Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA KATEDRY 

Podręczniki i monografie dydaktyczne i naukowe przeznaczone dla studentów:

 1. Filipek T. (red.), Kaczor A., Badora A., Krawiec Z. . 2002. Podstawy i skutki chemizacji Agroekosystemów. WAR, Lublin, 1-242.
 2. Filipek T. (red.)., Chwil S., Domańska J., Kaczor A., Kozłowska-Strawska J. 2006. Chemia rolna/ Podstawy teoretyczne i analityczne, WAR, Lublin, 1 – 282.
 3. Badora A. (red.), Kozłowska-Strawska J., Chwil S., Skowrońska M. 2012. Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych. Cz. I i II. WUP, Lublin, 1-272.
 4. Badora A. 2011. Sorbenty mineralne w środowisku. Wybrane zagadnienia. WUP, Lublin, 1-67.
 • Obszary zainteresowań badawczych

  Ogólne:

  • Chemia Rolna i Środowiskowa,
  • Kształtowanie jakości surowców roślinnych w zmieniającym się środowisku,
  • Toksykologia środowiska.

  Szczegółowe:

  •  Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb, sposoby ich odkwaszania oraz gospodarka mineralnymi składnikami pokarmowymi w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem nowych prądów w chemii rolnej i środowiskowej.
  •  Niekonwencjonalne sorbenty mineralne i organiczne a mobilność pierwiastków w kontekście modelu skażenia środowiska przyrodniczego.
  • Aspekty środowiskowe i jakościowe kształtujące plony roślin uprawianych na cele żywnościowe, paszowe i energetyczne ze wskazaniem na bezpieczeństwo żywności.
  •  Nawozowy wpływ siarki na jakość środowiska i jakość pozyskiwanych surowców roślinnych oraz diagnoza niedoboru tego składnika u poszczególnych grup roślin oraz opracowywanie szczegółowych metod nawożenia, a także badanie wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość pozyskiwanych surowców roślinnych.
  • Analiza reakcji wybranych roślin (rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, jęczmień jary, burak cukrowy, amarantus) na nawożenie makroskładnikami (N, P, K, Mg, S).
  • Wykorzystanie nawozów dolistnych, do dokarmiania roślin w warunkach silnego zakwaszenia i niskiej zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy jakościowe plonu.
  • Źródła, zawartość i formy metali ciężkich w glebach naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpuszczalnych form Ni, Pb, Cd, Cu, Zn oraz badanie przyczyn bioakumulacji tych metali w roślinach uprawnych.
  • Zagospodarowanie biomasy (w tym pochodzenia odpadowego) jako źródła składników pokarmowych i energii ze szczególnym uwzględnieniem przemian związków węgla i azotu w środowisku, w tym ich strat gazowych.
  • Obieg pierwiastków biogenicznych w ekosystemach ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji źródeł naturalnych i antropogenicznych oraz ich wpływu na skład wód powierzchniowych i podziemnych i na rolniczą przestrzeń produkcyjną.

  W wyżej wymienionych obszarach badań pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą prace inżynierskie i magisterskie.

 • Projekty badawcze finansowane zewnętrznie

  • „The study of the response of a typical crop rotation on a loess soil in Lublin Province to N, K, Mg and S nutrients” K+S KALI GmbH, Bertha von Suttner Str. 7, 34131 Kassel, Niemcy – realizacja w latach: 2005-2009.
  •  „Wstępna ocena oddziaływania nawozów dolistnych na procesy fizjologiczne oraz parametry jakościowe i ilościowe wybranych roślin uprawnych”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet Agro Sp. Z O.O., realizowany w latach: 2009-2010.
  • „Eco-friendly Crop Rotations Project”-The University of British Columbia, Vancouver, Kanada, OECD Fellowship, realizacja: 19 czerwiec-25 wrzesień 2010 r.
  •  „Biogeochemia azotu w ekosystemach rejonu oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A,” – grant promotorski Nr N305 021736, realizacja w latach: 2008 – 2011.
  • „URBAN SMS Project, Program Central Europe” – realizacja w latach: 2011-2012.
  •   „Opracowanie nowoczesnych technologii uprawy zbóż na cele paszowe z przeznaczeniem żywienia trzody chlewnej” Projekt „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Lublin 2012 r.
  • „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy. AZOMAIS” – NCBiR, realizowany w ramach konsorcjum w latach: 2012 – 2015.
 • Ekspertyzy

