HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA
oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia — dotyczy kierunku dietetyka
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA

8 stycznia 2024 r.

19 lutego 2024 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie irk.up.lublin.pl

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana.

Do 19 lutego 2024 r. kandydaci na kierunek hipologia i jeździectwo są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego (skan) o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz (skan np. odznaki) dokumentu będącego podstawą zwolnienia kandydata ze sprawdzianu na adres e-mail:

20 lutego 2024 r. (wtorek) godz. 9:00

1. Weryfikacja umiejętności jeździeckich dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo (nie dotyczy kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu zgodnie z zapisami uchwały rekrutacyjnej §14 ust. 11).

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny Jeździectwa i Hipoterapii, Lublin ul. Doświadczalna 50, godz. 9:00. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 8:30 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym (do wglądu).

2. Weryfikacja deklaracji kierunku pokrewnego – Miejsce: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15 (szczegółowe informacje udziela sekretariat WKR). Należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym (do wglądu) i wypełnioną deklaracją kierunku pokrewnego.

21 lutego 2024 r. (środa) godz. 12:00

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

21 lutego 2024 r. godz. 14:00

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.

Kandydat otrzyma informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie:
zakwalifikowany/niezakwalifikowany w systemie IRK.

Jeżeli kierunek studiów lub specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek lub specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innego kierunku lub specjalności.

22 – 23 lutego 2024 r. od godz. 8:00
do godz. 16:00 (czwartek i piątek)

26 lutego 2024 r.
od godz. 8:00
do godz. 16:00 (poniedziałek)

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK.

Kandydaci, którzy złożą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty.

Komisja prześle komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

Ważne informacje dla kandydatów:

 1. Kandydaci mogą dostarczać dokumenty do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera lub osobiście. W przypadku, gdy kandydat przesyła kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych jest zobowiązany do okazania do wglądu oryginału dyplomu w dziekanacie po rozpoczęciu zajęć.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 3. Status przyjęty oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
 4. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność, jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności. Jeżeli kierunek/specjalność nie zostanie utworzony(a) z powodu niewystarczającej liczby chętnych do studiowania, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innego kierunku/specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.
 5. Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pracują od 19 lutego do 1 marca 2024 r. ul. Akademicka 15, sala nr 3 i 4.

Lublin, 13 listopada 2023 r.

UCHWAŁA 69/2018-2019 Z DNIA 24.05.2019 W SPRAWIE ZASAD, WARUNKÓW I TRYBU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ POWOŁYWANIA I SPOSOBU DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Zobacz
załącznik do uchwały 69 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA
Zobacz
 1. Poznaj ofertę dydaktyczną www.up.lublin.pl/rekrutacja
 2. Załóż konto w IRK. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
  • wgra zdjęcie do systemu IRK (zdjęcie wgrywa każdy kandydat)
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia)
  • uzupełni dane o wykształceniu
  • wpisze wyniki z matury (studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub uzupełni dane w zakładce dyplom (II stopień),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w IRK indywidualne konto za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
  • wypełni zakładkę deklaracje.

  Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 3. Kandydat otrzymuje informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego o statusie zakwalifikowany lub niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK oraz na adres e-mail.
 4. Złóż dokumenty. W wyznaczonym terminie tylko kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów. Brak dopełnienia tych formalności spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

  lub

 5. Czekaj na zwolnione miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzyma na swoim indywidualnym koncie.
 6. Gratulacje! Status przyjęty! Kandydaci, którzy złożą w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów otrzymają status przyjęty.

Uwaga! Kandydaci mogą skorzystać do celów rekrutacji na studia ze sprzętu komputerowego w siedzibie Uczelni ul. Akademicka 15, Lublin. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z Biurem Rekrutacji i Promocji Kształcenia nr tel. 81 445 65 39 e-mail

Wysyłasz nam swoje dokumenty pocztą? Zobacz jak poprawnie zaadresować kopertę:

W pierwszej kolejności należy napisać do jakiej komisji rekrutacyjnej mają trafić Wasze dokumenty, czyli na jakim Wydziale chcecie studiować. Następnie zamieszczacie ogólny adres uczelni, czyli ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. W ten sposób list trafi do kancelarii podawczej, która zarejestruje Wasz list, a następnie przekaże dalej do właściwego adresata.

Na przykład:

 
Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji
Akademicka 13
20-950, Lublin

 

NIE ADRESUJEMY dokumentów na Dziekanaty, Biuro Rekrutacji lub inne organy naszego Uniwersytetu. Znacznie przedłuży to czas, w jakim dokumenty trafią do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, a w niektórych przypadkach może to poskutkować nawet zablokowaniem procesu Twojej rekrutacji (np. jeśli dokumenty trafią do Komisji po ostatnim dniu przyjmowania dokumentów).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA
Zobacz
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA
Zobacz
Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów w procesie rekrutacji
Zobacz

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Komisje pracują od 19 lutego do 1 marca w godzinach 8.00-16.00. W dniach  22 – 23 oraz 26 luty 2024 r. (składanie dokumentów) w godzinach 8.00-16.00

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów I stopnia: agrobiznes, analityka środowiskowa i przemysłowa bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, leśnictwo, rolnictwo,  technologia biosurowców i biomateriałów, turystyka i rekreacja, zielone technologie

Kierunki studiów II stopnia: turystyka i rekreacja, zarządzanie  w biobiznesie

e-mail: 
tel. 81 445-68-43  (dostępny w okresie prac komisji) 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
Kierunki studiów: analityka weterynaryjna, weterynaria

e-mail:
tel. 81 445-66-27  (dostępny w okresie prac komisji)  

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów I stopnia: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, kryminalistyka w biogospodarce, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika, bioinformatyka w biogospodarce

Kierunki studiów II stopnia: behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, zootechnika

e-mail:
tel. 81 445-65-01 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów I stopnia: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, enologia i cydrownictwo,  ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kierunki studiów II stopnia: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, zielona urbanistyka, zielarstwo i fitoprodukty

e-mail:
tel. 81 445-60-95 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów I stopnia: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, gospodarka obiegu zamkniętego, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria środowiska, technika rolnicza i agrotronika, transport i logistyka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka przemysłowa

Kierunki studiów II stopnia: inżynieria środowiska, inżynieria przemysłu spożywczego, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

e-mail:
tel. 81 445-61-04 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów I stopnia: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunki studiów II stopnia: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka

e-mail:
tel. 81 445-68-61 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Kierunki studiów I stopnia: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska, diagnostyka ekoprzestępczości, survival i animacja przyrodnicza

Kierunki studiów II stopnia: biokosmetologia, ochrona środowiska

e-mail:
tel. 81 445-60-61 (dostępny w okresie prac komisji)

Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki).
2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w
pierwszym tygodniu zajęć.
Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w Lublinie:
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,
a) Filia nr 1 – ul. Nałęczowska 27
codziennie w dni robocze w godzinach od 10.00 – 16.00; tel. 81-533-00-34
b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38
codziennie w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00; tel. 81-534-07-41
w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00
Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wystawione przez uczelnię
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
 • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
 • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).
III. Kandydaci z innych województw mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód
tożsamości)

Badania lekarskie 2023-2024
Zobacz

*** dot. rekrutacji 2023/2024 ***

Uchwała 31/2022-2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2023-2024

Uchwała Senatu:

Uchwała nr 32/2022-2023 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie nr 46 Rektora UP w Lublinie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Opłata rekrutacyjna

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 2. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów wynosi 85 zł.
 3. Opłatę należy wnieść za każdy kierunek, na który kandydat został zarejestrowany. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, opłaty wynikające z korzystania z systemu transakcyjnego.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na tym samym kierunku wnoszą dwie opłaty rekrutacyjne.
 5. Wpłaty przyjmowane są na podstawie przelewu na indywidualne konto kandydata. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać opłatę rekrutacyjną znaleźć można po dokonaniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym IRK w zakładce opłaty. Nie ma możliwości wpłat gotówką.

     Brak opłaty za dany kierunek studiów skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w dalszym  procesie rekrutacji.

 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi wyłącznie w przypadku:

– dokonania opłaty rekrutacyjnej w niewłaściwej wysokości (nadpłata)

– nieuruchomienia kierunku studiów

– brak podstaw kwalifikacji formalnej: w tym niezaliczenie egzaminu maturalnego.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć nie później niż              do 31 października roku, w którym odbywa się rekrutacja na studia do właściwego Sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane

 1. Kandydat, który otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia, nie może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 2. Kandydat może złożyć wniosek za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście, z zastrzeżeniem, że osobiste złożenie formularza możliwe jest wyłącznie w godzinach i terminie pracy Sekretariatu WKR (do końca września danego roku).
 3. System nie jest systemem bankowym, opłaty wniesione tradycyjnym przelewem mogą być księgowane z około dwudniowym opóźnieniem.
 4. Na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja znajduje się niezbędnik kandydata.

Warunki preferencyjne dla laureatów i finalistów polegają na: przyjmowaniu na studia kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów bez względu na wynik,posiadaniu dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez kandydata na studia lokatę w eliminacjach centralnych oraz status (laureat lub finalista).

Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów tylko jeden raz – w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Podstawa prawna
Zobacz
Wykaz olimpiad
Zobacz
Uchwała nr 56/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku akademickim 2023-2024
Zobacz
Załącznik nr 1
Zobacz
Załącznik nr 2
Zobacz
Załącznik nr 3
Zobacz
Załącznik nr 4
Zobacz

Kompetencje cyfrowe do celów rekrutacji na studia

Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze komputera i innych urządzeń takich jak drukarka, skaner oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez system internetowy, wymagana jest zatem podstawowa znajomość Internetu i przeglądarek internetowych (logowanie do systemu odbywa się  przez przeglądarkę).

Kandydaci na studia mają zapewniony dostęp do stanowisk komputerowych, drukarek i ksera w pomieszczeniach Uczelni przeznaczonych do prowadzenia rekrutacji.

Szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji kandydatów na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów, natomiast zwykle w tym celu niezbędna jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.