pixel
od 9 maja 2022 r.
do 11 lipca 2022 r.

Internetowa rejestracja na studia: kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł.


Do 11 lipca 2022 r. kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

9 maja 2022 r.
16 sierpnia 2022 r.

dotyczy kierunku weterynaria
studia niestacjonarne
Kandydat rejestruje się w systemie IRK na kierunek
weterynaria – studia niestacjonarne i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK w wysokości 85 zł.
13 lipca 2022 r.
godz. 12.00

(środa)
Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.
13 lipca 2022 r.
godz. 14.00

(środa)
Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia.
Kandydat otrzyma informację z postępowania
kwalifikacyjnego o uzyskanym statusie: zakwalifikowany albo niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK.
14,15,18 lipca (czwartek, piątek, poniedziałek) 2022 r.
w godz. 8.00 – 17.00

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani do złożenia dokumentów. Jeżeli zaznaczyli w systemie opcję „chcę legitymację” wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 na konto wygenerowane w systemie IRK przed złożeniem dokumentów.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem
lub bezpośrednio złożyć w sekretariacie Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli okoliczności związane ze stanem epidemii będą na to pozwalały (szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK).

Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty.
Komisja przesyła komunikat na indywidualne konto
kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

2225 lipca 2022 r.
zwolnione miejsca
Ogłoszenie komunikatu o zwolnionych miejscach
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie.
Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiów z powodu braku miejsc, otrzymają na swoje konto informację o wolnych miejscach na innych kierunkach. Kwalifikacja na inny kierunek odbędzie się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia
w ramach tzw. zwolnionych miejsc, składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata).
1 sierpnia 19 września 2022r. Ogłoszenie kolejnego naboru na kierunkach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Rejestracja kandydatów w systemie IRK.
18 sierpnia 2022 r. (czwartek) Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia niestacjonarne na kierunek weterynaria
19,22,23 sierpnia 2022 r.
w godz. 8.00 16.00

(piątek, poniedziałek, wtorek)
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia
niestacjonarne kierunek weterynaria przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym
koncie kandydata).
20 września 2022 r.
(wtorek)
Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne (komunikat nie dotyczy kierunku weterynaria).
21,22,23 września 2022 r.
(środa, czwartek, piątek)

w godz. 8.00-16.00
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia
przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata).
30 września 2022 r. Zakończenie rekrutacji i wszystkich spraw związanych z przyjęciem na studia.

 

Ważne informacje dla kandydatów:
1. W związku z trwająca epidemią kandydaci powinni dostarczać dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Kandydat przesyła kserokopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych i jest zobowiązany do okazania oryginału świadectwa/dyplomu w dziekanacie w październiku.

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

3. Status w systemie IRK „przyjęty” oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.


Lublin, 1 marca 2022 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
Zobacz
UCHWAŁA 69/2018-2019 Z DNIA 24.05.2019 W SPRAWIE ZASAD, WARUNKÓW I TRYBU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ POWOŁYWANIA I SPOSOBU DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Zobacz
załącznik do uchwały 69 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA
Zobacz

Wykaz kierunków i specjalności – oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 

* rekrutacja letnia *

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • stacjonarne:
 1. agrobiznes
 2. aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 3. analityka środowiskowa i przemysłowa
 4. analityka weterynaryjna
 5. architektura krajobrazu
 6. behawiorystyka zwierząt
 7. bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 9. biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 10. bioinżynieria
 11. biokosmetologia
 12. biologia
 13. biotechnologia
 14. dietetyka
 15. ekonomia
 16. ekologia miasta
 17. enologia i cydrownictwo
 18. ekoenergetyka
 19. gastronomia i sztuka kulinarna
 20. geodezja i kartografia
 21. gospodarka obiegu zamkniętego
 22. gospodarka przestrzenna
 23. hipologia i jeździectwo
 24. inżynieria chemiczna i procesowa
 25. inżynieria ekologiczna
 26. inżynieria rolnicza i leśna
 27. inżynieria środowiska
 28. kryminalistyka w biogospodarce
 29. leśnictwo
 30. ochrona środowiska
 31. ogrodnictwo
 32. pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 33. pszczelarstwo w agroekosystemach
 34. rolnictwo
 35. sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 36. technika rolnicza i agrotronika
 37. technologia biosurowców i biomateriałów
 38. technologia żywności i żywienie człowieka
 39. turystyka i rekreacja
 40. transport i logistyka
 41. weterynaria (studia jednolite magisterskie)
 42. zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
 43. zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 44. zarządzanie i inżynieria produkcji
 45. zielarstwo i fitprodukty
 46. zootechnika
 • niestacjonarne:
 1. analityka środowiskowa i przemysłowa
 2. behawiorystyka zwierząt
 3. bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 5. biokosmetologia
 6. biologia
 7. dietetyka
 8. ekoenergetyka
 9. gastronomia i sztuka kulinarna
 10. geodezja i kartografia
 11. gospodarka obiegu zamkniętego
 12. gospodarka przestrzenna
 13. inżyniera chemiczna i procesowa
 14. inżyniera rolnicza i leśna
 15. inżyniera środowiska
 16. leśnictwo
 17. ochrona środowiska
 18. ogrodnictwo
 19. pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 20. rolnictwo
 21. technika rolnicza i agrotronika
 22. technologia żywności i żywienie człowieka
 23. transport i logistyka
 24. turystyka i rekreacja
 25. weterynaria (studia jednolite magisterskie)
 26. zarządzanie i inżyniera produkcji
 27. zielarstwo i fitoprodukty
 28. zootechnika