  • ZASADY WYKORZYSTANIA WYWARÓW GORZELNIANYCH Z PODLASKICH GORZELNI – SURWIN Sp. z o. o. i GORZELNI LEOPOLDÓW Sp. z o. o. ZGODNIE Z PROCESAMI ODZYSKU R10 I R14”, Lublin, 2008.
  • OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODPADÓW PŁYNNYCH (ODCIEKU DROŻDŻOWEGO I MELASOWEGO) DO NAWOŻENIA, Lublin 2009.
  • WYKORZYSTANIE WAPNA DEKARBONIZACYJNEGO (19 09 03) I SZLAMÓW Z OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRODUKCJI KAPROLAKTAMU (19 08 14) ZGODNIE Z PROCESEM ODZYSKU R10, Lublin, 2012.
 • Konferencje i seminaria naukowe, szkolenia – postery, referaty, organizacja (2008 – 2012)

  2012 r.

  1. Polsko-Rosyjskie Seminarium Naukowe nt. pt: Zrównoważone stosowanie składników nawozowych w nowoczesnej produkcji roślinnej i rolnictwie ekologicznym” – Lublin, 16.10.2012r. – referaty i dyskusja plenarna.
  2. Bednarek W., Tkaczyk P., Hanaka A., Dresler S., Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych gleby po powodzi w dolinie środkowej Wisły. Warsztaty naukowe „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych”, Puławy, 9-10 października 2012 r., s. 55-58, poster.
  3. Konferencja szkoleniowa zakończona certyfikatem nt. ”Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności” –Warszawa, 27.09. 2012 r. – uczestnictwo dwóch osób.
  4. Polsko-Norweskie IV Eco-Forum ‘”Po pierwsze środowisko”, Lublin 27.09.2012 – udział w forum dyskusyjnym
  5. IX Lubelski Festiwal Nauki.-Nauka – wiedza – mądrość- 15-16.09.2012 – współorganizatorzy, prezentacje popularno-naukowe i naukowe.
  6. IV Kongres Inżynierii Środowiska” Lublin PL, 2-5.09.2012, przewodniczenie sesji „Metody fizyczne, chemiczne i biologiczne w ochronie środowiska” – poster.
  7. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, Lublin, 26.05.2012 r. (prezentacja prac na 5 posterach); sekretarz Konferencji.
  8. Seminarium: „Nawożenie a jakość plonów” , Klementowice18-20. 04. 2012, wykład zamawiany pt. „Wpływ nawożenia na jakość plonów i środowisko”.

   

  2011 r.

  1. Chemia rolna w rolnictwie i ochronie środowiska” Warszawa SGGW 20-21.06.2011, referat plenarny, poster.
  2. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie. Warszawa 22. 09. 2011, postery.
  3.  Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’11 „Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym”, Zakopane, 13–15 września 2011 r. postery
  4.  XIV Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki w nauce i praktyce”, Lublin, 28.05.2011 r. – prezentacja prac na 3 posterach), organizator konferencji.
  5. 7 TH International symposium on structure and function of roots. September 5-9, 2011, Novy Smokovec, Slovakia – poster.
  6. Realistic expectations for improving European waters, Keszthely, Węgry, 12-14 październik 2011 – poster I referat.
  7. Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors, IUNG PIB Puławy, 13-16 czerwiec 2011 – poster.

   

  2010 r.

  1. Seminarium: „Gleby płowe Płaskowyżu Nałęczowskiego jako wskaźnik antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego” Lublin 25.06.2010 – współorganizator.
  2. Novel methods for reducing agricultural nutrient loading and eutrophication, MTT Agrifood Research, Jokioinen, Finlandia, 14-16.06.2010 – poster i referat.
  3. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska”. Referaty i doniesienia. Krasiczyn, 15-17.09. 2010 – poster,
  4. Cereal Grains Open House Field Day in Delta, Kanada, 16-17.07.2010 – organizator.

   

  2009 r.

