Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kształcenie

 • Rady Programowe

  Rada programowa dla kierunku studiów ogrodnictwo

  Przewodniczący: dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Robert Gruszecki
  dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni
  dr hab. inż. Barbara Marcinek
  dr. Paweł Krawiec
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów architektura krajobrazu

  Przewodniczący: dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr. hab. Sławoj Dreszer, prof. uczelni
  dr hab. Mariusz Szmagara
  dr Karolina Pitura
  dr inż. arch. kraj. Sylwia Barwicka
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów zielarstwo i fitoprodukty

  Przewodniczący: dr hab. Grażyna Zawiślak
  Członkowie:
  dr hab. Iwona Szot
  dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni
  dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
  dr nauk farm. Magdalena Walasek-Janusz
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

  Przewodniczący: prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  Członkowie:
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr hab. inż. Paweł Szot
  dr Margot Dudkiewicz
  dr Marzena Parzymies
  dr inż. Seweryn Malawski
  Przedstawiciel studentów I stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów ochrona roślin i kontrola fitosanitarna/Plant protection and phytosanitary control

  Przewodniczący: dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
  dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni
  dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
  dr Dariusz Wach
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów zielona urbanistyka/Green Urban
  Planning

  Przewodniczący: dr hab. Wojciech Durlak
  Członkowie:
  dr hab. Małgorzata Milecka, prof. uczelni
  dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni
  dr Marzena Parzymies
  dr hab. Marek Kopacki
  dr inż. Natalia Kot
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów enologia i cydrownictwo

  Przewodniczący: dr hab. Magdalena Kapłan
  Członkowie:
  prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
  dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
  dr hab. Monika Kordowska – Wiater
  dr Tomasz Lipa
  dr Anna Stój
  przedstawiciel studentów I stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów doradztwo ogrodnicze 

  Przewodniczący: dr hab. Robert Gruszecki
  Członkowie:
  dr hab. Zbigniew Jarosz
  dr Tomasz Lipa
  dr Karolina Pitura
  dr Joanna Pawlak
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Przewodnicząca Komisji:
  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Członkowie:
  dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni
  dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr Margot Dudkiewicz
  dr Piotr Baryła
  Przedstawiciel studentów

 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału - Skład Rady

  Rada Interesariuszy zewnętrznych:

  Dr Grażyna Szymczak; dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie

  Dr Małgorzata Gruszczyk; Natura Expert Ltd

  Dr inż. Paweł Krawiec; właściciel Horti Team Paweł Krawiec, ul. Józefowska 35, 24-300 Opole Lubelskie 

  Dr Mirosław Korzeniowski; prezes stowarzyszenia Agroekoton

  Mgr Krzysztof Wrona; właściciel P.P.H.U Ogrodnik w Lublinie

  Mgr Wojciech Ogiński; właściciel firmy Ogiński Group, Łuszczów Pierwszy

  Mgr inż. Waldemar Banach; z-ca dyrektora ds. Rozwoju Doradztwa LODR w Końskowoli

  Inż. Mateusz Popielec; właściciel ‘’Winnicy Popielec”  Kozodawy, Hrubieszów, doradca handlowy firmy Symbioz

  Mgr inż. Michał Wereski; Florimex Sp.

  Mgr inż. Hubert Paluch; właściciel firmy Florimex Sp. J. Lublin

  Mgr inż. Kamil Pietrasz; Grupa Producentów Warzyw Kalgrup Sp. Z.o.o. Steniatyn Kolonia

  Mgr Bogusław Domański;  Przedsiębiorstwo Handlowe „KRAUTEX

  Mistrz florystyki Mgr inż. Anna Smolińska, Passja-Flora Pracownia Florystyczna, Lublin

  Mistrz florystyki Mgr Piotr Marzec, kwiaciarnia Piotr Marzec, Zamość

  Mgr inż. Łukasz Woliński,  Lunatic Garden, Motycz

  Mgr inż. Roman Wróbel, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Village,  Lublin

  Bartłomiej Kowal ECHIS, Pielęgnacja parków i ogrodów, arborystyka, Lublin

 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Ogrodnictwa i Archtektury Krajobrazu

  Rada interesariuszy

  1. Członkami Rady Interesariuszy są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Dziekana i Rady Programowe realizowanych na Wydziale OiAK kierunków studiów.
  2. Rady programowe kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy.
  3. Do zadań  Rady Interesariuszy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu należy:

  • wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i  Polską Ramą Kwalifikacji;
  • wyrażanie opinii na temat programów kształcenia nowych kierunków studiów oraz kierunków studiów już  funkcjonujących na Wydziale;
  • opiniowanie efektów uczenia się;
  • monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;
  • wyrażanie opinii na temat kierunków studiów realizowanych na Wydziale w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
  • opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów
  • wspieranie WKdsJK i Rad Programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów oraz inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia.

Rozkłady semestr letni 2023/2024

(Prosimy o sprawdzanie aktualizacji rozkładów)

 

 • Jak czytać plany?

  1. Dzień tygodnia
  2. Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć
  3. Rodzaj oraz przedmiot

  ĆW – Ćwiczenia
  WY – Wykład

  4. Rodzaj grup (podział na grupy wywieszony na tablicach przy Dziekanacie lub w Wirtualnym Dziekanacie)

  5. Miejsce odbywania się zajęć:

  • CIW – ul. Głęboka 28
  • AGRO I – ul. Akademicka 13
  • AGRO II – ul. Akademicka 15
  • LESZCZ. 7 – ul. Leszczyńskiego 7
  • FELIN – ul. Doświadczalna 50a
  • JĘZYK OBCY – ul. Głęboka 28 (sale Studium Języków Obcych)
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE – ul. Głęboka 31 (sale, pływalnie)
 • Kierunek DORADZTWO OGRODNICZE:

  studia stacjonarne II stopnia:

  • rok II     >>
 • Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO:

  studia stacjonarne I stopnia:

 • Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA:

  studia stacjonarne II stopnia:

Wszystkie plany studiów dotyczą roku akademickiego 2023/2024

 • Zielona urbanistyka

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawą z dn. 24 czerwca 2016 r. sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym odbywać się będziez wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Jednolity system antyplagiatowy - filmy instruktażowe
Zobacz
 • Harmonogram obron - Rok akademicki 2023/2024 - Semestr letni

  11.06.2024 r. zakończenie zajęć dydaktycznych

  12.06.2024 – 28.06.2024 r. letnia sesja egzaminacyjna i poprawkowa I (na studiach niestacjonarnych sesja egzaminacyjna oraz poprawkowa I trwa 2 tygodnie od ostatniego zjazdu)

  01.09.2024 – 15.09.2024 r. letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa; egzamin z praktyk zawodowych termin I

  Terminy obron prac dyplomowych 2023/2024

  • ogrodnictwo (niestacjonarne)
   • 20.06.2024
    22.06.2024
    26.06.2024
  • architektura krajobrazu
   • 20.06.2024
    26.06.2024
    04.07.2024
  • zielona urbanistyka
   • 20.06.2024
    26.06.2024
    04.07.2024
  • zielarstwo i fitoprodukty (stacjonarne)
   • 20.06.2024
    26.06.2024
    04.07.2024
  • zielarstwo i fitoprodukty (niestacjonarne)
   • 20.06.2024
    22.06.2024
    26.06.2024

  Dokumenty upoważniające do przystąpienia do egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

  Skład komisji egzaminacyjnej:

  1. Przewodniczący komisji: dziekan lub prodziekan.
  2. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za seminarium.
  3. Nauczyciel akademicki z dyscypliny z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym dr habilitowanego. 
 • Kierunek studiów SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

  1. ZAGADNIENIA do opracowania na egzamin dyplomowy inżynierski SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

 • Kierunek studiów ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

  1. ZAGADNIENIA do opracowania na egzamin dyplomowy inżynierski ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

EGZAMIN Z PRAKTYK 2023

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia egzaminu z praktyk zawodowych dla studentów kierunku:

Architektura krajobrazu - Studia stacjonarne
Zobacz
Enologia i cydrownictwo - Studia stacjonarne
Zobacz
Ogrodnictwo - Studia stacjonarne
Zobacz
Ogrodnictwo - Studia niestacjonarne
Zobacz
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne - Studia stacjonarne
Zobacz
Zielarstwo i fitoprodukty - Studia stacjonarne
Zobacz
Zielarstwo i fitoprodukty - Studia niestacjonarne
Zobacz

Integralną częścią studiów zgodnie z programem nauczania są PRAKTYKI STUDECKIE. Każdy student Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 8 tygodni.

Student – praktykant chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki podczas odbywania praktyk powinien interesować się wszystkim co dzieje się w gospodarstwie (firmie), a zwłaszcza zbierać informacje o sposobie organizacji prac i procesów produkcyjnych. Powierzone prace student powinien wykonywać dokładnie według zaleceń zakładowego opiekuna praktyk.

 • Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Studia stacjonarne:

  Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu:

  1. Praktyka inwentaryzacyjno-dendrologiczna – 2 tyg. semestr II
  2. Studia architektoniczno-krajobrazowe – 1 tydz. semestr IV
  3. Praktyka wykonawczo-projektowa – 5 tyg. semestr VI (można ją rozpocząć w semestrze IV z zakresu wykonawczej minimum 2 tygodnie)

  Praktyka rozpoczyna się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
  Praktyka może być odbywana w zakładach lub firmach projektowych zarówno w kraju jak i za granicą.

  Szczegółowe objaśnienia odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

 • Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

  Studia stacjonarne:

  Studenci kierunku Enologia i Cydrownictwo mają do odbycia praktykę zawodową w semestrze 6 na III roku studiów, w  wymiarze 24 tygodni (cały semestr).

  Praktyka może być realizowana w gospodarstwach winiarskich i sadowniczych, przetwórniach, winiarniach i cydrowniach specjalizujących się w przetwórstwie owoców, zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego opiekującego się Wydziałem.

  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Głęboka 31 u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki

 • Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

  Praktyka zawodowa planowana jest po zaliczeniu VI semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni. Praktyka może być realizowana w placówkach krajowych i zagranicznych tj. ośrodki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), instytuty rolnicze, zakłady doświadczalne uczelni, prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, laboratoria kwarantannowe, punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa.

  Baza danych dotycząca ośrodków, firm i gospodarstw, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz (tel. 814456708).

  W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS (6) należy przedłożyć opinię zakładowego opiekuna praktyk i dziennik praktyk. Jeżeli student bierze udział w doświadczeniach to wymagany jest opis i analiza statystyczna wyników, co może być wykorzystane do przygotowania projektów i prezentacji w czasie seminariów na semestrze 7. Studenci powinni wykorzystać okres praktyki na zebranie wyników do pracy inżynierskiej. Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

  Załącznik nr 1 – Program ramowy praktyk

 • Kierunek OGRODNICTWO

  Studia stacjonarne:

  Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę zawodową na III roku studiów w okresie wakacyjnym, w wymiarze minimum 8 tygodni, w tym 2 tygodnie w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin.

  Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.

  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.
  Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

  Studia niestacjonarne:

  Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa oraz roślin ozdobnych. Szczegółowy czas trwania praktyk jest zależny od miejsca odbywanej praktyki oraz zainteresowań studenta, a także wybieranej w późniejszym terminie specjalności.

  Studenci studiów niestacjonarnych praktykę mogą odbywać już od semestru II do VII, od wiosny do jesieni. Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju jak i za granicą.

  Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki można uzyskać w podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem. Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Praktykę kończy egzamin ustny zdawany po VII semestrze przed komisją powołaną przez odpowiedniego Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

 • Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

  Studia stacjonarne i niestacjonarne:

  Na kierunku Zielarstwo i fitoprodukty obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (razem 120 godz., co stanowi 5 pkt. ECTS) po III roku studiów.

  Studenci studiów pierwszego stopnia mogą realizować praktykę zawodową w: specjalistycznych gospodarstwach zielarskich, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych, sklepach zielarsko-medycznych prowadzących sprzedaż suplementów diety i preparatów ziołowych, zakładach prowadzących działalność związaną z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej, jednostkach zajmujących się doradztwem, popularyzacją, nauczaniem i pracą badawczą związaną z roślinami leczniczymi w kraju, jak i za granicą.

