Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa

[ w budowie ]

 

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry (obecnie Zakład) zaowocowała opublikowaniem ponad 550 prac, w tym 144 oryginalnych prac twórczych. Ponad 30 prac opublikowano w języku obcym, w krajowych i zagranicznych wydawnictwach. Pracownicy Zakładu są autorami lub współautorami 13 monografii i 2 podręczników. Wyniki badań prezentowane były na około 100 konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych.

Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach koncentrują się przede wszystkim na:

 • diagnozie aktualnego stanu i przyszłego potencjału konkurencyjnego polskiego ogrodnictwa,
 • identyfikacji źródeł przewag konkurencyjnych wybranych podmiotów i gałęzi ogrodnictwa,
 • analizie rynku ogrodniczego,
 • ocenie ekonomicznej efektywności produkcji ogrodniczej oraz
 • analizie i ocenie uwarunkowań rozwoju ogrodnictwa na zmieniającym się krajowym i unijnym rynku produktów ogrodniczych.

Badania pracowników Zakładu dotyczą następujących zagadnień:

 • procesów dostosowawczych gospodarstw ogrodniczych do zmian w organizacji rynku ogrodniczego,
 • rynku produktów ogrodniczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynniki kształtujące popyt, w tym preferencje konsumentów,
 • konsumenckiej oceny jakości owoców,
 • oceny ekonomicznej efektywności produkcji, głównie owoców jagodowych,
 • sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych, przetwórczych i handlowych działających w sferze agrobiznesu,
 • zarządzania jakością w produkcji podstawowej.

W ramach działalności statutowej z tematu: „Konkurencyjność ogrodnictwa w warunkach zrównoważonego rozwoju” w ostatnich dwóch latach realizowano następujące szczegółowe tematy badawcze:

 • Konsumencka ocena jakości owoców i warzyw.
 • Funkcjonowanie grup i organizacji producentów szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiego ogrodnictwa.
 • Poziom i zmienność cen produktów ogrodniczych w łańcuchu marketingowym i handlu zagranicznym w Polsce.
 • Koszty i ekonomiczna efektywność produkcji wybranych gatunków owoców i warzyw elementem kształtowania konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych.
 • Tendencje w produkcji oraz kosztach i cenach zbytu podstawowych gatunków warzyw uprawianych pod osłonami.
 • Stosowanie i ocena metod i systemów zapewnienia jakości w gospodarstwach sadowniczych w aspekcie zwiększenia konkurencyjności.

Ze środków KBN/NCN zrealizowano następujące projekty badawcze:

 • w latach 1994-1996: Badania kosztów produkcji materiału szkółkarskiego w warunkach Lubelszczyzny.
 • w 1995 r.: Wpływ jakości sadzonek na wzrost, owocowanie oraz opłacalność produkcji owoców dwóch odmian truskawki.
 • w latach 1999-2002: Dostosowanie gospodarstw sadowniczych do zmian w funkcjonowaniu rynku ogrodniczego.
 • w latach 2001-2003: Efektywność ekonomiczna produkcji drzewek owocowych w Polsce.
 • w latach 2012-2013: projekt NCN: Motywy i bariery aktywności producentów owoców w zakresie wdrażania metod i systemów zapewnienia jakości.

Ponadto wykonano następujące ekspertyzy na zlecenie podmiotów zewnętrznych:

 • „Koszty i przychody w produkcji eustomy (Lisatyhus) w gospodarstwie Pani H. Brzozowskiej”.
 • „Wycena szkód w produkcji w produkcji roślinnej w gospodarstwie Pana B. Brandt”.
 • „Koszty działalności Sekcji Produkcji Roślin w Muzeum Łazienki Królewskie ze wskazaniem kierunków dalszego rozwoju”.
 
Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa została utworzona 1 lutego 1995 roku. Organizatorem oraz jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Eberhard Makosz. Po przejściu Profesora  na emeryturę, w latach 2002-2008 Katedrą kierowała prof. dr hab. Lilianna Jabłońska. W latach 2008-2009 kuratorem Katedry był ówczesny dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Andrzej Borowy, a od 1 stycznia 2010 r. Jednostką kieruje dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. UP w Lublinie. Obecnie jednostka ma rangę Zakładu, pracuje w niej 7 nauczycieli akademickich oraz jeden pracownik inżynieryjno-techniczny. Prof. dr hab. Eberhard Makosz, mimo przejścia na emeryturę, jest często obecny w Zakładzie, ponieważ kieruje Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, które ma siedzibę przy Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa.
 
