Deklaracja dostępności

1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81 445 66 22, e‑mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.up.lublin.pl (liczba podstron: 698), www.bip.up.lublin.pl, www.agrobio.up.lublin.pl, www.weterynaria.up.lublin.pl, www.zwierzeta.up.lublin.pl, www.ogrodnictwo.up.lublin.pl, www.inzynieria.up.lublin.pl, www.zywnosc.up.lublin.pl, www.biologia.up.lublin.pl.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-16

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. W przyszłości będziemy to poprawiać, mając na uwadze poprawne przygotowanie pliku źródłowego.
 • Niektóre media mogą nie posiadać alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre treści nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego; mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć (wynika to z dużej ilości podstron oraz obszernej sieci redaktorów).
 • Niektóre linki mogą mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Nawigacja na stronie startowej różni się od nawigacji na podstronach.
 • Na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

4. Ułatwienia na stronie podmiotowej

Kolorystyka witryny spełnia minimalne wymogi dla kontrastu. Wartości kontrastów dla różnych kombinacji stylów na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tekst na tle

 • zielonym: 7.51:1
 • białym: 14.59:1
 • szarym: 8.45:1
 • pomarańczowym: 7.66:1

Nagłówek i stopka: między 16.1:1 a 18.22:1 (gradient).

Narzędziem do powiększenia wielkości liter na stronie są skróty klawiaturowe:

 • W Windows: Naciśnij Ctrl + [+] (przytrzymaj klawisz Ctrl i jednocześnie naciśnij klawisz +).
 • Na Macu naciśnij klawisze CMD + [+] (przytrzymaj jednocześnie klawisz ⌘ i klawisz +)

Witryna posiada mapę strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,
 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,
 • Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,
 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,
 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,
 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,
 • Home – przejście na górę strony,
 • End – przejście na dół strony.

5. Dostępność architektoniczna


Rektorat –  Collegium Zootechnikum ul. Akademicka 13

 • Winda zewnętrzna z platformą (wejście główne do budynku)
 • Drzwi wejściowe oznaczone taśmami z przystosowaniem dla osób niedowidzących
 • Schodołaz oraz szyny na schody trzy stopniowe wewnątrz budynku
 • Winda wewnętrzna
 • Sanitariat z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami (2017 rok)

Agro I, Agro II –Collegium Agronomicum ul. Akademicka 15

 • Trzystanowiskowy parking zewnętrzny
 • Dwie windy wewnętrzne
 • Platformy elektryczne zastosowane na schodach prowadzących do szatni oraz przejściach między budynkami
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

 •  Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Samodzielne stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niedowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową
 • Dwie strefy nauki indywidualnej wyposażone w meble specjalistyczne oraz lampy antydepresyjne

Collegium Veterinarium, ul. Akademicka 12

 • Brak udogodnień

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, ul. Głęboka 30

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Parking zewnętrzny

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Drzwi wejściowe oznaczone taśmami z przystosowaniem dla osób niedowidzących
 • Parking zewnętrzny

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Głęboka 31

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Rampy wspomagające na basenie
 • Sala aktywizacji osób z niepełnosprawnościami wyposażona w specjalistyczne meble, stanowisko komputerowe oraz sprzęt multimedialny
 • Parking zewnętrzny

Budynki Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, ul. Skromna 8

 • Parking zewnętrzny
 • Winda wewnętrzna
 • Sanitariaty z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami

Budynki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, ul. Doświadczalna 50A

 • Schodołaz

Domy studenckie

Dom studencki „ Broadway” ul. Dobrzańskiego 35

Aktualnie zastosowano następujące udogodnienia:

 • Zewnętrzna pochylnia prowadząca w kierunku wejścia głównego
 • Drzwi automatyczne
 • Snitariat na parterze z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami
 • Winda wewnętrzna
 • Pokój mieszkalny na parterze

Dom studencki „Cebion”, ul. Langiewicza 6

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Winda wewnętrzna
 • Schodołaz na schody dwustopniowe
 • Parking zewnętrzny

6. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość dostępu do usług tłumacza języka migowego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Potrzebę kontaktu osobistego z tłumaczem języka migowego należy zgłaszać wcześniej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 2-3 dni roboczych.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyjątkiem pomieszczeń, w których obowiązują podwyższone standardy sanitarne i standardy bezpieczeństwa (np. konieczność noszenia gogli ochronnych; miejsca obróbki żywności).

7. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

8. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba, do której można składać wnioski o zapewnienie dostępności: mgr inż. Magdalena Łukasik, e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl, nr tel.: 81-445-65-40, kom. sł. 668-342-221

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w zakresie dostępności strony internetowej www.up.lublinpl jest Karolina Kwapisz; e-mail: karolina.kwapisz@up.lublin.pl; kontakt telefoniczny: 81 445 66 32.

9. Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną do organu nadzorującego:

Biuro Rektora:
Danuta Sawa
(+48 81) 445 60 66
e-mail: danuta.sawa@up.lublin.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

10. Inne informacje i oświadczenia

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych, opisem alternatywnym do grafik, audiodeskrypcją i dostępem alternatywnym do informacji o podstawowej działalności uczelni, a także zwiększaniem dostępności architektonicznej budynków Uniwersytetu.