 

Studia II stopnia

 • stacjonarne
 1. analityka weterynaryjna
 2. biologia
 3. biobiznes
 4. dietetyka
 5. turystyka i rekreacja
 • niestacjonarne
 1. agroleśnictwo
 2. behawiorystyka zwierząt
 3. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 4. bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. biologia
 6. doradztwo ogrodnicze
 7. gospodarka przestrzenna
 8. inżynieria przemysłu spożywczego
 9. inżynieria środowiska
 10. ochrona środowiska
 11. ogrodnictwo
 12. rolnictwo
 13. technologia żywności i żywienie człowieka
 14. transport i logistyka
 15. turystyka i rekreacja
 16. zarządzanie i inżynieria produkcji
 17. zielarstwo i fitoprodukty
 18. zootechnika
 1. Poznaj ofertę dydaktyczną www.up.lublin.pl/rekrutacja
 2. Załóż konto w IRK. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
  • wgra zdjęcie do systemu IRK (zdjęcie wgrywa każdy kandydat)
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia)
  • uzupełni dane o wykształceniu
  • wpisze wyniki z matury (studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub uzupełni dane w zakładce dyplom (II stopień),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w IRK indywidualne konto za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
  • wypełni zakładkę deklaracje.

  Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 3. Kandydat otrzymuje informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego o statusie zakwalifikowany lub niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK oraz na adres e-mail.
 4. Złóż dokumenty. W wyznaczonym terminie tylko kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów. Brak dopełnienia tych formalności spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

  lub

 5. Czekaj na zwolnione miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzyma na swoim indywidualnym koncie.
 6. Gratulacje! Status przyjęty! Kandydaci, którzy złożą w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów otrzymają status przyjęty.
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA
Zobacz
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDAÓW NA STUDIA II STOPNIA
Zobacz

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów I stopnia: agrobiznes, analityka środowiskowa i przemysłowa bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, leśnictwo, rolnictwo,  technologia biosurowców i biomateriałów, turystyka i rekreacja

Kierunki studiów II stopnia: biobiznes, ,turystyka i rekreacja

e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl
tel. 81 445-68-43    

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
Kierunki studiów: analityka weterynaryjna, weterynaria

e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl
tel. 81 445-66-27    

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów I stopnia: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, kryminalistyka w biogospodarce, pszczelarstwo w agroekosystemach, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

Kierunki studiów II stopnia: behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka, zootechnika

e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl
tel. 81 445-65-01

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów I stopnia: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, enologia i cydrownictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kierunki studiów II stopnia: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, zielona urbanistyka, zielarstwo i fitoprodukty

e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl
tel. 81 445-60-95

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów I stopnia: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, gospodarka obiegu zamkniętego, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria środowiska, technika rolnicza i agrotronika, transport i logistyka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów II stopnia: inżynieria środowiska, inżynieria przemysłu spożywczego, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl
tel. 81 445-61-04

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów I stopnia: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunki studiów II stopnia: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka

e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl
tel. 81 445-68-61

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Kierunki studiów I stopnia: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Kierunki studiów II stopnia: biokosmetologia, ochrona środowiska

e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl
tel. 81 445-60-61

Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2022-2023

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki).
2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w
pierwszym tygodniu zajęć.
Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w Lublinie:
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,
a) Filia nr 1 – ul. Nałęczowska 27
codziennie w dni robocze w godzinach od 10.00 – 16.00; tel. 81-533-00-34
b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38
codziennie w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00; tel. 81-534-07-41
w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00
Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wystawione przez uczelnię
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
 • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
 • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).
III. Kandydaci z innych województw mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód
tożsamości)

Badania lekarskie 2022-2023
Zobacz

*** dot. rekrutacji 2022/2023 ***

Uchwała 28/2020-2021 z dnia 25.02.2022 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2022-2023

Uchwała Senatu:

Uchwała nr 29/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie nr 40 Rektora UP w Lublinie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Opłata rekrutacyjna

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok wszystkich typów studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek wynosi 85 zł.
 1. Opłatę należy wnieść za każdy kierunek, na który kandydat został zarejestrowany.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na tym samym kierunku wnoszą dwie opłaty.
 1. Brak opłaty za dany kierunek studiów skutkuje nie uwzględnieniem kandydata w dalszym procesie rekrutacji.
 1. Wpłaty przyjmowane są na podstawie przelewu na indywidualne konto. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać opłatę rekrutacyjną znaleźć można po dokonaniu rejestracji w systemie IRK w zakładce opłaty. Nie ma możliwości wpłat gotówką.
 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi wyłącznie w przypadku:

– dokonania opłaty rekrutacyjnej w niewłaściwej wysokości (nadpłata)

– nieuruchomienia kierunku studiów

– nie zaliczenia egzaminu maturalnego ( brak podstaw kwalifikacji formalnej)

Wniosek o zwrot opłaty należy złożyć nie później niż do 30.09.2022 r.

 1. Kandydat, który otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia, nie może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 1. System nie jest systemem bankowym, opłaty wniesione tradycyjnym przelewem mogą być księgowane z około dwudniowym opóźnieniem.
 1. Na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja znajduje się niezbędnik kandydata.

Warunki preferencyjne dla laureatów i finalistów polegają na: przyjmowaniu na studia kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów bez względu na wynik,posiadaniu dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez kandydata na studia lokatę w eliminacjach centralnych oraz status (laureat lub finalista).

Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów tylko jeden raz – w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Podstawa prawna
Zobacz
Wykaz olimpiad
Zobacz