 
Prof. dr hab. Eberhard Makosz na spotkaniu członków TRSK w Golianach (2006)
 i na kongresie Prognosfruit w Kolonii
 
Pod kierunkiem prof. dr hab. E. Makosza w Katedrze podejmowano szereg działań na rzecz praktyki ogrodniczej, obejmujących m.in. coroczne konferencje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Przy okazji konferencji wydawano obszerne materiały konferencyjne zawierające aktualne wyniki badań ekonomicznych w ogrodnictwie. Organizowano także seminaria i spotkania głównie z producentami owoców i materiału szkółkarskiego, pokazy cięcia drzew owocowych i technik opryskiwania sadów oraz szkolenia z zakresu organizacji i funkcjonowania grup producentów. W 2004 r. Katedra była współorganizatorem XXVIII Międzynarodowego Kongresu „Prognosfruit 2004”, w którym wzięło udział około 400 uczestników z ponad 30 krajów świata.
 
Prof. E. Makosz prowadził szeroką współpracę z wieloma zagranicznymi placówkami naukowymi i doświadczalnymi m.in. z Uniwersytetami w Stuttgarcie i Hohenheim oraz Uniwersytetem Fridricha Wilhelma w Bonn (Niemcy), Instytutem Ekonomiki Ogrodnictwa w Hanowerze (Niemcy), Białoruskim Instytutem Badawczym Uprawy i Hodowli Owoców w Mińsku (Białoruś), Instytutem Rozwoju Rolnictwa w krajach Środkowo-Wschodniej Europy w Halle (Niemcy), Instytutem Ogrodnictwa w Umaniu (Ukraina). Ponadto Katedra utrzymywała kontakty z placówkami doświadczalnymi w Szwajcarii, Austrii, Południowym Tyrolu, Niemczech, Belgii, Holandii, Litwie i na Węgrzech.
 
Pracownicy Katedry współpracowali także z wieloma krajowymi instytucjami, jak: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie, IUNG w Puławach, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (obecnie Instytut Ogrodnictwa), Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, MRiRW, Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej, Fundusz Współpracy Agrolinia 2000 i in. W ostatnich latach pracownicy Zakładu współpracują z wieloma firmami i gospodarstwami ogrodniczymi oraz grupami producenckimi, instytucjami i towarzystwami naukowymi i ogrodniczymi (PIORiN, PTNO, SERiA, IERiGŻ, PTTŻ, ZSRP, TRSK, ODR Końskowola, SZD Brzezna Sp. z o.o.) oraz jednostkami naukowymi z SGGW, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, UMCS i in.
 
Pracownicy Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa (2014)
 
W okresie istnienia Katedry pracownicy uczestniczyli w pracach wielu organizacji i instytutów badawczych krajowych i międzynarodowych, m.in. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Komitet Nauk Ogrodniczych PAN Sekcja Roślin Ozdobnych, Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, International Society for Horticultural Science, Prognosfruit, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Rada Naukowa ISiK w Skierniewicach, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rada Programowa Międzywydziałowego Studium Informatyki i Ekonometrii SGGW.
 
W latach 1996-2004 pracownicy Katedry brali udział w licznych wyjazdach szkoleniowych, seminariach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Ujfeherto, Budapeszcie (Węgry), Mińsku (Białoruś), Wiedniu, Haidegg, Gratzu i innych (Austria), Güttingen, Gossau, Zürichu, Lucernie, Brnie (Szwajcaria), Bavendorf, Bonn, Berlinie – Grüne Woche, Frutlogistica, Uniwersytet Humboldta, Werben, Plaumen, Kolonii, (Niemcy), Kunming (Chiny), Bolzano (Płd. Tyrol), Giron (Hiszpania), Paryżu, Montpellier (Francja), Umaniu (Ukraina), Holandii, Chile, RPA, Czechach, Włoszech, Mołdawii, Belgii, Litwie, Słowacji, Australii i Nowej Zelandii. W ostatnich latach 2010-2014 wyjeżdżali m.in. do Iranu, Chin, Niemiec i Włoch.
 
