Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kształcenie

 • Rady Programowe

  Rada programowa dla kierunku studiów ogrodnictwo
  Przewodniczący: dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Robert Gruszecki
  dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni
  dr hab. inż. Barbara Marcinek
  dr inż. Piotr Baryła
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów architektura krajobrazu
  Przewodniczący: dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr. hab. Sławoj Dreszer, prof. uczelni
  dr hab. Mariusz Szmagara
  dr Karolina Pitura
  mgr inż. arch. kraj Sylwia Barwicka
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów zielarstwo i fitoprodukty
  Przewodniczący: dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Andrzej Sałata, prof. uczelni
  dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni
  dr hab. Grażyna Zawiślak
  dr nauk farm. Magdalena Walasek-Janusz
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
  Przewodniczący: prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  Członkowie:
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr hab. inż. Paweł Szot
  dr Margot Dudkiewicz
  dr Paulina Hortyńska
  dr inż. Seweryn Malawski
  Przedstawiciel studentów I stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów ochrona roślin i kontrola fitosanitarna/Plant protection and phytosanitary control
  Przewodniczący: dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
  dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni
  dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
  dr Dariusz Wach
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów zielona urbanistyka/Green Urban
  Planning
  Przewodniczący: dr hab. Wojciech Durlak
  Członkowie:
  dr Paulina Hortyńska
  dr inż. Natalia Kot
  dr Kamila Rojek
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów enologia i cydrownictwo
  Przewodniczący: dr hab. Magdalena Kapłan
  Członkowie:
  prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
  dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
  dr hab. Monika Kordowska – Wiater
  dr Tomasz Lipa
  dr Anna Stój
  przedstawiciel studentów I stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów doradztwo ogrodnicze 
  Przewodniczący: dr hab. Robert Gruszecki
  Członkowie:
  dr hab. Zbigniew Jarosz
  dr Tomasz Lipa
  dr Karolina Pitura
  dr Joanna Pawlak
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Przewodnicząca Komisji:
  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Członkowie:
  dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni
  dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr Margot Dudkiewicz
  dr Piotr Baryła
  Przedstawiciel studentów

 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału - Skład Rady

  Rada Interesariuszy zewnętrznych:

  Dr Grażyna Szymczak; dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie

  Dr Małgorzata Gruszczyk; Natura Expert Ltd

  Dr inż. Paweł Krawiec; właściciel Horti Team Paweł Krawiec, ul. Józefowska 35, 24-300 Opole Lubelskie 

  Dr Mirosław Korzeniowski; prezes stowarzyszenia Agroekoton

  Mgr Krzysztof Wrona; właściciel P.P.H.U Ogrodnik w Lublinie

  Mgr Wojciech Ogiński; właściciel firmy Ogiński Group, Łuszczów Pierwszy

  Mgr inż. Waldemar Banach; z-ca dyrektora ds. Rozwoju Doradztwa LODR w Końskowoli

  Inż. Mateusz Popielec; właściciel ‘’Winnicy Popielec”  Kozodawy, Hrubieszów, doradca handlowy firmy Symbioz

  Mgr inż. Michał Wereski; Florimex Sp.

  Mgr inż. Hubert Paluch; właściciel firmy Florimex Sp. J. Lublin

  Mgr inż. Kamil Pietrasz; Grupa Producentów Warzyw Kalgrup Sp. Z.o.o. Steniatyn Kolonia

  Mgr Bogusław Domański;  Przedsiębiorstwo Handlowe „KRAUTEX

  Mgr inż. Anna Smolińska;  mistrz florystyki; Pracownia Florystyczna Passja-Flora w Lublinie

  Mgr Piotr Marzec; mistrz florystyki; właściciel kwiaciarni  „Piotr Marzec” w Zamościu

 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Ogrodnictwa i Archtektury Krajobrazu

  Rada interesariuszy

  1. Członkami Rady Interesariuszy są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Dziekana i Rady Programowe realizowanych na Wydziale OiAK kierunków studiów.
  2. Rady programowe kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy.
  3. Do zadań  Rady Interesariuszy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu należy:

  • wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i  Polską Ramą Kwalifikacji;
  • wyrażanie opinii na temat programów kształcenia nowych kierunków studiów oraz kierunków studiów już  funkcjonujących na Wydziale;
  • opiniowanie efektów uczenia się;
  • monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;
  • wyrażanie opinii na temat kierunków studiów realizowanych na Wydziale w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
  • opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów
  • wspieranie WKdsJK i Rad Programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów oraz inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia.

Rozkłady semestr letni 2022/2023

(Prosimy o sprawdzanie aktualizacji rozkładów)

 

 • Jak czytać plany?

  1. Dzień tygodnia
  2. Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć
  3. Rodzaj oraz przedmiot

  ĆW – Ćwiczenia
  WY – Wykład

  4. Rodzaj grup (podział na grupy wywieszony na tablicach przy Dziekanacie lub w Wirtualnym Dziekanacie)

  5. Miejsce odbywania się zajęć:

  • CIW – ul. Głęboka 28
  • AGRO I – ul. Akademicka 13
  • AGRO II – ul. Akademicka 15
  • LESZCZ. 7 – ul. Leszczyńskiego 7
  • FELIN – ul. Doświadczalna 50a
  • JĘZYK OBCY – ul. Głęboka 28 (sale Studium Języków Obcych)
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE – ul. Głęboka 31 (sale, pływalnie)
 • Kierunek DORADZTWO OGRODNICZE:

  studia stacjonarne II stopnia:

  • rok II     >>
 • Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO:

  studia stacjonarne I stopnia:

  • rok II     
  • rok III >>
 • Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA:

  studia stacjonarne II stopnia:

  • rok I    >>
 • Kierunek ZIELONA URBANISTYKA:

  studia stacjonarne II stopnia

Wszystkie plany studiów dotyczą roku akademickiego 2022/2023

 • Kierunek Ekologia Miasta

  studia stacjonarne I stopnia:

  rok I ekologia miasta

 • Kierunek Zielarstwo i Terapie Roślinne

  studia stacjonarne I stopnia:

  rok IV

 • Kierunek Green Urban Planning

  studia stacjonarne II stopnia:

  rok I GUP
  rok II

 • Zielona urbanistyka

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawą z dn. 24 czerwca 2016 r. sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym odbywać się będziez wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Jednolity system antyplagiatowy - filmy instruktażowe
Zobacz
 • Harmonogram obron rok akademicki 2022/2023 semestr zimowy

  • 13.01.2023 roku zakończenie zajęć dydaktycznych
  • 16.01.202331.01.2023 – zimowa sesja egzaminacyjna i poprawkowa I i II termin


  EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI DLA CYKLI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

  KIERUNKI:

  • Architektura Krajobrazu
  • Sztuka Ogrodowa i Aranżacje Roślinne
  • Zielarstwo i Fitoprodukty

  TERMINY EGZAMINÓW:

  • 7 luty 2023r.
  • 10 luty 2023r.
  • 16 luty 2023r.


  Szczegółowy harmonogram obron zostanie ustalony po 31 stycznia br.

  Dokumenty upoważniające do przystąpienia do egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

   Skład komisji egzaminacyjnej:

  1. Przewodniczący komisji: dziekan lub prodziekan.

  2. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za seminarium.

  3. Nauczyciel akademicki z dyscypliny z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym dr habilitowanego.

 • Kierunek studiów SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINN

  1. ZAGADNIENIA do opracowania na egzamin dyplomowy inżynierski SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

   

Integralną częścią studiów zgodnie z programem nauczania są PRAKTYKI STUDECKIE. Każdy student Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 8 tygodni.

Student – praktykant chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki podczas odbywania praktyk powinien interesować się wszystkim co dzieje się w gospodarstwie (firmie), a zwłaszcza zbierać informacje o sposobie organizacji prac i procesów produkcyjnych. Powierzone prace student powinien wykonywać dokładnie według zaleceń zakładowego opiekuna praktyk.

 • Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Studia stacjonarne:

  Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu:

  1. Praktyka inwentaryzacyjno-dendrologiczna – 2 tyg. semestr II
  2. Studia architektoniczno-krajobrazowe – 1 tydz. semestr IV
  3. Praktyka wykonawczo-projektowa – 5 tyg. semestr VI (można ją rozpocząć w semestrze IV z zakresu wykonawczej minimum 2 tygodnie)

  Praktyka rozpoczyna się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
  Praktyka może być odbywana w zakładach lub firmach projektowych zarówno w kraju jak i za granicą.

  Szczegółowe objaśnienia odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

 • Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

  Studia stacjonarne:

  Studenci kierunku Enologia i Cydrownictwo mają do odbycia praktykę zawodową w semestrze 6 na III roku studiów, w  wymiarze 24 tygodni (cały semestr).

  Praktyka może być realizowana w gospodarstwach winiarskich i sadowniczych, przetwórniach, winiarniach i cydrowniach specjalizujących się w przetwórstwie owoców, zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego opiekującego się Wydziałem.

  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Głęboka 31 u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki

 • Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

  Praktyka zawodowa planowana jest po zaliczeniu VI semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni. Praktyka może być realizowana w placówkach krajowych i zagranicznych tj. ośrodki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), instytuty rolnicze, zakłady doświadczalne uczelni, prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, laboratoria kwarantannowe, punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa.

  Baza danych dotycząca ośrodków, firm i gospodarstw, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz (tel. 814456708).

  W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS (6) należy przedłożyć opinię zakładowego opiekuna praktyk i dziennik praktyk. Jeżeli student bierze udział w doświadczeniach to wymagany jest opis i analiza statystyczna wyników, co może być wykorzystane do przygotowania projektów i prezentacji w czasie seminariów na semestrze 7. Studenci powinni wykorzystać okres praktyki na zebranie wyników do pracy inżynierskiej. Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

  Załącznik nr 1 – Program ramowy praktyk

 • Kierunek OGRODNICTWO

  Studia stacjonarne:

  Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę zawodową na III roku studiów w okresie wakacyjnym, w wymiarze minimum 8 tygodni, w tym 2 tygodnie w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin.

  Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.

  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.
  Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

  Studia niestacjonarne:

  Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa oraz roślin ozdobnych. Szczegółowy czas trwania praktyk jest zależny od miejsca odbywanej praktyki oraz zainteresowań studenta, a także wybieranej w późniejszym terminie specjalności.

  Studenci studiów niestacjonarnych praktykę mogą odbywać już od semestru II do VII, od wiosny do jesieni. Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju jak i za granicą.

  Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki można uzyskać w podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem. Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Praktykę kończy egzamin ustny zdawany po VII semestrze przed komisją powołaną przez odpowiedniego Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

 • Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

  Studia stacjonarne i niestacjonarne:

  Na kierunku Zielarstwo i fitoprodukty obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (razem 120 godz., co stanowi 5 pkt. ECTS) po III roku studiów.

  Studenci studiów pierwszego stopnia mogą realizować praktykę zawodową w: specjalistycznych gospodarstwach zielarskich, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych, sklepach zielarsko-medycznych prowadzących sprzedaż suplementów diety i preparatów ziołowych, zakładach prowadzących działalność związaną z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej, jednostkach zajmujących się doradztwem, popularyzacją, nauczaniem i pracą badawczą związaną z roślinami leczniczymi w kraju, jak i za granicą.

  Szczegółowe zasady odbywania praktyki przez studentów kierunku Zielarstwo i fitoprodukty określa regulamin praktyki na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

  Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

  Szczegółowe informacje dotyczące odbywania praktyki można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego opiekującego się Wydziałem.

  Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Biurze Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.

  Załącznik nr 1 – Program ramowy praktyk

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek OGRODNICTWO:

Studia stacjonarne I stopnia:

 I rok:

 • Opiekun – dr hab. Barbara Marcinek
 • Starosta – Karol Polewiak

 II rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
 • Starosta – Dominika Jabłońska

III rok:

 • Opiekun – dr Karolina Pitura
 • Starosta – Michał Bąk

Studia niestacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr hab. Barbara Marcinek
 • Starosta – Małgorzata Mazurek

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
 • Starosta – Weronika Stępkowska 

III rok:

 • Opiekun – dr Karolina Pitura
 • Starosta – Eliza Fereniec

 Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

 Studia stacjonarne I stopnia:

 I rok:

 • Opiekun – dr Kamila Adamczyk-Mucha
 • Starosta – Julia Rzeźnik

II rok:

 • Opiekun – dr Seweryn Malawski
 • Starosta – Maria Krawczyk 

 III rok:

 • Opiekun – dr Natalia Kot
 • Starosta – Mirosław Wójtowicz

IV rok:

 • Opiekun – dr hab. Paweł Szot
 • Starosta – Angelika Kowalczyk

Studia stacjonarne II stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Paweł Szot
 • Starosta – Paulina Sawicka

Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

Studia stacjonarne II stopnia

II rok:

 • Opiekun – dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz
 • Starosta – Aleksandra Chrapek 

Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

Studia stacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr hab. Robert Gruszecki
 • Starosta – Gabriela Bernat

II rok:

 • Opiekun – dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz
 • Starosta – Michalina Rogalska

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Grażyna Zawiślak
 • Starosta – Agnieszka Klisz 

IV rok:

 • Opiekun – dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
 • Starosta – Urszula Matuszczak 

Studia niestacjonarne I stopnia:

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Grażyna Zawiślak
 • Starosta – Patrycja Gryzio

IV rok:

 • Opiekun – dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
 • Starosta – Aleksandra Kowalczyk 

Kierunek SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

Studia stacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr hab. Mariusz Szmagara
 • Starosta – Łukasz Kędzierawski

II rok:

 • Opiekun – dr Dariusz Wach
 • Starosta – Paulina Rutkowska 

III rok:

 • Opiekun – dr Marzena Parzymies
 • Starosta – Julia Domańska 

IV rok:

 • Opiekun – dr hab. Wojciech Durlak
 • Starosta – Izabela Mościcka 

Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

Studia stacjonarne I stopnia:

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Magdalena Kapłan
 • Starosta – Kamil Gryta 
Podanie o zmianę grupy zajęciowej
Zobacz
Podanie o urlop zawodowy
Zobacz
Podanie o urlop zdrowotny
Zobacz
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru i ponowne zaliczenie przedmiotu/przedmiotów
Zobacz
Podanie o wznowienie studiów
Zobacz
Podanie o przesunięcie terminu składania prac dyplomowyh
Zobacz
Podanie o przedłużenie sesji
Zobacz
Podanie o powtórzenie semestru
Zobacz
Podanie o urlop krótkoterminowy
Zobacz
Podanie o urlop okolicznościowy
Zobacz
Podanie o urlop dziekański
Zobacz
Podanie ogólne - inne sprawy
Zobacz
Uczelniana strona programu ERASMUS+
Zobacz
University's ERASMUS+ Website
Zobacz