Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  • UP
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Anna Buchlińska-Brzozowska
pokój nr 474 C
ul. Akademicka 13
przyjęcia interesantów codziennie w godzinach 8:30 – 14:30
tel. 81-445-60-12
e-mail:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin, reprezentowany przez Rektora.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:.
3. Państwa dane są przetwarzane w celu kontaktu w różnych sprawach związanych z realizacją zadań publicznych, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych przepisów prawa, nakładających na Uniwersytet zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych. Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych może być zgoda wyrażona przez Państwa dobrowolnie.
4. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
5. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
6. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.
9. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Zakres Państwa danych przetwarzanych przez Uniwersytet może wynikać z przepisu prawa lub może być dobrowolny, ale niezbędny do realizacji zadań.

Klazula informacyjna aplikacja dla studeta
Zobacz
Komunikat Atak Phishing
Zobacz
UODO OSTRZEGA KOMUNIKAT
Zobacz
DBAJ O SWOJE DANE W WAKACJE
Zobacz
klauzula informacyjna poczta służbowa
Zobacz
Klauzula informacyjna "Konkurs Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na slogan promujący świadomą adopcję zwierząt"
Zobacz
Informacja o monitoringu w UP Lublin
Zobacz
Klazula na BIP- Minister Cyfryzacji
Zobacz
KLAUZULA INFORACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zobacz
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW
Zobacz
KLAUZULA INFORMACYJNA NA FACEBOOK
Zobacz