Katedra Zarządzania i Marketingu

Pracownicy Katedry Zarządzania i Marketingu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziałach:

 • Agrobioinżynierii,
 • Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
 • Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Medycyny Weterynaryjnej

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są na kierunkach:
Ekonomia, agrobiznes, bioinżynieria, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, towaroznawstwo, ogrodnictwo, hortiterapia, zielarstwo i terapie roślinne, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, hipologia i jeździectwo, behawiorystka zwierząt, doradztwo w obszarach wiejskich, dietetyka, weterynaria.

Od 2014 r. w Katedrze Zarządzania i Marketingu realizowane jest zadanie badawcze pt. „Znaczenie zarządzania i marketingu w kształtowaniu relacji rynkowych przez organizacje w biogospodarce”. Celem tych badań jest określenie znaczenia i roli zarządzania i marketingu w kształtowaniu relacji rynkowych przez różnego rodzaju organizacje zarówno te o charakterze formalnym, jak i nieformalnym w biogospodarce oraz wskazanie propozycji rozwiązań usprawniających terelacje. Tematyka ta nabiera znaczenia w warunkach turbulentnych zmian otoczenia i globalizującej się konkurencji oraz konieczności reagowania na wyzwania i problemy o charakterze globalnym takie, jak zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, zapewnienie bezpieczeństwa żywności, ograniczenie dostępności zasobów niezbędnych w produkcji dóbr konsumpcyjnych, a więc wody, ziemi uprawnej czy energii. Zakres i rozwój właściwych relacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych z otoczeniem organizacji, w tym z konsumentami,sprzyja skuteczności realizacji jej celów i zwiększenia potencjału konkurencyjnego. W świetle rozwoju społecznogospodarczego, powiązanie zarządzania i marketingu z biogospodarką stanowi nową koncepcję, która może sprostać wyzwaniom określonym w strategii „Europa 2020” oraz „Unii innowacji”.

W ramach tematu głównego, w latach 20152016 realizowano szereg zadań badawczych, które dotyczyły następujących zagadnień m.in:

 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w krajach członkowskich UE.
 • Efektywność techniczna rolnictwa w krajach UE.
 • Znaczenie wiedzy w kształtowaniu zmian produktywności rolnictwa w krajach UE.
 • Oczekiwania polskich nabywców finalnych wobec opakowań produktów mleczarskich oraz wpływ wybranych czynników demograficznych na oczekiwania konsumentów wobec tych opakowań.
 • Postawy i zachowania konsumentów względem różnych rodzajów produktów (żywnościowych, ekologicznych, bankowych) z perspektywy kształtowania właściwych relacji rynkowych pomiędzy klientami a oferentami, miejsc zakupu produktów oraz postrzegania wybranych kryteriów ich innowacyjności.
 • Rozwój zrównoważony w kontekście wdrażania zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz upowszechniania odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Zasoby oraz wsparcie instytucjonalne rozwoju sektora biogospodarki w Polsce
 • Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego (rolnictwa, przemysłu spożywczego i handlu żywnością) w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki i wyzwań stojących przez samorządami lokalnymi w Polsce.

W ramach badań naukowych służących rozwojowi odych naukowców realizowane były w ostatnich latach następujące zadania badawcze:

 • Innowacyjność produktów spożywczych a zachowania zakupowe konsumentów
 • Zarządzanie jakością marketingową a budowanie społeczności prosumentów
 • Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów wobec niego
 • Analiza procesów sourcingowych w Polsce

Efektem badań naukowych prowadzonych w tych obszarach jest znaczący dorobek publikacyjny Katedry, obejmujący monografie, oryginalne prace naukowe, publikowane w renomowanych czasopismach znajdujących się na listach A i B wykazu czasopism MNiSW oraz w recenzowanych materiałach z konferencji krajowych i międzynarodowych czy monografiach pokonferencyjnych.

Uzyskana, dzięki badaniom wiedza jest upowszechniana na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz w działalności dydaktycznej na takich kierunkach studiów jak: ekonomia, agrobiznes, towaroznawstwo, rolnictwo czy gospodarka przestrzenna i in. Ponadto uzyskana wiedza jest bardzo przydatna w kontaktach i współpracy z różnymi instytucjami z otoczenia zarówno z przedsiębiorstwami, jak i jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami przy wykonywaniu analiz, ekspertyz czy doradztwa m.in. w 2016 r. wykonano na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z SGH w Warszawie raporty „Atrakcyjności inwestycyjnej regionów 2016” dla 16 województw.

wersja PDF
Zobacz

Katedra Zarządzania i Marketingu historycznie wywodzi się z Katedry Ekonomiki Rolnictwa utworzonej na Wydziale Rolnym UMCS. Organizatorem, a zarazem jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Romanowski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. H. Romanowski był po II wojnie światowej jedynym profesorem o specjalności ekonomika rolnictwa w Polsce. W tamtych czasach stanowiło to ważną przesłankę rozwoju naukowego pracowników Katedry.

W 1955 r.Katedra stała się jednostką organizacyjną Wydziału Rolnego WSR w Lublinie. W 1970 r.powstał Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa z połączenia Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego z Zakładem Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Wydziału Zootechnicznego. Instytut włączono w strukturę organizacyjną Wydziału Zootechnicznego, a następnie wzbogacono kadrowo, przyłączając do niego w 1976 r.Zakład Ekonomii Politycznej i powołując Międzynarodowy Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, podlegający bezpośrednio rektorowi. W 1984 r.Instytut został ponownie włączony w strukturę Wydziału Rolniczego. W 1997 r.jednostce nadano nazwę Instytut Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, bardziej adekwatną do poziomu rozwoju gospodarki żywnościowej i potrzeb dydaktycznych uczelni. W 2000 r.zmieniono status jednostki, przekształcając ją w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, a w 2009 r.nadano jej nazwę Katedry Ekonomii i Zarządzania. Kierownikami Katedry byli: prof. dr hab. Henryk Romanowski (19451951), doc. dr hab. Piotr Szewczyk(19511978), doc. dr hab. Zenon Kot (19781989) oraz prof. dr hab. Dionizy Niezgoda (19892014).

W 2014 r.dokonano podziału Katedry Ekonomii i Zarządzania na dwie jednostki, tj. Katedrę Zarządzania i Marketingu oraz Katedrę Ekonomii i Agrobiznesu. W okresie 01.07.2014 r.31.08.2017 r. p.o. Kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu była dr Agnieszka Komor.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r.w strukturę organizacyjną Katedry Zarządzania i Marketingu włączony został Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa,funkcjonujący dotąd w ramach Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Od01.09.2017 r.kierownikiem Katedry Zarządzania i Marketingu jest dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. nadzw. W chwili obecnej,w strukturze organizacyjnej Katedry Zarządzania i Marketingu funkcjonuje dwie jednostki:

 • Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych Kierownik: dr Agnieszka Komor, adiunkci: dr Marek Angowski, dr inż. Barbara BujanowiczHaraś, dr inż. Barbara Gradziuk, dr inż. Paweł Janulewicz, asystenci: dr inż. Sebastian Białoskurski, dr inż. Grzegorz Wesołowski, wykładowca: dr Anna Goliszek, pracownicy inżynieryjnotechniczni: Danuta Kułak, mgr Aldona Miłkowska.
 • Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa Kierownik: dr inż. Wioletta Wróblewska, adiunkci: dr inż. Dariusz Paszko, dr inż. Joanna Pawlak, asystent: mgr inż. Łukasz Kopiński, pracownik inżynieryjnotechniczny: mgr inż. Zenobia Kucia.

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I ANALIZ RYNKOWYCH

1. Oferta dla przedsiębiorstw

Pracownicy Katedry mogą sporządzać ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu:
✓ marketingu (efektywność narzędzi/instrumentów marketingowych),
✓ zachowania konsumentów,
✓ działalności sektora MŚP,
✓ wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego oferty,
✓ czynników i barier lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej m.in. z perspektywy obecności kluczowych kooperantów, rynków zbytu, dostępności zasobów pracy, minimalizacji kosztów oraz wsparcia instytucjonalnego inwestora,
✓ analizy branżowe i sektorowe – perspektywy i bariery rozwoju danego sektora gospodarki w określonych jednostkach przestrzennych, m.in. z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia, rynku zbytu.

Pracownicy Katedry mogą prowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu:
✓ badań i analiz rynkowych,
✓ tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
✓ znaczenia oraz możliwości kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa,
✓ kształtowania oferty produktowej przedsiębiorstwa,
✓ projektowania kampanii promocyjnych,
✓ zarządzania relacjami z klientami (CRM – customer relationship management),
✓ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR – corporate social responsibility),
✓ negocjacji, technik sprzedażowych, budowania zespołów.

2. Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Pracownicy Katedry mogą sporządzać ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu:
✓ czynników, barier i uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego (m.in. instytucjonalne, demograficzne, infrastrukturalne, przestrzenne, dokumenty strategiczne JST),
✓ diagnozy potencjału i oferty instytucji otoczenia biznesu,
✓ atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności jednostek przestrzennych,
✓ analizy branżowe i sektorowe – perspektywy i bariery rozwoju danego sektora gospodarki w określonych jednostkach przestrzennych, m.in. z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia, rynku zbytu.

Pracownicy Katedry mogą prowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu:
✓ wprowadzenia do budowy lokalnej strategii rozwoju oraz strategii marketingowej JST,
✓ działań JST w celu przyciągnięcia inwestycji (aktywność wobec inwestorów),
✓ oceny finansowych i ekonomicznych skutków planowania przestrzennego,
✓ zarządzania produktem terytorialnym,
✓ podstaw prawnych funkcjonowania JST (szkolenie skierowane dla członków Rad Gminy),
✓ współpracy międzynarodowej JST,
✓ kształtowania wizerunku i jego znaczenia w poprawie konkurencyjności gminy.

PRACOWNIA EKONOMIKI OGRODNICTWA
Pracownicy Katedry mogą wykonać badania, ekspertyzy, wydawać opinie w zakresie analizy szeroko rozumianego rynku ogrodniczego, w tym:
▪ prowadzić badania marketingowe:
✓ analizy rynku np. wielkość rynku, trendy na rynku i czynniki nań wpływające, grupy klientów,
✓ analizy produktów np. jakość produktów i satysfakcja klientów, ocena cech jakości produktu, produkt na tle konkurencji, analiza cen produktu,
✓ analizy klientów np. badania cech społeczno-demograficznych, zwyczajów i zachowań, preferencji, motywów, świadomości i wiedzy, opinii i sądów,
✓ analizy działań marketingowych np. analiza dystrybucji produktów, promocji, wizerunku przedsiębiorstwa.
▪ badać koszty i opłacalność produkcji ogrodniczej: owoców, warzyw, kwiatów, materiału szkółkarskiego,
▪ wykonywać analizy i oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu na podstawie obowiązującej sprawozdawczości w tym:
✓ dokonywać oceny płynności finansowej gospodarstw, grup i organizacji producenckich oraz innych przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu,
✓ prowadzić analizy i oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania, rentowności, stopnia zadłużenia i obsługi długu,
✓ dokonywać oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach ogrodniczych i rolniczych,
✓ prowadzić doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości
i opodatkowania działalności rolniczej,
▪ badać i analizować ceny produktów ogrodniczych w różnych przekrojach,
▪ wykonywać analizy wydajności pracy, badania struktury czasu pracy w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracowników na różnych szczeblach zarządzania gospodarstwem/ przedsiębiorstwem ogrodniczym,
▪ prowadzić doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanów.