Biuro Projektów Międzynarodowych

 • UP
 • Nauka
 • Biuro Projektów Międzynarodowych

Aktualności:

Pierwsza wizyta studyjna w Lublinie w ramach projektu „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network”
10.06.2024

Pierwsza wizyta studyjna w Lublinie w ramach projektu „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network”

Zobacz więcej
Czerwcowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!
07.06.2024

Czerwcowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Zobacz więcej
Granty Interwencyjne NAWA 2024 - ruszył nabór wniosków
22.05.2024

Granty Interwencyjne NAWA 2024 - ruszył nabór wniosków

Zobacz więcej
Otwarty nabór na dodatkowe tematy konkursowe w obszarze Żywność, rolnictwo, środowisko i biogospodarka
17.05.2024

Otwarty nabór na dodatkowe tematy konkursowe w obszarze Żywność, rolnictwo, środowisko i biogospodarka

Zobacz więcej
NAWA Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją- trwa nabór wniosków
13.05.2024

NAWA Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją- trwa nabór wniosków

Zobacz więcej
Majowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!
10.05.2024

Majowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Zobacz więcej
Kariera naukowa z Horyzontem Europa - webinar
10.05.2024

Kariera naukowa z Horyzontem Europa - webinar

Zobacz więcej
NAWA wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami - otwarto nabór wniosków
30.04.2024

NAWA wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami - otwarto nabór wniosków

Zobacz więcej
Konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 - nowy nabór
29.04.2024

Konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 - nowy nabór

Zobacz więcej
Kick-off meeting „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network” - podsumowanie spotkania
23.04.2024

Kick-off meeting „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network” - podsumowanie spotkania

Zobacz więcej

Biuro Projektów Międzynarodowych jest jednostką ogólnouczelnianą, która zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw.

W Biurze można uzyskać pomoc w wyborze źródła finansowania dla swojego pomysłu, wskazówki jak przygotować dobrej jakości projekt zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, wsparcie w przygotowaniu budżetu oraz niezbędnych załączników, a także możliwość formalnej weryfikacji gotowego wniosku. W zakresie zadań Biura znajduje się obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu (np. zagraniczne staże i stypendia naukowe), przyjmowanie pracowników naukowych z zagranicy oraz prowadzenie ewidencji i przygotowywanie umów o współpracy naukowo-badawczej zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Jednostka zajmie się również wspieraniem procesów umiędzynarodowienia na naszej Uczelni.

Biuro Projektów Międzynarodowych zostało utworzone w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 20 z 22 lutego 2022 r.

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 • Konkurs sieci ERA-NET ICRAD na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu chorób zakaźnych zwierząt

  Sieć ERA-NET ICARD ogłosiła III konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. “Helminth infections and changing climate: tackling the challenges for animal health”.

  Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące tematów:

  • Research Area 1: Research to improve understanding of anthelmintic resistance mechanisms, the impacts of anthelmintic resistance on livestock health, and development of  tools to help diagnose, prevent, and manage it.
  • Research Area 2: Research to increase understanding of the impacts of climate change  and vector borne diseases on animal health, including development of tools to prevent,  prepare and respond to animal health emergencies triggered by climate change.
  • Research Area 3: Research to support the development of novel and improved vaccine and  diagnostic tools and platforms will be supported, as will research to assess the utility and  efficacy of existing technology platforms. Proposals with a focus on anthelmintic vaccines, or which include an industrial partner are strongly encouraged in this research area.

  Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum międzynarodowe, składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, tj.: Belgia, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Polska, Turcja, Wielka Brytania.

  Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) III edycji wyznaczony był na 1 czerwca 2023 r., 15:00 CEST. Kolejna edycja planowana jest na 2024r.

  Inicjatywa uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wejść na stronę:  https://www.submission-icrad.eu/partner-search

  Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie, bądź opublikowaniem własnej oferty współpracy proszone są o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.icrad.eu/call-3/

 • XI polsko-tajwański konkurs na projekty badawcze

  Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych lub/i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in. neuronauki, efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, technologii kwantowej, cyberbezpieczeństwa, badań kosmicznych i półprzewodników.

  Zakres tematyczny konkursu:

  • Neuroscience
  • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
  • Materials science and engineering
  • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
  • Quantum technology and Cybersecurity
  • Space Research
  • Semiconductors

  Nabór wniosków trwał do 19 czerwca 2023r. Kolejna edycja planowana jest na 2024 r.

  Więcej informacji na stronie konkursu.

 • Konkurs INNOGLOBO

  Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do składania wniosków w ramach 3. konkursu programu INNOGLOBO, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).  

  Program ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). 

  W ramach konkursu Wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację międzynarodowych projektów o tematach wpisujących się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, np.:

  • KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  • KIS 2.  NOWOCZESNE ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŻYWNOŚĆ
  • KIS 3. ZRÓWNOWAŻONE (BIO)PRODUKTY, (BIO)PROCESY i ŚRODOWISKO
  • KIS 4. ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA
  • KIS 5. INTELIGENTNE BUDOWNICTWO ZEROEMISYJNE
  • KIS 6. TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
  • KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
  • KIS 8. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I  NANOTECHNOLOGIA
  • (…)

  Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 3. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 10 mln zł. Polski Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości od 400 tys. do 1,5 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego Wnioskodawcę umowy konsorcjum z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który zabezpieczy środki finansowe na realizację swojej części projektu międzynarodowego (minimum 30%, a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego). 

  Termin naboru aplikacji upłynął 30 września 2023 r.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBR. 

  Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z Wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://partfinder.ncbr.gov.pl/.

 

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN)

 • Konkurs sieci M.ERA dot. nauki o materiałach i inżynierii materiałowej (M-ERA.NET)

  1 marca sieć M-ERA.NET ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej, obejmujący następujące tematy:

  • Sustainable advanced materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • Functional materials
  • Advanced materials and technologies for health applications
  • Next generation materials for advance electronics

  Wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

  Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy. Budżet projektu może obejmować środki na wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

  Termin kolejnej edycji konkursu zostanie podany w 2024r. 

  Narzędzie do poszukiwania partnerów do wspólnych projektów: Partner Search Facility.

  Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCN oraz na stronie sieci M.ERA.

  Do sieci M-ERA.NET należy zarówno NCN, jak i NCBR. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

 • Konkurs z zakresu bioróżnorodności (BiodivERsA+)

  Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

  Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

  1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  3. Making use of available biodiversity monitoring data

  Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamikę i tendencje w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

  O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

  Termin składania wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu 2023r.

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia i dokumentacja konkursową dostępną zarówno na stronie Partnerstwa BiodivERsA+, jak i na stronie NCN.

  Na stronie programu dostępne jest także narzędzie dające możliwość poszukiwania partnerów projektowych, tzw. Partner Search Tool.

 • Konkurs z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów leśnych (ForestValue2)

  Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) ogłosiło konkurs – ForestValue2 Joint Call 2023 – na międzynarodowe projekty badawcze w dwóch obszarach tematycznych:

  • Resilient sustainable forest systems and management;
  • Sustainable timber building systems.

   Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

  O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazły się: Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy.

  Termin składania wniosków upłynął: 1 września 2023r.

  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci ForestValue2.

 • Weave-UNISONO: nabór ciągły

  Dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

  Wnioski Weave-UNISONO są składne do NCN przez zespoły polskie, uczestniczące w międzynarodowych konsorcjach, w których rolę Koordynatora pełni zagraniczna instytucja. Jeżeli to polski zespół obejmuje rolę Koordynatora międzynarodowego konsorcjum, to wówczas wniosek do NCN należy złożyć w konkursie OPUS LAP (nabór do 15 grudnia 2022r.).

  Więcej informacji.

 

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

 • Granty Interwencyjne NAWA

  Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

  Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. 

  Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy. Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach:

  • od marca do czerwca
  • od września do listopada

  lub do wyczerpania alokacji.

  Max. dofinansowanie: 300 000 zł. Alokacja: 5 mln zł.

 • Program im. Ulama - przyjazdy naukowców na polskie uczelnie

  Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą realizować projekty naukowe na polskich uczelniach w priorytetowych dla tych uczelni dziedzinach. Wnioskodawcą mogą być badacze z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia – w tym polscy naukowcy pracujący na stałe za granicą.

  Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

  Celem przyjazdu może być:

  • prowadzenie badań naukowych
  • odbycie stażu podoktorskiego
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej 

  Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

  Wniosek składany jest w języku angielskim.

  Najbliższy nabór zostanie ogłoszony w 2024r.

 • Program im. Bekkera (wyjazdy) - stypendia dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich

  Wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Długość pobytu za granicą to od 3 do 24 m-cy (młody naukowiec) i od 3 do 12 m-cy (pozostali).

  Możliwość uzyskania dodatkowego finasowania w postaci tzw. komponentu krajowego dla stypendystów, których wyjazdy będą trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego

  Uprawnione są działania polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

  Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. 

  Najbliższy nabór zostanie ogłoszony w 2024r.

 • Partnerstwa strategiczne - nabór od października 2023r. do stycznia 2024r.

  Nabór wniosków potrwa od października 2023r. do stycznia 2024r.

  Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

  Celami szczegółowymi są:
  1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
  2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

 • Welcome to Poland - nabór od października 2023r. do stycznia 2024r.

  Nabór wniosków potrwa od października 2023r. do stycznia 2024r.

  Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

  2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

  3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

  UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
  Podmioty prowadzące kształcenie w Polsce: uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

  DZIAŁANIA OBJĘTE PROGRAMEM
  • działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy;
  • organizacja i utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre;
  • rozwijanie Welcome Centre w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS;
  • świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA;
  • zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w pomieszczeniach do obsługi cudzoziemców i w miejscach, w których przebywają;
  • przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia i działania punktu Welcome Centre;
  • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;
  • rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych itp.;
  • rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;
  • działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);
  • tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.;
  • szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizowanie spotkań dla grupy docelowej itp.);
  • organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

  Już 17 kwietnia br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Instytucja Pośrednicząca w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – ogłosi kolejny konkurs na Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)!

  Celem konkursu jest wsparcie powstania lub rozwoju wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie: prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie, identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej; zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

  Ponadto, w działaniu zapewnione może być komplementarne wsparcie dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Horyzontu Europa w obszarze „Widening participation – teaming for excellence (ToE)” oraz ewentualnie wybranych projektów otrzymujących Seal of excellence w programie ToE.

  Już teraz można zapoznać się z kryteriami wyboru projektów w ramach najbliższego konkursu: https://www.fnp.org.pl/kryteria-wyboru-projektow-w-mab-w-feng/

  Termin naboru wniosków był do 2 czerwca 2023 r.

 

Konkursy Komisji Europejskiej

 • HOP-ON Facility - możliwość dołączenia do projektu w programie Horyzont Europa

  Celem narzędzia jest umożliwienie dołączenia do projektu instytucjom z krajów wideningowych (m.in. z Polski).
   
  Lista projektów, do których można dołączyć jest na bieżąco uzupełniania i znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.
   
  Warunki:
  • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego (m.in. z Polski), o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli tych państw
  • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
  • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową
  • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
  • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
  • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)
 • Partnerstwo europejskie Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

  Partnerstwo jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (partnerstwo zinstytucjonalizowane). Funkcjonując w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE Horyzont Europa będzie dysponowało kwotą 2 miliardów euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze biogospodarki o obiegu zamkniętym w Europie.

  Tematy projektów naukowo-badawczych są następujące (research and innovation actions):

  • Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production
  • Optimised forest-based value chains for high-value applications and improved forest management
  • Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes
  • Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers

  Tematy projektów innowacyjnych (innovation actions):

  • Small-scale biorefining in rural areas
  • Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality
  • Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products
  • Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling)
  • Development of scalable, safe bio-based surfactants with an improved sustainability profile
  • Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks
  • High performance, circular-by design, bio-based composites
  • Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and open environments

  Więcej informacji 

  Zachęcamy do korzystania z Networking Platform jako instrumentu pomagającego znaleźć partnerów, czy też uzyskać wsparcie podczas pisania projektu.

 • Program LIFE 2023

  Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła nowe nabory w ramach podprogramów LIFE. Treść zaproszeń podprogramów: Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakości życia, Przyroda i różnorodności biologiczna oraz Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, znajdą Państwo pod linkiem tutaj.

  Więcej szczegółów na temat rodzajów projektów, które mogą zostać sfinansowane ze środków programu LIFE oraz wskazówek na temat aplikowania mogą Państwo znaleźć tutaj.

  Poszukiwanie Partnerów: w okresie 25.04-31.10.2023 r. potencjalni wnioskodawcy, zarówno nowicjusze jak i doświadczeni beneficjenci programu LIFE, mieli możliwość wirtualnego nawiązywania kontaktów. Więcej informacji na temat 1:1 spotkań znajdą Państwo pod linkiem tutaj.

  Podział dostępnych środków unijnych w ramach czterech podprogramów LIFE prezentuje się następująco:

  • Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – € 148 400 000
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – € 81 000 000
  • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – € 66 350 000
 • Interreg NEXT Polska-Ukraina: zapowiedź konkursów

  30.11.2022 roku Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską! Daje to szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą.

  Projekty w Programie PL-UA będą realizowane w pięciu priorytetach:

  • środowisko
  • zdrowie
  • turystyka
  • współpraca
  • granice

  Zachęcamy do śledzenia strony internetowej PBU, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zatwierdzonym przez KE dokumentem Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, gdzie znajdą Państwo informacje o planowanych konkursach, m.in. w obszarach:

  • Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention and resilience, taking into account ecosystem based approaches
  • Promoting access to water and sustainable water management
  • Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution
  • Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation
  • Enhance efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in particular, with a view to resolving legal and other obstacles in border regions
  • Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions
  • Other actions for a safer and secure Europe

  W projektach powinny uczestniczyć zarówno instytucje z Polski, jak i z Ukrainy. Będzie w nich można uzyskać do 90% dofinansowania na działania miękkie, inwestycyjne i infrastrukturalne.

 • TWINNING

  Projekty TWINNING-owe mają na celu znaczne wzmocnienie rozwijającej się instytucji z Polski w określonej dziedzinie badań naukowych poprzez utworzenie powiązań (szkolenia, szkoły letnie, wymiana pracowników, konferencje…) z co najmniej dwiema instytucjami z Unii Europejskiej (lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont), które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

  W 2023 r. po raz pierwszy konkurs TWINNING podzielony został na dwa pod-konkursy:

  • The (usual) Twinning Bottom-Up (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01) (dowolna dyscyplina naukowa);
  • TWINNING Green Deal (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-02), obejmujący tematy takie jak: Climate research; Green technologies; Renewable energy; Sustainable mobility; Biodiversity research; Sustainable use of natural resources (land, water, air).

  Wnioski powinny jasno określać strategię naukową służącą wzmacnianiu doskonałości naukowej i potencjału innowacyjnego w określonym obszarze badań i innowacji, a także jakość partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

  Pozyskane środki można przeznaczyć na współpracę naukowo-badawczą (max. 30% budżetu) oraz działania networkingowe (wizyty studyjne, wymiany osobowe, szkoły letnie, warsztaty, szkolenia, wspólny udział w konferencjach, upowszechnianie wyników badań, etc.). Celem konkursu jest wsparcie obszaru B+R (badania i rozwój) poprzez upowszechnianie doskonałości naukowo-badawczej i innowacji w krajach tzw. nowej Unii. Podstawą projektu jest współpraca instytucjonalna pomiędzy koordynatorem projektu, tj. jednostką naukową lub badawczą mającą siedzibę w jednym z tzw. widening countries (np. w Polsce), a partnerami projektu – instytucjami o wiodącej pozycji międzynarodowej w danym obszarze badawczym.

  Wysokość grantu sugerowana przez KE dla projektu to od 0,8 mln do 1,5 mln EUR. Projekt może trwać maksymalnie 3 lata.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA)

 • MSCA Staff Exchanges 2023 – nabór wniosków otwarty będzie od 5 października 2023r. do 28 lutego 2024

  Wymiana personelu MSCA promuje innowacyjną międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną współpracę w dziedzinie badań i innowacji poprzez wymianę personelu oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami na wszystkich etapach łańcucha innowacji. Program promuje wspólną kulturę badań i innowacji, która wspiera kreatywność i przedsiębiorczość oraz je nagradza, a także pomaga przekształcać pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Jest otwarty na kadrę naukową, techniczną, administracyjną i kierowniczą wspierającą działalność B+I.

  Wnioskodawcą w konkursie może być międzynarodowe konsorcjum złożone z co najmniej 3 instytucji (uczelnie, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i inne) z 3 różnych krajów w Europie i poza nią.

  Więcej informacji.

 • MSCA Postdoctoral Fellowships

  Granty badawczo-szkoleniowe (stypendia podoktoranckie) przyznawane naukowcom mającym stopień doktora i max. 8 lat doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE, kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa lub państwa trzeciego niestowarzyszonego z programem Horyzont Europa na okres od 1 do 3 lat.

  Wnioski w konkursie składane są wspólnie przez zainteresowanego naukowca i organizację przyjmującą, którą może być uniwersytet, instytucja badawcza, przedsiębiorstwo, MŚP lub inna organizacja z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

  Więcej informacji.

  Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

 • MSCA Doctoral Networks – nabór wniosków do 28 listopada 2023r.

  Sieci doktoranckie MSCA mają na celu wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. Budżet projektów obejmuje wynagrodzenia doktorantów, koszty prowadzonych przez nich badań i ich szkolenie, działań sieciowych, organizację szkoleń i konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie.

  Wnioskodawcą w konkursie może być międzynarodowe konsorcjum złożone z co najmniej 3 instytucji (uczelnie, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i inne) z 3 różnych krajów w Europie i poza nią.

  Więcej informacji.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – Granty ERC

 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców

  Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 2-7 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

  Więcej informacji.

 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej

  Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 7-12 lat. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

  Więcej informacji.

 • ERC Advanced Grant – dla naukowców z dorobkiem naukowym

  Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem. Adresatem konkursu są naukowcy z liczącym się dorobkiem z ostatnich 10 lat.

  Czas trwania: do 5 lat. Budżet: 2,5 mln EUR (po spełnieniu pewnych warunków możliwe jest zwiększenie do 3,5 mln EUR)

  Kryterium oceny – doskonałość naukowa zgłoszonego projektu oraz dorobku naukowego głównego badacza.

  Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

  Więcej informacji.

 • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (Principal Investigators) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin

  Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Adresatem konkursu są naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – Erasmus+ KA2

 • Partnerstwa Współpracy

  Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. W ramach partnerstw współpracy dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Wyniki powinny być odpowiednie do ponownego wykorzystania, możliwe do przeniesienia, skalowalne i, w miarę możliwości, mieć wyraźny wymiar transdyscyplinarny.

  Partnerstwo współpracy to projekt ponadnarodowy, który musi angażować co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

  Temat projektu musi dotyczyć:

  1. co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego, to jest:
  • Włączenie społeczne i różnorodność
  • Środowisko i walka ze zmianą klimatu
  • Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego
  • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

  lub

  1. co najmniej jednego specyficznego priorytetu dla sektora szkolnictwa wyższego, to jest:
  • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego;
  • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia;
  • Rozwój nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) / nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM;
  • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności;
  • Wspieranie zdolności cyfrowych i ekologicznych sektora szkolnictwa wyższego;
  • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu;
  • Wspieranie wśród studentów innowacji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości

  Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. W zależności od ilości i charakteru działań, budżet projektu może wynosić 120 000 EUR, 250 000 EUR lub 400 000 EUR.

  Termin składania wniosków: upłynął 22 marca 2023 r., będziemy informować o kolejnym naborze.

  Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie zapraszamy do konsultacji z Biurem Projektów Międzynarodowych ().

 

Inne konkursy międzynarodowe

 • Pozostałe granty EMBO: różne terminy naboru wniosków

  EMBO oferuje szeroki wachlarz grantów na badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, głównie nauk biologicznych (szczegółowy zakres tematyczny obszarów finansowanych przez EMBO znaleźć można na stronie internetowej). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą EMBO: 

  • stypendia typu post-doc (maksymalny okres trwania – dwa lata; obowiązkowo za granicą) nabór wniosków w trybie ciągłym;  
  • granty na sfinansowanie wymiany naukowej (wizyty badawcze do 3 miesięcy; dotyczy wyłącznie nowej międzynarodowej współpracy umożliwiającej transfer wiedzy niedostępnej w laboratorium wnioskodawcy) nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • stypendia dla nowych przedsięwzięć (New Venture), które z założenia mają pomagać młodym naukowcom badać nowe obszary zainteresowań (tj. spoza ich obecnej dziedziny) brak aktualnie otwartego naboru; 
  • stypendia typu Core Facility, o czasie trwania do 1 miesiąca, których celem jest umożliwienie szkolenia pracowników centralnych laboratoriów badawczych, którzy świadczą usługi na rzecz innych instytucji badawczych lub uniwersytetów nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • granty dot. zaawansowanej współpracy (Advanced Collaboration Grants) – program umożliwiający międzynarodową wymianę naukową liderów grup badawczych w celu opracowania lub realizacji projektów współpracy lub przygotowania wspólnych wniosków o dotacje nabór wniosków w trybie ciągłym.

  Więcej informacji o ofercie EMBO znaleźć można na stronie internetowej organizacji 

 • Międzynarodowe Granty Wyszehradzkie: nabór wniosków 1 lutego, 1 czerwca i 1 października

  Granty Wyszehradzkie pozwalają na sfinansowanie projektów edukacyjno-badawczych, realizowanych we współpracy instytucji z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i tematycznie związanych z regionem państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

  Więcej informacji.

 • Program BioLAB 2023-24: nabór w listopadzie 2023r.

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, na kierunkach z dziedziny nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2023-24.

  Najbliższy nabór w listopadzie 2023r.

  Program BioLAB umożliwia odbycie 11 lub 12-miesięcznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

  • University of Virginia, Charlottesville
  • University of Chicago, Chicago
  • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
  • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

  Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

  Udział w Programie obejmuje:

  • Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
  • Pełne ubezpieczenie medyczne
  • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
  • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu
  • Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą

  O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

  • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
  • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.).
  • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2023) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

  Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

 • Fulbright Specialist Program (przyjazdy naukowców z USA)

  Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami. 

  Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającą od 2 do 6 tygodni. Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.  

  W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu. 

  W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w Stanach Zjednoczonych. 

  Nabór wniosków do obecnej edycji był do 8 marca 2023 r.

  Więcej informacji: http://fulbright.edu.pl/specialist/.

 

Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

 • „Granty na granty”

  Celem przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa.

  W ramach inicjatywy są finansowane:

  • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
  • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

  Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

  Więcej informacji tutaj.

 

Konkursy Urzędu Miasta Lublin

 • brak aktualnie otwartych konkursów

 

Granty i stypendia

Aktualna lista najnowszych ofert grantów na badania i stypendia zagraniczne z różnych krajów, dostępnych dla doktorantów i pracowników naukowych, publikowana jest na stronie EURAXESS POLAND. Zachęcamy do zapoznania się!

Biuro Projektów Międzynarodowych zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw.

Osoby zainteresowane pozyskaniem finansowania na realizację międzynarodowego projektu, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura!

 • Zasady przygotowywania wniosku

  Identyfikacja odpowiedniego źródła finansowania

  Informacje o planowanych i ogłoszonych konkursach na projekty międzynarodowe są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Biura Projektów Międzynarodowych. Zachęcamy do systematycznego sprawdzania aktualnej oferty konkursowej.

  W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego konkursu, wstępne propozycje projektów można zgłaszać drogą e-mailową na adres . Pracownicy Biura udzielą Państwu wsparcia w zakresie znalezienia najlepszego źródła finansowania. Pomysł na projekt można skonsultować z pracownikami Biura również drogą telefoniczną (81 445 60 15), bądź umawiając się na spotkanie.

  Jeżeli konkurs wydaje się Państwu atrakcyjny i powiązany z zakresem prowadzonych badań, lecz nie mają Państwo pomysłu na projekt, zachęcamy do sporządzenia „Oferty Współpracy”, którą udostępnimy instytucjom, poszukującym partnerów do projektów. „Oferta współpracy” powinna zostać opracowana w języku angielskim i zawierać podstawowe informacje o Państwa osiągnięciach, zakresie prowadzonych badań i proponowanej ekspertyzie.

  Poszukiwanie partnerów do projektu

  W celu znalezienia najlepszych partnerów do projektu, zachęcamy do korzystania z „wyszukiwarek”, udostępnianych na stronach instytucji finansujących, do których linki znajdą Państwo w zakładce „Poszukiwanie Partnerów”. Dodatkowo, w ramach wielu konkursów uruchamiane są dedykowana narzędzia do poszukiwania partnerów, pozwalające na przeglądanie ofert współpracy i/lub zamieszczanie własnych propozycji.

  Zachęcamy także do uczestniczenia w tematycznych spotkaniach brokerskich i networkingowych, o których na bieżąco informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

  Wparcie w zakresie przygotowania wniosku

  Za merytoryczne przygotowanie aplikacji oraz negocjacje z partnerami odpowiada Autor. Biuro Projektów Międzynarodowych wspiera Państwa w: 

  • kalkulacji budżetu
  • przygotowaniu niezbędnych załączników
  • obsłudze systemu do składania wniosków
  • tworzeniu opisów ogólnych (potencjał Uczelni, zarządzanie projektem, etc.)
  • sprawdzeniu wniosku pod kątem formalnym
  • pozyskaniu akceptacji i podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • złożeniu wniosku

  Warunkiem uzyskania pomocy pracownika Biura Projektów Międzynarodowych jest przesłanie aplikacji do sprawdzenia/ uzupełnienia (na adres ) nie później niż 10 dni* przed zakończeniem naboru wniosków.

  *W przypadku konkursów, w których na etapie wnioskowania wymagane jest załączenie podpisanej umowy konsorcjum, kontakt z pracownikami Biura powinien nastąpić odpowiednio wcześniej (nie później niż 30 dni przed zakończeniem naboru wniosków).

  Uzyskanie wewnętrznych akceptacji

  Przed ostatecznym terminem składania wniosków w konkursie należy uzyskać wewnętrzną akceptację propozycji projektu. Gotowy wniosek musi zostać zaopiniowany przez Biuro Projektów Międzynarodowych oraz zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  Złożenie wniosku w konkursie

  Wniosek może zostać złożony w konkursie wyłącznie po uzyskaniu wewnętrznych akceptacji. Złożenie aplikacji z pominięciem ww. procedur może skutkować niepodpisaniem umowy o finansowanie projektu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  W przypadku konkursów, w których Uczelnia może złożyć ograniczoną liczbę aplikacji, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą decyduje o trybie wyboru propozycji, które zostaną złożone w danej edycji konkursu z ramienia UP.

  Kopię złożonego formularza należy przesłać na adres w celu archiwizacji.

 • Poszukiwanie międzynarodowych partnerów

  W celu znalezienia najlepszych partnerów do projektu i/lub opublikowania własnej Oferty Współpracy, zachęcamy do korzystania z ogólnodostępnych baz potencjalnych partnerów, do których linki znajdą Państwo poniżej:

  European Comssion
  Euraxess

  Horizon Europe

  Net4 Mobility
  Krajowy Punkt Kontaktowy

  Ideal-ist

  IMI

  Polonium Network

  Security Research Map
   

  Dodatkowo, w ramach wielu konkursów uruchamiane są dedykowane narzędzia do poszukiwania partnerów, pozwalające na przeglądanie ofert współpracy i/lub zamieszczanie własnych propozycji. Linki do takich stron znajdą Państwo w ogłoszeniu o danym konkursie.

Grant Funduszu Wyszehradzkiego dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”
Zobacz
Projekt "Food Quality in Digital Age"
Zobacz
Projekt "Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries"
Zobacz
Projekt "Quadraspidiotus Knowledge Information System network"
Zobacz
 • Projekt MSCA4Ukraine - Prof. Edvin Hevorkian (Gevorkyan)

  W lipcu 2023r. rozpoczeliśmy realizację przyznanego przez Komisję Europejską grantu MSCA4Ukraine. Tematem 2-letniego grantu, który będzie realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przez Prof. Edvina Hevorkiana jest Electroconsolidation process and its effect on the structure and properties of the nanostructured materials sintered out of powders. Opiekunem merytorycznym projektu będzie dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. Uczelni zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, z dodatkowym wsparciem dr inż. Waldemara Samociuka.

  Prof. Edwin Gevorkyan interesuje się głównie badaniami materiałów kompozytowych o różnych zastosowaniach, w tym narzędzi skrawających, z naciskiem na cechy nanostrukturalne, trwałość i funkcjonalność. Jest autorem 3 podręczników i 2 monografii wydanych na Ukrainie, a także współautorem monografii, wydanej we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno -Humanistycznym w Radomiu, przez wydawnictwo Taylor&Francis. Jego ogólna liczba publikacji to 314, w tym 268 artykułów naukowych, 46 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i 40 patentów (1 patent USA i jeden UE). Jest współautorem 10 publikacji punktowanych 100 pkt i więcej przygotowanych we współautorstwie z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i UTH Radom (dyscypliny: inżynieria mechaniczna i inżynieria chemiczna).

  Program MSCA4Ukraine umożliwia wysiedlonym naukowcom z Ukrainy kontynuowanie pracy w organizacjach akademickich i pozaakademickich w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, przy jednoczesnym utrzymaniu powiązań z rodzimymi społecznościami badawczo-naukowymi na Ukrainie.

  Dofinansowanie grantu wynosi ponad 116 tys. EUR.

 • Projekt ACTT4Cosmetics

  W dniach 22-23 maja 2023 r. w Orleanie we Francji odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu pt. ACTT4Cosmetics (Improve Interconnected innovation ecosystems supporting Actions for Citizen awareness and Twin Transition in the entire cosmetic value chain) dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach program Horyzont Europa. Jednym z partnerów inicjatywy jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który na spotkaniu reprezentowała Marlena Wosiak – Koordynator Biura Projektów Międzynarodowych.

  Projekt ACTT4Cosmetics, koordynowany przez francuską organizację Cosmetic Valley, ma na celu stworzenie warunków i stymulowanie współpracy różnych interesariuszy sektora przemysłu kosmetycznego w Europie: przedsiębiorstw, władz samorządowych, klastrów i stowarzyszeń branżowych, a także organizacji naukowo-badawczych. Projekt będzie dotyczył każdego komponentu branży kosmetycznej (od surowca do produktu końcowego) i skoncentruje się na tematach: digital transition, green transition, citizen and consumer awareness. Inicjatywa pomoże w sprostaniu głównym wyzwaniom sektora, jednocześnie odpowiadając na lokalne i europejskie polityki.

  Projekt skupia 10 organizacji z 6 krajów (Francja, Włochy, Portugalia, Polska, Rumunia i Ukraina), w tym 2 partnerów stowarzyszonych:

  • Cosmetic Valley (Francja) – Koordynator
  • Region Centralny Doliny Loary (Francja)
  • Dev’up (Francja)
  • REI (Włochy)
  • Politecnico di Milano (Włochy)
  • AEBB (Portugalia)
  • Labfit (Portugalia)
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska)

  Partnerzy stowarzyszeni:

  • Stowarzyszenie Perfumerii Kosmetycznej Ukrainy (Ukraina)
  • Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Północno-Zachodniego (Rumunia)

  Partnerzy ACTT4Cosmetics w ciągu najbliższych pięciu lat, dysponując budżetem 3,6 mln euro, zaproponują program wspólnych działań skupionych wokół europejskich grup roboczych w celu opracowania czternastu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na główne wyzwania w obszarze transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz podnoszenia świadomości konsumentów i obywateli. Projekt ten jest kontynuacją działań w ramach europejskiego partnerstwa międzyregionalnego Go4Cosmetics.

  Partnerem wspierającym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w realizacji działań w ramach projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 • Grant U.S. Department of Agriculture przyznany dla dr hab. Sylwii Okoń

  United States Department of Agriculture (USDA) przyznało grant dla dr hab. Sylwii Okoń, prof. uczelni na realizację projektu pt: “Genome-wide association mapping of genes for powdery mildew resistance in oat” (Mapowanie asocjacyjne genów odporności na mączniaka prawdziwego w owsie).

  Mączniak prawdziwy (powodowany przez grzyb Blumeria graminis f. sp. avenae) może powodować utratę plonów sięgającą od 5 do 40%. Oporność genetyczna jest podstawową strategią zwalczania chorób, a nowe źródła odporności są stale poszukiwane, aby przeciwdziałać adaptacji populacji grzybów. Celem projektu jest identyfikacja źródeł odporności w 740 odmianach lokalnych i starszych odmianach owsa wybranych z National Small Grains Collection (NSGC). 

  Budżet projektu to 19.600 US Dolars.

 • Projekt NCN OPUS 22+ LAP

  Od 15.06.2023 r. rozpoczęliśmy realizację Projekt OPUS 22+ LAP, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dot. dwustronnych projektów badawczych we współpracy z Niemcami.

  Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy partnerskiej z:

  • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
  • Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

  Koordynatorem z ramienia UP jest prof. dr hab. Brygida Ślaska

  Konsorcjum prowadzi pracę badawczą  pod tytułem „Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni”.

