HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA

6 maja 2024 r.

14 lipca 2024 r.

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych
o wykształceniu/dyplomie, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego
kandydata w systemie IRK. Opłata za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł.
Do 14 lipca 2024 r. kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6 maja 2024 r.

16 sierpnia 2024 r.

dotyczy kierunku weterynaria
studia niestacjonarne

Kandydat rejestruje się w systemie IRK na kierunek weterynaria – studia niestacjonarne i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK w wysokości 85 zł.

16 lipca 2024 r.,
godz. 12:00,
(wtorek)

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych – ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

16 lipca 2024 r.,
godz. 14:00,
(wtorek)

Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia.

Kandydat otrzyma informację z postępowania kwalifikacyjnego o uzyskanym statusie: zakwalifikowany albo niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK.

17, 18, 19 lipca
(środa, czwartek,
piątek) 2024 r.
w godz. 8.00 – 17.00

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia dokumentów. Jeżeli zaznaczyli w systemie opcję „chcę legitymację” wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto wygenerowane w systemie IRK przed złożeniem dokumentów.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty. Komisja przesyła komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

25 -26 lipca 2024 r.
zwolnione miejsca

Ogłoszenie komunikatu o zwolnionych miejscach.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiów z powodu braku miejsc, otrzymają na swoje konto informację o wolnych miejscach na innych kierunkach. Kwalifikacja na inny kierunek odbędzie się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia w ramach tzw. zwolnionych miejsc, składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata).

1 sierpnia

17 września 2024 r.

Ogłoszenie kolejnego naboru na kierunkach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Rejestracja kandydatów w systemie IRK

20 sierpnia 2024 r. (wtorek)

Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na kierunek weterynaria – studia niestacjonarne.

21, 22, 23 sierpnia 2024 r.
w godz. 8.00 -16.00
(środa, czwartek, piątek)

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia niestacjonarne kierunek weterynaria przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata).

18 września 2024 r.
(środa)

Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne (komunikat nie dotyczy kierunku weterynaria).

19, 20
września 2024 r.
(czwartek, piątek)
w godz. 8.00 -16.00

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata).

30 września 2024 r.

Zakończenie rekrutacji i wszystkich spraw związanych z przyjęciem na studia.

Ważne informacje dla kandydatów:

 1. Kandydaci mogą dostarczać dokumenty na studia za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera lub osobiście w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść na indywidualne konto kandydata przed złożeniem dokumentów na studia.
 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 4. Status w systemie IRK „przyjęty” oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
 5. W siedzibie Uczelni w Dziale Rekrutacji i Promocji zajmującym się rekrutacją kandydatów na studia udostępnione są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarki.
 6. Pracownicy Działu Rekrutacji i Promocji oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na bieżąco udzielają wsparcia w zakresie rekrutacji na studia.
 7. Osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy podczas procesu rekrutacyjnego może zwrócić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Lublin, 29 lutego 2024 r.

UCHWAŁA 69/2018-2019 Z DNIA 24.05.2019 W SPRAWIE ZASAD, WARUNKÓW I TRYBU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ POWOŁYWANIA I SPOSOBU DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Zobacz
załącznik do uchwały 69 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA
Zobacz

Wykaz kierunków  – oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2024/2025

  * rekrutacja letnia *

Studia I stopnia 

 • stacjonarne:
 1. agrobiznes
 2. aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 3. analityka środowiskowa i przemysłowa
 4. analityka weterynaryjna
 5. architektura krajobrazu
 6. behawiorystyka zwierząt
 7. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 8. bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 10. bioinformatyka w biogospodarce
 11. bioinżynieria
 12. biokosmetologia
 13. biologia
 14. biotechnologia
 15. diagnostyka ekoprzestępczości
 16. dietetyka
 17. ekonomia
 18. ekoenergetyka
 19. gastronomia i sztuka kulinarna
 20. geodezja i kartografia
 21. gospodarka obiegu zamkniętego
 22. gospodarka przestrzenna
 23. hipologia i jeździectwo
 24. informatyka przemysłowa
 25. inżynieria chemiczna i procesowa
 26. inżynieria ekologiczna
 27. inżynieria środowiska
 28. kryminalistyka w biogospodarce
 29. leśnictwo
 30. ochrona środowiska
 31. ogrodnictwo
 32. pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 33. rolnictwo
 34. survival i animacja przyrodnicza
 35. sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 36. technika rolnicza i agrotechnika
 37. technologia biosurowców i biomateriałów
 38. technologia żywności i żywienie człowieka
 39. transport i logistyka
 40. turystyka i rekreacja
 41. weterynaria (studia jednolite magisterskie)
 42. zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 43. zarządzanie i inżynieria produkcji
 44. zielarstwo i fitoprodukty
 45. zielone technologie
 46. zootechnika
 • niestacjonarne:
 1. analityka środowiskowa i przemysłowa
 2. behawiorystyka zwierząt
 3. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 4. bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. biokosmetologia
 6. biologia
 7. dietetyka
 8. ekoenergetyka
 9. gastronomia i sztuka kulinarna
 10. geodezja i kartografia
 11. gospodarka obiegu zamkniętego
 12. gospodarka przestrzenna
 13. inżynieria chemiczna i procesowa
 14. inżynieria środowiska
 15. leśnictwo
 16. ochrona środowiska
 17. ogrodnictwo
 18. pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 19. rolnictwo
 20. technika rolnicza i agrotechnika
 21. technologia żywności i żywienie człowieka
 22. transport i logistyka
 23. turystyka i rekreacja
 24. weterynaria (studia jednolite magisterskie)
 25. zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 26. zarządzanie i inżynieria produkcji
 27. zielarstwo i fitoprodukty
 28. zootechnika