  1. Land and Water Degradation. Processes and Management, University of Applied Science, 7-9.09.2009, Magdeburg, Niemcy – poster.
  2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska „połączona z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 22-23.09.2009 – postery.

    

  2008 r.

  1. 4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Grecja, 3 – 6.09.2008 – poster.
  2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dolistne Dokarmianie Roślin” Lublin 18-19.09.2008 – poster.
  3. Konferencja: „Nauka i Przemysł” Lublin, 14-16.06.2008 – referat zamawiany nt.” Wybrane metody analityczne stosowane w chemii rolnej” – współorganizator
  4. XI Sympozjum naukowe „Mikroelementy w rolnictwie”. Szklarska Poręba 23-26.09.2008 – postery.
  5. Szkoleniu w ramach projektu systemowego „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” realizowanego w ramach Priorytetu VIII regionalne Kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lublin 2008 r. – uczestnictwo.

Katedra wywodzi się z Katedry Żywienia Roślin i Nawożenia, utworzonej na Wydziale Rolnym UMCS w 1945 roku. Jej nazwa ulegała kilkakrotnie zmianie:

 • Katedra Żywienia Roślin i Nawożenia UMCS – od 1945 do 1949,
 • Katedra Chemii Rolnej – od 1949 do 1970,
 • Zakład Chemii Rolnej Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej – od 1970 do 1975,
 • Katedra Chemii Rolnej – od 1975 do 2003,
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej – od 2003 roku.

W roku 2006 w Katedrze wydzielono Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych, którego kierownikiem została prof. dr hab. Aleksandra Badora.

Katedrą kierowali prof. dr hab. Kazimierz Boratyński (1945-1946), prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (1946-1949), prof. dr hab. Adam Wondrausch (1949-1974), prof. dr hab. Ryszard Turski – kurator (1974-1975), doc. dr Anna Myszka (1975-1981), prof. dr hab. Ignacy Dechnik (1981-1995), prof. dr hab. Tadeusz Filipek (od 1995)

W ostatnich 10 latach Katedra prowadziła i nadal prowadzi badania polowe w gospodarstwach doświadczalnych UP w Lublinie, IUNG w Puławach, TR w Sobieszynie oraz na polach wynajętych od rolników indywidualnych. Katedra zorganizowała i kontynuowała badania dotyczące wykorzystania ścieków miejskich, prowadzone w obiekcie doświadczalnym w Hajdowie. Wraz z rozszerzeniem badań środowiskowych prowadzone są również badania w różnych agroekosystemach i ekosystemach naturalnych w regionie środkowowschodnim i w innych rejonach Polski.

Katedra dysponuje laboratoriami wyposażonymi w urządzenia, sprzęt i aparaturę takie jak np.: dygestoria, mineralizatory, pH-metry, koncentratometry, aparaty ASA, ASE, fotokolorymetry, komputery i inne. Korzystamy również z bazy badawczej Centralnego Laboratorium Aparaturowego UP, IUNG w Puławach, IA PAN w Lublinie, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ETH w Zurychu, Uniwersytetu w Wageningen i innych.

Katedra współpracowała i współpracuje:

 • IACR / Rothamsted/UK – wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • K + S KALI GmbH/ Kassel Germany – wymiana, pobyty naukowe, współfinansowanie badań naukowych
 • UBC/ Vancouver / CA – pobyt naukowy, projekt badawczy
 • ETH / Zurich / Szwajcaria – wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • WU / Wageningen / Holandia – wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • FIA / Linz, Wiedeń / Austria – wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • BPAR / Gorki / Białoruś – współpraca badawcza, pobyty naukowe, konferencje naukowe

Wykaz najważniejszych publikacji naukowych (2007 – 2012) :

 • Badora A.

  Badora A. 2012. Influence of Zeolites, Humic Acids, and Selenates (VI) on Lead and Cadmium Immobilization and Selected Soil Properties. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21 No. 4, 813-820.

  Badora A. 2011. Chemistry of organic compounds in soil and their significance for the Environment. Przemysł Chemiczny, 10, 1936-1942.

  Badora A., Hubicki Z., Filipek T. 2011. Action of two diffrent zeolites on chosen experimental bottom properties and some chemical indicators of plants. Przemysł Chemiczny, 9, 1779-1783.

  Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part I. The influence of silicates and humic acids on the content of fractions of aluminium and manganese in the soil underneath two varieties of wheat, Pol. J. Soil Sci., 43, 189-203.

  Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part II. Influence of silicates, Al-montmorillonite and polynuclear Al13 form on cadmium and zinc fractions in the soil underneath hard wheat (durum wheat) and white mustard. Polish J. Soil Sci., VOL. XLIII/2, 205-217.

 • Bednarek W.

  Bednarek W., Dresler S., Tkaczyk P., Hanaka A., 2012. Available forms of nutrients in soil fertilized with liquid manure and NPK. J. Elem., 2, 169-180.

  Bednarek W., Dresler S., Tkaczyk P., Hanaka A., 2012. Influence of liquid manure and NPK on selected sorption properties of soil. J. Elem., 4, 547-557.

  Dresler S., Bednarek W., Tkaczyk P. , 2011. Effect of Soil Properties and Nitrogen Fertilization on Distribution of NO3-N in Soils of Eastern Poland. Com.Soil Sci. Plant Analysis, 42, 2100 – 2011,

  Dresler S., Bednarek W., Tkaczyk P., 2011. Nitrate nitrogen in the soils of eastern Poland as influence by type of crop, nitrogen fertilization and various organic fertilizers. J. Central Europ. Agric., 12(2), 367-379.

  Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S., 2010. Kadm i ołów w owocach miękkich z integrowaną produkcją. Acta Agrophysica, 177, 15(1), 5 – 11.

  Bednarek W., Reszka R. 2008. Influence of liming and mineral fertilization on the content of mineral nitrogen in soil. J. Element., 13(3): 301-308.

  Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S. 2007. Contents of heavy metals as a criterion for apple quality assessment and soil properties. Pol. J. Soil Sci., vol. XL/1, 47 – 56.

 • Brodowska M. S.

  Brodowska M.S. 2011. Wpływ nawożenia siarką i magnezem w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia gleby w azot, fosfor i potas na zawartość i pobranie manganu przez rośliny. Proceedings of ECOpole’11 Vol.5, No.2.

  Brodowska M.S., Brodowski R. 2011. Rozdział w Monografii „Azot”. W: I. Jackowska [Red] Pierwiastki w środowisku i medycynie. Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, 55–81.

  Brodowska M.S., Brodowski R. 2011. Rozdział w Monografii „Fosfor”. W: I. Jackowska [Red] Pierwiastki w środowisku i medycynie. Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, 83–104.

  Brodowska M. S., Kaczor A. 2009. The effect of various forms of sulphur and nitrogen on calcium and magnesium content and uptake in spring wheat (Triticum aestivum L.) and cocksfoot (Dactylis glomerata L.). J. Elementol. 14(4):641 – 647.

  Brodowska M. S., Kaczor A. 2008. Influence of nitrogen fertilization on soil acidification. Ecological Chemistry and Engineering vol. 15 (8): 781 – 790.

 • Chwil S.

  Chwil M, Chwil S.. 2011. Micromorphology and ultrastructure of the floral nectaries of Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). Protoplasma. DOI 10.1007/s00709-011-0341-y.

  Chwil S. 2009. The effect of magnesium and nitrogen on the quality parameters of winter wheat yield. Annales UMCS, Sectio E, 64, 2, s. 61-66.

  Chwil S., Michałek S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Nawozy Viflo do dolistnego dokarmiania roślin rolniczych i ogrodniczych. Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Wydawnictwo UMCS ISBN 978-83-227-2934-2, s. 231 -235.

  Michałek S., Chwil S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Wczesny wzrost kukurydzy w warunkach dolistnego dokarmiania nawozami Viflo. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., z. 542, s. 333-339.

  Błaziak J. Chwil S. 2008: Influence of Soil fertilization and foliar application on iron and manganese content in winter rape. Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 15, No. 4 s. 1-9.

 • Domańska J.

  Domańska J., Filipek T. 2011. Kształtowanie się zawartości Cu związanej z frakcjami gleby w zależności od pH i zawartości materii organicznej. Ochr. Środow. i Zas. Natur. 48, 74-79.

