Stacje Dydaktyczno Badawcze

  • UP
  • Nauka
  • Stacje Badawczo-Dydaktyczne

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

W obiekcie utrzymywane są kury ras po-lbar (Pb) i zielononóżka kuropatwiana (Zk) – obie objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Ponadto utrzymywane jest stado kur w typie czubatki dworskiej oraz sześć rodów przepiórki japońskiej. Zielononóżka kuropatwiana ma znak towarowy, do którego uprawniony jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie. Populacje aktywne utrzymywanych ptaków liczą po ok. 1200 osobników. Ich historia sięga lat 40. ubiegłego stulecia – w przypadku rodu Zk i lat 50. – w przypadku autosexingowe-go rodu Pb, który zostały wytworzony przez prof. Laurę Kaufman – pierwszego kierownika Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt UP w Lublinie. W Stacji prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami różnych kierunków studiów. Utrzymywane ptaki stanowią ponadto doskonałą bazę doświadczalną dla pracowników UP w Lublinie, a w ramach współpracy również dla innych ośrodków zajmujących się drobiarstwem. W 2019 r. rozpoczęto prace nad modernizacją infrastruktury Stacji.

 

Kontakt.pdf

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

Powierzchnia Stacji wynosi 23,2 ha (trwałe użytki zielone – 19 ha, kompleks leśny – 1,81 ha oraz baza dydaktyczno-badawcza). Kompleks łąkowy wchodzi w skład obszaru Natura 2000 Lasy Parczewskie PLB060006.

W centralnej części zlokalizowana jest stacja lizymetryczna i automatyczna stacja meteorologiczna. Na łąkach znajduje się stodoła wyposażona w kolektory słoneczne i specjalne dmuchawy do dosuszania siana.

 

Działalność naukowa.pdf

Kontakt.pdf

 

Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego

Stacja nadzorowana jest przez Katedrę Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz Katedry Zoologii i Ekologii Zwierzą, Wydziału Biologii Środowiskowej. Zlokalizowana jest nad jeziorem Piaseczno (Rozpłucie-Grabów, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Stacja posiada laboratorium do analiz biologicznych oraz analiz chemicznych wód i osadów dennych. Wyposażona jest także w podstawowy sprzęt do badań hydrobiologicznych (łodzie, pontony, aparaturę do analiz terenowych, zagrody eksperymentalne).

W stacji wydzielony jest także ośrodek aklimatyzacji roślin i badań nad populacją wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej, dzięki któremu realizowany jest program restytucji tych gatunków roślin na obszarze Poleskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Knyszyńskiej. W roku akademickim 2020/2021 realizowana jest rozbudowa Stacji o nowy budynek stanowiący zaplecze techniczno-laboratoryjne, który wykorzystywany będzie dla potrzeb realizacji zajęć terenowych oraz badań do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich dla studentów Wydziału.

Terenowa Stacja Badawcza Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt,  wyposażona jest w budynek stanowiący zaplecze techniczno-badawcze. W stacji prowadzone są badania z zakresu biologii i ekologii różnych grup bezkręgowców i kręgowców, w szczególności zaś ornitofauny.

 

Kontakt.pdf

Stacja Badawcza Małych Przeżuwaczy im.prof.T.Efnera

Obiekt funkcjonuje w ramach Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności. Działalność Stacji ukierunkowana jest na produkcję owczarską i koziarską, na powierzchni 64 ha gruntów ornych. W obiekcie prowadzona jest hodowla czterech ras owiec, tj. uhruskiej i świniarki – obu objętych programem ochrony zasobów genetycznych – oraz dwóch nowo wytworzonych ras BCP i SCP przez zespół pracowników Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy. Ponadto w Stacji hodowane są dwie rasy kóz: saaneńska i burska. Stado podstawowe liczy łącznie 550 owiec matek i około 30 kóz. W Stacji odbywają się również ćwiczenia terenowe ze studentami różnych kierunków studiów. Utrzymywane zwierzęta stanowią doskonałą bazę doświadczalną dla pracowników naukowych Uniwersytetu oraz do prowadzenia współpracy z zespołami innych uczelni oraz Instytutów naukowo-badawczych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz jest właścicielem znaku towarowego „Jagnięcina z Lubelszczyzny”.

Polowa Stacja w Parczewie

Ośrodek o powierzchni użytków rolnych 25,89 ha. Dominują w nim gleby IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Obecnie obiekt oddany jest w dzierżawę, z możliwością odbywania w ośrodku praktyk studenckich. Istniejące w Stacji budynki stanowić mogą bazę mieszkaniową dla praktykantów.