Dział Organizacji i Toku Studiów

 • Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK)

  Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) w UP  stanowi podstawowy instrument budowania kultury jakości kształcenia w naszej uczelni. Uczelniana Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia (UKZJK) nadzoruje funkcjonowanie systemu. Prowadzi działania nieustannego doskonalenia jakości kształcenia poprzez nadzorowanie działań projakościowych poszczególnych wydziałów. Nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem systemu na wydziale sprawuje dziekan. Zawarte w systemie procedury i instrukcje obejmują wszystkie formy kształcenia prowadzone w uczelni, a mianowicie: studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia jednolite magisterskie i studia podyplomowe.

  Rozwijanie i propagowanie kultury jakości w UP w Lublinie jest możliwe dzięki zaangażowaniu  władz wydziałów i ich pracowników w działania na rzecz jakości kształcenia.  Zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia, UKZJK przygotowuje coroczny raport oceny jakości kształcenia za miniony rok akademicki. Raport zawiera opis prac komisji, opinie i sugestie studentów, absolwentów dotyczące procesu kształcenia w naszej Uczelni. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w prowadzanie działań projakościowych i zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu.

 • Struktura Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia

  Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia:

  1. Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia – przewodniczący
  – przewodniczący wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia
  – dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
  – koordynator Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  – przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów

  2. Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

  – nauczyciel akademicki wskazany przez rektora i pozytywnie zaopiniowany przez Senat jako przewodniczący
  – przedstawiciele wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, wskazani przez przewodniczących komisji
  – kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
  – przedstawiciel Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  – przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Uczelniana Samorządu Studentów
  – przedstawiciel doktorantów wskazany przez Radę Doktorantów

  Na wydziałach zadania projakościowe realizuje powołana przez dziekana Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia. Informacje o pracach komisji wydziałowych znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów.

 • Informacje dla studentów

  Szanowni studenci,

  kształtowanie kultury jakości będącej połączeniem świadomości pracowników i studentów oraz dążenia do doskonalenia jakości kształcenia jest możliwe wyłączne przy waszym aktywnym udziale.

  Proces ankietyzacji prowadzony jest w Wirtualnym Dziekanacie i trwa przez ostatnie dwa tygodnie zajęć dydaktycznych każdego semestru. Po zakończeniu ankietyzacji przygotowywany jest raport, w formie zbiorczego zestawienia wyników ankiet ewaluacyjnych. System Wirtualny Dziekanat  uniemożliwia skojarzenie wyników badania z nazwiskami osób je wypełniających.

  Prosimy o aktywne włączenie się w proces ankietyzacji.

GRUPY STUDENCKIE SEM. LETNI 2023/2024
Zobacz
GRUPY STUDENCKIE SEM. ZIMOWY 2023/2024
Zobacz
Grupy studenckie sem. letni 2022/2023
Zobacz
Grupy studenckie sem. zimowy 2022/2023
Zobacz
Kierunki studiów pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną
Zobacz

PRZYJMOWANIE STUDENTÓW PRZEZ  PROREKTORA DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI
W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW:

 CZWARTEK GODZ. 10.00-12.00

UL. AKADEMICKA 13 POK. 266

Kierownik
Mgr inż. Anna Woźniak
tel. 81 445-68-85
e-mail:

Starszy specjalista Administrator systemu antyplagiatowego
Dr inż. Zdzisław Kaczmarski
tel. 81 445-61-22
e-mail:

Starszy specjalista
Mgr inż. Beata Piętas
tel. 81 445-65-88
e-mail:

Starszy specjalista
dr inż. Magdalena Patro
tel. 81 445-65-88
e-mail:

Starszy specjalista Rezerwacja sal
Mgr Izabela Banak
tel. 81 445-66-99
e-mail:

Specjalista
Mgr inż. Monika Gołębiowska
tel. 81 445-66-45
e-mail: