Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

Przedmioty realizowane na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

• zarządzanie infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwie,

• techniki komputerowe w przetwórstwie zbóż,

• eksploatacja maszyn spożywczych.

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

• eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego,

• produkcja przetworów zbożowych,

• przetwórstwo zbożowo-młynarskie,

• komputerowe wspomaganie eksploatacji zakładów spożywczych,

• energooszczędne technologie w przemyśle spożywczym,

• fakultet specjalizacyjny inżynieria piekarnictwa,

• problemy inżynierii zbożowe (PD),

• technologie produkcji biopaliw stałych,

• seminarium dyplomowe.

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

• inżynieria przetworów zbożowych,

• zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji zakładów przemysłu spożywczego,

• eksploatacja maszyn spożywczych,

• inżynieria przetwórstwa zbożowego i piekarniczego,

• komputerowe wspomaganie eksploatacji zakładów spożywczych.

Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

• analiza ryzyka,

• bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.

Przedmioty realizowane na kierunku transport

• transport technologiczny w przemyśle spożywczym

Przedmioty realizowane na Wydziale Biologii i Hodowli zwierząt

• bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn i urządzeń

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

• prace nad właściwościami mechanicznymi materiałów roślinnych,

• badania podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych,

• badania procesu rozdrabniania i aglomerowania roślinnych materiałów ziarnistych,

• zagadnienia teoretyczne i empiryczne dotyczące piekarstwa,

• prace badawcze opierające się nad wypiekiem pieczywa z różnymi dodatkami,

• badania nad optymalizacją wypieku i oceny jakości pieczywa.

• wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym

• badania właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych stosowanych w przetwórstwie spożywczym,

• badania odporności na pękanie surowców roślinnych – ziarna zbóż,

• badania teoretyczne i empiryczne procesów rozdrabniania i aglomerowania materiałów biologicznych,

• badania podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych w aspekcie produkcji pasz i biopaliw stałych,

• badania procesu wypieku pieczywa z rożnymi dodatkami oraz ocena cech reologicznych różnych produktów spożywczych,

• badania nad optymalizacją wypieku pieczywa.
 
Zaplecze badawcze:

• Laboratorium badań właściwości fizycznych i przetwórczych materiałów biologicznych,

• Laboratorium badań właściwości wytrzymałościowych i reologicznych materiałów biologicznych,

• Laboratorium badań procesu granulowania materiałów biologicznych.

 Laboratoria wyposażone są w następujący sprzęt badawczy:

• prototypowe stanowisko granulowania i peletowania wyposażone w granulator firmy Amandus Kahl typ L-175, wytwornicę pary typ LW 69, kondycjoner łopatkowy oraz komputerowe układy pomiarowe, pozwalające na wykonanie analizy zapotrzebowania energii (cieplnej i elektrycznej), zarówno w zależności od właściwości przerabianych materiałów, jak i parametrów techniczno-technologicznych procesu;

• uniwersalną maszynę wytrzymałościowa Zwick Z020/TN2S (sterowaną elektronicznie, wyposażoną w komputerowy system rejestracji danych pomiarowych oraz w oryginalne oprogramowanie testXpert i Master, jak również program testXpert Advanced Edition do ogólnego badania materiałów na obciążenia cykliczne), stosowaną m.in. w badaniach procesu ciśnieniowego zagęszczania materiałów biologicznych, cech wytrzymałościowych surowców i produktów spożywczych;

• aparaturę do badania cech jakościowych mąki (zestaw do próbnych wypieków – mieszarka, piec z komorą fermentacyjną, konsystograf do określania wodochłonności mąki, urządzenie do określania liczby opadania, zestaw urządzeń do określania wskaźnika sedymentacyjnego, miernik bieli mąki);

• urządzenia do badań procesu rozdrabniania w tym: laboratoryjny rozdrabniacz bujakowy Coullati wyposażony w komputerowy układ do pomiaru zapotrzebowania energii na rozdrabnianie, laboratoryjny mlewnik walcowy wraz z komputerowym systemem pomiaru energii, laboratoryjny rozdrabniacz tarczowy, przemysłowy rozdrabniacz bijakowy, urządzenia do pomiaru rozkładu granulometrycznego cząstek tj. analizatory sitowe wstrząsowe i wibracyjne. Ponadto analizy rozkładu cząstek mogą być realizowane na nowoczesnym laserowym dyfraktometrze firmy Malvern Mastersizer 3000 o zakresie wymiarowym 0.01µm do 3500µm.

• urządzenia do badań właściwości fizycznych materiałów biologicznych: aparat bezpośredniego ścinania do pomiaru właściwości ciernych materiałów sypkich, farinotom do określania szklistości ziarna, aparat do określania gęstości usypowej materiałów ziarnistych, urządzenie do określania celności i wyrównania ziarna itd.

• stanowisko do analizy obrazu w skład, którego wchodzą mikroskop stereoskopowy, oświetlacz światłowodowy oraz oprogramowanie do analizy obrazu firmy Multiscan.

Historia Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego została utworzona 12 maja 1993 r. w miejsce funkcjonującego od 1 września 1990 r. Zakładu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego. Od chwili powołania Katedry funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Janusz Laskowski. Od sierpnia 2014 roku funkcję kierownika sprawuje dr hab. inż. Grzegorz Łysiak. Ponadto w Katedrze zatrudnionych jest 4 nauczycieli akademickich i 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Aktualna tematyka badawcza Katedry obejmuje następujące zagadnienia:

• badania właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych stosowanych w przetwórstwie spożywczym, paszowym oraz z wykorzystaniem na cele energetyczne,

• badania odporności na pękanie surowców roślinnych – ziarna zbóż,

• badania teoretyczne i empiryczne procesów rozdrabniania i aglomerowania materiałów biologicznych,

• badania procesu wypieku pieczywa z różnymi dodatkami,

• teoretyczne zagadnienia eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym.

Działalność ta skupiona jest więc wokół problematyki właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych w powiązaniu z procesami obłuskiwania, rozdrabniania, zagęszczania, granulowania, przemiału i wypieku. Do ważniejszych prac naukowo-badawczych zrealizowanych przez pracowników Katedry można zaliczyć m.in. opracowanie technologii wykorzystania nasion rzepaku w produkcji granulowanych mieszanek paszowych, technologii obłuskiwania nasion bobiku, teoretycznych podstaw do opisu mechanizmu aglomerowania, modelu zagęszczania surowców paszowych, charakterystyki podstawowych właściwości fizycznych surowców ziarnistych i ich podatności na pękanie, rozdrabnianie i aglomerowanie. Liczne prace dotyczą wykorzystania modeli matematycznych do oceny i modelowania procesu zagęszczania i granulowania surowców i mieszanek paszowych oraz biomasy roślinnej. Obszerne badania poświęcono też związkom właściwości wytrzymałościowych i technologicznych zbóż z procesem przemiału i wypieku. W szerokim zakresie prowadzone są także prace dotyczące oceny cech jakościowych surowców i produktów zbożowych, takich jak mąka, makarony, pieczywo.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane jednostki naukowe, przemysłowe i osoby prywatne. Dostępna w Katedrze aparatura oraz wiedza i doświadczenie pracowników mogą zostać wykorzystane m.in. dla:

  • oceny właściwości mechanicznych (wytrzymałościowych) materiałów realizowanych na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020, w tym wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie i innych,
  • badania właściwości reologicznych materiałów przy wykorzystaniu w/w maszyny wytrzymałościowej Zwick,
  • badania zachowania materiałów w warunkach obciążeń cyklicznych,
  • badania podatności na zagęszczanie materiałów z zastosowaniem do produkcji granulowanych mieszanek paszowych, tabletek i suplementów w postaci zagęszczonej, biopaliw w formie stałej, zagęszczonej itp.,
  • badania energochłonności rozdrabniania i granulowania,
  • badania właściwości wypiekowych mąk, wpływu parametrów procesu i dodatków na własności ciasta i pieczywa, w tym dodatków prozdrowotnych,
  • oceny jakości wyrobów piekarniczych i innych, m.in. przy wykorzystaniu testu TPA,
  • oceny rozkładu granulometrycznego cząstek przy zastosowaniu metody dyfrakcji laserowej na urządzeniu Malvern Mastersizer 3000. Szeroki zakres pomiaru cząstek od 0.01µm do 3500µm umożliwia analizę składu i zachowania cząstek o bardzo różnych własnościach i zastosowaniach.
 
Kontakt:
Kierownik katedry
dr hab. inż. Grzegorz Łysiak
tel: 81 461 06 89 lub 81 461 00 61 w. 105
e-mail: grzegorz.lysiak@up.lublin.pl