Katedra Biochemii i Toksykologii

Przedmiot

Kierunek/Semestr/Stopień

Prowadzący

 

Ochrona środowiska-studia stacjonarne

 
Biochemia i podstawy badań laboratoryjnych
III/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Podstawy Analityki w Ochronie Środowiska
II/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Bioanalityka
I/2o
Prof. dr hab. Anna Czech
Ekotoksykologia
II/2o
Dr Anna Stępniowska
Ksenobiotyki
III/2o
Dr hab. Magdalena Krauze
 

Ochrona środowiska-studia niestacjonarne

 
Bioanalityka
I/2o
Prof. dr hab. Anna Czech
Ekotoksykologia
II/2o
Dr Anna Stępniowska
 

biologia-studia stacjonarne

 
Biochemia
III/1o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Analityka diagnostyczna
V/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Podstawy bioanalityki
II/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Chemia bioorganiczna
II/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Immunologia
V/1o
Dr Iwona Sembratowicz
Toksykologia
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Enzymologia
I/2o
Dr hab. Magdalena Krauze
Endokrynologia
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji-fakultet

III/2o
Dr hab. Jerzy Lechowski
Analiza chromatograficzna
I/2o
Dr Anna Stępniowska
 

Biologia sądowa- studia stacjonarne

 
Toksykologia sądowa
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Analiza płynów ustrojowych
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz
Chemia sądowa – fakultet
II/2o
Dr Anna Stępniowska
 

biologia-studia niestacjonarne

 
Toksykologia
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Enzymologia
I/2o
Dr hab. Magdalena Krauze
Endokrynologia
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz
Analiza chromatograficzna
I/2o
Dr Anna Stępniowska
 

Biologia sądowa- studia niestacjonarne

 
Toksykologia sądowa
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Analiza płynów ustrojowych
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz
Chemia sądowa – fakultet
II/2o
Dr Anna Stępniowska
 

zootechnika – studia stacjonarne

 

Biochemia zwierząt i biofizyka

II/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Analityka laboratoryjna

VI/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Analiza fitotoksykologiczna
w produkcji zwierzęcej – fakultet

V/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

zootechnika – studia niestacjonarne

 

Podstawy biochemii i biofizyki

II/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

 

Dietetyka

 

Toksykologia

V/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

Bhp – studia stacjonarne

 

Analiza i ocena zagrożeń

V/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Ksenobiotyki w środowisku pracy

VI/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Toksyny roślinne i zwierzęce-fakultet

VI/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

Monitoring toksykologiczny w środowisku pracy -fakultet

VII/1o

Dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

Problemy toksykologiczne w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

Toksokinetyka i toksykometria w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

 

Bhp – studia niestacjonarne

 

Analiza i ocena zagrożeń

V/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Ksenobiotyki w środowisku pracy

V/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Toksyny roślinne i zwierzęce-fakultet

VIII/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

Monitoring toksykologiczny w środowisku pracy -fakultet

VII/1o

Dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

Problemy toksykologiczne w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

Toksokinetyka i toksykometria w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

 

Bezpieczeństwo Żywności

 

Biochemia ogólna i żywności

III/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

Toksykologia żywności

IV/1o

Dr Iwona Sembratowicz

 

Behawiorystyka zwierząt – studia stacjonarne

 

Biochemia z biofizyką

II/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

 

Behawiorystyka zwierząt – studia niestacjonarne

 

Biochemia z biofizyką

II/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Biochemia zachowań emocjonalnych -fakultet

II/2o

Dr hab. Jerzy Lechowski

Biochemiczne mechanizmy stresu

II/2o

Dr hab. Jerzy Lechowski

 

Hipologia koni i jeździectwo

 

Biochemia zwierząt i biofizyka

II/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – studia stacjonarne

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe -fakultet

II/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Bioaktywne substancje
w żywności -fakultet

II/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – studia niestacjonarne

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe -fakultet

III/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Bioaktywne substancje w żywności -fakultet

III/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

 

wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

 

Podstawy bio-analityki

I/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Biochemia z elementami biochemii wysiłku

II/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

wychowanie fizyczne – studia niestacjonarne

 

Podstawy bio-analityki

I/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Biochemia z elementami biochemii wysiłku

II/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

equine management and care, associate degree and full-time

 

Chemistry with biochemistry

I

Dr Anna Stępniowska

 
 
 
 

seminarium dyplomowe

 

 

 

Biologia Prof. dr hab. Anna Czech
Ochrona Środowiska Prof. dr hab. Anna Czech
Zootechnika Prof. dr hab. Anna Czech
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Prof. dr hab. Anna Czech
Hipologia i Jeździectwo Prof. dr hab. Anna Czech
Behawiorystyka Zwierząt Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Bezpieczeństwo Żywności Dr hab. Magdalena Krauze
Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Doradztwo w Obszarach Wiejskich Dr hab. Magdalena Krauze

Badania prowadzone w Katedrze Biochemii i Toksykologii koncentrują się głównie na ustaleniu mechanizmów oraz regulacyjnego oddziaływania różnych czynników (wiek, płeć, stres, dieta, choroby, ksenobiotyki) na przemiany biochemiczne, syntezę hormonów, zmiany hematologiczne oraz na reakcje immunologiczne i oksydoredukcyjne zachodzące w komórkach. Wykorzystywany do badań materiał biologiczny (krew i inne płyny ustrojowe, narządy: układu pokarmowego, oddechowego, płciowego, limfatycznego, tkanka kotna, tkanka skórna, wytwory rogowe) pochodzi od zwierząt laboratoryjnych (głównie szczury Wistar) jak również od zwierząt gospodarskich.

W zakresie wskaźników przemian biochemicznych wykonywane są następujące oznaczenia: zawartość: białka ogólnego (TP), glukozy (GLU), kwasu moczowego (UA), mocznika (UREA), cholesterolu całkowitego (TC) i jego frakcji (HDL i LDL), triacylogliceroli (TG), bilirubiny (BIL), kreatyniny (CREAT), albuminy (ALB), globuliny (GLOB), wolnych kwasów tłuszczowych (WKT), makro- i mikroelementów, glutationu całkowitego (GSH+GSSG), witaminy C, aktywność enzymatyczna: aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginowej (AST), dehydrogenazy mleczowej (LDH), fosfatazy alkalicznej (ALP), kinazy kreatyninowej (CK), g-glutamylotransferazy (GGT), butyrylocholinoesterazy (BCHE), dehydrogenazy sorbitolowej (SORD), dehydrogenazy 3-hydroksymaślanowej (HBDH), hydrolazy glukozo-6-fosforanowej (G6PC), dehydrogenazy bursztynianowej (SDH), dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), ceruloplazminy (Cp), dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GPx), katalazy (CAT). Metodami immunoenzymatycznymi wykonywane są oznaczenia hormonów następujących gruczołów dokrewnych :nadnercza (kortykosteron, kortyzol), tarczycy (trójjodotyronina, tyroksyna), trzustki (insulina, glukagon) oraz jajników (estrogen, progesteron).

W ocenie wskaźników hematologicznych krwi badana jest liczba erytrocytów (RBC) i leukocytów (WBC) wraz z leukogramem (neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty), liczba hematokrytowa (Ht), zawartość hemoglobiny (Hb), średnia objętość krwinki czerwonej (MCV), średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC).

Analizy odpowiedzi immunologicznej (swoistej i nieswoistej) obejmują oznaczenia odsetka komórek fagocytujących (%KF), indeksu fagocytarnego (IF), zdolności pochłaniania i redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez heterofile (test NBT), aktywności lizozymu (Liz), czynnika martwicy nowotworu (α-TNF), zawartości immunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgY, IgE oraz interleukin: IL-6 i IL-2 oraz test transformacji blastycznej limfocytów (LTT).

W Katedrze Biochemii i Toksykologii prowadzone są oznaczenia wskaźników świadczących o stresie oksydacyjnym komórki, będących efektem: oksydacji lipidów (zawartość nadtlenków lipidowych (LOOH), dialdehydu malonowego (MDA), sprzężonych dienów (CD) i hydronadtlenków lipidowych (HPETE)), oksydacji białek (zawartość pochodnych karbonylowych (PC)), oksydacji DNA (zawartość 8-hydroksydeoksyguanozyny (8-OHdG)) oraz nitracji białek (zawartość 3-nitrotyrozyny (3-NT) i nitrowanej albuminy (Nitr-Alb)). Skutki stresu oksydacyjnego komórki badane są poprzez ocenę nasilenia apoptozy komórkowej (oznaczanie aktywności kaspazy 3 i 8) oraz metylacji DNA.

Od kilku lat nowym, szczególnie rozwijającym się kierunkiem badawczym w Katedrze Biochemii i Toksykologii jest nanobiotechnologia i jej zastosowanie w biologii, medycynie i zootechnice. Dotychczas w Katedrze przeprowadzono wiele badań, zarówno in vivo (na zwierzętach gospodarskich i laboratoryjnych) jak i in vitro (wchłanianie jelitowe – technika worka jelitowego w modyfikacji pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii) dotyczących interakcji nanocząstek metali (srebra, złota, miedzi, cynku, manganu, chromu) ze strukturami żywego organizmu.

W funkcjonującej w strukturze Katedry, Pracowni Biochemii Analitycznej, nowym nurtem badawczym jest ustalenie mechanizmu oddziaływania nanocząstek miedzi, cynku, manganu i chromu oraz nowo zsyntetyzowanych związków potencjalnie przeciw nowotworowych (np. octanu 4-oxo-8-(3-chlorofenylo)-4,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyno-3-ylu; 5-oxo-1,2,4-triazyny czy 1,2,4- triazolu) na poziom aminy biogennej (serotoniny) pełniącej funkcję neuroprzekaźnika w organizmie (badania in vivo na modelowych zwierzętach laboratoryjnych). W ramach badań w Pracowni Biochemii Analitycznej opracowywane są nowe metody (chromatograficzne, immunoenzymatyczne oraz woltamperometrii stripingowej) oznaczania amin biogennych oraz pozostałości leków przeciwnowotworowych w materiale biologicznym. Tego typu badania należą do badań pionierskich w tej tematyce.

Obecnie Katedra Biochemii i Toksykologii rozpoczęła badania dotyczące potencjalnej cytotoksyczności nanocząstek metali, leków przeciwnowotworowych i innych ksenobiotyków wykorzystując techniki hodowli komórkowych (badania in vitro).

Badania prowadzone w tej Jednostce koncentrują się również na ocenie wpływu różnych czynników (siedlisko, zanieczyszczenie środowiska, przechowywanie, gatunek) na zawartość substancji biologicznie czynnych (pożądanych) oraz toksycznych w materiale pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz w grzybach. Katedra Biochemii i Toksykologii prowadzi również badania toksykologiczne mające na celu oznaczanie pozostałości pestycydów chloroorganicznych w wodach (jeziorach, rzekach, stawach).

Opis bazy badawczej Katedry Biochemii i Toksykologii

W Katedrze Biochemii i Toksykologii znajduje się 5 pomieszczeń laboratoryjnych. Laboratorium Pracowni Biochemii Analitycznej przystosowane jest do prowadzenia badań biologicznych (krew i inne tkanki) oraz do badań na hodowlach komórkowych. W Laboratorium Badań Toksykologicznych wykonywane są oznaczenia związków biologicznie czynnych oraz toksycznych w materiale roślinnym, zwierzęcym oraz w grzybach. W laboratorium tym prowadzone są również badania dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo Katedra posiada osobne laboratoria do analiz chromatograficznych, a także do przygotowania prób (homogenizacja, izolacja DNA, ekstrakcja m.in. do fazy stałej SPE itp.) materiału biologicznego do analiz. Jedno laboratorium służy również do przygotowania odczynników.

Laboratoria Katedry wyposażone są w następującą aparaturę analityczną:

Wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Schimadzu wykorzystywany do oznaczania zawartości związków bioaktywnych, amin biogennych, toksyn, pestycydów w próbach materiału biologicznego.

Komora do prowadzenia ekstrakcji do fazy stałej SPE – służy do przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.

Spektrofotometr Cecil CE 7200 – wykorzystywany do oznaczania wskaźników biochemicznych oraz aktywności enzymów w próbkach materiału biologicznego w zakresie fal UV-ViS.

Spektrofotometry (4 szt.)– wykorzystywane do oznaczania wskaźników biochemicznych oraz związków biologicznie aktywnych i toksyn w próbkach materiału biologicznego w zakresie fal widzialnych.

Czytnik mikropłytek ELISA- wykorzystywany do oznaczeń metodami immunoenzymatycznymi np. immunoglobulin, interleukin, hormonów, wskaźników oksydacji i apoptozy komórkowej oraz metylacji DNA w próbkach materiału biologicznego.

Weterynaryjny aparat hematologiczny Abakus wykorzystywany do analizy wskaźników hematologicznych we krwi.

Inkubator z przepływem CO2wykorzystywany do inkubacji hodowli komórkowych.

Homogenizatory MPV (2 szt.) – wykorzystywane do rozdrabniania prób materiału biologicznego.

Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym – wykorzystywany do monitorowania proliferacji, żywotności, nekrozy oraz apoptozy komórek.

Zamrażalka kriogeniczna aluminiowa z zaawansowanym systemem izolacji próżniowej (2 szt.) – wykorzystywana do długotrwałego przechowywania prób (hodowli komórkowych) w ciekłym azocie.

Zamrażalka głębokiego mrożenia, która pozwala na stopniowe (zapobiegające obumieraniu komórki), głębsze schłodzenie materiału biologicznego oraz hodowli linii komórkowych.

NanoDroop do pomiaru stężeń DNA i RNA

Inne wyposażenie niezbędne do badań analitycznych: komora laminarna, autoklaw, wirówka z możliwością chłodzenia, pH metr (2 szt.), pH metr z mikroelektrodą, cieplarki (3 szt.), łaźnie wodne (w tym jedna z możliwością ogrzewania w temp. 100 °C), łaźnia ultradźwiękowa, wirówki MPW (2 szt.) na eppendorfy, wyparka Rotavapor, piec muflowy do spalań, wagi analityczne (4 szt.), dejonizator, mikroskopy Olimpus (3 szt.).

Data aktualizacji: 14.05.2018 

W 2001 r. Zakład Biochemii i Toksykologii został wydzielony ze struktury Instytutu Żywienia Zwierząt, jako odrębna Jednostka – Katedra Biochemii i Toksykologii. Organizatorem samodzielnej Katedry Biochemii i Toksykologii i jednocześnie pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jerzy Truchliński. Od sierpnia 2010 r. do czerwca 2014 r. funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Bogusław Makarski. Od lipca 2014 r. do sierpnia 2017 r. funkcję kierownika pełniła prof. dr hab. Anna Czech. Obecnie kierownikiem jest dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik.

Podczas organizacji Katedry Biochemii i Toksykologii w skład osobowy pracowników Katedry włączeni zostali pracownicy, którzy pierwotnie zatrudnieni byli w Instytucie Żywienia Zwierząt: dr hab. Bogusław Makarski, dr Jan Masiulanis, dr Adam Liczmański, mgr Iwona Sembratowicz, mgr Anna Czech, mgr Jacek Zięba, mgr Zofia Pryszcz. W okresie istnienia Katedry do pracy zostali przyjęci nowi nauczyciele akademiccy: dr inż. Beata Smelkowska (2001 r.) oraz początkowo na studia doktoranckie a następnie na etat naukowo-dydaktyczny dr inż. Magdalena Krauze (2006 r.) i dr inż. Katarzyna Ognik (2008 r.) oraz dr Anna Stępniowska (2012 r.), dr hab. Jerzy Lechowski (2014) a także pracownicy inżynieryjno – techniczni mgr Elżbieta Rusinek (2002 r.), mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska (2015 r.), mgr inż. Katarzyna Musiał (2016 r.). Dotychczas spośród pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii na emeryturę odszedł wieloletni dydaktyk dr Jan Masiulanis (2009 r.), prof. dr hab. Jerzy Truchliński (2010 r.), prof. dr hab. Bogusław Makarski (2014 r.) a także wieloletni pracownicy inżynieryjno-techniczni mgr Zofia Pryszcz oraz mgr Jacek Zięba. Obecnie skład osobowy Katedry tworzy 10 osób, w tym 4 samodzielnych pracowników naukowych (1 profesor zwyczajny, 1 profesor nadzwyczajny ze stopniem dr hab., 2 adiunktów ze stopniem dr hab.), 2 adiunktów ze stopniem doktora, 1 asystent ze stopniem dr oraz 3 pracowników inżynieryjno-technicznych. Spośród 7 pracowników naukowo-dydaktycznych, 1 posiada stopień naukowy w dziedzinie nauk ścisłych, w dyscyplinie chemia (specjalność chemia analityczna).

W roku 2008 w Katedrze Biochemii i Toksykologii utworzona została Pracownia Biochemii Analitycznej, której kierownikiem do września 2014 r. była prof. dr hab. Anna Czech natomiast od października 2014 r. funkcję kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej pełniła dr hab. Katarzyna Ognik. Od września 2017 r. funkcję kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej pełni dr hab. Magdalena Krauze.

W 2005 r. z inicjatywy pracowników Katedry utworzono Studia Podyplomowe „Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska”. Kierownikiem został wówczas prof. dr hab. Jerzy Truchliński. Od 2010 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni dr hab. Magdalena Krauze.

W obrębie Katedry Biochemii i Toksykologii od 2008 r. istnieje prężnie działająca Sekcja Chemii Fizjologicznej i Toksykologii Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, której nazwa zmieniła się na Sekcja Biochemiczna od 2017 r. Opiekunem sekcji jest dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik. Rokrocznie Studenci sekcji odnoszą liczne sukcesy na konferencjach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a także na konferencjach, sympozjach organizowanych przez inne Uniwersytety.

Data aktualizacji 14.05.2018 r.

 • Publikacje naukowe 2016

  1. Kubińska M., Jankowski J., Juśkiewicz J., Ognik K., Czech A., Celej J., Zduńczyk Z. Growth rate and metabolic parameters in young turkeys fed diets with different inclusion levels of methionine. J. Anim. Feed Sci.,2016, 25, 2, 152-159.

  2. Stępniowska A., Czech A., Malik A, Chałabis-Mazurek A, Ognik K.The influence of winemaking on the content of natural antioxidants and mineral elements in wines made from berry fruits. J. Elem. 2016, 21, 3, 871-880.

  3. Ognik K., Cholewińska E., Sembratowicz I., Grela E.R., Czech A.The potential of using plant antioxidants to stimulate antioxidant mechanisms in poultry. World’s Poult. Sci. J.2016, 72(2), 291-298.

  4. Merska M.,Czech A., Ognik K. The effect of yeast Yarrowia lipolytica on the antioxidant indices and macro- and micronutrients in blood plasma of turkey hens. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2016,18, 4, 709–714.

  5. Czech A., Smolczyk A., Ognik K.,Kiesz M. Nutritional value of Yarrowia lipolytica yeast and its effect on growth performance indicators in piglets. Annals Animal Science, 2016, 16(4), 1091-1100.

  6. Ognik K., Cholewińska E., Czech A. The effect of adding hesperidin, diosmin, quercetin and resveratrol extracts to feed for turkey hens on selected immunological and biochemical blood indices. Annals Animal Science, 2016, 16(4), 1101-1114.

  7. Ognik K., Cholewińska E., Czech A.,Kozłowski K., Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Szlązak R., Tutaj K. Effect of silver nanoparticles on the immune, redox and lipid status of chicken blood. Czech J. Anim. Sci., 61(10), 450-461.

  8. Czech A., Kiesz M., Ognik K., Różański P. Influence of the manner of use, age and sex on the biochemical and antioxidantbloodparameters of MalopolskihorsesMed. Weter.,2016,72 (10), 652-655.

  9. Lechowski J., Kasprzyk A., Tyra M., Trawińska B. Effect of ascorbic acid as a feed additive on indicators of the reproductive performence of Pulawska breedgilts. Med. Weter. 2016,72(6), 378-382.

  10. Sembratowicz I., Ognik K., Stępniowska A. An evaluation of in vitro intestinal absorption of iron, calcium and potassium in chickens receiving gold nanoparticles. Br. Poult. Sci. 2016, 57, 4, 559-565.

  11. Ognik K., Sembratowicz I., Cholewińska E., Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Szlązak R., Tutaj K. The effect of chemically-synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens. Ann. Anim. Sci. 2016, 16 2, 439-450.

  12. Rusinek-Prystupa E., Marzec Z., Sembratowicz I., Samolińska W., Kiczorowska B., Kwiecień M. Content of selected minerals and active ingredients in teas containing Yerba Mate and Rooibos. Biol. TraceElem. Res. 2016, 171, 1, 266-275.

 • Publikacje naukowe 2015

  1. Czech A., Ognik K., Klebaniuk R., Stępniowska A. Chemical characteristic of the feed mixtures by applying raw and extruded flax seed. 2015, Przemysł Chemiczny, 6, 960-966.

  2. Czech A., Grela E.R., Ognik K. Effect of frying on nutrients content and fatty acid composition of muscles of selected freezing sea foods. 2015, Journal of Food and Nutrition Research 2015, 3(1), 9-14.

  3. Kiczorowska B., Samolińska W., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Rusinek- Prystupa E., Al-Yasiry A. Nutritional value and the content of minerals in eggs produced in large scale, courtyard and organic systems. 2015, Journal of Elementology, 20(4), 887-895.

  4. Merska M.,Czech A., Ognik K. Antioxidant status and macro and micronutrients in blood serum in turkey hens fed diets with a different content of the yeast Yarrowia lipolytica. 2015, Polish Journal of Veterinary Sciences, 18(4), 709-714.

  5. Ognik K., Patkowski K., Gruszecki T., Kostro K. Redox status in the blood of sheep in the perinatal period and during lactation. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2015,59, 557-561. (IF=0,357)

  6. Ognik K., Sembratowicz I., Czech A. Effect of an aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on immunological and haematological parameters of the blood of turkey hens subjected to stress. Acta Veterinaria Brno, 2015,4(84),365-371.

  7.Ognik K., Sembratowicz I., Czech A.,Kulak E., Sroka Sz. Merska M. Effect of aloe preparation and derivative of 5-oxo-1,2,4-triazine on the redox profile of blood of turkey hens subjected to stress. Annals Animal Science, 2015, 15(1), 93-105.

  8. Trawińska B., Jóźwik M., Nowakowicz-Dębek B., Chmielowiec-Korzeniowska A., Lechowski J.,Tymczyna L., Pyrz M. Effect of pig farm on microbial contamination of soil. Annals Animal Science, 2015,15(1), 165-175.

  9. Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., Samolińska W., Prystupa- Rusinek E. Wpływ procesów termicznych na zmiany podstawowego składu chemicznego ziarna pszenicy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 1(98), 116 – 130.

  10. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E. Zawartość substancji bioaktywnych w owocach pozyskiwanych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2015, 96 (1), 259-263.

  11. Ognik K., Sembratowicz I., Stępniowska A., Cholewińska E., Krauze M. Effect of aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on the effects of performance and chemical composition of tissues of turkey hens subjected to stress. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015, 33, 2, 29-41.

