Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

Zajęcia wychowania fizycznego

Kierownik mgr Dariusz Boguszewski
e-mail:
Adiunkt dydaktyczny dr Agnieszka Błaszczak – koordynator działalności dydaktycznej
e-mail:
dr Bożena Bednarska
e-mail:
dr Marzena Bracław
e-mail:
Wykładowca mgr Grzegorz Nieczypor
e-mail:
mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka 
e-mail:
mgr Piotr Lorencowicz 
e-mail:
mgr Marek Wawer 
e-mail:
mgr Rafał Ziemoląg 
e-mail:
mgr Elżbieta Zaguła
e-mail: .p
Instruktor mgr Adrian Domiński
e-mail:
Starszy specjalista

dr Monika Kwiecień, tel. 81-445-68-55

e-mail:
e-mail:

Celem zajęć wychowania fizycznego w Uczelni jest krzewienie wśród społeczności studenckiej kultury fizycznej rozumianej szeroko, jako środek profilaktyki zdrowotnej oraz czynnik kulturotwórczy, wpływający na ogólny rozwój i sprawność fizyczną człowieka. Cel ten realizujemy poprzez wszechstronne zajęcia sportowo-rekreacyjne, na których oprócz wykorzystania wielu form aktywności fizycznej, przekazujemy także niezbędną wiedzę dotyczącą ich teoretycznych podstaw. Naszym celem jest nie tylko dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną studentów poprzez ich aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych, ale także przygotowanie ich do samodzielnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w dorosłym życiu.

Jednostka nasza w ramach zajęć wychowania fizycznego oferuje szerokie spektrum zajęć sportowych, wykorzystując w tym celu nowoczesną bazę sportową, w tym pływalnię, halę sportową, siłownię, salę ćwiczeń cardio, salę do sportów walki, salę fitness. Dostępność tych obiektów pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych w zakresie: nauczania i doskonalenia pływania, różnych form zajęć fitness o charakterze wytrzymałościowym, wzmacniającym lub prozdrowotnym, m.in. aerobiku, step-aerobiku, ćwiczeń pilates, fit ball, czy trening funkcjonalny, zajęć na siłowni, na których studenci poznają specyfikę treningu oporowego oraz tradycyjnych gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna).

Dla studentów, pragnących rozwijać się w wybranych przez siebie sportach, proponujemy udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UP.  Studentom z problemami zdrowotnymi proponujemy sportowe zajęcia aktywizujące.

Regulamin zajęć dydaktycznych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

 1. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na poszczególnych kierunkach według planów studiów na bieżący rok akademicki w CKFiS
 2. Studenta obowiązuje odbycie: 15 zajęć w semestrze zimowym oraz 15 zajęć w semestrze letnim – zgodnie z planem zajęć CKFiS
 3. Każdy student objęty zajęciami z wychowania fizycznego ma obowiązek zgłosić się do grupy, do której został przypisany przez CKFiS
 4. Zajęcia wychowania fizycznego są realizowane zgodnie z programem nauczania na bieżący rok akademicki.
 5. Studenci biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego zobowiązani są do posiadania stroju sportowego lub pływackiego oraz zmiany obuwia. Brak kompletnego stroju skutkuje niedopuszczeniem studentów do zajęć.
 6. Nie wolno wnosić i używać na zajęcia wychowania fizycznego telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki oraz książek, notatek, itp.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 8. Student może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w ciągu jednego semestru.
 9. Student może mieć 20% nieobecności na zajęciach (tj. 3 nieobecności w semestrze). Więcej niż trzy nieobecności powoduje niezaliczenie semestru. Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione w terminie do 7 dni.
 10. Student za zgodą prowadzącego może odrobić maksymalnie 3 nieobecności, jedynie po przedstawieniu usprawiedliwienia. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości.
 11. Student może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia wystawionego przez władze uczelni.
 12. Studenci trwale niezdolni do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego powinni w pierwszych dwóch tygodniach semestru dostarczyć zwolnienie lekarskie do prowadzącego. Wymagane jest zwolnienie od lekarza specjalisty.
 13. Zwolnienie lekarskie semestralne lub roczne nie zwalnia z obecności na zajęciach wychowania fizycznego, na które studenci niećwiczący przychodzą w stroju sportowym.
 14. Studenci ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi lub rocznymi na zaliczenie zajęć piszą pracę teoretyczną i przesyłają na wskazany przez prowadzącego adres elektroniczny (mail lub platforma edukacyjna)
 15. Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu wychowanie fizyczne na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich uczestnictwa.
 16. Po zakończeniu każdego semestru student uzyskuje zaliczenie przedmiotu z oceną wpisywaną do Wirtualnego Dziekanatu zgodnie z terminami zaliczeń ujętymi w organizacji roku akademickiego.
 17. Wszystkie sprawy indywidualne, czy pytania dotyczące zajęć wychowania fizycznego można zgłaszać do swoich prowadzących podczas dyżurów w wyznaczonych terminach i godzinach. Informacje o dyżurach udostępnione są na stronie internetowej CKFiS oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się przy obiektach sportowych.
 18. W przypadkach nie objętych regulaminem, decyzję podejmuje Kierownik CKFiS, który urzęduje w siedzibie Centrum przy ul. Głębokiej 31 (III piętro, pok. 309).

 

Konsultacje nauczycieli CKFiS w semestrze zimowym 2023/2024

Adresy mailowe dostępne są w zakładce “Pracownicy”
Imię i nazwisko
Dzień tygodnia
Godzina
mgr Dariusz Boguszewski-
kierownik CKFiS
piątek
11.00-12.30
dr Agnieszka Błaszczak
wtorek
8.00-9.30
dr Bożena Bednarska
czwartek
9.30-11.00
dr Marzena Bracław
wtorek
9.45-11.15
mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka
czwartek
9.30-11.00
mgr Piotr Lorencowicz
czwartek
9.30-11.00
mgr Grzegorz Nieczypor
poniedziałek
11.00-12.30
mgr Marek Wawer
czwartek
9.30-11.00
mgr Elżbieta Zaguła
poniedziałek
9.30-11.00
mgr Rafał Ziemoląg
poniedziałek
11.00-12.30
mgr Adrian Domiński
środa
8.00-9.30

 

Konsultacje nauczycieli wychowania fizycznego w przerwie

międzysemestralnej 2023/24

 

Konsultacje odbywają się w godzinach

10:00 – 11:30

 

TYDZIEŃ  OD 29.01.2024 DO 02.02.2024

Dr Bożena Bednarska
wtorek
poniedziałek
Dr Agnieszka Błaszczak
wtorek
czwartek
Mgr Boguszewski Dariusz
wtorek
czwartek
Dr Marzena Bracław
wtorek
środa
Mgr Adrian Domiński
wtorek
środa
Mgr Grzegorz Nieczypor
wtorek
poniedziałek
Mgr Piotr Lorencowicz
wtorek
poniedziałek
Mgr Marek Wawer
wtorek
poniedziałek
Mgr Elżbieta Zaguła
wtorek
poniedziałek
Mgr Rafał Ziemoląg
wtorek
piątek

 

TYDZIEŃ OD 05.02.2024 DO 09.02.2024

Dr Bożena Bednarska
wtorek
Dr Agnieszka Błaszczak
Urlop 05.02-12.02.24r
Mgr Boguszewski Dariusz
wtorek
Dr Marzena Bracław
wtorek
Mgr Adrian Domiński
Urlop  30.01-13.02.24r
Mgr Grzegorz Nieczypor
poniedziałek
Mgr Piotr Lorencowicz
poniedziałek
Mgr Marek Wawer
piątek
Mgr Elżbieta Zaguła
poniedziałek
Mgr Rafał Ziemoląg
poniedziałek

 

TYDZIEŃ OD 12.02.2024 DO 16.02.2024

Dr Bożena Bednarska
wtorek
Dr Agnieszka Błaszczak
czwartek
Mgr Boguszewski Dariusz
Urlop 12.02-16.02.24r
Dr Marzena Bracław
wtorek
Mgr Adrian Domiński
środa
Mgr Grzegorz Nieczypor
poniedziałek
Mgr Piotr Lorencowicz
poniedziałek
Mgr Marek Wawer
piątek
Mgr Elżbieta Zaguła
poniedziałek
Mgr Rafał Ziemoląg
poniedziałek
 

TRENINGI SEKCJI SPORTOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024

Piłka nożna
mgr Marek Wawer
Wtorek 18:30-20:00
Czwartek 17:00-18:30
 Hala sportowa
Lekkoatletyka
dr Bożena Bednarska
Wtorek  17:00-18:30
Czwartek 17:00-18:30
Hala sportowa
Stary obiekt
Piłka ręczna 
dr Marzena Bracław
Wtorek  20:00-21:30
Czwartek  18:30-20:00
Hala sportowa
Ergometr wioślarski
dr Agnieszka Błaszczak
 Wtorek  17:00-18:30
Czwartek 17:00-18:30
Sala aerobowa
Pływanie
mgr  Rafał Ziemoląg
Poniedziałek 20:00-21:30
Środa 20:00-21:30
 
Pływalnia
Rowerowa
mgr Piotr Lorencowicz
Wtorek 18:30-20:00
Czwartek 18:30-20:00
Sala aerobowa
 Judo
mgr Dariusz Boguszewski
Wtorek  18:30-20:00
Czwartek  18:30-20:00
Sala sportów walki
Trójbój siłowy
mgr Grzegorz Nieczypor
Poniedziałek 17:00-18:30
Środa  18:30-20:00
Siłownia
Siatkówka 
mgr Grzegorz Nieczypor
Poniedziałek 18:30-20:00
Środa 17:00-18:30
Hala sportowa
Koszykówka
mgr Rafał Ziemoląg
Środa 18:30-20:00
Poniedziałek 21:30-23:00
Hala sportowa
Badminton
mgr Elżbieta Zaguła
Poniedziałek 18:30-20:00
Środa 20:00-21:30
Hala sportowa
Stary obiekt