 

Studia II stopnia

 • stacjonarne:
 1. analityka weterynaryjna
 2. biologia
 3. dietetyka
 4. turystyka i rekreacja
 5. zarządzanie w biobiznesie
 • niestacjonarne:
 1. agroleśnictwo
 2. behawiorystyka zwierząt
 3. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 4. bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. biologia
 6. gospodarka przestrzenna
 7. inżynieria przemysłu spożywczego
 8. inżynieria środowiska
 9. ochrona środowiska
 10. ogrodnictwo
 11. rolnictwo
 12. technologia żywności i żywienie człowieka
 13. technika rolnicza i agrotronika
 14. transport i logistyka
 15. turystyka i rekreacja
 16. zarządzanie i inżynieria produkcji
 17. zielarstwo i fitoprodukty
 18. zootechnika

 

 

 

 

 

 

 

 1. Poznaj ofertę dydaktyczną www.up.lublin.pl/rekrutacja
 2. Załóż konto w IRK. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
  • wgra zdjęcie do systemu IRK (zdjęcie wgrywa każdy kandydat)
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia)
  • uzupełni dane o wykształceniu
  • wpisze wyniki z matury (studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub uzupełni dane w zakładce dyplom (II stopień),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w IRK indywidualne konto za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
  • wypełni zakładkę deklaracje.

  Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 3. Kandydat otrzymuje informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego o statusie zakwalifikowany lub niezakwalifikowany na swoje indywidualne konto w systemie IRK oraz na adres e-mail.
 4. Złóż dokumenty. W wyznaczonym terminie tylko kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów. Brak dopełnienia tych formalności spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

  lub

 5. Czekaj na zwolnione miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzyma na swoim indywidualnym koncie.
 6. Gratulacje! Status przyjęty! Kandydaci, którzy złożą w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów otrzymają status przyjęty.

Uwaga! Kandydaci mogą skorzystać do celów rekrutacji na studia ze sprzętu komputerowego w siedzibie Uczelni ul. Akademicka 15, Lublin. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z Biurem Rekrutacji i Promocji Kształcenia nr tel. 81 445 65 39 e-mail

Wysyłasz nam swoje dokumenty pocztą? Zobacz jak poprawnie zaadresować kopertę:

W pierwszej kolejności należy napisać do jakiej komisji rekrutacyjnej mają trafić Wasze dokumenty, czyli na jakim Wydziale chcecie studiować. Następnie zamieszczacie ogólny adres uczelni, czyli ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. W ten sposób list trafi do kancelarii podawczej, która zarejestruje Wasz list, a następnie przekaże dalej do właściwego adresata.

Na przykład:

 
Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji
Akademicka 13
20-950, Lublin

 

NIE ADRESUJEMY dokumentów na Dziekanaty, Biuro Rekrutacji lub inne organy naszego Uniwersytetu. Znacznie przedłuży to czas, w jakim dokumenty trafią do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, a w niektórych przypadkach może to poskutkować nawet zablokowaniem procesu Twojej rekrutacji (np. jeśli dokumenty trafią do Komisji po ostatnim dniu przyjmowania dokumentów).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA
Zobacz
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA
Zobacz
Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie
Zobacz
Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów w procesie rekrutacji
Zobacz

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów I stopnia: agrobiznes, analityka środowiskowa i przemysłowa bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, leśnictwo, rolnictwo,  technologia biosurowców i biomateriałów, turystyka i rekreacja, zielone technologie

Kierunki studiów II stopnia: turystyka i rekreacja, zarządzanie  w biobiznesie

e-mail: 
tel. 81 445-68-43  (dostępny w okresie prac komisji) 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
Kierunki studiów: analityka weterynaryjna, weterynaria

e-mail:
tel. 81 445-66-27  (dostępny w okresie prac komisji)  

