Akademicki Status

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie integruje nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na 7 wydziałach: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarce, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Biologii Środowiskowej. W ostatniej ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych za lata 2017-2021 wszystkie dyscypliny naukowe, które podlegały ewaluacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, otrzymały kategorię A lub B+.

Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne.

Infrastruktura badawczo-naukowa i dydaktyczna Uczelni obejmuje nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie oraz kliniki i gospodarstwa doświadczalne.

DBAMY O WYSOKĄ JAKOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH

Wymiernym efektem działalności naukowo-badawczej są publikacje, patenty i wdrożenia. W roku 2020 naukowcy opublikowali prawie 600 prac w czasopismach z listy A indeksowanych w Journal Citation Report JCR. Najlepsi pracownicy naukowi w publikacjach uzyskali sumaryczny wskaźnik Impact Factor na poziomie powyżej 60.

Uczelnia posiada prawa wyłączne do rozwiązań dotyczących budowy maszyn i mechanizmów, elementów konstrukcyjnych maszyn rolniczych, opryskiwaczy oraz instalacji do oczyszczania ścieków. Jest właścicielem  licznych  rozwiązań dla przemysłu rolno – spożywczego takich jak dodatki paszowe czy preparaty do leczenia wielu schorzeń u zwierząt. Ponadto Uczelnia prowadzi innowacyjne badania efektem , których są m.in. opatentowane rozwiązania z zakresu, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej oraz metody produkcji i obróbki żywności (makarony, przekąski, soki owocowe i warzywne itp.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje liczne projekty badawcze np. w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Regionalna Inicjatywa Doskonałości, gdzie jesteśmy w grupie 30 uczelni w Polsce, które uzyskały 4-letnie projekty badawcze i jesteśmy jedną z dwóch w Polsce o profilu rolno-przyrodniczych, które ten konkurs wygrały. Uczelnia realizuje projekty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

POSIADAMY SZEROKIE UPRAWNIENIA AKADEMICKIE

Uczelnia przez 65 lata działalności wypromowała: 78 000 Absolwentów, 2 000 Doktorów, 700 Doktorów Habilitowanych.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 7 dyscyplinach:

  • dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo; technologia żywności i żywienia
  • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: nauki biologiczne

oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach:

  • dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo; technologia żywności i żywienia
  • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

 

JESTEŚMY W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH

The Center of World University Rankings 2019 CWUR — Ogólnoświatowy Ranking Uczelni Wyższych, w którym znajduje się 2 tys. najlepszych uczelni wybranych spośród 20 tys. uczelni wyższych na świecie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jedną spośród 37 uczelni w Polsce.

Global Ranking of Academic Subjects 2019 GRAS tzw. Ranking Szanghajski. W tym rankingu uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 wyróżnionych obszarów nauki. Dziedziny prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, które znalazły się w rankingu to nauki weterynaryjne oraz nauki o żywności i technologie żywienia.

SCImago 2020 światowy ranking uczelni wyższych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął 31 pozycję wśród uwzględnionych 68 uniwersytetów z Polski oraz miejsce 3 w Lublinie. W całym zestawieniu uwzględniono 3897 instytucji z całego świata, wśród których Uczelnia zajęłą 539 pozycję.

Ranking TOP 2% najlepszych naukowców na świecie 2021 opracowany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier, objął blisko 200 tysięcy badaczek i badaczy z całego świata. Na liście rankingowej znajduje się 14 pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ranking obejmuje naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Ranking agreguje dane w dwóch kategoriach: pod względem całokształtu kariery naukowej (znajduje się w nim 7 naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. dr hab. Marta Kankofer, prof. dr hab. Radosław Kowalski, prof. dr hab. Joanna Matysiak, prof. dr hab. Michał Świeca, dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni, dr inż. Jacek Gawroński) oraz cytowań w roku 2021 (uwzględnia w nim 12 naukowców Uczelni: prof. dr hab. Dariusz Dziki, prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, prof. dr hab. Marta Kankofer, prof. dr hab. Sławomir Kocira, prof. dr hab. Radosław Kowalski, prof. dr hab. Katarzyna Ognik, prof. dr hab. Michał Świeca, prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. Uczelni, dr hab. Dominik Szwajgier, prof. Uczelni, dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. Uczelni). W zestawieniu oceniona została całość dorobku naukowego badaczy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak m.in.: indeks Hirscha, liczbę cytowań, Impact Factor, miejsce na liście autorów.

Światowy Ranking Uczelni Webometrics” to inicjatywa Cybermetrics Lab, grupy badawczej należącej do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), największej publicznej instytucji badawczej w Hiszpanii. Ranking Webometrics  jest rankingiem uniwersytetów, a nie tylko uniwersyteckich stron internetowych. Wykorzystuje zarówno wskaźniki webometryczne, jak i bibliometryczne. Głównym celem Rankingu jest promowanie otwartego dostępu do wiedzy generowanej przez uniwersytet. Najlepszą strategią, aby poprawić swoją pozycję w rankingu, jest zwiększenie ilości i jakości treści internetowych. Ranking Webometrics powstał w 2004 roku (obecnie mija 20 lat od daty pierwszej publikacji), a jego głównym celem było zaoferowanie pełnego pokrycia instytucji szkolnictwa wyższego, niezależnie od kraju i dyscypliny. Obecnie w rankingu znajduje się 31 000 uczelni z ponad 200 krajów. Redaktorzy Rankingu Webometrics to naukowcy pracujący w światowej klasy publicznej instytucji badawczej z wieloletnim doświadczeniem w ocenie opartej na metrykach. Ranking Webometrics to największy akademicki ranking instytucji szkolnictwa wyższego oferujący co sześć miesięcy niezależne, obiektywne, bezpłatne, otwarte badanie naukowe, które dostarcza wiarygodne, wielowymiarowe, aktualne i przydatne informacje o wynikach uniwersytetów z całego świata.

Według Rankingu Webometrics, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest na 2610 pozycji na 31 000 uczelni w skali światowej oraz na 46 miejscu w kraju. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie to: wpływ, otwartość i doskonałość.