Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

Zajęcia wychowania fizycznego

Kierownik mgr Dariusz Boguszewski
e-mail:
Adiunkt dydaktyczny dr Agnieszka Błaszczak – koordynator działalności dydaktycznej
e-mail:
dr Bożena Bednarska
e-mail:
dr Marzena Bracław
e-mail:
Wykładowca mgr Grzegorz Nieczypor
e-mail:
mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka 
e-mail:
mgr Piotr Lorencowicz 
e-mail:
mgr Marek Wawer 
e-mail:
mgr Rafał Ziemoląg 
e-mail:
mgr Elżbieta Zaguła
e-mail: .p
Instruktor mgr Adrian Domiński
e-mail:
Starszy specjalista

dr Monika Kwiecień, tel. 81-445-68-55

e-mail:
e-mail:

Celem zajęć wychowania fizycznego w Uczelni jest krzewienie wśród społeczności studenckiej kultury fizycznej rozumianej szeroko, jako środek profilaktyki zdrowotnej oraz czynnik kulturotwórczy, wpływający na ogólny rozwój i sprawność fizyczną człowieka. Cel ten realizujemy poprzez wszechstronne zajęcia sportowo-rekreacyjne, na których oprócz wykorzystania wielu form aktywności fizycznej, przekazujemy także niezbędną wiedzę dotyczącą ich teoretycznych podstaw. Naszym celem jest nie tylko dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną studentów poprzez ich aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych, ale także przygotowanie ich do samodzielnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w dorosłym życiu.

Jednostka nasza w ramach zajęć wychowania fizycznego oferuje szerokie spektrum zajęć sportowych, wykorzystując w tym celu nowoczesną bazę sportową, w tym pływalnię, halę sportową, siłownię, salę ćwiczeń cardio, salę do sportów walki, salę fitness. Dostępność tych obiektów pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych w zakresie: nauczania i doskonalenia pływania, różnych form zajęć fitness o charakterze wytrzymałościowym, wzmacniającym lub prozdrowotnym, m.in. aerobiku, step-aerobiku, ćwiczeń pilates, fit ball, czy trening funkcjonalny, zajęć na siłowni, na których studenci poznają specyfikę treningu oporowego oraz tradycyjnych gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna).

Dla studentów, pragnących rozwijać się w wybranych przez siebie sportach, proponujemy udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UP.  Studentom z problemami zdrowotnymi proponujemy sportowe zajęcia aktywizujące.

Regulamin zajęć dydaktycznych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 1. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na poszczególnych kierunkach według planów studiów na bieżący rok akademicki w CKFiS
 2. Studenta obowiązuje odbycie: 15 zajęć w semestrze zimowym oraz 15 zajęć w semestrze letnim – zgodnie z planem zajęć CKFiS
 3. Każdy student objęty zajęciami z wychowania fizycznego ma obowiązek zgłosić się do grupy, do której został przypisany przez CKFiS
 4. Zajęcia wychowania fizycznego są realizowane zgodnie z programem nauczania na bieżący rok akademicki.
 5. Studenci biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego zobowiązani są do posiadania stroju sportowego lub pływackiego oraz zmiany obuwia. Brak kompletnego stroju skutkuje niedopuszczeniem studentów do zajęć.
 6. Nie wolno wnosić i używać na zajęcia wychowania fizycznego telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki oraz książek, notatek, itp.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 8. Student może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w ciągu jednego semestru.
 9. Student może mieć 20% nieobecności na zajęciach (tj. 3 nieobecności w semestrze). Więcej niż trzy nieobecności powoduje niezaliczenie semestru. Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione w terminie do 7 dni.
 10. Student za zgodą prowadzącego może odrobić maksymalnie 3 nieobecności, jedynie po przedstawieniu usprawiedliwienia. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości.
 11. Student może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia wystawionego przez władze uczelni.
 12. Studenci trwale niezdolni do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego powinni w pierwszych dwóch tygodniach semestru dostarczyć zwolnienie lekarskie do prowadzącego. Wymagane jest zwolnienie od lekarza specjalisty.
 13. Zwolnienie lekarskie semestralne lub roczne nie zwalnia z obecności na zajęciach wychowania fizycznego, na które studenci niećwiczący przychodzą w stroju sportowym.
 14. Studenci ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi lub rocznymi na zaliczenie zajęć piszą pracę teoretyczną i przesyłają na wskazany przez prowadzącego adres elektroniczny (mail lub platforma edukacyjna)
 15. Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu wychowanie fizyczne na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich uczestnictwa.
 16. Po zakończeniu każdego semestru student uzyskuje zaliczenie przedmiotu z oceną wpisywaną do Wirtualnego Dziekanatu zgodnie z terminami zaliczeń ujętymi w organizacji roku akademickiego.
 17. Wszystkie sprawy indywidualne, czy pytania dotyczące zajęć wychowania fizycznego można zgłaszać do swoich prowadzących podczas konsultacji w wyznaczonych terminach i godzinach. Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej CKFiS oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się przy obiektach sportowych.
 18. W przypadkach nie objętych regulaminem, decyzję podejmuje Kierownik CKFiS, który urzęduje w siedzibie Centrum przy ul. Głębokiej 31 (III piętro, pok. 309).