  Domańska J. 2009. Specjacja niklu w glebach organicznych i mineralnej o zróżnicowanym odczynie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 542, p. 695-701.

  Domańska J. 2009. Soluble forms of zinc in profiles of selected types of arable soils. Journal of Elementology, 14(1), 63-70.

  Domańska J. 2008. Rozpuszczalne formy niklu w wybranych profilach gleb Lubelszczyzny. Roczniki Gleboznawcze, T. LIX, Nr 1, p. 69-75.

  Domańska J. 2008. Sequential fractionation of Pb in contaminated and non-contaminated soils. Polish Journal of Soil Science. VOL. XLI, NO 2.

 • Kozłowska-Strawska J.

  Kozłowska-Strawska J., Badora A. 2011. Organizmy genetycznie modyfikowane –wykorzystania we współczesnym rolnictwie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, 443-451.    

  Badora A., Kozłowska-Strawska J. 2011. Wybrane wskaźniki jakości roślin uprawnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 48, 439-452.  

  Kozłowska-Strawska J. 2010. Zawartość żelaza w roślinach uprawianych w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb Lubelszczyzny w siarkę. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 44, 44-50.    

  Kozłowska-Strawska J. 2009. Wpływ różnych związków siarki na zawartość żelaza w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541,273-280.    

  Kozlowska-Strawska J., Kaczor A. 2009. Sulphur as a deficient element in agriculture – its influence on yield and on the quality of plant materials. Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 16, No. 1-2, p. 9-19.

 • Kwiecień M.

  Kwiecień M., Filipek T., Domańska J. 2012. Wpływ wapnowania, nawożenia fosforem oraz toksycznych dawek Cd i Zn na zawartość cynku w

  Kukurydzy (Zea mays L.). Annales UMCS sectio E vol. LXVII(2), 42-49.

 • Skowron P.

  Skowron P., Igras J., 2012. Antropogeniczne źródła azotu w zlewni rzeki Bystrzycy, Przemysł Chemiczny, 91/5, 970-977.

  Skowron P., 2010, Acidification as a controlling factor for the content of active forms of nutrients in soil, MTT Science, 10, 53.

  Skowron P., Skowrońska M., 2009, Dissolved organic carbon concentrations in drainage waters and soils from agricultural ecosysytems, Ecological Chemistry and Engineering A, 16, 1, 61-69.

  Skowron P., Filipek T., Fidecki M., 2007. Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie buraka cukrowego, Acta Agroph., 10, 1, 193-198.

  Skowron P., 2007. Content of Calcium and Magnesium in Different Agroecosystems Drainage Waters, Polish J. Environ. Stud., 16, 3a, 243-246.

 • Skowrońska M.

  Temple W.D., Forge T., Bomke A., Tendziagolska E., Skowrońska M., Richardson J., Niehaus L., Lewis D., Morgan A., Car T. 2011. On Farm Yard Trimmings Compost Stewardship Practices On the Fraser River Delta. 62 ss.

  Skowrońska M., Filipek T. 2010. Accumulation of nitrogen and phosphorus by maize as the result of a reduction in the potassium fertilization rate. Ecological Chemistry and Engineering S 17, 1, 83-88.

  Skowrońska M., Filipek T. 2009. Zawartość i pobranie mikroelementów przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 541, 383-389.

  Skowrońska M., Filipek T. 2007. The acidifying potential of gaseous atmospheric pollutants (SO2, NOx, NH3) and nitrogen fertilizers in Poland. Polish J. Environ. Stud., 16, 3A, 247-250.

  Skowrońska M. 2007. The influence of waste application on selected soil quality parameters. Ecological Chemistry and Engineering 14, 1-10.

Katedra prowadzi badania we współpracy z praktyką m.in. w następujących zakresach:

1. „Ocena potrzeb stosowania niklu i mikroelementów w warunkach dolistnego dokarmiania roślin mocznikiem”. Badania prowadzone we współpracy z firmą nawozową „INTERMAG”. Celem zasadniczym badań jest ocena działania chelatu niklu Ni-EDTA na aktywność ureazy mierzonej metabolizmem azotu w roślinie. Kierownik tematu: prof. dr hab. Tadeusz Filipek, współpraca: dr Paweł Harasim

2. „Oddziaływanie czynników przyrodniczych i antropogenicznych na występowanie mineralnych form azotu w glebie”. Badania realizowane we współpracy ze Stacją Chemiczno-Rolniczą. Badania prowadzone są w Makroregionie Środkowo-Wschodnim, a ich celem jest optymalizacja warunków produkcji roślinnej oraz minimalizacja dyspersji azotu w środowisku. Kierownik tematu: prof. dr hab. Wiesław Bednarek, współpraca: mgr Sławomir Dresler.

3. „Kompleksowa ocena oddziaływania nowych nawozów dolistnych na procesy fizjologiczne oraz parametry jakościowe i ilościowe roślin uprawianych na zróżnicowanych glebach Lubelszczyzny”. Badania finansowane przez Vet-Agro Sp. z o.o., która jest zainteresowana produkcją i wprowadzeniem na rynek szerokiej gamy nawozów dolistnych.

Badania prowadzi zespół:

 • dr Stanisław Chwil, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej,
 • dr Jacek Pranagal i dr Sławomir Ligęza, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,
 • dr Sławomir Michałek, Katedra Fizjologii Roślin.

4. „Studia nad pobraniem i wykorzystaniem siarki z różnych źródeł przez rośliny”.

Celem prowadzonych badań jest określenie stopnia zasobności gleb w siarkę, a co za tym idzie ocena stanu zaopatrzenia roślin w ten cenny składnik pokarmowy. Badania oparte są o analizy materiału glebowego i roślinnego uzyskanego ze ścisłego doświadczenia wazonowego, w którym czynnikiem zmiennym była forma w jakiej stosowano siarkę.

Kierownik tematu: dr Jolanta Kozłowska-Strawska

5. „Możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów organicznych z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko naturalne”. W warunkach stosowania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej niejednokrotnie stwierdza się spadek zawartości substancji organicznej w glebach uprawnych, co jest uznawane za czynnik obniżający ich produktywność i określane jest mianem „chemicznej degradacji gleb”. Ograniczenie deficytu glebowej substancji organicznej staje się więc koniecznością i może nastąpić między innymi poprzez rolnicze wykorzystanie różnego rodzaju odpadów organicznych. W celu bezpiecznej aplikacji materiałów organicznych pochodzenia odpadowego konieczne jest podejmowanie działań związanych z kontrolą właściwości odpadów oraz gleb, na których zostały zastosowane. Wyniki badań pozwolą na opracowanie bezpiecznych sposobów wykorzystania bioodpadów przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych plonów roślin uprawnych.

Badania realizowane są przez zespół pracowników Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej pod kierunkiem dr Moniki Skowrońskiej.

Katedra prowadzi również badania we współpracy z podmiotami gospodarczymi:

1. „Reakcja roślin uprawianych w płodozmianie na nawożenie N, K, Mg i S na glebie lessowej w województwie lubelskim”. Badania prowadzone we współpracy z firmą K+S KALI GmbH , Berta von Suttner Str. 7, 34131 Kassel, Niemcy DE 217 311 877 (reprezentowana przez dr T. Popp). Badania dotyczą zagadnienia celowości uwzględniania wszystkich składników pokarmowych w żywieniu roślin. Celem naukowym projektu badawczego jest rozpoznanie potrzeb nawożenia azotem, potasem, magnezem i siarką przy określonym poziomie nawożenia fosforem. Istotnym elementem tego celu jest określenie wrażliwości roślin (rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy,) na niedobór podstawowych składników pokarmowych roślin. Kierownik tematu: prof. dr hab. Tadeusz Filipek, wspólpraca: dr Marzena S. Brodowska

2. Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej rozpoczyna rozmowy z Białoruską Kompanią Potasową, która jest wiodącym dostawcą nawozów potasowych na całym świecie. Dostarcza MOP do ponad 60 krajów, a Polska jest jednym z głównych rynków w Europie centralnej.

Białoruska Kompania Potasowa interesuje się badaniem sytuacji rolniczej w Polsce. Jest zainteresowana rozpoczęciem wspólnych projektów z jednostkami naukowo-badawczymi i oferuje finansowe wsparcie badań.

Oprócz ww. tematów Katedra realizuje badania finansowane w ramach działalności BW i DS, które dotyczą:

 • Biogeochemii pierwiastków w ekosystemach rolniczych i naturalnych: N, S, P, Se, K, Ca, Mg, B, Mo, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni, Pb, Cd,….. 
 • Wpływ nawożenia na jakość roślin uprawnych – produktów i surowców roślinnych. Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej posiada laboratoria przystosowane do: 

– mineralizacji organicznych materiałów pochodzenia rolniczego, 

– ekstrakcji sekwencyjnej różnych form pierwiastków z materiałów rolniczych, 

– oznaczania składu elementarnego mineralizatów i ekstraktów metodami:

– atomowej spektrometrii absorpcyjnej – wersja płomieniowa i kuwetą grafitową,
– atomowej spektrometrii emisyjnej,
– fotokolorymetrii absorpcyjnej
– jonoselektywnymi

W zakresie tych badań Katedra mając możliwość korzystania z innych laboratoriów: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Stacji Chemiczno-Rolniczej, IUNG-PIB w Puławach, IA-PAN w Lublinie i innych oferuje współpracę z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.

Aleksandra Badora

 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą (2009-2012).
 • Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (2012-2016).
 • Członek Rady Programowej na kierunku inżynieria środowiska (2009-2012 i 2012-2016.
 • Kierownik projektu na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012).
 • Współorganizator konferencji „Nauka i Przemysł” Lublin, 14-16 czerwca 2008.
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Praktyk – studia niestacjonarne, kierunek :towaroznawstwo – od 2006 roku do chwili obecnej.

Stanisław Chwil

 Przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP

 • Sekretarz Oddziału Lubelskiego PTG
 • Członek Komisji Wydziałowej ds. Kadr
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej z praktyki zawodowej na kierunku Towaroznawstwo
 • Opiekun naukowy 10 prac magisterskich i 6 prac inżynierskich.
 • Opiekun Roku na kierunku Rolnictwo.
 • Członek Senackiej Komisji Budżetowej w kadencji 2012-2016. 

 Jolanta Kozłowska-Strawska

 • Autorka artykułu popularno-naukowego: Kozłowska-Strawska, J. 2012: Rola azotu i siarki w plonowaniu roślin. Nowa Wieś Europejska. Wyd 106, 14-15.
 • Członek w zaliczeniu komisyjnym dla studentów kierunku Towaroznawstwo z przedmiotu „Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego” w dniu 18.02.2009 r.
 • Opiekun studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia, Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek towaroznawstwo w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009
 • Opiekun sekcji Analityka środowiska przy Studenckim Kole Zainteresowań Ochroną Środowiska.

 Piotr Skowron

 Opiekun naukowy Studenckiego Naukowego Koła Bigeochemików, od 2006

 • Delegat krajowy do Komitetu Zarządzającego (Management Committee), ekspert Grupy Roboczej 1 (Working Group 1), Akcja COST 869 – „Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters”, 2006-2011.
 • Kierownik projektu na VI, VII, VIII i IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2009, 2010, 2011, 2012).
 • Opracowanie programu przedmiotu w języku angielskim: „Fertilization and environmental effects”.
   

Monika Skowrońska

Skowrońska M., Siebielec G. 2012. Gleby a urbanizacja. URBAN Soil Management Strategy. 29 ss. Opracowanie wersji polskiej.

 • Członek Rady Programowej kierunku towaroznawstwo, 2009-2012.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2012-2016.

 Marzena S. Brodowska

 Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (2006-2009)

 • Sekretarz Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Agrobioinżynierii (2009-2012; 2012-2016)
 • Członek Rady Programowej kierunku Rolnictwo Wydziału Agrobioinżynierii
 • Opiekun studiów stacjonarnych I° kierunku Architektura krajobrazu, sp. Architektura krajobrazu otwartego (2008-2012)
 • Koordynator Wydziału Agrobioinżynierii ds. V, VI, VII, VIII, IX Lubelskiego Festiwalu Nauki (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • Sekretarz, współorganizator lub organizator X, XI, XII, XII, XIV, XV Naukowaej Konferencji Magnezologicznej.

Wiesław Bednarek

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich (2012-2016)