Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin wywodzi się z Katedry Uprawy Ogólnej i Hodowli Roślin utworzonej na Wydziale Rolnym UMCS w 1945 roku. Zorganizowanie i kierownictwo Katedry powierzono prof. dr hab. Lucjanowi Kaznowskiemu. W 1952 roku z tej Jednostki wyodrębniono Katedrę Hodowli Roślin i Nasiennictwa UMCS. Jej kierownikiem do 1955 roku był prof. dr hab. Lucjan Kaznowski.

 

Po śmierci profesora Kaznowskiego w latach 1955 – 1970 Katedrą kierował prof. dr hab. Jerzy Korohoda.

 

W 1970 roku w Akademii Rolniczej dokonano reorganizacji i Katedrę Hodowli Roślin i Nasiennictwa przemianowano w Instytut Hodowli Roślin i Nasiennictwa. W 1982 roku zmieniono nazwę Instytutu na Instytut Genetyki i Hodowli Roślin. Obecną nazwę Instytutu przyjęto w 2006 roku. Od 1970 do 1994 roku Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Czesław Tarkowski.

 

Od 1994 do 2006 roku Dyrektorem Instytutu była prof. dr hab. Danuta Miazga.

 

Od 2006 roku funkcję Dyrektora Instytutu pełni prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

W 1961 roku profesor Tarkowski rozpoczął badania cytogenetyczne i hodowlane roślin zbożowych, głównie pszenżyta i żyta tetraploidalnego. W Instytucie wyhodowano dwie formy żyta tetraploidalnego: Tetra-Czesławickie (Cz. Tarkowski) i Tetra-Lubelskie (Cz. Tarkowski, D. Otłowska). Jednak głównym obiektem badawczym Profesora i Jego uczniów było pszenżyto. Realizowane badania dotyczyły cytologii, genetyki, biologii kwitnienia, zawartości białka i składu frakcji prolaminowych oraz syntezy nowych form pszenżyta heksaploidalnego i oktoploidalnego (G. Stefanowska, D. Gruszecka, W. Kociuba). W oparciu o materiały wyjściowe uzyskane w Instytucie pod kierunkiem Profesora, wyhodowano w firmie Danko w Oddziale w Laskach 4 półkarłowe odmiany pszenżyta ozimego (Pinokio, Fidelio, Woltario, Magnat), których współautorem jest prof. Cz. Tarkowski.

Od 1972 prowadzono badania dotyczące cytogenetyki aneuploidów pszenicy, addycji i substytucji chromosomów żyta do pszenicy. W ramach tych badań wyprowadzono serię linii monosomicznych pszenicy “Grana” zlokalizowano niektóre cechy kontrolujące cechy jakościowe i ilościowe u tej odmiany. Ponadto wyprowadzono serię linii pszenicy “Grana” z dodanymi chromosomami żyta “Dańkowskie Złote”, linię substytucyjną 1B/1R oraz zlokalizowano niektóre geny na chromosomach żyta (D. Miazga, M. Chrząstek, Cz. Tarkowski).

Od 1976 roku w Instytucie prowadzone były prace związane z gromadzeniem i opracowaniem dla potrzeb hodowli materiałów kolekcyjnych pszenicy twardej oraz pszenżyta ozimego i jarego. W sumie oceniono 1850 odmian i linii pszenicy twardej oraz 2030 odmian i rodów pszenżyta. Prowadzone badania kolekcyjne obejmują ocenę zmienności i współzależności ważniejszych cech ilościowych oraz interakcji genotypowo-środowiskowej (K. Szwed-Urbaś, W. Kociuba). W Instytucie w wyniku krzyżowań międzyodmianowych uzyskano linie pszenicy twardej o dobrej odporności na choroby grzybowe, wysokim potencjale plonowania i dobrej jakości technologicznej ziarna (K. Szwed-Urbaś, Z. Segit).

Kolejnym problemem badawczym realizowanym w Instytucie było wprowadzenie obcej zmienności genetycznej z dzikich gatunków (Aegilops sp., Agrotriticum sp., Dasypyrum villosum) do pszenicy, pszenżyta i żyta. Ponadto celem tych badań było wykazanie wpływu form rodzicielskich na właściwości mieszańców i wyjaśnienie możliwości pokonania barier krzyżowalności występujących przy krzyżowaniu oddalonym.

Za pomocą tego typu krzyżowań pszenicy z kozieńcami otrzymano linie m. in. tolerancyjne na wysokie stężenie jonów glinu o podwyższonej zawartości białka i korzystnych parametrach plonotwórczych. W liniach pszenicy, wykorzystując metody molekularne DNA (RAPD, AFLP) wykazano transfer genów z Aegilops ventricosaAegilops juvenalis oraz określono stopień pokrewieństwa form mieszańcowych oraz komponentów rodzicielskich. (G. Stefanowska., Cz. Tarkowski, M. Tyrka). Z uzyskanych mieszańców międzyrodzajowych pszenżyta z kozieńcami i pszenperzem wyselekcjonowano formy o korzystnych parametrach plonotwórczych. Najlepsze rody są wykorzystywane w praktycznej hodowli (D. Gruszecka, Cz. Tarkowski,).

Poprzez krzyżowanie żyta cv. Amilo z Dasypyrum villosum uzyskano formy translokacyjne. Wyselekcjonowane z nich rody charakteryzują się zwiększoną zawartością białka ogólnego wysoką masą 1000 ziarniaków i odpornością na porastanie. Rody te poddano analizom molekularnym DNA (AFLP, SSRs) i na tej podstawie potwierdzono transfer DNA z Dasypyrum villosum do żyta. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej nie ma informacji na ten temat (D. Gruszecka, A. Miąc).

W Instytucie prowadzono również badania dotyczące właściwości fizycznych źdźbła związanych z odpornością na wyleganie u pszenicy i pszenżyta (R. Doliński, Cz. Tarkowski). Wykorzystując linie substycyjne zlokalizowano niektóre geny kontrolujące wybrane właściwości fizyczne źdźbła u pszenicy zwyczajnej (R. Doliński, D. Miazga, K. Kowalczyk).

W ostatniej dekadzie rozpoczęto w Instytucie badania molekularne, cytogenetyczne i hodowlane gatunków oraz mieszańców z rodzaju Avena. Do identyfikacji mieszańców oraz oceny polimorfizmu genetycznego wykorzystywano metody molekularnej analizy DNA (RAPD, AFLP). Z uzyskanych mieszańców międzygatunkowych heksaploidalnego owsa: Avena sativa L. x A. byzantina Koch., A. sativaA. fatua L. i A. sativa L. x A. sterilis L. wyselekcjonowano formy o korzystnych cechach plonotwórczych i podwyższonej zawartości białka ogólnego (D. Miazga, M. Chrząstek, E. Paczos-Grzęda).

Bazę naukowo-doświadczalną stanowią pracownie: biologii molekularnej, kultur in vitro, cytogenetyki, stresów abiotycznych. Doświadczenia polowe Instytutu realizowane są w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach.

Obecnie pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia na Wydziale Agrobioinżynierii, Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Realizują następujące przedmioty:

 • agrobiotechnologie,
 • aspekty prawne i społeczne GMO,
 • biologia komórki,
 • biologia molekularna,
 • biologia plonowania,
 • bioprodukty.
 • biotechnologia leśna,
 • biotechnologia w produkcji roślinnej,
 • biotechnologie w inżynierii i ochronie środowiska,
 • diagnostyka molekularna,
 • genetyka drzew,
 • genetyka molekularna,
 • genetyka,
 • gospodarka nasienna,
 • hodowla lasu,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • inżynieria genetyczna,
 • inżynieria komórkowa 
 • kwarantanna,
 • leśna baza nasienna,
 • metody oceny produktów,
 • nanotechnologie w inżynierii i ochronie środowiska,
 • postęp biologiczny,
 • propedeutyka leśnictwa,
 • przechowalnictwo i towaroznawstwo
 • rośliny genetycznie modyfikowane,
 • szkółkarstwo leśne,
 • technologia informacyjna,
 • technologie przetwórstwa surowców roślinnych,
 • wartości użytkowe drewna,

Tematyka badawcza:

 • Badania genetyczno – hodowlane oraz biotechnologiczne mieszańców roślin. 
 • Badania wartości cech użytkowych mieszańców międzyodmianowych pszenżyta i pszenicy twardej. 
 • Synteza oraz genetyczno-hodowlana charakterystyka form mieszańcowych z plemienia Triticeae
 • Wykorzystanie kultur in vitro i markerów molekularnych DNA do analizy niektórych cech użytkowych pszenicy zwyczajnej i roślin motylkowych. 
 • Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej. 
 • Poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta poprzez krzyżowanie oddalone. 
 • Synteza nowych form owsa przydatnych do hodowli w oparciu o krzyżowania międzygatunkowe.
 • ROLNICTWO

  Propozycje tematów prac magisterskich:

  Analiza cech agronomicznych mieszańców roślin zbożowych

  Komponenty plonu form pszenicy twardej i pszenżyta o zróżnicowanym pochodzeniu

  Wpływ introgresji chromatyny z form dzikich na elementy plonowania roślin zbożowych

  Analiza cech ilościowych oddalonych mieszańców roślin zbożowych

  Mikrorozmnażanie wybranych roślin uprawnych

  Propozycje tematów prac inżynierskich:

  Postęp biologiczny w rolnictwie (projekty realizowane w oparciu o wybrane gospodarstwa)

  Wymiana materiału siewnego na wybranych przykładach gospodarstw (ekspertyza)

  Plonowanie odmian roślin uprawnych w wybranych gospodarstwach

  Analiza postępu genetycznego w wybranych roślinach uprawnych (ekspertyza)

  Wpływ introdukcji wybranych genów na postęp biologicznych wybranych roślin uprawnych

   

 • TOWAROZNAWSTWO

  Propozycje tematów prac magisterskich:

  Ocena jakościowa towarowego ziarna zbóż za pomocą metod diagnostyki molekularnej

  Ocena jakościowa ziarna mieszańców oddalonych zbóż za pomocą metod diagnostyki molekularnej

  Ocena jakościowa ziarna form kolekcyjnych pszenicy twardej i pszenżyta

  Identyfikacja molekularna wybranych genów warunkujących cechy jakościowe roślin zbożowych

  Analiza cech reologicznych produktów i modyfikacje jakości za pomocą białek

  Propozycje tematów prac inżynierskich:

  Produkcja towarowa zbóż i ocena ich jakości na podstawie wybranych przykładów (ekspertyza)

  Projektowanie technologii produkcji towarowej w wybranych gospodarstwach

  Obrót produktami i surowcami rolniczymi (ekspertyza)

 • BIOINŻYNIERIA

  Propozycje tematów prac magisterskich:

  Synteza i charakterystyka mieszańców oddalonych roślin

  Analiza molekularna mieszańców roślin

  Analiza cytologiczna mieszańców oddalonych roślin

  Analiza podobieństwa genetycznego wybranych gatunków roślin

  Wykorzystanie markerów DNA do identyfikacji wybranych genów w roślinach uprawnych

  Analiza ekspresji wybranych genów indukowanych pod wpływem stresów biotycznych i abiotycznych

  Analiza ekspresji wybranych genów kodujących szlaki metaboliczne roślin zbożowych

  Wprowadzanie i identyfikacja genów warunkujących wybrane cechy ilościowe roślin zbożowych

  Wprowadzanie i identyfikacja genów warunkujących odporność na wybrane stresy biotyczne w roślinach zbożowych

  Badania nad mikrorozmnażaniem roślin

  Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach roślin

  Wykorzystanie nanocząsteczek w badaniach roślin

  Wpływ nanoczasteczek na rozwój roślin

  Propozycje tematów prac inżynierskich:

  Projektowanie specyficznych markerów DNA dla wygranych genów w roślinach

  Potencjalne możliwości wykorzystania gatunków dzikich do poprawy odporności na stresy biotyczne i abiotyczne roślin uprawnych

  Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych roślin (ekspertyza)

  Możliwości wykorzystania barkodingu

  Analiza systemów nadekspresji

  Projektowanie szczepionek rekombinowanych

  Ekspertyza produktów pod względem obecności wybranych genów i transgenów

  Nanocząsteczki w ochronie środowiska i gospodarce

  Wykorzystanie białek w poprawie cech reologicznych produktów

 • BIOTECHNOLOGIA

  Propozycje tematów prac magisterskich:

  Analiza molekularna roślin

  Analiza podobieństwa genetycznego wybranych gatunków roślin

  Wykorzystanie markerów DNA do identyfikacji wybranych genów w roślinach uprawnych

  Analiza ekspresji wybranych genów indukowanych pod wpływem stresów biotycznych i abiotycznych

  Badania nad mikrorozmnażaniem roślin

  Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach roślin

  Propozycje tematów prac inżynierskich:

  Projektowanie specyficznych markerów DNA dla wygranych genów w roślinach

  Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych roślin (ekspertyza)

  Możliwości wykorzystania barkodingu

  Analiza systemów nadeskpresji

  Projektowanie szczepionek rekombinowanych

 • LEŚNICTWO

  Propozycje tematów prac inżynierskich:

  Projekt odnowienia lub przebudowy drzewostanu

  Projekt zagospodarowania szkółki

  Ocena produkcji i jakości leśnego materiału rozmnożeniowego w szkółkach leśnych

  Ocena jakości nasion

  Ocena urodzaju drzewostanów nasiennych

  Ocena klonów lub rodów na plantacjach nasiennych

  Wykorzystanie markerów DNA do weryfikacji przynależności szczepów do poszczególnych klonów na plantacjach nasiennych

  Zmienność genetyczna i morfologiczna wybranych gatunków drzew i krzewów leśnych

  Analiza cech biometrycznych drzewostanów w różnych fazach wzrostu i na różnych siedliskach

  Ocena liczebności i zmienność naturalnego odnowienia wybranych gatunków drzew na wybranych siedliskach

  Ocena wybranych metod izolacji RNA/DNA z liści/igieł wybranego gatunku

  Wpływ starzenia się liści/ igieł na wydajność procesu izolacji

Najważniejsze publikacje z lat 2008-2014:

 1. Makarska E., Gruszecka D., Makarski B. The levels of Ca, Mg and phytate phosphorus present in some X Triticosecale Wittmack with Aegilops sp. Hybrids and their triticale parental forms. Journal of Elementology 2008, 13, 3, 373-380.
 2. Makarska E., Ciołek A., Kociuba W. Composition of gluten proteins and quality parameters of winter triticale hybrids. Polish Journal Of Food And Nutrition Sciences 2008, 58, 3, 341-344.
 3. Nowak M., Kowalczyk K. Analysis of MnSOD gene expression in Polish barley cultivars in response to low temperature treatment. Polish Journal of Natural Sciences 2008, 23 (4): 754-759.
 4. Kraska P., Okoń S., Pałys E. Weed infestation of a winter wheat canopy under the conditions of application of different herbicide doses and foliar fertilization. Acta Agrobotanica 2009, 62 (2): 192-206.
 5. Boros D., Ploch M., Gruszecka D. Possibility of utilization of two Aegilops sp. to enhance nutritive value of triticale. Journal of Animal and Feed Sciences 2010. 19: 618-627.
 6. Kociuba W., Mądry W., Kramek A., Ukalski K., Studnicki M. Multivariate diversity of Polish winter triticale cultivars for spike and other traits. Plant Breeding and Seed Science 2010. 62: 31-42.
 7. Kowalczyk K., Gruszecka D. Are genetically modified organisms (GMO) the future of nutritional economy of the Lublin region? W. Bojar (Ed.). Lublin Region – Ecological Region Of The XXI Century. Ecological Or Genetically Modified Ford?. Wyd. Tow. Nauk. Org. I Kierownictwa, Stowarzysz. Wyższej Użyteczności “Dom Organizatora”. Toruń 2010, 29-53.
 8. Makarska E., Ciołek A,. Kociuba W. Influence of parental forms on changes in the content of minerals elements in kernel of new winter triticale hybrid strains. Journal of Elementology 2010. 15 (1): 131-140.
 9. Nowak M., Leśniowska-Nowak J.. Prospects for using Real-time PCR and DNA microarrays for GM plants analysis. W. Bojar (Ed.). Lublin Region – Ecological Region Of The XXI Century: Wyd. Tow. Nauk. Org. I Kierownictwa, Stowarzysz. Wyższej Użyteczności “Dom Organizatora”. Toruń. 2010. 207-223.
 10. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. The efficiency and effectivenessof sampling strategies used to develop a core collection for the Polish spring triticale ( Triticosecale Wittm.) germplasm resources. Communications In Biometry And Crop Science 2010. Vol.5, No.2, 2010, pp.127-137.
 11. Nowak M., Kowalczyk K. Allelic variation at the VRN-1 locus of Polish cultivars of common wheat (Triticum aestivum L.) Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2010, 52/2: 87-92.
 12. Kowalczyk K., Gruszecka D., Nowak M., Leśniowska-Nowak J. Resistance of the triticale hybrids with Pm4b and Pm6 genes to powdery mildew. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2011, 53/1: 57-62.
 13. Okoń S., Surmacz-Magdziak A. The use of RAPD markers for detacting genetic similarityand molecular identification of chamomile (Chamomilla recutita L. Rausch.) genotypes. Herba Polonica 2011. 57 (1): 38-47.
 14. Surmacz-Magdziak A. Influence of row spacing on herb yield of common chamomile (Chamomilla recutita L. Rausch.) as well as seed yield and quality. Acta Agrobotanica 2011, 64 (3): 35-38.
 15. Grądzielewska A. Application of the ISSR method to estimate the genetic similarity of Dasypyrum villosum (L.) Candargy populations to Triticum L. and Secale L. Species. Biodiversity: Research and Conservation 2011, 21: 7-12.
 16. Grądzielewska A., Gruszecka D., Leśniowska-Nowak J., Paczos-Grzęda E. Identification of hybrids between triticale and Aegilops juvenalis (Thell.) Eig and determination of genetic similarity with ISSRs. Genetics and Molecular Research 2012, 11 (3): 2147 – 2155.
 17. Okoń S., Kowalczyk K., Miazga D. Identification of Ppd-B1 alleles in common wheat cultivars by CAPS marker. Russian Journal of Genetics 2012, 48 (5): 532-537.
 18. Okoń S., Kowalczyk K. Description of DNA analysis techniques and their application in oat genome research. Acta Agrobotanica 2012, 65 (1): 3-10.
 19. Okoń S., Kowalczyk K. Deriving isolates of powdery mildew in common oat and using them to identify selected genes of resistance. Acta Agrobotanica 2012, 65 (2) 155-160.
 20. Surmacz-Magdziak A., Sugier D. In vitro propagation of Arnica montana L.: an endangered herbal species of great importance to medicine. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 2012, 11(2), 127-140.
 21. Okoń S., Surmacz-Magdziak A. , Paczos-Grzęda E. 2013. Assessment of ISSR markers to estimate genetic similarity of chamomile (Chamomilla recutita L. Rausch.) genotypes. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12 (2), 43-50
 22. Wójcik M., Dresler S., Jawor E., Kowalczyk K., Tukiendorf A. 2013. Morphological, physiological, and genetic variation between metallicolous and nonmetallicolous populations of Dianthus carthusianorum. Chemosphere, 90, 1249–1257
 23. Sabor J., Kempf M., Masternak K. 2013. Genetic structure of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] provenances tested in IPTNS-IUFRO 1964/68 experiment in Krynica. Folia Forestalia Polonica, series A, 2013, vol. 55 (1), 10 -17
 24. Masternak K., Sabor J. 2013. Polimorfizm izoenzymowy świerka pospolitego z wybranych regionów Krutzscha testowanych w doświadczeniu IPTNS−IUFRO 1964/68 w Krynicy. Sylwan 157 (1):47-53
 25. Doliński R., Olek A. 2013. Micropropagation of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) lam.) from node explants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12 (4), 117-127
 26. Doliński R., Olek A. 2013 Micropropagation of wild chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) from leaf explants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12 (6), 33-44
 27. Ukalska J., Kociuba W. 2013. Phenotypical diversity of winter triticale genotypes collected in the Polish gene bank between 1982 and 2008 with regard to major quantitative traits. Field Crops Research 149, 203–212
 28. Zapalska M., Kowalczyk K. 2013. The use of transgenic plants for the development of selected bioproducts – achievements of the polish scientists. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12 (3), 183-195.
 29. Prażak R., Paczos-Grzęda E. 2013 Characterization of Aegilops kotschyi Boiss. x Triticum aestivum L. hybrid lines Acta Agrobotanica 66 (4): 109–120 DOI: 10.5586/aa.2013.057
 30. Masternak K., Kuzniar A., Banach J. 2013. Characteristics of shagbark hickory in the Niepołomice Primeval Forest of Southern Poland. Austrian Journal of Forest Science 4: 235-250.
 31. Karaś M., Jakubczyk A., Paczos-Grzęda E. 2013. Właściwości przeciwutleniające hydrolizatów białek z ziarna uprawnych i dzikich gatunków owsa (Avena L.). Żywność. Nauka Technologia Jakość 6 (91): 106-117.
 32. Tomczyńska-Mleko M., Kamysz E., Sikorska E., Puchalski C., Mleko S., Ozimek L., Kowaluk G., Gustaw W., Wesołowska-Trojanowska M. 2014. Changes of secondary structure and surface tension of whey protein isolate dispersions upon pH and temperature. Czech Journal of Food Sciences, 32(1), 82-89.