 • Rok 2014

  1. Rechulicz J., Ognik K., Grela E.R. The effect of adding protein-xanthophylls concentrate (PX) from lucerne (Medicago sativa) on growth parameters and redox profile in muscles of carp, Cyprinus carpio (L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 2014, 697-703.
  2. Czech A., Merska M., Ognik K. Immunological and biochemical indicators of turkey hens blood after adding different doses of the yeast Yarrowia lipolytica to the feed mixtures. Annals of Animal Science, 2014, 14, 1– 15.
  3. Czech A., Ognik K. The effect of using soyabean or linseed oil with RRR-d-α-tocopherol or dl-α-tocopherol acetate on haematological parameters and rearing performance of young turkey hens. Journal of Animl and Feed Science, 2014, 23, 262-268.
  4. Ognik, A. Czech A. Effect of feeding soybean, linseed oil and different forms of tocopherol on the redox and immune profiles of turkey hens. South African Journal of Animal Science 2014, 44, 4 – w druku.
  5. Czech A., Ognik K., Sembratowicz I., Chałabis-Mazurek A.: Concentration of trace elements vs redox status in blood, liver, and muscles of turkey hens fed diets with the addition of soybean or linseed oil. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58 (1), 81-85.
  6. Czech A., Pastuszak J., Kusior G.: Effect of increased content of animal protein in feed mixtures based on extruded rice on rearing performance and blood parameters of piglets. Annals of Animal Science, 2014, 14 (1), 117-126.
  7. Cendrowska-Pinkosz M., Łuszczewska-Sierakowska I., Dworzański W., Tomaszewski M., Krauze M., Grzebalska A.M., Madej-Czerwonka B., Burdan F.: Influence of caffeine used at various temperature ranges on the concentrations of glucose and total serum protein as well as body weight gain in pregnant rats. Bulletyn Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58 (2), 311-314.
  8. Grzebalska A.M., Cendrowska-Pinkosz M., Łuszczewska-Sierakowska I., Burdan F., Krauze M.: Activity of some lysosomal enzymes in adrenal cortex during experimental alloxan-induced diabetes mellitus in rabbits. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70 (4), 224-227.
  9. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E.: Effects of Brewing Time on the Content of Minerals in Infusions of Medicinal Herbs. Polish Journal of Environmental Studies. 2014, 23 (1), 177-186.
  10. Strachecka A., Krauze M., Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Merska M., Chobotow J., Bajda M., Grzywnowicz K.: Unexpectedly Strong Effect of Caffeine on the Vitality of Western Honeybees (Apis mellifera). Biochemistry (Moscow), 7, 2014 – praca w druku.
  11. Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J., Borsuk G., Bajda M., Krauze M., Merska M., Chobotow J.: Coenzyme q10 treatments influence the lifespan and key biochemical resistance systems in the honeybee, apis mellifera. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 86 (3), 165-179.
  12. Woźniak A., Makarski B., Stępniowska A.: Effect of tillage system and previous crop on grain yield, grain quality and weed infestation of durum wheat. Romanian Agricultural Research, 2014, 31, 1-9.
  13. Woźniak A., Soroka M, Stępniowska A., Makarski B.: Chemical composition of spring barley (Hordeum vulgare L.) grain cultivated in various tillage systems. Journal of Elementology, 2014, 19 (2), 597-606.
 • Rok 2013

  1. Czech A., Stachyra K.: Effect of processing treatments (frozen, frying) on contents of minerals in tissues of ‘frutti di mare’. International Journal of Food Science and Technology, 2013, 48, 238–245.
  2. Gryzińska M., Krauze M., Klebaniuk R., Strachecka A.J. Influence of gender and age on haematological indicators of polbar’s breed chickens. Acta Veterinaria (Beograd), 2013, 63 (5-6), 601-608.
  3. Krauze M.: Możliwość wykorzystania wybranych wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji indyczek rzeźnych na stres niwelowany dodatkiem L-karnityny lub choliny. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zeszyt 377. Rozprawa habilitacyjna. 2013
  4. Ognik K., Czech A., Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł.: The health status of turkeys against the microclimatic conditions. African Journal of Agricultural Research, 2013, 8 (27), 3544-3551.
  5. Ognik K., Czech A., Stachyra K.: Effect of a natural versus a synthetic antioxidant, and sex and age on the redox profile in the blood of growing turkeys. South African Journal of Animal Science, 2013, 42 (4), 473-481.
  6. Ognik K.: Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zeszyt 370. Rozprawa habilitacyjna. 2013.
  7. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E.: Effects of brewing time on the content of minerals in infusions of medicinal herbs. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 23 (1), 177-186.
  8. Yanovych D., Czech A., Zasadna Z.: The effect of dietary fish oil on the lipid and fatty acid composition and oxidative stability of goose leg muscles. Annals of Animal Science, 2013, 13 (1), 155-165.
  9. Zduńczyk Z., Drażbo A., Jankowski J., Juśkiewicz J., Czech A., Antoszkiewicz Z.: The effect of different dietary levels of vitamin E and selenium on antioxidant status and immunological markers in serum of laying hens. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2013, 16 (2), 333-339.
 • Rok 2012

  1. Czech A., Malik A.: Content of bioactive compounds in semi-dry red wine. Journal of Elementology, 2012, 17 (2), 191-200.
  2. Czech A., Malik A.: Content of nitratesV and III and heavy metals in selected Brassica vegetables depending on storage. Journal of Elementology 2012, 17 (2), 201 – 213.
  3. Czech A., Ognik K., Grela E.R., Klebaniuk R.: Assessment of blood metabolic profile of laying hens fed the diets with a protein-xanthophyll concentrate (PX) from Alfalfa. World’s Poultry Science Journal, 2012, 68, Supp. 1, 4.
  4. Czech A., Ognik K., Grela E.R.: Efficacy of a mixture of synthetic antioxidant and proteinxanthophyll alfalfa concentrate in Turkey hens feeding.. Archiv für Geflugelkunde, 2012 Vol. 76 Issue 2, s. 105-112
  5. Czech A., Ognik K., Merska M.: Effect of applying linseed oil with various forms of tocopherol on lipids parameters in turkey hens. World’s Poultry Science Journal, 2012, 68, Supp. 1, 4.
  6. Czech A., Pawlik M., Rusinek E.: Contents of heavy metals, nitrates, and nitrites in cabbage. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21 (2), 321-329.
  7. Grela E.R., Ognik K., Knaga S., Matras J., Sroka S: Performance and some egg characteristics of laying hens fed the diet containing alfalfa proteinxanthophyll concentrate. World’s Poultry Science Journal, 2012, 68.
  8. Grela E.R., Skomiał J., Czech A., Klebaniuk R., Sroka S.: Effect of inulin addition on performance, blood metabolites and tissue fatty acid composition in broiler chickens. World’s Poultry Science Journal, 2012, 68, Supp. 1, 3.
  9. Gryzińska M., Krauze M., Strachecka A.J.: Ca(2+)-ATPase activity according to the sex and age of Polbar hens. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(8), 483-487.
  10. Ognik K., Krauze M.: Dietary supplementation of mannanoligosaccharides to turkey hens on their growth performance and antioxidant status in the blood. South African Journal of Animal Science, 2012, 42(4), s. 379-388
  11. Ognik K., Patkowski K., Grela E.R.: Effect of a protein-xanthophyll concentrate from alfalfa and of genotype and sex of lambs on their blood redox profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2012, 56 (2), 165-169.
  12. Ognik K., Sembratowicz S.: Effect of Aloe-plus preparation supplement on hematological and immunological blood parameters and performance of turkey hens. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2012, 36, 491-498.
  13. Ognik K., Wertelecki T.: Effect of different vitamin E sources and levels on selected oxidative status indices in blood and tissues as well as on rearing performance of slaughter turkey hens. Journal of Applied Poultry Research (Online), 2012, 21 (2), 259-271.
  14. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E.: Content of cadmium, lead, and oxalic acid in wild edible mushrooms harvested in places with different pollution levels. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21 (6), 1825-1830.
 • Rok 2011

  1. Grela E.R., Matras J., Czech A.: Effects of supplemental phytase on nutrient digestibility and performance of sows fed diets with high or low native phytase activity. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56 (10), 443-450.
  2. Ognik K., Sembratowicz I.: Influence of a newly-synthesised 5-oxo-1,2,4-triazyne derivative on antioxidant indices of blood and performance of turkey hens. South African Journal of Animal Science, 2011, 41 (4), 403-412.
  3. Strachecka A.J., Gryzińska M., Krauze M., Grzywnowicz K.: Profile of the body surface proteolytic system in Apis mellifera queens. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56 (1), 15-22.