  Szczegółowe zasady odbywania praktyki przez studentów kierunku Zielarstwo i fitoprodukty określa regulamin praktyki na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

  Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

  Szczegółowe informacje dotyczące odbywania praktyki można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego opiekującego się Wydziałem.

  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Biurze Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Załącznik nr 1 – Program ramowy praktyk

Rok akademicki 2023/2024

Kierunek OGRODNICTWO:
Studia stacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni Klaudia Łazińska
II rok
dr hab. Barbara Marcinek Karol Polewiak
III rok
dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni —–
IV rok
dr Karolina Pitura Michał Bąk

 

Kierunek OGRODNICTWO:
Studia niestacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni —–
II rok
—– —–
III rok
dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni Weronika Stępkowska
IV rok
dr Karolina Pitura Eliza Fereniec

 

Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:
Studia stacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
dr Margot Dudkiewicz Karolina Pochroń
II rok
dr Sylwia Barwicka Faustyna Pochroń
III rok
dr Seweryn Malawski Natalia Czaus
IV rok
dr Natalia Kot Mirosław Wójtowicz

 

Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:
Studia stacjonarne II stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
—– —–
II rok
dr Margot Dudkiewicz Karolina Kupisz

 

Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY:
Studia stacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni —–
II rok
dr hab. Robert Gruszecki, prof. uczelni Gabriela Biernat
III rok
dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz Michalina Rogalska
IV rok
dr hab. Grażyna Zawiślak Magdalena Kowalska

 

Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY:
Studia stacjonarne II stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
—– —–
II rok
—– —–

 

Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY:
Studia niestacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
—– —–
II rok
—– —–
III rok
dr hab. Robert Gruszecki, prof. uczelni Sandra Guzina
IV rok
dr hab. Grażyna Zawiślak Patrycja Gryzio

 

Kierunek SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE:
Studia stacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
dr hab. Paweł Szot Gabriela Skrzypkowska
II rok
dr hab. Mariusz Szmagara Piotr Borowski 
III rok
dr Dariusz Wach Paulina Rutkowska
IV rok
dr Marzena Parzymies Julia Domańska

 

Kierunek ZIELONA URBANISTYKA:
Studia stacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
—– —–
II rok
dr Ewa Miłkowska Angelika Kowalczyk

 

Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO:
Studia niestacjonarne I stopnia:

OPIEKUN

STAROSTA

 I rok
—– —–
II rok
—– —–
III rok
—– —–
IV rok
dr hab. Magdalena Kapłan Kamil Gryta
Podanie o zmianę grupy zajęciowej
Zobacz
Podanie o urlop zawodowy
Zobacz
Podanie o urlop zdrowotny
Zobacz
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru i ponowne zaliczenie przedmiotu/przedmiotów
Zobacz
Podanie o wznowienie studiów
Zobacz
Podanie o przesunięcie terminu składania prac dyplomowyh
Zobacz
Podanie o przedłużenie sesji
Zobacz
Podanie o powtórzenie semestru
Zobacz
Podanie o urlop krótkoterminowy
Zobacz
Podanie o urlop okolicznościowy
Zobacz
Podanie o urlop dziekański
Zobacz
Podanie ogólne - inne sprawy
Zobacz
Uczelniana strona programu ERASMUS+
Zobacz
University's ERASMUS+ Website
Zobacz
 • Kierunek Ogrodnictwo

  Ogrodnictwo to uniwersalny kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Kształci specjalistów o szerokim profilu zawodowym, poczynając od hodowców nowych odmian, poprzez ekspertów od agrotechniki, nawożenia, ochrony, do specjalistów zajmujących się przechowywaniem i obrotem produktów ogrodniczych.

  Studenci w toku studiów odbywają, oprócz zajęć wykładowych i laboratoryjnych, także ćwiczenia praktyczne (terenowe) oraz praktyki zawodowe.

  Kierunek ogrodnictwo promowany jest zarówno przez pracowników Wydziału, jak i studentów podczas licznych konferencji, spotkań, seminariów czy wykładów. Są to między innymi:

   

  Więcej informacji na profilu fb kierunku Ogrodnictwo