Praktyki

REGULAMIN KRAJOWYCH STUDENCKCH PRAKTYK PROGRAMOWYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz

Studenci poszczególnych wydziałów UP mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze i okresie przewidzianym dla danego kierunku studiów

– Spotkania informacyjne z pracownikami Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego są organizowane na przełomie lutego i marca danego roku akademickiego

– Zakład pracy, w którym studenci mają zamiar odbywać praktykę, powinien odpowiadać kierunkowi  ich studiów

– Miejsca praktyk są oferowane przez Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego lub wyszukiwane samodzielnie przez studentów

– Po znalezieniu odpowiedniego zakładu i uzyskaniu w nim zgody na odbywanie praktyki studenci zgłaszają się do Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego po „Porozumienie”

– Po uzupełnieniu odpowiednich danych zawartych w „Porozumieniu”  w zakładzie pracy i zaakceptowaniu poprzez przybicie pieczątki firmowej i podpisaniu przez osobę reprezentująca zakład pracy, studenci dostarczają jego drugi egzemplarz  do Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (można wysłać pocztą), gdzie otrzymują „dziennik praktyk”

– Ze względu na konieczność ubezpieczenia studentów od NNW na okres odbywania praktyk należy dostarczyć podpisane „Porozumienie” w terminie do 31 maja danego roku akademickiego

– Podczas odbywania praktyki „dziennik praktyk” należy mieć ze sobą w zakładzie, prowadzić w nim notatki na bieżąco (jedną stronę dziennie) i potwierdzać u osoby opiekującej się praktykantem 

– W „dziennikach praktyk” studenci opisują zadania i czynności wykonywane podczas odbywania praktyki, obserwacje i wnioski (na co członkowie komisji egzaminacyjnej zwracają szczególna uwagę). Zamieszczane są tam również opisy procesów technologicznych wraz z ich parametrami, schematami i innymi danymi dotyczącymi ich realizacji.

– Terminy egzaminów z praktyk znajdują się na stronie internetowej Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, egzaminy odbywają się głównie w pierwszej dekadzie września . Na egzamin studenci przychodzą z wypełnionym i potwierdzonym w zakładzie pracy „dziennikiem praktyk”

Regulamin studenckich praktyk programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Wydział Kierunek Termin praktyk Wymiar praktyk (ECTS)
Medycyny Weterynaryjnej Weterynaria 4 semestr 2 tygodnie (3 ECTS)
Medycyny Weterynaryjnej Analityka weterynaryjna 4 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Zootechnika 6 semestr 8 tygodni (6 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 semestr 4 tygodnie (3 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Hipologia i jeździectwo 6 semestr 8 tygodni (6 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Behawiorystyka zwierząt 4 semestr 6 tygodni (6 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Kryminalistyka w biogospodarce 4 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2 semestr 12 tygodni (6 ECTS)
4 semestr 12 tygodni (6 ECTS)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Bezpieczeństwo żywności 6 semestr 6 tygodni (5 ECTS)
Agrobioinżynierii Rolnictwo 6 semestr  8 tygodni (10 ECTS)
Agrobioinżynierii Ekonomia 5 semestr 6 miesięcy (32 ECTS)
Agrobioinżynierii Turystyka i rekreacja I 4 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
Turystyka i rekreacja II 2 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
Agrobioinżynierii Gospodarka przestrzenna 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)
Agrobioinżynierii Leśnictwo 6 semestr 6 miesięcy  (32 ECTS)
Agrobioinżynierii Agrobiznes 6 semestr 4 tygodnie (4 ECTS)
Agrobioinżynierii Bioinżynieria 6 semestr 4  tygodnie (5 ECTS)
Inżynierii Produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)
Inżynierii Produkcji Inżynieria chemiczno-procesowa 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)
Inżynierii Produkcji Geodezja i kartografia 4 semestr 12 tygodni (16 ECTS)
6 semestr 12 tygodni (16 ECTS)
Inżynierii Produkcji Transport 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)
Inżynierii Produkcji Inżynieria rolnicza i leśna 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Architektura krajobrazu 2, 4, 6 semestr 2/1/5 tygodni (1/1/9 ECTS)
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Ogrodnictwo 6 semestr 8 tygodni (10 ECTS)
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Zielarstwo i fitoprodukty 6 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 4,6 semestr 4/4 tygodnie (5/6 ECTS)
Nauk o Żywności i Biotechnologii Dietetyka I st. 2 semestr 6 tygodni (7 ECTS)
Nauk o Żywności i Biotechnologii Dietetyka I st. 4 semestr 6 tygodni (7 ECTS)
Nauk o Żywnosci i Biotechnologii Technologia żywności i żywienie człowieka II st. 1 semestr 4 tygodnie (4 ECTS)
Nauk o Żywności i Biotechnologii Dietetyka II st. 2, 3 semestr 3 tygodnie (5 ECTS)
Nauk o Żywności i Biotechnologii Biotechnologia 4 semestr 4 tygodnie (4 ECTS)
Nauk o Żywności i Biotechnologii Technologia żywności i żywienie człowieka 6 semestr 4 tygodnie (4 ECTS)
Nauk o Żywności i Biotechnologii Gastronomia i sztuka kulinarna 6 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
Biologii Środowiskowej Biologia 4 semestr 3 tygodnie (4 ECTS)
Biologii Środowiskowej Ochrona środowiska 6 semestr 4 tygodnie (6 ECTS)
Biologii Środowiskowej Biokosmetologia  6 semestr 8 tygodni (10 ECTS)
Biologii Środowiskowej Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 6 semestr 4 tygodnie (5 ECTS)
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Miejsca Praktyk dla Studentów Medycyny Weterynaryjnej – praktyka hodowlana

