Centrum Transferu Technologii

AKTUALNOŚCI

„Przyszłość to Eko-HUB – nauka i biznes”. Podsumowanie konferencji
15.09.2023

„Przyszłość to Eko-HUB – nauka i biznes”. Podsumowanie konferencji

Zobacz więcej
Konferencja Naukowa 'Przyszłość to Eko-HUB – nauka i biznes”
08.09.2023

Konferencja Naukowa "Przyszłość to Eko-HUB – nauka i biznes”

Zobacz więcej
Rusza dialog techniczny w programie NEON
30.06.2023

Rusza dialog techniczny w programie NEON

Zobacz więcej
Strefa relaksu Eko-HUB już dostępna
22.05.2023

Strefa relaksu Eko-HUB już dostępna

Zobacz więcej
Nabór do programu akceleracyjnego Akces NCBR
17.04.2023

Nabór do programu akceleracyjnego Akces NCBR

Zobacz więcej
LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy
08.03.2023

LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy

Zobacz więcej
X Edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”
02.12.2022

X Edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”

Zobacz więcej
KONKURS na LOGO Eko-HUBa
22.11.2022

KONKURS na LOGO Eko-HUBa

Zobacz więcej
Powstał Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
04.11.2022

Powstał Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
Konkurs CDR w Brwinowie „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”
28.10.2022

Konkurs CDR w Brwinowie „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”

Zobacz więcej

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą, która inicjuje aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Wspiera działania zmierzające do współpracy nauki z biznesem, m.in. przez tworzenie oferty technologicznej wszystkich jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum wspiera transfer technologii i wszystkie procedury związane z tym procesem. Ponadto udziela pracownikom Uniwersytetu pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej, w tym w opracowaniu zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także udziela porad prawnych w tym zakresie. Organizuje szkolenia dla pracowników w sprawach związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej.

Z sukcesami współpracuje z Parkami Naukowo – Technologicznymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesy w celu szeroko rozumianego transferu technologii, budowania sieci wzajemnych powiązań pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz pomocy w tworzeniu wspólnych projektów naukowo – badawczych i badawczo – wdrożeniowych.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Akademicka 15, II piętro
pokój 306, 337 [ budynek AGRO I ]
20-950 Lublin

Tel. 81 445 62 51

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Iwona Niezgoda

tel. 81 445-62-51
e-mail:

 

Specjalista ds. Innowacji

Dr inż. Anna Jeżak – Zgórka

mgr Dominika Wiślińska

tel. 81 445-62-50
e-mail:
Wzór umowy o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz do wspólności prawa z patentu
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej (inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej)
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej/doktorskiej (wykonywanej w ramach studiów doktoranckich)
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej (z osobą niebędącą pracownikiem UP w Lublinie)
Zobacz
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych
Zobacz

Uwaga! Jako załącznik do Wniosku o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych należy przygotować opis zgłaszanego dobra (punkt 4), na który składa się:

 • opis wynalazku;
 • krótki opis istoty rozwiązania;
 • informacja o stanie techniki;
 • informacja o możliwości zastosowania.
Wniosek o przeprowadzenie/ Powiadomienie o podjęciu komercjalizacji
Zobacz

Postępowanie w sprawie ochrony własności przemysłowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie reguluje Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Przyjęty uchwałą  Senatu nr 18/2021-2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.

1. Zgodnie z § 12 pkt. 1 Regulaminu w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych, Uczelni przysługuje:

 • Prawo do patentu na wynalazek
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo ochronne na znak towarowy
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Prawo wyłączne do odmiany rośliny

 

2. Twórca rozwiązania składa wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za pośrednictwem  Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez twórcę / twórców rozwiązania oraz przez kierownika macierzystej jednostki organizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć:

  • Opis wynalazku
  • Opis istoty rozwiązania
  • Informacje o stanie techniki
  • Informacje o możliwości zastosowania

4. Na podstawie złożonego wniosku Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wydaje decyzję w sprawie opracowania dokumentacji zgłoszeniowej dobra niematerialnego.

5. Decyzję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wraz z wnioskiem, Centrum Transferu Technologii przekazuje do Rzecznika Patentowego w celu opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP.

 

Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została powołana w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

Członkowie:
prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
prof. dr hab. Jose Valverde Piedra
dr hab. Siemowita Muszyńskiego, prof. uczelni
dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni
dr hab. inż. Zbigniewa Jarosza
dr Michał Nowak