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów I stopnia: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, kryminalistyka w biogospodarce, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika, bioinformatyka w biogospodarce

Kierunki studiów II stopnia: behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, zootechnika

e-mail:
tel. 81 445-65-01 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów I stopnia: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kierunki studiów II stopnia: architektura krajobrazu, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, zielona urbanistyka, zielarstwo i fitoprodukty

e-mail:
tel. 81 445-60-95 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów I stopnia: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, gospodarka obiegu zamkniętego, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria środowiska, technika rolnicza i agrotronika, transport i logistyka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka przemysłowa

Kierunki studiów II stopnia: inżynieria środowiska, inżynieria przemysłu spożywczego, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

e-mail:
tel. 81 445-61-04 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów I stopnia: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunki studiów II stopnia: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka

e-mail:
tel. 81 445-68-61 (dostępny w okresie prac komisji)

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Kierunki studiów I stopnia: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska, diagnostyka ekoprzestępczości, survival i animacja przyrodnicza

Kierunki studiów II stopnia: biokosmetologia, ochrona środowiska

e-mail:
tel. 81 445-60-61 (dostępny w okresie prac komisji)

Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki).
2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w
pierwszym tygodniu zajęć.
Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w Lublinie:
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,
a) Filia nr 1 – ul. Nałęczowska 27
codziennie w dni robocze w godzinach od 10.00 – 16.00; tel. 81-533-00-34
b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38
codziennie w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00; tel. 81-534-07-41
w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00
Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wystawione przez uczelnię
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
 • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
 • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).
III. Kandydaci z innych województw mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód
tożsamości)

Badania lekarskie 2024-2025
Zobacz

*** dot. rekrutacji 2024/2025 ***

Uchwała Senatu:

Uchwała 24/2023-2024 z dnia 22.03.2024 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie 32/2024 z dnia 22.03.2024 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Opłata rekrutacyjna

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 2. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów wynosi 85 zł.
 3. Opłatę należy wnieść za każdy kierunek, na który kandydat został zarejestrowany. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, opłaty wynikające z korzystania z systemu transakcyjnego.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na tym samym kierunku wnoszą dwie opłaty rekrutacyjne.
 5. Wpłaty przyjmowane są na podstawie przelewu na indywidualne konto kandydata. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać opłatę rekrutacyjną znaleźć można po dokonaniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym IRK w zakładce opłaty. Nie ma możliwości wpłat gotówką.

     Brak opłaty za dany kierunek studiów skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w dalszym  procesie rekrutacji.

 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi wyłącznie w przypadku:
  • dokonania opłaty rekrutacyjnej w niewłaściwej wysokości (nadpłata)
  • nieuruchomienia kierunku studiów
  • brak podstaw kwalifikacji formalnej: w tym niezaliczenie egzaminu maturalnego.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć nie później niż do 31 października roku, w którym odbywa się rekrutacja na studia do właściwego Sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane

 1. Kandydat, który otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia, nie może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 2. Kandydat może złożyć wniosek za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście, z zastrzeżeniem, że osobiste złożenie formularza możliwe jest wyłącznie w godzinach i terminie pracy Sekretariatu WKR (do końca września danego roku).
 3. System nie jest systemem bankowym, opłaty wniesione tradycyjnym przelewem mogą być księgowane z około dwudniowym opóźnieniem.
 4. Na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja znajduje się niezbędnik kandydata.

Warunki preferencyjne dla laureatów i finalistów polegają na: przyjmowaniu na studia kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów bez względu na wynik,posiadaniu dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez kandydata na studia lokatę w eliminacjach centralnych oraz status (laureat lub finalista).

Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów tylko jeden raz – w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Podstawa prawna
Zobacz
Wykaz olimpiad
Zobacz
UCHWAŁA 63/2022-2023 Z DNIA 30.06.2023 W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE W ROKU AKADEMICKIM 2024-2025
Zobacz
Załącznik nr 1
Zobacz
Załącznik nr 2
Zobacz
Załącznik nr 3
Zobacz
Załącznik nr 4
Zobacz

Kompetencje cyfrowe do celów rekrutacji na studia

Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze komputera i innych urządzeń takich jak drukarka, skaner oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez system internetowy, wymagana jest zatem podstawowa znajomość Internetu i przeglądarek internetowych (logowanie do systemu odbywa się  przez przeglądarkę).

Kandydaci na studia mają zapewniony dostęp do stanowisk komputerowych, drukarek i ksera w pomieszczeniach Uczelni przeznaczonych do prowadzenia rekrutacji.

Szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji kandydatów na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów, natomiast zwykle w tym celu niezbędna jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.