Struktura organizacyjna

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Pion Rektora

Biuro Rektora
Dział Kadr i Płac
> Biuro Kadr
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura, starszy specjalista
Starsi specjaliści
Specjaliści
> Biuro Płac
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 814456715
Koordynator Biura, starszy specjalista
Starsi specjaliści
Specjaliści
Zespół Radców Prawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa Osobistego Pracowników, Studentów i Doktorantów
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania
Rzecznik Patentowy
Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego
Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach

Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Szkoła Doktorska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Profesor uczelni, p.o. zastępcy Dyrektora
Specjaliści
Referenci
Biblioteka Główna
> Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji
Koordynator Oddziału, kustosz
bibliotekarz naukowy
kustosz
Specjaliści
starszy bibliotekarz
młodszy bibliotekarz
> Oddział Informacji Naukowej
Koordynator Oddziału, starszy bibliotekarz
kustosz
starszy bibliotekarz
młodszy bibliotekarz
> Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru
Koordynator Oddziału, kustosz
kustosz
bibliotekarz
starszy bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Justyna Sadura

młodszy bibliotekarz
Tel. 814456243
> Oddział Wolnego Dostępu Do Zbiorów
Koordynator Oddziału, kustosz
kustosz
bibliotekarz
starszy bibliotekarz
młodszy bibliotekarz
Wydawnictwo
Kierownik Wydawnictwa
Sekretarze wydawnictwa
Redaktorzy naczelni Aktualności
Starsi specjaliści
Redaktorzy
redaktorzy techniczni
operatorzy maszyn offsetowych
introligatorzy

Robert Chamera

introligator
Tel.
Dział Nauki
> Biuro Projektów i Funduszy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura, specjalista
Specjaliści
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu
Starsi specjaliści
Specjaliści
Centralne Laboratorium Badawcze
Kierownik Laboratorium, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Pion Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki

Dział Organizacji i Toku Studiów
> Biuro Organizacji i Toku Studiów
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Starsi specjaliści
Specjaliści
> Biuro Stypendiów Studenckich
Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści
Referenci
Dział Rekrutacji i Promocji
> Biuro Informacji i Marketingu
Adres: ul. Akademicka 15,20-950 Lublin
Koordynator Biura, specjalista
Starsi specjaliści
Specjaliści
Referenci
Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
> Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Koordynator Zespołu, Wykładowca
Wykładowcy
lektor
> Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-14
Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Kierownicy Centrum
Starsi specjaliści
Specjaliści
Referenci

Pion Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

Centrum Informatyki
Kierownik, starszy specjalista ds. informatyki
starszy specjalista - administrator sieci
starszy specjalista ds. informatyki
specjalista - administrator Windows
specjalista ds. informatyki
Referenci
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
Tel. 81-445-67-20
Fax 81-445-61-40
- sprawy administrac.; - sprawy dydaktyczne
Kierownik Centrum, Wykładowca
Koordynator ds. działalności dydaktycznej, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Koordynator ds. działalności administracyjno-gospodarczej
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy
instruktor
Specjaliści
Referenci
ratownicy
pracownicy wysoko wykwalifikowani

Radosław Górski

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 814456748

Jan Michalczuk

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 814456748
> Sekretariat Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Klinika Weterynaryjna
Adres: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin
Tel. 81 445 61 21
Stacje Dydaktyczno-Badawcze

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego

Stacja Badawcza Małych Przeżuwaczy im. prof. T. Efnera

Polowa Stacja w Parczewie

Pion Kanclerza

Zastępca Kanclerza
Sekretariat Uczelni
Kierownicy Działu
Specjaliści
Referenci
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu
Starsi specjaliści
Specjaliści
kierowcy

Paweł Kwiatosz

kierowca
Tel. 814456626

Marek Piotrowski

kierowca
Tel. 814456626

Krzysztof Urban

kierowca
Tel. 814456626

Aleksander Żydek

kierowca
Tel. 814456626
Dział Infrastruktury Technicznej
> Biuro Eksploatacji
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-01
Starsi specjaliści
specjalista-automatyk
pracownicy wykwalifikowani
szklarz
ślusarz
tapicer
automatyk
elektryk
hydraulik

Józef Sadownik

hydraulik
Tel. 815248130
malarz
stolarz
> Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Adres: 20-612 Lublin, ul.Głęboka 31
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 13
Kierownicy Działu
Starsi specjaliści
Specjaliści
Referenci
Dział Technologii Multimedialnych
Kierownicy Działu
Specjaliści
Referenci
Dział Zamówień Publicznych
> Biuro Zamówień Publicznych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura, specjalista

mgr Piotr Majgier

Koordynator Biura, specjalista
Tel. 814456073
Specjaliści
Referenci
> Biuro Zaopatrzenia
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura
Starsi specjaliści
Specjaliści
Referenci

Pion Kwestora

Dział Finansowo-Księgowy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu
Starsi specjaliści
Specjaliści
Referenci
Dział Rozliczeń Projektów

Inne Jednostki

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy UP w Lublinie
Adres: ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
> Zarząd KZP przy UP w Lublinie
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
sekretarz
skarbnik

mgr inż. Danuta Murawska

skarbnik
pozostali członkowie Zarządu
> Komisja Rewizyjna KZP przy UP w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Dyrektor Instytutu, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
starsi technicy
technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Romuald Doliński

Profesor emerytowany
Tel. 814456920

Prof. dr hab. Daniela Gruszecka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Danuta Miazga

Profesor emerytowany
Tel. 814456625

Prof. dr hab. Marian Milczak

Profesor emerytowany
Tel. 814456785

Prof. dr hab. Grażyna Stefanowska

Profesor emerytowany
Tel. 814456675

Prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś

Profesor emerytowany
> Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
> Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

Profesor emerytowany
Tel. 815248159
> Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Adres: 20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Fax 81-524-81-15
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Profesor emerytowany
Tel. 815248154

Prof. dr hab. Maria Flis-Bujak

Profesor emerytowany
Tel. 815248108
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
technicy
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Profesor emerytowany
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Maria Dybciak-Grochowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Michałowski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

Profesor emerytowany
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
starsi technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Deryło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Kapeluszny

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Profesor emerytowany