłu spożywczego
 3. Transport i logistykaspecjalności:
  • inżynieria transportu i spedycja
  • transport specjalistyczny
 4. Zarządzanie i inżynieria produkcjispecjalności:
  • inżynieria zarządzania produkcją i usługami
  • marketing i zarządzanie produkcją żywności

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 1. Biotechnologia
 2. Technologia żywności i żywienie człowieka
 3. Dietetyka (studia niestacjonarne trwają 4 semestry)

 

Wydział Biologii Środowiskowej

 1. Biokosmetologia
 2. Ochrona środowiska

 

 

Wykaz kierunków i specjalności II stopień (.pdf)
Zobacz
 1. Poznaj ofertę dydaktyczną www.up.lublin.pl/rekrutacja
 2. Załóż konto w IRK. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
  • wgra zdjęcie do systemu IRK (zdjęcie wgrywa każdy kandydat)
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia)
  • uzupełni dane o wykształceniu
  • wpisze wyniki z matury (studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub uzupełni dane w zakładce dyplom (II stopień),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w IRK indywidualne konto za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
  • wypełni zakładkę deklaracje.

  Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 3. Kandydat otrzymuje informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego o statusie zakwalifikowany lub niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK oraz na adres e-mail.
 4. Złóż dokumenty. W wyznaczonym terminie tylko kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów. Brak dopełnienia tych formalności spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

  lub

 5. Czekaj na zwolnione miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzyma na swoim indywidualnym koncie.
 6. Gratulacje! Status przyjęty! Kandydaci, którzy złożą w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów otrzymają status przyjęty.

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów: agrobiznes, agroleśnictwo, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi

adres:  AGRO, II sala 105, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin                   
e-mail:  rekrutacja.wa@up.lublin.pl    
tel. (81) 445-68-43

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
Kierunki studiów: analityka weterynaryjna, weterynaria    

AGRO II sala 106 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin       
e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl 
tel. (81) 445-66-27 

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo,  pszczelarstwo w agroekosystemach, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445- 65 – 01
e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, enologia i cydrownictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 60 – 95
e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria środowiska, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

AGRO II sala 103 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 61- 04
e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

AGRO II sala 104 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 68 – 61
e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Kierunki studiów: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ekorehabilitacja, ochrona środowiska, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. (81) 445 – 60 – 61
tel. kom. 724 153 524 (tylko do godz. 17:00, pon-piątek)
e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl

Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2021-2022

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki).

2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć.

Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w Lublinie:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno –Lecznicze w Lublinie

a) Filia nr 1 ul. Nałęczowska 27 codziennie w dni robocze w godzinach od 1000– 1600; tel. 81-533-00-34

b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38 codziennie w dni robocze w godzinach od 900 – 1400; tel. 81-534-07-41 w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00

Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wystawione przez uczelnię
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
 • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
 • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).

III. Kandydaci z innych województw (również spoza Lublina) mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód tożsamości).

 

*** dot. rekrutacji 2021/2022 ***

Uchwała 35/2020-2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2021-2022

Kierunek studiów Liczba miejsc na I roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynajacych się od semestru zimowego, rok akademicki 2021-2022
BIOLOGIA 30
BIOBIZNES 30
DIETETYKA 60
TURYSTYKA I REKREACJA 30

*** dot. rekrutacji 2021/2022 ***

Zarządzenie 37/2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała 36/2020-2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Warunki preferencyjne dla laureatów i finalistów polegają na: przyjmowaniu na studia kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów bez względu na wynik,posiadaniu dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez kandydata na studia lokatę w eliminacjach centralnych oraz status (laureat lub finalista).

Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów tylko jeden raz – w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Podstawa prawna
Zobacz