Gospodarstwa Doświadczalne

  • UP
  • Nauka
  • Gospodarstwa Doświadczalne

Uniwersytet posiada trzy Gospodarstwa Doświadczalne (jednostki pozawydziałowe). Do zadań statutowych gospodarstw doświadczalnych należą badania naukowe i wsparcie działalności dydaktycznej, tj. ćwiczenia, seminaria i praktyki studenckie.

Są one zlokalizowane w czterech różnych regionach geograficznych województwa lubelskiego. Ta różnorodność warunków przyrodniczo-organizacyjnych umożliwia prowadzenie badań i eksperymentów wielokierunkowych i interdyscyplinarnych (agronomia, zootechnika, przetwórstwo, weterynaria).

UHRUSK

Gospodarstwo  Doświadczalne  w  Uhrusku  położone jest w malowniczym i ekologicznie czystym terenie powiatu włodawskiego, przy granicy z Ukrainą. Zajmuje powierzchnię 576 ha użytków rolnych, z czego ponad 130 ha to trwałe użytki zielone usytuowane w rejonie nadbużańskim. Dominującymi  gatunkami  roślin  w  strukturze zasiewów  są  zboża,  tj.:  pszenica,  pszenżyto, jęczmień oraz kukurydza. Ponadto uprawiane są gatunki poprawiające strukturę gleby – bobowate i rzepak. Produkcja roślinna w dużej mierze  podporządkowana  jest  wielokierunkowej produkcji zwierzęcej. W GD Uhrusk obecnie  utrzymywane  są  cztery  rasy  bydła: holsztyńsko-fryzyjska, białogrzbieta, simentalska, limousine i mieszańce z tymi rasami. Jest to głównie bydło mleczne, przy czym znaczącą część stanowią krowy rodzimej rasy białogrzbietej objęte programem ochrony zasobów genetycznych.  W gospodarstwie tym utrzymywane są ponadto owce rasy uhruskiej wytworzonej tutaj przez zespół prof. Adama Domańskiego, pierwszego dziekana Wydziału Zootechnicznego naszej uczelni. Kolejnym działem  produkcji  zwierzęcej  prowadzonej w omawianej jednostce jest tucz gęsi owsianej. Gospodarstwo posiada bazę noclegową dla 8–10 studentów, którzy mogą realizować na terenie obiektu swoje praktyki programowe.

CZESŁAWICE

Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach jest  zlokalizowane  w  bezpośrednim sąsiedztwie Nałęczowa. To obiekt o powierzchni 244,8 ha dostosowany do produkcji roślinnej  (rzepak,  pszenica,  burak  cukrowy) oraz produkcji zwierzęcej ukierunkowanej na chów i hodowlę trzody chlewnej. W gospodarstwie  od  dawna  utrzymywane  są  świnie rodzimej rasy puławskiej objęte programem ochrony zasobów genetycznych. 

 

FELIN

Jest to typowe gospodarstwo dla warunków podmiejskich. Grunty o powierzchni 50 ha wykorzystywane są do celów doświadczalnictwa polowego przez Katedry Wydziału Ogrodniczego i Architektury Krajobrazu oraz Agrobioinżynierii. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Ponadto na terenie GD znajdują się budynki dydaktyczne oraz sad, przechowalnia, szklarnie, suszarnia. Na terenie obiektu, studenci odbywają praktyki programowe oraz prowadzą doświadczenia do prac dyplomowych.