wyjazd na praktyki

ERASMUS+

01

Praktyki Erasmus+

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) stwarza studentom UP w Lublinie możliwość wyjazdu na praktyki lub staż absolwencki za granicę. 
Praktyki odbywane w zagranicznej instytucji w ramach programu Erasmus+ mogą być traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.
 
 • Kto może się ubiegać o wyjazd?

  Studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem
  Studenci z dobrą znajomością języka obcego
  Studenci osiągający dobre wyniki w nauce

 • Jaki jest minimalny czas trwania mobilności?

  Wyjazd na praktyki może trwać od 2 miesięcy do 6 miesięcy.

  DODATKOWO

  Jeżeli jeszcze jako student zaaplikujesz na praktyki, możesz wyjechać na praktyki dla Recent graduate, czyli świeżo upieczonych absolwentów. Obroń swoją pracę dyplomową i korzystaj z Programu Erasmus+ by zdobywać doświadczenie zawodowe

 • Ile wynosi stypendium?

  Wysokość stawek na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:

  • Grupa I: 620 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  • Grupa II: 600 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • Grupa III: 550 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

  Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, część kosztów własnych ponosi student. Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe). Studenci, którzy nabyli prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym wyjazd, mogą dodatkowo otrzymać 200 EUR miesięcznie. (Więcej informacji w zakładce POWER)

 • Do jakiej instytucji można wyjechać?

  Do zagranicznej uczelni lub instytucji na terenie Europy, która pomoże zrealizować w miarę możliwości praktyki, które powinny stanowić integralną część programu studiów.

  Instytucje, do których NIE można wyjechać:

  Instytucje UE, Organy UE (w tym wyspecjalizowane agencje), Organizacje zarządzające programami UE.

 • Jakie trzeba spełniać kryteria?

  Masz szansę na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą praktyki za granicą.

  Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktyki, przejdź do sekcji Rekrutacja

Rekrutacja na praktyki 2020/21

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd, zaplanuj swoją mobilność odpowiednio wcześniej

 • Przede wszystkim wykaż się inicjatywą: poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych (nasza strona internetowa, studenci, którzy byli na wymianie, nie tylko z naszej uczelni)
 • Nie zniechęcaj się nawet jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną, ten wyjazd również może być zrealizowany.
 • Nie zapominaj uczyć się języków obcych, szczególnie w szkołach, które oferują certyfikaty poświadczające, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2.
 • Ucz się – przede wszystkim na swoim kierunku. Średnia z dotychczasowego okresu studiów jest jednym z wielu kryteriów kwalifikacji na wyjazd.
 • Zastanów się nad dodatkowymi finansami na czas mobilności, zdarzają się sytuacje, w których mimo przyznanego stypendium, trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki (np. studenci wyjeżdżający do Turcji – koszty wizy).

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura

Dokumenty zgłoszeniowe

 

Formularz rejestracyjny
Zobacz
CV
Zobacz
zaświadczenie językowe
Zobacz
Wykaz zaliczeń
Zobacz

Dokumenty wyjazdowe praktyki 2020/2021

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura

 • Learning Agreement for Traineeship, LAT (Porozumienie o programie praktyki)
 • Forma wypłaty grantu SMT – dokument określający formę wypłaty grantu
 • Ubezpieczenie (EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ lub prywatna polisa ubezpieczeniowa oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC) – kolorowy skan dobrej jakości lub zdjęcie przesłane mailem do biura lub oryginał dostarczony do biura w celu zrobienia skanu
 • Wypełnienie testu biegłości językowej OLS (jeżeli dotyczy)
 • W przypadku praktyk w instytucji innej niż Uczelnia Wyższa, niezbędny jest Letter of Intent z instytucji przyjmującej
Learning Agreement for Traineeship
Zobacz
Dokument wypłaty grantu
Zobacz
Letter of intent
Zobacz

Przedłużenie pobytu na stypendium – praktyki 2020/2021

Jeżeli wyjechałeś na studia w semestrze zimowym, na miejscu spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony instytucji zagranicznej. Twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym, więc chciałbyś przedłużyć swój pobyt o kolejne miesiące. Jest to możliwe, o ile obie instytucje (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.

Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

 • dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu w instytucji zagranicznej nie jest gwarantowane
 • stypendium Erasmus+ jest przyznawane maksymalnie na okres 6 miesięcy, więc decydując się na przedłużenie pobytu, musisz się liczyć z tym, że będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejne miesiące z własnych środków finansowych
 • sfinansowanie przedłużenia będzie możliwe w miarę posiadanych wolnych środków finansowych

WAŻNE!

Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu wykorzystania Twojego kapitału mobilności.

Procedura przedłużenia pobytu:

Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu – miesiąc przed planowanym zakończeniem mobilności

 1. skontaktuj się z opiekunem praktyk w instytucji przyjmującej
 2. skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym w celu uzyskania wstępnej zgody oraz z BWA, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat procedury
 3. procedurę przedłużania należy rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pobytu na praktyce tak, aby wymagane dokumenty zostały podpisane przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania pierwotnej umowy z Uczelnią.

 

Wymagane dokumenty:

 

1) napisz Podanie zatytułowane do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą.
– podaj w nim dokładne daty dalszego pobytu (na ich podstawie wyliczane jest ewentualne dodatkowe dofinansowanie), zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać Twoja pierwotna umowa z Uczelnią oraz uzasadnienie
– najpierw uzyskać opinię i zgodę Koordynatora Wydziałowego (dotyczy studentów)

2) do podania należy dołączyć Zgodę z instytucji zagranicznej na przedłużenie pobytu

Podanie i Zgoda, w których nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą rozpatrywane.

3) uzgodnij Learning Agreement for Traineeship (LAT) dział During Mobility ze zmienionymi datami pobytu i zmodyfikowanym programem (jeżeli dotyczy)

Prześlij najpierw pliki Word powyższych dokumentów drogą mailową do Biura – ułatwi to ustalenie ostatecznej formy Twojego LAT. Po wstępnej akceptacji, wszystkie dokumenty podpisane przez siebie i zatwierdzone przez instytucję zagraniczną prześlij do Biura, najpóźniej na 1 miesiąc przed pierwotnie ustalonym terminem zakończenia praktyk (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości). Pozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami biura.

Uwaga!

Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody koordynatora wydziałowego i koordynatora uczelnianego oraz poinformowania Biura nie będzie, w żadnym wypadku akceptowane.

 

Po zatwierdzeniu dokumentów przez Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego otrzymasz kopię podania, zgody i Porozumienia o programie praktyki. Prześlemy Ci również niezbędne Zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+ na przedłużony okres pobytu.

Dokumenty rozliczeniowe wyjazdy na praktykę 2020/2021

Zanim wyjedziesz z instytucji, w której odbywały się praktyki, upewnij się, że posiadasz wszystkie dokumenty, do rozliczenia swojej mobilności

Po powrocie ze stypendium należy złożyć w BWA następujące dokumenty:

 • Traineeship Certificate (Potwierdzenie pobytu) 2020/2021*
  – zaświadczenie o okresie odbytej praktyki z instytucji zagranicznej
 • Confirmation of Stay and Transcript of Work 2020/2021 (Potwierdzenie pobytu i Zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej)*

*Okres praktyki powinien się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej. Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu

Dodatkowo pamiętaj o:

 • Uzupełnieniu ankiety EU Survey
 • Przygotowaniu prezentacji z wyjazdu, która może pomóc przyszłym kandydatom w wyjeździe na praktyki
 • Przesłaniu Tekstu w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający przyszłym studentom: warunki życia, odbywania praktyki w danym kraju/mieście/uczelni/klinice/przedsiębiorstwie etc. (ceny zakwaterowania, wyżywienia, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta – jeslli dotyczy, jak wygląda integracja ze środowiskiem studenckim, jak wyglądają praktyki w praktyce – w jaki sposób wzbogaciły wiedzę i umiejętności studenta, również pod względem językowym, atrakcje turystyczne) = CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW WYJEŻDZAJĄCYCH NA PRAKTYKI. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.
confirmation of stay
Zobacz
traineeship certificate
Zobacz

Jak znaleźć praktyki?

Firma Erasplus+ specjalizuje się w wyszukiwaniu ofert praktyk dla studentów i absolwentów:

http://erasmuspraktyki.com

https://erasmusintern.org/

http://www.praxisnetwork.eu/

https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/pl/

http://amt-spain.com/

https://pl.bab.la/praktyki/

NOWOŚĆ!! praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych

Studenci, a także przyszli absolwenci mają również możliwość odbycia praktyk, które umożliwią podnoszenie umiejętności cyfrowych (digital skills). Niezależnie od kierunku studiów, masz prawo wziąć udział w takiej praktyce, jako praktyki nieobowiązkowe. Praktyka kwalifikowana jako podnosząca umiejętności cyfrowe musi gwarantować uczestniczenie w jednym lub kilku z następujących działań: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Omawiana kategoria nie obejmuje generycznego wsparcia dla klientów, realizacji zamówień, wprowadzania danych ani zadań biurowych