Konsultacje nauczycieli CKFiS w semestrze letnim 2023/2024

Adresy mailowe dostępne są w zakładce “Pracownicy”
Imię i nazwisko
Dzień tygodnia
Godzina
mgr Dariusz Boguszewski-
kierownik CKFiS
wtorek
9.30.-11.00
dr Agnieszka Błaszczak
wtorek
9.30-11.00
dr Bożena Bednarska
czwartek
9.30-11.00
dr Marzena Bracław
środa
9.45-11.15
mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka
urlop zdrowotny
 
mgr Piotr Lorencowicz
wtorek
9.30-11.00
mgr Grzegorz Nieczypor
czwartek
11.00-12.30
mgr Marek Wawer
poniedziałek
9.45-11.15
mgr Elżbieta Zaguła
poniedziałek
8.00-9.30
mgr Rafał Ziemoląg
wtorek
9.30-11.00
mgr Adrian Domiński
piątek
8.00-9.30

TRENINGI SEKCJI SPORTOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024

Piłka nożna
mgr Marek Wawer
Wtorek 18:30-20:00
Poniedziałek 19.45-21:15
Hala sportowa
Orlik SP nr 6
Lekkoatletyka
dr Bożena Bednarska
Wtorek  17:00-18:30
Czwartek 17:00-18:30
Stadion LA
al. Piłsudskiego 22
 
Piłka ręczna 
dr Marzena Bracław
Wtorek  20:00-21:30
Czwartek  18:30-20:00
Hala sportowa
Ergometr wioślarski
dr Agnieszka Błaszczak
 Wtorek  17:00-18:30
Czwartek 17:00-18:30
Sala aerobowa
Pływanie
mgr  Rafał Ziemoląg
Poniedziałek 20:00-21:30
Środa 20:00-21:30
Pływalnia
Rowerowa
mgr Piotr Lorencowicz
Wtorek 18:30-20:00
Czwartek 18:30-20:00
Sala aerobowa
 Judo
mgr Dariusz Boguszewski
Wtorek  18:30-20:00
Czwartek  18:30-20:00
Sala sportów walki
Trójbój siłowy
mgr Grzegorz Nieczypor
Poniedziałek 17:00-18:30
Środa  18:30-20:00
Siłownia
Siatkówka 
mgr Grzegorz Nieczypor
Poniedziałek 18:30-20:00
Środa 17:00-18:30
Hala sportowa
Koszykówka
mgr Rafał Ziemoląg
Środa 18:30-20:00
Poniedziałek 21:30-23:00
Hala sportowa
Badminton
mgr Elżbieta Zaguła
Poniedziałek 18:30-20:00
Środa 20:00-21:30
Hala sportowa
Stary obiekt