Misja i Strategia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest ośrodkiem wymiany wolnej myśli i wszechstronnych badań naukowych nad zmieniającym się światem, a także miejscem otwartej i permanentnej edukacji oraz rozwoju całej wspólnoty w warunkach godnych i przyjaznych dla każdej jednostki. Jest wieloprofilową, autonomiczną Uczelnią uczestniczącą w nauce światowej o silnej pozycji naukowej i prestiżu społecznym w kraju.

Przyczynia się do rozwoju  gospodarki i społeczeństwa przez kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych i usług dla otoczenia trzech kluczowych obszarach:

Techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności

Produkcja rolnicza na Lubelszczyźnie ma znaczący udział w skali kraju. Jednocześnie region charakteryzuje się wysokim potencjałem do rozwoju upraw ekologicznych i integrowanych. W nowoczesnym rolnictwie rośnie znaczenie sektora związanego z jego obsługą, a w gospodarce żywnościowej – znaczenie przetwórstwa surowców rolniczych.

Produkcja żywności metodą zintegrowaną i ekologiczną w czystym i bezpiecznym środowisku oraz następnie przetwarzanie tej żywności nowoczesnymi metodami, to obszar wspierany przez  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w wyniku realizacji badań w zakresie oceny, adaptacji i zastosowania nowych technik i technologii.

Kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, właściwa gospodarka odpadami oraz ustawiczne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa to jedne z naszych najważniejszych celów działalności naukowej. Priorytetem dla Uczelni jest ukierunkowanie naukowe na szeroko pojętą gospodarkę żywnościową od produkcji surowców rolniczych poprzez ich klasyfikację, przetwórstwo i dystrybucję powiązaną z właściwym marketingiem oraz zarządzeniem procesami produkcji, mając jednocześnie na uwadze osiąganie sukcesu ekonomicznego metodami przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego. Uczelnia kształci wykwalifikowane kadry w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, wspieramy różnorakie działania na rzecz środowiska, w tym edukację w zakresie jego ochrony.

Zdrowie i zdrowy styl życia

Tworzenie odpowiednich warunków wypoczynku i dobrego funkcjonowania w czystym środowisku przyrodniczym jest wymieniane jako jeden z ważnych czynników lokalizacji inwestycji. Zdrowie i zdrowy styl życia, inwestowanie w turystykę i wiedzę o niej może przynieść wymierne korzyści jako czynnik stymulujący rozwój gospodarki. Łączy się to ściśle z jakością żywności, dietą oraz bezpośrednim otoczeniem człowieka. Rozwój produkcji żywności wysokiej jakości oraz sektora turystycznego, wspomagany badaniami i studiami prowadzonymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, przyczyni się do aktywizacji i rozwoju całego obszaru Polski Wschodniej.