Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

Przedmioty ogólne:

  • Diagnostyka obrazowa

Fakultety:

  • Radiologia kliniczna nagłych przypadków u małych zwierząt
  • Badanie usg w ostrych stanach klinicznych

Diagnostyka obrazowa

Zalety i ograniczenia, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych technik diagnostyki obrazowej. Ochrona radiologiczna. Budowa i rodzaje aparatów rentgenowskich. Zasady badania rentgenowskiego. Obraz zmian patologicznych w klatce piersiowej i jamie brzusznej. Metody badań kontrastowych (wady i zalety), Obraz radiologiczny kości w okresie osteogenezy i po osiągnięciu dojrzałości szkieletowej. Złamanie i gojenie kości. Choroby zwyrodnieniowe kości i stawów. Zapalenie kości. Nowotwory kości. Przygotowanie pacjenta do badania tomograficznego. Podstawy interpretacji obrazu tomograficznego. Dokumentacja przeprowadzonych badań. Aparatura, powstawanie obrazu, artefakty w badaniu ultrasonograficznym. Podstawowe zasady badania ultrasonograficznego jamy brzusznej oraz diagnostyka zmian patologicznych w jamie brzusznej. Badanie endoskopowe – instrumentarium i przygotowanie pacjenta do badania. Podstawowe zasady badania endoskopowego.

Radiologia kliniczna nagłych przypadków u małych

Zasady badania radiologicznego małych zwierząt w nagłych stanach klinicznych. Wybór właściwej metody obrazowania. Pacjent po urazie – podstawowe zasady diagnostyki obrazowej klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz części osiowej szkieletu.

Badanie usg w ostrych stanach klinicznych

Zasady przygotowania pacjenta do badania w ostrych stanach klinicznych. Specyfika tworzenia obrazu ultrasonograficznego w stanach ostrych. Podstawowe zasady interpretacji wyników i dokumentacji badań. Wykorzystanie badań ultrasonograficznych w onkologii, w stanach pourazowych klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz zespole ostrego brzucha.

1. Badania radiologiczne i ultrasonograficzne nad rozwojem i inwazją procesów nowotworowych u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wczesnego rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania rozległości procesów nowotworowych.

2. Badania nad występowaniem chorób okresu dojrzewania szkieletowego zwierząt domowych będące kontynuacją badań z lat poprzednich nad występowaniem niektórych chorób u młodych psów w okresie dojrzewania szkieletowego.

3. Diagnostyka obrazowa chorób zwierząt egzotycznych.

Celem tematu jest poszerzenie możliwości obrazowo-diagnostycznych chorób zwierząt egzotycznych, które są coraz częściej spotykanymi pacjentami w gabinetach lekarzy weterynarii. Prowadzone badania mają posłużyć monitoringowi procesów patologicznych i pomyślności leczenia wybranych chorób u gadów.

Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

Zakład Radiologii i Ultrasonografii (2000-2003)
Zakład Radiologii Weterynaryjnej (1972 – 2000)
 

Zakład Radiologii Weterynaryjnej został powołany jako jednostka dydaktyczno-naukowa w 1972 r., po wprowadzeniu w uczelniach państwowych struktury instytutowej. Kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Stanisław Koper. We wczesnych latach 60 została zapoczątkowana, trwająca wiele lat współpraca naukowa z Katedrą Radiologii Akademii Medycznej w Lublinie. W 1973 r. została zakupiona nowoczesna – jak na owe czasy – aparatura rentgenowska, co poszerzyło możliwości naukowe, kliniczno-usługowe i dydaktyczne Zakładu Radiologii. W tych latach rozwinięto z Katedrą Anatomii Zwierząt AR wspólne badania nad chorobami u psów (zaburzeniami wegetatywnego układu nerwowego) i małych przeżuwaczy (czynności ruchowej przewodu pokarmowego). We współpracy z Katedrami Fizjopatologii i Anatomii Patologicznej prowadzono badania nad chorobami układu naczyniowego i patologii narządowych u bydła i świń. Bogate kontakty naukowe z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym głównie z Uniwersytetem w Turynie oraz z Katedrą Klinicznej Radiologii na Królewskim Wydziale Weterynaryjnym w Sztokholmie (lata 70 i 80) przyczyniły się do rozwoju w Zakładzie Radiologii i Ultrasonografii badań nad chorobami okresu dojrzewania szkieletowego u psów.

23 lipca 2003 na mocy Zarządzenia Rektora z samodzielnego Zakładu Radiologii i Ultrasonografii, którego kierownikiem od 1972 do 2001 roku był prof. dr hab. Stanisław Koper, została utworzona Pracownia Radiologii i Ultrasonografii. W latach 2001-2003 funkcję Kuratora Zakładu pełnił prof. dr hab. Zygmunt Wrona. Z dniem 1 września 2003 roku Pracownia Radiologii i Ultrasonografii została włączona w strukturę Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt. Kierownikiem Pracowni w latach 2003-2013 była dr Renata Komsta, w 2013 r. kierownictwo objął dr Piotr Dębiak.

W 2011 roku zainstalowano nowoczesny aparat RTG pracujący w systemie bezpośredniej radiografii cyfrowej, co wpłynęło na wzrost standardu wykonywanych badań radiologicznych. Pracownia wyposażona jest w kilka nowoczesnych ultrasonografów. Jednostka wypełnia zadania badawcze oraz w zakresie dydaktyki i działalności kliniczne. Obecnie prowadzi specjalizacyjne szkolenie podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu radiologii weterynaryjnej.

Pracownicy jednostki biorą udział w organizowanych na terenie kraju oraz poza jego granicami konferencjach naukowych i szkoleniach, co przyczynia się do aktywnego rozwoju naukowego kadry.

Dorobek naukowy Pracowni Radiologii i Ultrasonografii jest zespołowy i liczy obecnie ponad 150 prac naukowo-badawczych, w których obecna jest praca habilitacyjna Stanisława Kopera (1971) oraz prace na stopień doktora. Prace doktorskie wykonali: Marek Mucha (1978), Renata Komsta (2003), Piotr Dębiak (2009), Anna Łojszczyk – Szczepaniak (2013).

Skład osobowy Zakładu tworzyli również: prof. dr hab. dipl. ECVDI Stanisław Koper, dr Marek Mucha, lek. wet. Anita Riha, lek wet. Mirosław Karpiński, lek. wet. Paweł Adamczyk, lek. wet. Piotr Barszcz, lek. wet. Leszek Moś, lek. wet. Anatol Grabłowski, lek. wet. Ryszard Pasterski, lek. wet. Tomasz Dyzma, lek. wet. Agata Surdacka. inż. Halina Kawęcka-Błach, mgr Ewa Kuźma, tech. wet. Mirosław Golasiński, mgr inż. Małgorzata Pałys.