 33. Sołowiej B., Dylewska A., Tomczyńska-Mleko M., Mleko S. 2014. Wpływ skrobi modyfikowanych na teksturę i topliwość analogów serów topionych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 92(1), 52-65.
 34. Tomczyńska-Mleko M., Brenner T., Nishinari K., Mleko S., Szwajgier D., Czernecki T., Wesołowska-Trojanowska M. 2014. Rheological properties of mixed gels: gelatin, konjac glucomannan and locust bean gum. Food Science and Technology Research, 20(3), 607-611.
 35. Tomczyńska-Mleko M., Gustaw W., Piersiak T., Terpiłowski K., Sołowiej B., Wesołowska-Trojanowska M., Mleko S. 2014. Whey protein aerated gels as a new product obtained using ambient temperature magnesium and iron (II) induced gelation process. Acta Alimentaria, 43(3), 465-472.
 36. Tomczyńska-Mleko M., Mleko S. 2014. Whey protein aerated gels as matrices for controlled mineral release in simulated gastric conditions. Food Research International, 62(8), 91-97.
 37. Tomczyńska-Mleko M. 2014. New product development: carbonated beverage with different protein and creatine for sportsmen and physically active people. Agro Food Industry Hi-Tech, 25(5), 53-56.  
 38. Tomczyńska-Mleko M., Brenner T., Nishinari K., Mleko S., Kramek A. 2014. Rheological and thermal behavior of mixed gelatin/konjac glucomannan gels. Journal of Texture Studies, 45(5), 344-353.
 39. Tomczyńska-Mleko M. 2014. New product development: a supplement combining coconut water with whey protein or egg white albumen. Agro Food Industry Hi-Tech, 25(6), 60-64.
 40. Tomczyńska-Mleko M., Nishinari K., Handa A. Ca-induced egg white protein gels with various microstructure. Food Science and Technology Research, 2014, 20(6), 1207-1212.
 41. Masternak K., Polak – Berecka M. 2014. Polimorfizm izoenzymów świerka pospolitego rasy istebniańskiej, tarnawskiej oraz wybranych pochodzeń  doświadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68 w Krynicy. Sylwan 158(7): 516 – 523.
 42. Edyta Paczos-Grzeda, Piotr Tomasz Bednarek, Aneta Koroluk, Zygmunt Nita, Zofia Banaszak , Andrzej Bichonski, Marek Chmiel, Agnieszka Gradzielewska, Katarzyna Nowaczyk, Aleksandra Szolkowska, Krystyna Werwinska, Patrycja Wieczorek. 2014. Genetic Similarity Assessment among Selected Naked Oat Cultivars and Breeding Lines Using ISSR Markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42(1):66-72.
 43. Agnieszka Gradzielewska, Mirosław Tyrka, Justyna Leśniowska-Nowak, Justyna Nazaruk, 2014. Genetic Relationships Among Representatives of Dasypyrum, Secale and Triticum Species Revealed with RAPD and ISSR Markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42(2):420-430
 44. Nowak M., Leśniowska-Nowak J., Zapalska M., Banaszak Z., Kondracka K., Dudziak K., Kowalczyk K. 2014. Analysis of VRN1 gene in triticale and common wheat genetic background. Sci. Agric., 71(5): 345-355
 45. Okoń S., Chrząstek M., Kowalczyk K., Koroluk A. 2014. Identification a new sources of resistance to powdery mildew in oat. European Journal of Plant Pathology, 139: (1) 9-12.
 46. Wesołowska-Trojanowska M., Tomczyńska-Mleko M., Mazurkiewicz J., Kwiatkowski C., Kowalczyk K., Sołowiej B. 2014. Rheological properties of gluten obtained from Polish wheat cultivars. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (5): 1221-1226.
 47. Okoń, S., Paczos-Grzeda, E., Łoboda, M., Sugier, D. 2014. Identification of genetic diversity among Arnica montana L. genotypes using RAPD markers [Analiza zróżnicowania genetycznego wśród genotypów Arnica montana L. za pomocą markerów RAPD].  Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(4) 63-71
 48. Okoń S., Chrząstek M., Kowalczyk K., Koroluk A. 2014. Identification a new sources of resistance to powdery mildew in oat. Eur J Plant Pathol, 139:9–12 DOI 10.1007/s10658-013-0367-4 