  – chów i hodowla bydła
  – chów i hodowla trzody chlewnej
  – chów, hodowla i użytkowanie koni
  – chów i hodowla owiec i kóz
  – hodowla i produkcja drobiu
  – hodowla ryb stawowych
  – hodowle amatorskie
  – hodowle fermowe zwierząt dzikich
  – hodowle owadów użytkowych
  – Ogrody Zoologiczne

 • Wydział Agrobioinżynierii

  Miejsca Praktyk dla Studentów Wydziału Agrobioinżynierii

  1. Kierunek Agrobiznes

  – ARiMR [Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa],
  – ARR [Agencja Rynku Rolnego],
  – Banki Spółdzielcze
  – Gospodarstwa rolne o powierzchni nie mniejszej niż 20 ha
  – Urzędy Gminy, Wydziały Rolnictwa w Starostwach Powiatowych [jednostki samorządu terytorialnego], jednostki administracji państwowej działające na rzecz rolnictwa
  – firmy doradcze
  – zakłady przemysłu rolno-spożywczego
  – firmy zajmujące się dystrybucją środków produkcji (nawozów, narzędzi i maszyn, nasion itp.)

  2. Kierunek Bioinżynieria

  – firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne,
  – zakłady wykorzystujące procesy biotechnologiczne,
  – instytuty naukowo-badawcze,
  – jednostki administracji działające w zakresie ochrony środowiska,
  – organy kontrolne np. stacje sanitarno-epidemiologiczne,
  – zakłady przetwórstwa spożywczego,
  – produkcyjne gospodarstwa rolne.

  3. Kierunek Gospodarka Przestrzenna

  – jednostki administracji samorządowej i rządowej,
  – agencje rozwoju,
  – pracownie projektowe, zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym odpowiadające treściom kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna, określonym w standardach nauczania, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym , wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego.

  4. Kierunek Ekonomia – We wszystkich Firmach Prowadzących Księgowość

  5. Kierunek Leśnictwo – Praktyki powinny odbywać się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w nadleśnictwach), Parkach Narodowych. Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, zakładach usług leśnych, Zespołach Parków Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Urzędach Wojewódzkich, Starostwach Powiatowych, Urzędach Gmin, Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kołach łowieckich PZŁ oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przeróbką surowca drzewnego i przedsiębiorstwach produkcji leśnej (z wyłączeniem tartaków).

  6. Kierunek Rolnictwo – Gospodarstwa Rolne o odpowiednim areale oraz agencji działających na rzecz rolnictwa ( np. ARiMR, ARR itp.)

  7. Kierunek Turystyka i Rekreacja

  – Biura Podróży
  – Obiekty Hotelarskie
  – Informacja Turystyczna

 • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  Miejsca realizacji praktyk przez studentów Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  Kierunek Zootechnika

  – chów i hodowla bydła
  – chów i hodowla trzody chlewnej
  – chów, hodowla i użytkowanie koni
  – chów i hodowla owiec i kóz
  – hodowla i produkcja drobiu
  – hodowla ryb stawowych
  – hodowle amatorskie
  – hodowle zwierząt laboratoryjnych
  – hodowle fermowe zwierząt dzikich
  – hodowle owadów użytkowych
  – schroniska dla zwierząt
  – Ogrody Zoologiczne
  – Ośrodki Doradztwa Rolniczego
  – Zakłady Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
  – Mieszalnie Pasz
  – wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego
  – ocena surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego

  Kierunek Hipologia i Jeździectwo

  – chów, hodowla i użytkowanie koni

  Kierunek Bezpieczeństwo Żywności

  – zakłady przetwórstwa spożywczego
  – zakłady zbiorowego żywienia
  – laboratoria i instytucje związane z oceną jakości żywności
  – służby sanitarne i
  – służby celne

  Kierunek BHP

  – instytucje i zakłady przemysłowe, w których działają służby BHP

  Kierunek Behawiorystyka Zwierząt

  – przychodnie dla zwierząt
  – ośrodki fizjoterapii
  – schroniska dla zwierząt
  – fundacje dla zwierząt
  – hotele dla zwierząt
  – zakłady groomerskie
  – ośrodki szkolenia psów
  – ogrody zoologiczne
  – oceanaria (np. fokarium, akwarium)
  – chów i hodowla zwierząt gospodarskich, towarzyszących, udomowionych, laboratoryjnych, owadów użytkowych
  – hodowle fermowe zwierząt dzikich
  – ośrodki jeździeckie
  – ośrodki rehabilitacji zwierząt (azyle)
  – parki narodowe
  – agroturystyka ze zwierzętami

 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Miejsca Praktyk dla Studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  1. Kierunek Ogrodnictwo

  – Gospodarstwa prowadzące produkcję sadowniczą, ogrodniczą lub szkółki roślin ozdobnych.

  2. Kierunek Zielarstwo i Terapie Roślinne

  – zakładach zielarskich specjalizujących się w uprawie roślin zielarskich i produkcji surowców roślinnych;
  – instytutach roślin i produktów zielarskich;
  – jednostkach zajmujących się standaryzacją i kontrolą surowców i preparatów pochodzenia roślinnego dopuszczonych do obrotu;
  – gospodarstwach specjalizujących się w uprawie roślin zielarskich;
  – gospodarstwie doświadczalnym Wydziału.

  3. Kierunek Architektura Krajobrazu

  – Firmy, biura i wydziały administracji publicznej zajmujące się projektowaniem oraz wykonywaniem prac związanych z architekturą krajobrazu (tereny zielone).

  4. Kierunek Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna

  – ośrodki terenowe PIORiN
  – instytuty rolnicze
  – zakłady doświadczalne uczelni
  – prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin
  – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
  – laboratoria kwarantannowe
  – punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych
  – gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa

 • Wydział Inżynierii Produkcji

  Inżynieria Środowiska
  – Oczyszczalnie ścieków
  – Stacje uzdatniania wody
  – Składowiska odpadów
  – Zakłady Gospodarki Komunalnej
  – Elektrociepłownie
  – Biura Projektowe
  – Zakłady przemysłowe – komórki odpowiedzialne za ochronę środowiska
  – Administracja Państwowa i Samorządowa – komórki zajmujące się ochroną środowiska (WIOŚ, PIOŚ, MIOŚ, Urzędy Gmin, Starostwa itp.)
  – Sanepid
  – Rejonowe Dyrekcje Ochrony Środowiska

