Kursy i szkolenia

ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.  poz. 391 z późń. zm.). Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników. Kurs obejmuje 48 godzin (40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin przygotowanie pedagogiczne).  Program kurs posiada akceptację Kuratorium Oświaty w Lublinie. Opłata za kurs wynosi 600 zł. Rekrutacja trwa do 29.02. 2024 r. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów (podanie_kurs_2023b + dowód opłaty za kurs + kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej) w Dziale Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F. Szczegółowe informacje: 81 445 66 30,

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ŁĄCZONE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, osób wykonujących procedury , osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur, osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach ,  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku , osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt . Szkolenie obejmuje  zajęcia teoretyczne i  praktyczne. Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Opłata za szkolenie wynosi 400 zł. Rekrutacja trwa do 31 marca 2024 r. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów ( podanie_szkolenie_2023 + dowód opłaty za szkolenie) w Dziale Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F. Szczegółowe informacje: 81 445 66 30,

ZAPRASZAMY NA KURS OGRODNICTWO MIEJSKIE

Absolwent kursu jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do projektowania, zagospodarowania i pielęgnacji małych przestrzeni ogrodowych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania ogrodów, doboru gatunków do uprawy i pielęgnacji roślin. Typowe miejsca pracy dla absolwentów: placówki oświatowe  (szkoły, przedszkola), domy kultury, domy pomocy społecznej, domy dziecka, sanatoria, placówki użyteczności publicznej, placówki opieki zdrowotnej, własna działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, ogrody działkowe, wspólnoty mieszkaniowe. Kurs obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów ( podanie_kurs_2023b+ dowód opłaty za kurs) w Dziale Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F. Szczegółowe informacje: 81 445 66 30, . Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2024 r.

ZAPRASZAMY NA KURS PRZEWODNIK TURYSTYKI ROWEROWEJ

Absolwent  kursu jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do organizacji przewodnictwa turystyki rowerowej, posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i  nauk o kulturze fizycznej, wykazuje umiejętności organizowania imprez turystyki rowerowej, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo-przestrzennych, przewodnictwa grupy turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu  aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących  turystyki rowerowej. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów kursu będą biura podróży, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia turystyczne, inni przedsiębiorcy turystyczni i in. Program kursu zawiera 18 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych. Koszt kursu wynosi 599 zł. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2024 r. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów ( podanie_kurs_2023b+ dowód opłaty za kurs) w Dziale Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F. Szczegółowe informacje: 81 445 66 30,

 

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na:

·       50/100-godzinny kurs języka polskiego konwersacyjnego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C1). Celem kursu jest praca nad płynnością wypowiedzi w języku polskim oraz poprawnością językową. Konwersacje umożliwiają posługiwanie się językiem polskim w różnych sytuacjach życia codziennego.

·       100/150-godzinny kurs języka polskiego przygotowujący do uzyskania Karty Polaka.

Celem kursu jest solidne przygotowanie do egzaminu o przyznanie Karty Polaka na terytorium RP. Kurs umożliwia poznanie zagadnień związanych z językiem polskim oraz kultywowaniem polskich tradycji i obyczajów.

 Ceny kursów:

L.p.

Liczba godzin

Cena

1.

50 godzin

800 zł

2.

100 godzin

1400 zł

3.

150 godzin

2100 zł

  Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 r. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów ( podanie_kurs_2023b oraz dowodu opłaty za kurs) w Dziale Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F. Szczegółowe informacje: 81 445 66 30,

Podanie w wersji angielskiej: podanie_kurs_wersja ang.

Podanie w wersji rosyjskiej: podanie_kurs_wersja_rosyjska

  • Opłaty za kursy: językowe TELC (1 500 zł-100 godzin, 1000 zł  -50 godzin))
  • Opłaty za kursy języka specjalistycznego (570 zł)
  • Opłata za kurs: Szkolenie Konia Metodą Silversand Horsemanship (150 zł)
  • Opłata za kurs: Masaż Sportowy i Relaksacyjny Koni (650 zł)
  • Opłata za Szkolenie Łączone dla Osób wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych (400 zł)
  • Opłata za Szkolenie w Zakresie Żywienia Zbiorowego Dzieci Zdrowych i chorych w Placówkach Oświatowych (450 zł)
  • Opłata za Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu (400 zł)
  • Opłata za Kurs : Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (800 zł)
  • Opłata za Kurs: Ogrodnictwo miejskie (750 zł)

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS)
pok. 115
[ lokalizacja ]

tel. 081 445 66 30
e-mail:

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00