Studenckie Koło Naukowe Bioinżynierów i Biotechnologów BioGen

Opiekun koła:

Dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni

Wydział Agrobioinżynierii

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

ul. Akademicka 15

20-950 Lublin

 

Studenckie Koło Naukowe Bioinżynierów i Biotechnologów BioGen działające na Wydziale Agrobioinżynierii w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało utworzone w październiku 2019 roku. Aktualnie, członkami SKN BioGen są studenci kierunków: Bioinżynieria i Biotechnologia.

Studenci działający w SKN Bioinżynierów i Biotechnologów BioGen biorą czynny udział w pracach badawczych, które dotyczą głównie analizy molekularnej DNA i RNA roślin i grzybów.

Wyniki prac studenci prezentują w formie posterów i referatów na konferencjach naukowych, za które wielokrotnie otrzymali wyróżnienia. Wyniki prac są również publikowane w postaci monografii lub artykułów naukowych.

SKN BioGen jest także zaangażowane w działalność mającą na celu promowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poprzez udział w Dniach Otwartych oraz w Lubelskim festiwalu Nauki.

 

Udział w pracach SKN BioGen umożliwia:

– poszerzanie wiedzy i zainteresowań

– poznanie pracy naukowo-badawczej i zdobywanie bezcennych doświadczeń

– nabycie umiejętności przygotowania wystąpień publicznych

– uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

– publikowanie wyników przeprowadzonych badań w czasopismach naukowych

– rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego

– poznawanie osób o podobnych zainteresowań

– przyjemne spędzanie czasu na pracy twórczej

– w przyszłości – wzbogacenie swojego CV

Monografie:

GORCZYCA A., TOPOROWSKA J., KRAWCZYK A., SADURSKI J., SOWA S., PACZOS-GRZĘDA E. Ocena możliwości wykorzystania metody ISSR do analizy zróżnicowania wewnątrzgatunkowego Puccinia graminis f. sp. avenae. W: Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa pod redakcją Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek Lublin 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 56-64, il., bibliogr, 978-83-7259-344-3.

MICHTA G., GORCZYCA A., TOPOROWSKA J., CHALIMONIUK J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena zróżnicowania genetycznego Puccinia coronata f. sp. avenae metodą ISSR. W: Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa pod redakcją Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek Lublin 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 77-86, il., bibliogr, 978-83-7259-344-3.   2021

BOCEK M., KOPER A., FIGURA I., DUNIA E., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia graminis f. sp. avenae. III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin s. 7-14, il., bibliogr, 978-83-7259-367-2. DOI: 10.24326/mon.2022.7

DUNIA E., FIGURA I., KOPER A., BOCEK M., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia coronata f. sp. avenae .III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin s. 15-22, il., bibliogr, 978-83-7259-367-2. DOI: 10.24326/mon.2022.7

FIGURA I., DUNIA E., FIGURA I., BOCEK M., KOPER A., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena możliwości identyfikacji polimorfizmu za pomocą metody ISSR grzybów z gatunku Blumeria graminis f. sp. avenae. III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin s. 23-30, il., bibliogr, 978-83-7259-367-2. DOI: 10.24326/mon.2022.7

KOPER A., BOCEK M., DUNIA E., FIGURA I., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Wpływ sposobu pozyskiwania materiału genetycznego na ocenę zróżnicowania izolatów Puccinia coronata f. sp. avenae metodą ISSR. III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin s. 31-38, il., bibliogr, 978-83-7259-367-2. DOI: 10.24326/mon.2022.7

GORCZYCA A., PACZOS-GRZĘDA E. Receptory sprzężone z białkami G (GCPR) W: Badania i osiągnięcia z zakresu nauk przyrodniczych pod redakcją Moniki Maciąg i Izabeli Mołdoch-Mendoń, Lublin 2021, Wydawnictwo Nakowe Tygiel, s. 157-164, 978-83-66489-69-1.

Referaty:

GORCZYCA A., KRAWCZYK A., PACZOS-GRZĘDA E. Podobieństwa glikoproteiny S konoronawirusa COVID-19 i białek kodowanych przez gen gp120 wirusa HIV (Similarities of coronavirus COVID-19 s protein to HIV gene gp120). W: Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych s. 14. Lublin 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. DOI: 10.24326/srzp.2020.2

MICHTA G., GORCZYCA A., TOPOROWSKA J., CHALIMONIUK J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Oceny zróżnicowania genetycznego Puccinia coronata f. sp. avenae metodą ISSR. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 15.04.2021. Lublin

GORCZYCA A., TOPOROWSKA J., KRAWCZYK A., SADURSKI J., SOWA S., PACZOS-GRZĘDA E. Ocena możliwości wykorzystania metody ISSR do analizy zróżnicowania wewnątrzgatunkowego Puccinia graminis f. sp. avenae Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 15.04.2021. Lublin

KRAWCZYK A., GORCZYCA A., PACZOS-GRZĘDA E. Wykorzystanie nanocząsteczek srebra produkowanych na drodze syntezy biologicznej w walce z rakiem piersi Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 15.04.2021. Lublin.

MICHTA G., CHALIMONIUK J., GORCZYCA A., PACZOS-GRZĘDA E. Działanie przeciwnowotworowe rokitnika zwyczajnego. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 15.04.2021. Lublin

CHALIMONIUK J. , MICHTA G., GORCZYCA A., PACZOS-GRZĘDA E. Biotechnologia szansą na rozwój rolnictwa miejskiego. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 15.04.2021. Lublin

BOCEK M., KOPER A., FIGURA I., DUNIA E., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia graminis f. sp. avenae. III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin, str. 6, ISBN 978-83-7259-358-0 on-line, DOI: 10.24326/mon.2022.2

DUNIA E., FIGURA I, KOPER A., BOCEK M., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia coronata f. sp. avenae .III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin, str. 9, ISBN 978-83-7259-358-0 on-line, DOI: 10.24326/mon.2022.2

FIGURA I., DUNIA E., FIGURA I., BOCEK M., KOPER A., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Ocena możliwości identyfikacji polimorfizmu za pomocą metody ISSR grzybów z gatunku Blumeria graminis f. sp. avenae. III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin, str. 10, ISBN 978-83-7259-358-0 on-line, DOI: 10.24326/mon.2022.2

KOPER A., BOCEK M., DUNIA E., FIGURA I., TOPOROWSKA J., PACZOS-GRZĘDA E., SOWA S. Wpływ sposobu pozyskiwania materiału genetycznego na ocenę zróżnicowania izolatów Puccinia coronata f. sp. avenae metodą ISSR. III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022 Lublin, str. 9, ISBN 978-83-7259-358-0 on-line, DOI: 10.24326/mon.2022.2

DUNIA E., FIGURA I., KOPER A., BOCEK M., TOPOROWSKA J., SOWA S., PACZOS-GRZĘDAE.  Ocena możliwości analizy polimorfizmu w obrębie Puccinia coronata f. sp. avenae z wykorzystaniem sekwencji retrotranspozonów Ngaro. II Konferencja Młodych Naukowców, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB pt. Nowoczesne rolnictwo dla biogospodarki, 01.06.2022 r. Poznań

RZYMEK M., BORSUK N., KIEREPKA P., TOPOROWSKA J., SOWA S., PACZOS-GRZĘDA E. Próba wykorzystania sekwencji retrotranspozonów Gypsy do identyfikacji zróżnicowania genetycznego Puccinia coronata f. sp. avenae. II Konferencja Młodych Naukowców, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB pt. Nowoczesne rolnictwo dla biogospodarki, 01.06.2022 r. Poznań

KOPER A., BOCEK M., DUNIA E., FIGURA I., TOPOROWSKA J., SOWA S., PACZOS-GRZĘDA E. Ocena możliwości wykorzystania sekwencji retrotranspozonów Tma do analizy polimorfizmu w obrębie Puccinia coronata f. sp. avenae. II Konferencja Młodych Naukowców, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB pt. Nowoczesne rolnictwo dla biogospodarki, 01.06.2022 r. Poznań

MAZUR P., TOMCZYŃSKA M. Identyfikacja sekwencji  specyficznych gatunkowo dla  Puccinia graminis f. sp. avenae. VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, 1.12.2022 r. Szczecin.

KULESZA H., GOŁĘBIOWSKI M. Konwersja losowych markerów DNA na markery specyficzne dla Puccinia graminis f. sp. avenae. VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, 1.12.2022 r. Szczecin.

Wyróżnienia:

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 15.04.2021. Lublindyplom za zajęcie I miejsca w sesji posterowej Sekcji Agrobioinzynierii dla Gabrieli Michty za przedstawiony poster „Ocena zróżnicowania genetycznego Puccinia coronata f. sp. avenae metodą ISSR”.

III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022. Lublin – dyplom za zajęcie II miejsca w sesji referatowej Sekcji Agrobioinzynierii za Prezentację pracy MARTYNA BOCEK, ADRIANNA KOPER, IGA FIGURA, EMILIA DUNIA, JOANNA TOPOROWSKA, EDYTA PACZOS-GRZĘDA, SYLWIA SOWA Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia graminis f. sp. avenae

III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” 21.04.2022. Lublin – dyplom za zajęcie III miejsca w sesji referatowej Sekcji Agrobioinzynierii dla EMILII DUNI za prezentację pracy EMILIA DUNIA, IGA FIGURA, ADRIANNA KOPER, MARTYNA BOCEK, JOANNA TOPOROWSKA, EDYTA PACZOS-GRZĘDA, SYLWIA SOWA Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia coronata f. sp. avenae.