  Zarządzanie i inżynieria produkcji
  – zakłady produkcyjne, handlowe, handlowo-produkcyjne i usługowe o różnym profilu, związane z maszynami
  i urządzeniami rolniczymi lub przetwórczymi a także z produkcją żywności
  – Urzędy Państwowe – różnego poziomu (gminy, powiatu, województwa)
  – Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  – Duże gospodarstwa rolne
  – Przedsiębiorstwa handlowe – np. supermarkety
  – Fabryki maszyn i urządzeń
  – Przedsiębiorstwa handlu sprzętem rolniczym
  – Zakłady naprawcze i naprawczo-usługowe urządzeń rolniczych lub przetwórstwa spożywczego
  – Oddziały Doradztwa Rolniczego
  – Zakłady przetwórcze – piekarnie, mleczarnie, młyny, cukrownie, ciastkarnie, drożdżownie, zakłady przetwórstwa ziemniaczanego, gorzelnie, zakłady piwowarskie, wytwórnie makaronów, masarnie i ubojnie
  – Zakłady zbiorowego żywienia (firmy restauracyjne, hotelarsko-restauracyjne, ośrodki wczasowo-wypoczynkowe)

  Technika rolnicza i leśna:

  • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka:

  – Elektrownie i elektrociepłownie
  – Sładowiska odpadów komunalnych
  – Zakłady produkujące lub instalujące kolektory słoneczne, pompy cieplne, termokominki
  – Firmy recyklingowe
  – Oczyszczalnie ścieków, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne
  – Lasy i tartaki – wykorzystanie drewna i odpadów tartacznych jako surowców energetycznych
  – Urzędy gmin, Starostwa, Miejskie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

  • technika motoryzacyjna i energetyka

  – zakłady w których występują przynajmniej jedne z następujących działalności:
  – naprawa samochodów, ciągników i innych maszyn samojezdnych
  – produkcja pojazdów mechanicznych
  – produkcja lub instalacja kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, termokominków
  – mechanika pojazdowa
  – stacja obsługi pojazdów
  – transport
  – elektrownie i elektrociepłownie

  Inżynieria Chemiczna i Procesowa:
  – Zakłady produkcji urządzeń aparatury procesowej
  – Zakłady sfery produkcyjnej we wszystkich branżach przemysłu chemicznego, rafineryjnego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, ciepłowniczego, maszynowego, elektronicznego
  – zakłady gospodarki komunalnej i oczyszczalnie ścieków
  – biura inżynierskie oraz projektowe
  – laboratoria i instytuty badawcze

  Transport:
  -zakłady realizujące procesy transportowe i przewozowe w zakresie logistyki, organizacji, kierowania tymi procesami lub inżynierii kierowania i sterowania ruchem oraz w zakresie eksploatacji infrastruktury transportu i środków transportu
  – Jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego
  – Zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
  – Zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa spedycyjne
  – Firmy przewozowe i spedycyjne
  – Zakłady komunikacji miejskiej
  – Urzędy Państwowe ( w Wydziałach Transportu-Komunikacji)
  – Centra logistyczne
  – Zakłady przemysłowe posiadające własną bazę transportu

  Geodezja i kartografia:
  – Geodezyjne firmy wykonawcze
  – Pracownie geodezyjne (w biurach projektowych, placówkach badawczych)
  – Urzędy administracji państwowej i samorządowej (wydziały Geodezji i Kartografii)
  – Organy nadzoru geodezyjnego
  – Przedsiębiorstwa w których w których działają zespoły geodezyjne

 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

  Biotechnologia:
  – Laboratoria zakładów przemysłu Rolno-Spożywczego (drożdżowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, mleczarskiego, mięsnego, zbożowego, itp.)
  – Ośrodki i Instytuty Naukowe (np., Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN itp.)
  – Instytutu badawcze, placówki PAN oraz firmy, które prowadzą działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i środowiska
  – Wytwórnie preparatów do ochrony środowiska
  – Producenci preparatów enzymatycznych i biomateriałów

  Dietetyka:
  – Szpitale (poradnie dietetyczne i działy żywienia w szpitalu, kuchnia ogólna, poradnie chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych)
  – Szpitale dziecięce (kuchnia ogólna i niemowlęca)
  – Domy Opieki Społecznej, Sanatoria
  – Żłobki, Przedszkola

  Technologia żywności i żywienia człowieka:

  – Zakłady przemysłu Rolno-Spożywczego (np. mleczarnie, masarnie, piekarnie itp.)

  – Zakłady żywienia zbiorowego (np. stołówki przyszpitalne, przedszkolne, szkolne, ośrodki wczasowe itd.)

  – Laboratoria zakładów przemysłu rolno-spożywczego

  – Ośrodki i Instytuty Naukowe

  – Instytuty badawcze, placówki PAN oraz firmy, które prowadzą działalność badawczą i rozwojową w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka

   

 • Wydział Biologii Środowiskowej

  Wydział Biologii Środowiskowej

  Biokosmetologia

  Przedsiębiorstwa z sektora produkcji i technologii kosmetyków

  laboratoria zajmujące się analizą i oceną kosmetyków

  jednostki kontrolujące jakość surowców i produktów kosmetycznych

  gabinety kosmetyczne i salony urody

  inne placówki zapewniające realizację programu praktyk

   

  Ochrona środowiska

  służby ochrony środowiska

  parki narodowe i rezerwaty

  zakłady komunalne

  SANEPID

  placówki medyczne

  placówki naukowe

  placówki produkcji żywności

  ogrody zoologiczne, zwierzętarnie

  schroniska i lecznice dla zwierząt

  szkółki roślinne

  akwakultury i inne placówki gdzie pracuje się ze zwierzętami lub roślinami

  gospodarstwa rolnicze

  laboratoria analityczne

   

  Biologia

  parki narodowe i rezerwaty

  zakłady komunalne

  zakłady przemysłowe

  SANEPID

  placówki medyczne

  placówki naukowe

  placówki produkcji żywności

  ogrody zoologiczne i zwierzętarnie

  schroniska i lecznice dla zwierząt

  szkółki roślinne

  akwakultury i inne placówki gdzie pracuje się ze zwierzętami lub roślinami

  gospodarstwa rolnicze

  laboratoria analityczne

Egzamin z  praktyki zawodowej przeprowadzane jest w formie ustnej. Przystępując do egzaminu student przedstawia uzupełniony dzienniczek praktyk. Egzamin jest  przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład której wchodzi Prodziekan, pracownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. 

 

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej
Zobacz

Akty prawne

Regulamin praktyk
Zobacz

 

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR)
pok. 115
[ lokalizacja ]
tel. 081 445 66 30
e-mail:

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Pracownicy:

dr Renata Reszka-Dyrka
Kierownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
(tel. 81 445 61 03, e-mail: )

mgr Magdalena Bohuniuk
doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów
(tel. 81 445 66 05, )

mgr Emilia Królikowska
obsługa administracyjna studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz praktyk programowych i ponadprogramowych studentów Wydziału Biologii Środowiskowej
(tel. 81 445 66 30, )

mgr inż. Patrycja Kwiatosz
obsługa administracyjna praktyk programowych i ponadprogramowych studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
(tel. 81 445 67 08, )

mgr inż. Dorota Piekutowska
pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy
(tel. 81 445 66 05, )

mgr inż. Małgorzata Szwast
obsługa administracyjna praktyk programowych i ponadprogramowych studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
(tel. 81 445 67 08, e-mail: )

mgr inż. Łukasz Wójcik
obsługa administracyjna praktyk programowych i ponadprogramowych studentów Wydziału Agrobioinzynierii oraz Wydziału Inżynierii Produkcji
(tel. 81 445 68 93, e-mail: )