  Projekt ma na celu ocenę hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych i hepatotoksycznego działania aflatoksyny B1 (AFB1) in vivo oraz porównanie kultur ludzkich hepatocytów in vitro u rosnących prosiąt. Dokładne i dogłębne wyjaśnienie powyższego celu projektu zakłada wielopoziomową analizę molekularną obejmującą badania transkryptomiczne, proteomiczne i metabolomiczne prób wątroby świń i hodowli hepatocytów. Założenia projektu wynikają z przekonania, że zdrowa dieta oparta na ziołach leczniczych o działaniu hepatoprotekcyjnym będzie chronić przed dysfunkcją wątroby wywołaną przez jedną z najbardziej powszechnych i szkodliwych dla zdrowia mikotoksyn – AFB1.

  Całkowita kwota dofinansowania to 3 365 013 zł ( środki dla UP to 465 223 zł)

  Realizacja projektu potrwa do 14 czerwca 2026r.

 • NAWA współpraca polsko-słowacka: projekt nt. grzybów i owadów jadalnych

  Projekt pt. „Grzyby i owady jadalne jako perspektywiczne i alternatywne źródła żywności”, przygotowany przez dr hab. inż. Zbigniewa Kobusa, profesora uczelni z Wydziału Inżynierii Produkcji we współpracy z naukowcami ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) otrzymał dofinansowanie z programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Słowacją.

  Celem projektu jest opracowanie składu nowych receptur produktów spożywczych o wysokiej wartości odżywczej i jednocześnie akceptowalnych przez konsumentów walorach smakowych i zapachowych. Grzyby i owady jadalne stanowią perspektywiczną formę pożywienia, chociaż w krajach europejskich ich spożycie jest wciąż słabo rozpowszechnione. Pomimo ogromnej listy zalet jakie posiadają, wiele osób jest wciąż sceptycznych względem tego typu pokarmów ze względu na mało atrakcyjny wygląd oraz specyficzny smak i zapach. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej spożywanych produktów, skupiając uwagę na alternatywnych źródłach żywności. Poprzez stworzenie nowych, innowacyjnych receptur, chcemy pokazać, że grzyby i owady jadalne mogą stanowić smaczne i zdrowe uzupełnienie codziennej diety. Pragniemy przełamać wątpliwości związane z tym rodzajem żywności, promując jej wartość odżywczą oraz pozytywny wpływ na środowisko.

  Realizacja projektu wzmocni współpracę naukową między dwiema organizacjami naukowymi, prowadząc do poprawy umiejętności badawczych obu zespołów oraz przygotowania przyszłych projektów naukowo-badawczych. Współpraca umożliwi również wymianę nauczycieli akademickich i studentów w ramach istniejących programów w krajach UE.

  Grant wspiera mobilność naukowców realizujących projekt badawczy w zespole polsko-słowackim. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

  Kwota dofinansowania wynosi 20 200 PLN.

  Projekt realizowany będzie do 31.12.2025r.

 • NAWA współpraca polsko-słowacka: projekt nt. właściwości tradycyjnych serów typu Oscypek

  Projekt pt. Porównanie właściwości tradycyjnych serów typu Oscypek / Oštiepok produkowanych w Polsce i na Słowacji, przygotowany przez dr hab. inż. Bartosza Sołowieja, profesora uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii we współpracy z naukowcami ze ​Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze otrzymał dofinansowanie  z programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Słowacją.

  Projekt realizować będą pracownicy Zakładu Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej, a jego celem będzie porównanie właściwości fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych serów typu oscypek pochodzących z Polski oraz Słowacji. Uzyskane wyniki pozwolą na jakościowe opisanie zróżnicowania serów oraz ich cech charakterystycznych. Opis jakości mikrobiologicznej może dostarczyć informacji niezbędnych do oceny ryzyka i kontroli jakości produktów mleczarskich. Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości co do spożywanych przez społeczeństwo produktów oraz skierowania uwagi konsumenckiej na produkty tradycyjne, najwyższej jakości, pochodzące z produkcji regionalnej, bez stosowania wszechobecnych dodatków do żywności.

  Realizacja projektu wzmocni współpracę naukową między dwiema organizacjami naukowymi, prowadząc do poprawy umiejętności badawczych obu zespołów oraz przygotowania przyszłych projektów naukowo-badawczych. Współpraca umożliwi również wymianę nauczycieli akademickich i studentów w ramach istniejących programów w krajach UE.

  Grant wspiera mobilność naukowców realizujących projekt badawczy w zespole polsko-słowackim. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

  Kwota dofinansowania wynosi 29 400 PLN.

  Projekt realizowany będzie do 31.12.2025r.

   

 • NAWA współpraca polsko-austriacka: projekt nt. interakcji kwasu kawowego z nanocelulozą

  Projekt pt. „Interakcje kwasu kawowego z nanocelulozą”, przygotowany przez prof. dr. hab. inż. Dominika Szwajgiera z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii we współpracy z naukowcami z Medizinische Universität Graz w Austrii, otrzymał dofinansowanie z programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

  Celem projektu jest stworzenie i zbadanie nowatorskiego kompleksu cząsteczek kwasu kawowego (efektywnego przeciwutleniacza) i nanocelulozy. W ten sposób uzyskana zostanie struktura stworzona przy współudziale związków chemicznych, będących naturalnymi składnikami żywności. Znaczenie naukowe projektu polega na pokazaniu nowej filozofii spożywania związków polifenolowych, zgodnej z fizjologicznymi przystosowaniami ludzkiego organizmu. Ponadto zaproponowany zostanie kompleks polifenolowo-celulozowy w celu przyszłego zastosowania praktycznego.

  Grant wspiera mobilność naukowców realizujących projekt badawczy w zespole polsko-austriackim. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

  Kwota dofinansowania wynosi  30 000 PLN.

  Projekt realizowany będzie do 31.12.2025r.

 • I. ZŁOŻENIE WNIOSKU

  Pracownik składa wniosek dotyczący wyjazdu zagranicznego (wraz z załącznikami) na odpowiednim wzorze w Biurze Projektów Międzynarodowych, budynek Rektoratu UP, 3 piętro, p. 455, tel. 81 445 60 15.

  WNIOSEK O DELEGOWANIE ZA GRANICĘ – PRACOWNIK

  INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

  PRZYKŁAD POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU – PRACOWNIK

  Uwaga: Wniosek o delegowanie/skierowanie za granicę wraz z niezbędnymi załącznikami powinien trafić do Biura Projektów Międzynarodowych w oryginale w wersji papierowej nie później niż na 14 dni przed datą planowanego wyjazdu, bądź terminem uiszczenia opłat, np. opłaty konferencyjnej, opłaty za hotel.

  Prosimy o składanie wniosków i załączników w komplecie, bez późniejszego ich dosyłania. Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

  OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  • plan pobytu za granicą (w przypadku udziału w konferencji należy dołączyć program przesłany przez organizatorów i kopię streszczenia referatu/ posteru; wyjeżdżający w innym celu powinni dołączyć dokumenty określające termin i warunki pobytu);
  • oświadczenia i zgody osoby wyjeżdżającej (wg wzoru zamieszczonego poniżej);

  DODATKOWO (jeśli dotyczy) należy załączyć:

  • w przypadku opłat dodatkowych (opłata konferencyjna, opłata za hotel) – wniosek/wnioski o dokonanie przelewów (wg wzoru zamieszczonego poniżej);
  • kopię decyzji o udzieleniu urlopu – dotyczy wyłącznie pracowników;
  • w przypadku przedłużenia podróży służbowej o czas prywatny – wniosek o przedłużenie podróży/ wyjazdu (wg wzoru zamieszczonego poniżej) – dotyczy wyłącznie pracowników.

  OŚWIADCZENIA I ZGODY OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ

  WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE PRZELEWU

  WZÓR WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WYJAZDU

  PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

  Po otrzymaniu zgody na wyjazd, wszystkie formalności załatwiane są w Biurze Projektów Międzynarodowych:

  • zamawianie biletów lotniczych;
  • zaliczki dewizowe na opłacenie noclegów, diet, przejazdów;
  • przyjmowanie wniosków o dokonanie przelewów zagranicznych (np. opłaty konferencyjne).
 • II. ŚWIADCZENIA, ZALICZKA I PRZEDPŁATY

  ŚWIADCZENIA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 z tytułu podróży służbowej za granicę, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  • diety,
  • zwrot kosztów:
  • noclegów,
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej (np. metro, tramwaje, autobusy miejskie) w miejscowości docelowej (np. z hotelu do miejsca realizacji działań) – jeżeli osoba wyjeżdżająca poniosła takie koszty,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

  Wysokość diet zagranicznych jest określona w załączniku do w/w Rozporządzenia.

  UWAGA! Jeżeli wyjazd jest realizowany w ramach projektu zasady finansowania wyjazdu, stawki oraz zakres świadczeń może być odmienny.

  ZALICZKA

  Osoba wyjeżdżająca może otrzymać na wyjazd zaliczkę w PLN lub w walucie obcej. W tym celu należy zaznaczyć chęć otrzymania zaliczki we wniosku o delegowanie/ skierowanie za granicę, składanym do Biura Projektów Międzynarodowych. Zaliczki wypłacane w gotówce pracownicy odbierają w Banku Pekao S.A., oddział w Lublinie, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, Fryderyka Chopina 26 a, na podstawie polecenia wypłaty wystawionego przez Biuro.

  W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie zaznaczyła chęci otrzymania zaliczki na wniosku o delegowanie, należne mu świadczenia zostaną wypłacone po powrocie z wyjazdu, na podstawie rozliczenia wyjazdu zagranicznego.

  PRZEDPŁATY (np. opłata konferencyjna, przedpłata za hotel)

  W przypadku, gdy wymagana jest przedpłata, do wniosku o delegowanie/skierowanie za granicę należy dołączyć wniosek/wnioski o dokonanie przelewu (według wzoru).

  WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE PRZELEWU

  Do rozliczenia należy dołączyć fakturę wystawioną na Uniwersytet. Obowiązkiem osoby wyjeżdżającej jest uzyskanie prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na:

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP 712 010 37 75

 • III. ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH

  W dniu 21 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą POLOT Jerzy Furtak o świadczeniu usług rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych na pasażerskie przeloty międzynarodowe i krajowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W celu zamówienia biletów lotniczych, po uprzednim zaakceptowaniu wniosku dot. podróży służbowej, prosimy o kontakt z firmą:

  POLOT Jerzy Furtak,
  ul. Jasna 6, 20-077 Lublin,
  tel. +48 815 328 852
  e-mail:

  lub z pracownikiem Biura Projektów Międzynarodowych:
  dr inż. Małgorzata Cegiełko
  tel.: + 48 81 445 60 15
  e-mail:

 • IV. UBEZPIECZENIE

  Osoba wyjeżdżająca zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE – karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,
  • w krajach nie będących w UE – indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

  W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ jest zobowiązana do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Osoba wyjeżdżająca zobowiązuje się do zapoznania z zakresem swojego ubezpieczenia.

  Kartę EKUZ można uzyskać w Lubelskim Oddziale NFZ, szczegóły na stronie.

 • V. ROZLICZENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

  Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu do kraju w Biurze Projektów Międzynarodowych.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Do rozliczenia podróży zagranicznej niezbędne są:

  • faktura/rachunek hotelowy
  • faktura/rachunek za opłatę konferencyjną
  • faktury/ rachunki/ bilety za przejazdy autobusem, pociągiem, etc.
  • oświadczenie o okolicznościach i wydatkach w trakcie wyjazdu (według wzoru poniżej)
  • sprawozdanie z pobytu za granicą (według wzoru poniżej)
  • w przypadku podróży samochodem prywatnym – ewidencja przebiegu pojazdu (według wzoru załączonego do umowy na korzystanie z samochodu),
  • w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na Uniwersytet osoba wyjeżdżająca wypełnia Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie wyjazdu (według wzoru poniżej) i przyczynach braku jego udokumentowania, jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

  WZÓR SPRAWOZDANIA Z POBYTU ZA GRANICĄ

  OŚWIADCZENIE O OKOLICZNOŚCIACH I WYDATKACH W TRAKCIE WYJAZDU

  WZÓR OŚWIADCZENIA O PONIESIENIU WYDATKU I PRZYCZYNACH BRAKU JEGO UDOKUMENTOWANIA

  ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

  Rozliczenie diet i ryczałtów hotelowych następuje na podstawie godzin przekroczenia granicy. Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

  • lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,
  • lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania na samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  • morskiej – od chwili wyjścia statku/promu z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku/promu w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

  Dietę oblicza się w następujący sposób:

  • za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  • za niepełną dobę podróży:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

  W przypadku zapewnionych posiłków przez stronę przyjmującą/organizatora/w ramach opłaty hotelowej/w ramach opłaty konferencyjnej diety pomniejszane są według następującego schematu – w przypadku zapewnionego:

  • śniadania 15%,
  • obiadu 30%,
  • kolacji 30%.

  W przypadku zapewnienia całodobowego wyżywienia, osobie wyjeżdżającej przysługuje 25% diety.

  Wysokość diet zagranicznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022.

  UWAGA! Jeżeli wyjazd jest realizowany w ramach projektu, zasady finansowania wyjazdu, stawki oraz zakres świadczeń mogą być odmienne.

  Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu (1 dieta) – przysługuje na dojazd do i z lotniska, dworca kolejowego lub autobusowego w miejscowości docelowej. Dieta dojazdowa jest w wysokości jednej diety pobytowej danego kraju. Ryczałt nie przysługuje osobie, która odbywa podróż samochodem prywatnym oraz w przypadku, gdy dojazd zostanie zapewniony przez instytucję docelową /organizującą, bądź pracodawcę.

  Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (10% diety) – przysługuje osobie, która w trakcie trwania pobytu korzystała z komunikacji miejscowej (metro, autobusy itp.). Ryczałt przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą. Ryczałt nie przysługuje osobie, która odbywa podróż samochodem prywatnym oraz w przypadku, gdy dojazdy zostaną zapewnione przez instytucję docelową /organizującą, bądź pracodawcę.

  Ryczałt noclegowy to 25% limitu hotelowego określonego w załączniku o wysokości diet i limitów do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. W przypadku rozliczania kosztów noclegów ryczałtem nie dołączamy faktury za nocleg.

  Pozostałe wydatki (noclegi, opłaty konferencyjne/szkoleniowe) są rozliczane na podstawie faktur. Obowiązkiem osoby wyjeżdżającej jest uzyskanie prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na:

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP 712 010 37 75

  W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na Uniwersytet osoba wyjeżdżająca wypełnia druk Oświadczenia o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania, jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

  RACHUNEK KOSZTÓW WYJAZDU ZA GRANICĘ

 • VI. PODRÓŻ SAMOCHODEM

  Osoby odbywające podróż samochodem prywatnym, podają we wniosku numer umowy na korzystanie z samochodu, a podczas rozliczenia składają w Biurze Projektów Międzynarodowych ewidencję przebiegu pojazdu (według wzoru do właściwej umowy). Zasady podpisywania umowy na korzystanie z samochodu oraz wzory umów są zawarte w Zarządzeniu nr 154 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2020 r.

  Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu samochodem prywatnym następuje po powrocie z wyjazdu. Pracownikowi podróżującemu własnym samochodem przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu (stawka ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z późn. zm.).

  Osobom nie korzystającym w podróżach z ogólnie dostępnych środków komunikacji publicznej, a posiadającym zgodę dysponenta środków finansowych na odbycie podróży samochodem prywatnym, nie przysługuje dieta dojazdowa ani pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej.

 • IX. PODSTAWY PRAWNE

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  • Uchwała Senatu Nr 65/2018-2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych oraz szczególnych uprawnień tych pracowników.
  • Zarządzenie nr 139 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych.

PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH

Przyjmowanie, finasowanie oraz rozliczanie wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmuje przyjazdy gości w ramach:

 • programów dydaktyczno naukowych,
 • projektów badawczych,
 • edukacyjnych, szkoleniowych i innych,
 • umów międzynarodowych,
 • umów o współpracy bilateralnej Uniwersytetu,
 • zaproszeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • udziału w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jednostka zapraszająca/pracownik wypełnia WNIOSEK O PRZYJĘCIE GOŚCIA ZAGRANICZNEGO według wzoru dołączonego poniżej. Wypełniony i zaakceptowany przez Dziekana Wydziału (lub innego dysponenta środków, np. Kierownika Projektu) wniosek należy złożyć w Biurze Projektów Międzynarodowych najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną datą przyjazdu. Dokument ten – po zaakceptowaniu przez prorektora właściwego ds. nauki i współpracy z zagranicą – stanowi podstawę do wystosowania oficjalnego zaproszenia. Obowiązek złożenia wniosku, dotyczy również przyjmowanych gości, w przypadku których Uniwersytet nie ponosi kosztów związanych z ich pobytem.

DO WNIOSKU NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • program pobytu gościa
 • zgodę osoby przyjeżdżającej na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego poniżej)

PODPISY: wniosek (wraz z załącznikami) podpisany przez opiekuna gościa (z datą podpisu) oraz Dziekana Wydziału (lub Kierownika Projektu) należy dostarczyć do Biura Projektów Międzynarodowych (budynek Rektoratu UP, 3piętro, p. 455, tel. 81 445 60 15), który potwierdza poprawność formalną aplikacji przed skierowaniem wniosku do rozpatrzenia przez prorektora właściwego ds. nauki i współpracy z zagranicą.

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WYZNACZENIA OPIEKUNA GOŚCIA, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBSŁUGĘ POBYTU GOŚCIA W ZAKRESIE:

1) przygotowania programu pobytu;

2) rezerwacji noclegów bądź środków transportu;

3) przygotowania, z pomocą pracowników Biura Projektów Międzynarodowych, zlecenia wypłaty ewentualnej zaliczki;

4) pomocy przy rozliczeniu kosztów pobytu.

REFUNDACJI MOGĄ PODLEGAĆ koszty podróży, zakwaterowania oraz koszty utrzymania podczas pobytu (diety). Podstawę rozliczenia kosztów, stanowią w szczególności oryginały faktur, rachunków, biletów, kart pokładowych oraz potwierdzenie odbioru diet.

KOSZTY ZWIĄZANE Z POBYTEM GOŚCIA ZAGRANICZNEGO mogą być pokrywane są ze środków będących w dyspozycji jednostki zapraszającej oraz w miarę możliwości, z grantów lub projektów zewnętrznych.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ ORAZ ZAKWATEROWANIEM mogą być finansowane przez:

 • Uniwersytet;
 • gościa – zwrot kosztów następuje na podstawie wypełnionego i podpisanego przez gościa formularza – „WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW REIMBURSEMENT REQUEST FORM”.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów podróży lub zakwaterowania na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez jednostkę macierzystą gościa.

DIETY mogą być wypłacane gotówką (w wyznaczonym przez Uniwersytet oddziale banku – Bank Pekao S.A., oddział w Lublinie, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, Fryderyka Chopina 26 a):

 • bezpośrednio gościowi zagranicznemu;
 • za pośrednictwem opiekuna naukowego gościa w formie zaliczki, do której rozliczenia niezbędne jest wypełnienie i podpisanie przez gościa i opiekuna “POKWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI”.

Uniwersytet nie pokrywa kosztów ubezpieczenia gościa w czasie pobytu w Polsce.

Po zakończeniu pobytu gościa zagranicznego opiekun naukowy jest zobowiązany do złożenia do prorektora właściwego ds. współpracy międzynarodowej sprawozdania z pobytu, w którym jest zobowiązany przedstawić korzyści jakie osiągnął Uniwersytet z wizyty.

ZAŁĄCZNIKI:

I. WNIOSEK O PRZYJĘCIE GOŚCIA ZAGRANICZNEGO

II. WNIOSEK-O-ZWROT-KOSZTOW

III. POKWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI

IV. SPRAWOZDANIE Z POBYTU GOŚCIA ZAGRANICZNEGO

Wykaz umów z instytucjami zagranicznymi
Zobacz
Porozumienie o współpracy z instytucją zagraniczną w języku angielskim
Zobacz