Akademicki Status

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie integruje nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na 7 wydziałach: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarce, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Biologii Środowiskowej. Dwa Wydziały: Agrobioinżynierii i Nauk o Żywności i Biogospodarki posiadają bardzo wysoką kategorię A, pozostałe równie wysoką kategorię B.

Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne.

Infrastruktura badawczo-naukowa i dydaktyczna Uczelni zapewnia nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie oraz kliniki i gospodarstwa doświadczalne.

DBAMY O WYSOKĄ JAKOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH

Wymiernym efektem działalności naukowo-badawczej są publikacje, patenty i wdrożenia. W roku 2020 naukowcy opublikowali prawie 600 prac w czasopismach z listy A indeksowanych w Journal Citation Report JCR. Najlepsi pracownicy naukowi w publikacjach uzyskali sumaryczny wskaźnik Impact Factor na poziomie powyżej 60.

Uczelnia prowadzi badania, w efekcie których uzyskuje patenty z zakresu biotechnologii oraz wynalazki biotechnologiczne zgłoszonych do Urzędu Patentowego. Ponadto jest właścicielem licznych rozwiązań dla przemysłu rolno – spożywczego takich jak: dodatki paszowe oraz preparaty do leczenia wielu schorzeń u zwierząt, do których posiada prawa wyłączne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje liczne projekty badawcze np. w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Regionalna Inicjatywa Doskonałości, gdzie jesteśmy w grupie 30 uczelni w Polsce, które uzyskały 4-letnie projekty badawcze i żeśmy jedną z dwóch w Polsce o profilu rolno-przyrodniczych, które ten konkurs wygrały. Uczelnia realizuje projekty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

POSIADAMY SZEROKIE UPRAWNIENIA AKADEMICKIE

Uczelnia przez 65 lata działalności wypromowała: 73 000 Absolwentów, 2 000 Doktorów, 700 Doktorów Habilitowanych. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 7 dyscyplinach

  • doktora nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa, ochrony i kształtowania środowiska
  • doktora nauk weterynaryjnych
  • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa 
  • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

 

JESTEŚMY W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH

The Center of World University Rankings 2019 CWUR – Ogólnoświatowy Ranking Uczelni Wyższych, w którym znajduje się 2 tyś. najlepszych uczelni wybranych spośród 20 tyś uczelni wyższych na świecie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jedną spośród 37 uczelni w Polsce.

Global Ranking of Academic Subjects 2019 GRAS tzw. Ranking Szanghajski. W tym rankingu uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 wyróżnionych obszarów nauki. Dziedziny prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, które znalazły się w rankingu to nauki weterynaryjne oraz nauki o żywności i technologie żywienia.

Ranking Perspektyw 2019 pozycja 42, awans w stosunku do roku poprzedniego o 14 pozycji. UP w Lublinie był jedyną uczelnią w Polsce która dokonała tak znaczącego wzrostu.

SCImago 2020 światowy ranking uczelni wyższych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął 31 pozycję wśród uwzględnionych 68 uniwersytetów z Polski oraz miejsce 3 w Lublinie. W całym zestawieniu uwzględniono 3897 instytucji z całego świata, wśród których Uczelnia zajęłą 539 pozycję.

Ranking TOP 2% najlepszych naukowców na świecie 2020 opracowany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies, objął prawie 160 tysięcy badaczek i badaczy z całego świata — wśród nich 726 z Polski. Na liście rankingowej znajduje się 12 pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ranking obejmuje naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Ranking agreguje dane w dwóch kategoriach: pod względem całokształtu kariery naukowej (tabela S6; znajduje się w nim 4 naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. dr hab. Marta Kankofer, prof. dr hab. Joanna Matysiak oraz dr Jacek Gawroński) oraz cytowań w roku 2019 (tabela S7; uwzględnia jest w nim 10-ka naukowców Uczelni: prof. dr hab. Dariusz Dziki, prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, prof. dr hab. Joanna Matysiak, prof. dr hab. Katarzyna Ognik,  prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni, dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni, dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni, dr hab. Michał Świeca). W zestawieniu oceniona została całość dorobku naukowego badaczy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak m.in: Impact Factor, indeks Hirscha, czy liczbę cytowań.

Ranking Perspektyw 2020, zajmujemy 34 pozycję tym samym Uczelnia awansowała o 8 pozycji w stosunku do roku poprzedniego. W kategorii uczelni rolniczych awans na 4 pozycję wśród sześciu Uczelni. Najwyżej oceniono naszą efektywność naukową (13 miejsce wśród wszystkich uczelni), innowacyjność (17 miejsce), potencjał naukowy (33 miejsce), warunki kształcenia (39 miejsce) i prestiż (40 miejsce) oraz  wysoki wynik w ostatniej ocenie parametrycznej (dwa wydziały z kategorią A i cztery wydziały z kategorią B) a także pozyskiwanie środków finansowych na badania. Wśród najwyżej ocenianych kierunków studiów znajdują zootechnika (4 miejsce wśród 9 ocenianych w kraju), architektura krajobrazu (5 miejsce na 12), kierunki rolnicze i leśne (6 miejsce na 10), turystyka i rekreacja 9 miejsce na 23 oceniane).