 

Monografia opracowana przez pracowników Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa w latach 2010-2013

Czernyszewicz E., Kiciński K. 2010. Charakterystyka jednorazowych wydatków mieszkańców Lublina na owoce, warzywa i ich przetwory w okresie zimowo-wiosennym. Roczniki Naukowe SERiA T. XII, z. 4, s. 65-69.

Wróblewska W. 2010. Popyt i wybrane determinanty popytu na rośliny ozdobne w Europie. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII , z. 4. s 383-387.

Wróblewska W. 2010. Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (XXV), s. 116-124.

Bełkot Z., Chudzik A. 2010. Zyski i straty ekonomiczne jako wynik chłodzenia drobiu. Medycyna Wet. 66, s. 276-280.

Chudzik A., 2010. Opłacalność produkcji pomidorów pod osłonami w województwie lubelskim i w rejonie Sandomierza. Roczniki Naukowe SERiA T. XII, z. 3, s. 41-45.

Jabłońska L, Paszko D., Zarzycka A. 2010. Ekonomiczna efektywność uprawy jako czynnik rozwoju produkcji doniczkowych roślin rabatowych i balkonowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin, T. XI, z. 3, s. 120-126.

Paszko D. 2010. Koszty zbioru truskawek w zależności od kierunku produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin, T. XI, z. 4, s. 245-251.

Pawlak J. 2010. Pakowanie i etykietowanie owoców jako element jakości handlowej owoców w opinii uczestników łańcucha dystrybucji. Roczniki Naukowe SERiA, T. XII, z. 4: s. 256 – 261.

Czernyszewicz E. 2010. Preferencje konsumentów dotyczące jakości owoców. [w:] Czynniki decydujące o jakości jabłek. Plantpress Sp. z o.o. 2010, ISBN 978-83-61438-25-0, s. 120-127.

Czernyszewicz E. 2010. Kultura organizacyjna w procesie zmian. w; Zarządzanie jakością – Doskonalenie organizacji. pod red. T. Sikory. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, T. I, s. 299-312, ISBN 978-83-929209-4-6.

Czernyszewicz E. 2010. Moralna odpowiedzialność producenta żywności wobec konsumenta, społeczeństwa i środowiska. [w:] E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS, Lublin, ISBN 978-83-924547-7-9. s. 65-78.

Pawlak J. 2010. Jakość handlowa owoców w świetle regulacji prawnych. [w:] Czynniki decydujące o jakości jabłek. Plantpress sp. z o.o. 2010, ISBN 978-83-61438-25-0: s. 128-133.

Czernyszewicz E. 2011. Zastosowanie koncepcji Strategicznej Zrównoważonej Karty Wyników w procesie doskonalenia systemu zarządzania. [w:] E. Skrzypek (red.), Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji. UMCS, Lublin, s. 275-288, ISBN 978-83-62785-15-5. (ark. wyd. 1,0).

Czernyszewicz E. 2011. Jakość owoców w ocenie konsumenckiej. Żywność. Nauka Technologia Jakość, Nr 5(78), s. 173‑187.

Czernyszewicz E. 2011. Impact of residence on the consumer evaluation of apple quality. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, (216), s. 192-202.

Czernyszewicz E. 2011. Znaczenie wybranych obszarów zarządzania w produkcji owoców. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 569, s. 51-60.

Czernyszewicz E. 2011. Knowledge and application of methods and systems quality assurance in orchard farms in Poland. [in;] 5th International Quality Conference. 20.05.2011 Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering,University of Kragujevac, Serbia, pp. 581-586, ISBN 978-86-86663-68-9.

Czernyszewicz E. 2011. Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. T. 11 (XXVI), z. 1, s. 44-53.

Wróblewska W. 2011. Preferencje mieszkańców Rzeszowa dotyczące ozdobnych roślin doniczkowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 280. Zarządzanie i Marketing z. 18,s. 217-225.

Pawlak J. 2011. Quality of fruit in the Polish market in the context of the minimum requirements, Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Vol 19 (1), s. 167-174.

Paszko D. 2011. Zróżnicowanie płynności finansowej w gospodarstwach sadowniczych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 2011 T. 13 z. 2, s. 350-355.

Czernyszewicz E. 2012. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higiena pracy w ogrodnictwie. Wydawnictwo UP w Lublinie, ISBN 978-83-7259-203-3. (ark. wyd. 13,62).

Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012. Integracja w ogrodnictwie – uwarunkowania, korzyści i bariery. [w:] red. Nauk. E. Skrzypek, UMCS Lublin, s. 313-332.

Czernyszewicz E. 2012. Znaczenie wybranych czynników wpływających na jakość procesów i produktów w sadownictwie. [w:] Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność. T. Sikora, U. Balon (red), UE Kraków, s. 331-344.

Czernyszewicz E. 2012. Producer assessment of effects of quality assurance system implementation on a fruit-growing farm. International Journal for Quality Research, 6th International Quality Conference. 8.06.2012 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia, pp. 755-762, ISBN 978-86-86663-82-5.

Czernyszewicz E. 2012. Barriers of the implementation of methods and systems quality assurance in the fruit farms in Poland. Mat. 18th IGWT Symposium Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity Science Perspective. Roma, R. Merli (ed.) ISBN 978-88-8286-269-5.

Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012. Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw. Zarządzanie i Finanse, vol. 10, nr 3, cz. 3, s. 114-132.

Paszko D., Penkala A. 2012. Poziom i struktura czasu pracy przy zbiorze truskawek deserowych na przykładzie wybranych gospodarstw. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z. 1. s. 370-374.

Pawlak J., Potębska J. 2012. Podatek od towarów i usług w gospodarstwach rolnych w kontekście zmian przepisów i wyboru formy rozliczenia. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z. 3, s. 322-326.

Pawlak J., Skibińska M. 2012. Preferencje konsumentów w zakresie jakości soków i nektarów owocowych. [w:] Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych (Gastronomia i zachowania nabywców). red. Z. Waśkowski, M. Sznajder, Zeszyty Naukowe nr 236, Wyd. UE w Poznaniu, s. 246-257, ISBN 978-83-7417-731-3.

Wróblewska W. 2012. Zmienność cen na polskim rynku owoców w latach 2002-2011. Roczniki Naukowe SERiA, t. 14, z. 1, s. 556-560.

Wróblewska W., Rudzki P. 2012.Tendencje w produkcji roślin ozdobnych metodą kultur tkankowych w Polsce i na świecie. Annales UMCS sec. Horticultura vol. XXII(4), s. 18-27.

Czernyszewicz E. 2012. Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki. [w:] Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości. T. Borys, P. Rogala (red.). Prace naukowe UE we Wrocławiu. Wrocław, s. 1-16.

Czernyszewicz E. 2013. System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie Doskonalenie Dokumentowanie. Wyd. UP w Lublinie, Lublin, ISBN 978-83-7259-212-5, ark. wyd. 14.

Czernyszewicz E. 2013. Znaczenie przywództwa w dążeniu do doskonałości organizacji. [w:] E. Skrzypek (red.) Uwarunkowania i konsekwencje dojrzałości organizacji. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin, s. 203-210.

Paszko D., Pawlak J., Woźniak K., 2013. Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce. Handel Wewnętrzny, nr 1(342), s. 32-40.

Wróblewska W., Paszko D. 2013. Ceny i marże w łańcuchu marketingowym malin na Lubelszczyźnie. Roczniki Naukowe SERiA, T.XV, z. 3, s. 384-390.

Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. 2013. Analiza czasu pracy menedżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego. Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, z. 3 s. 255-260.

Pawlak J., Paszko D., Wróblewska W. 2013. Podatek rolny a podatek dochodowy – wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, z. 4, s. 328-332.

Wróblewska W. 2013. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jako źródło sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, nr 24, s. 229-239.

Czernyszewicz E., Wiśniewska M. 2014. Determinants of fruit quality system implementation Poland, Żywność Nauka Technologia Jakość nr 3 (94), s. 190-205.

Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. 2014. Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. Acta Scientiarum Polonorum. Hortum Cultus nr 13 (6). s. 149- 159.

Pracownicy Zakładu mowykonać badania, ekspertyzy, wydawać opinie w zakresie analizy szeroko rozumianego rynku ogrodniczego, w tym:

 • prowadzić badania marketingowe:
  • analizy rynku np. wielkość rynku,trendy na rynku i czynniki nań wpływające, grupy klientów,
  • analizy produktów np. jakość produktów i satysfakcja klientów, ocena cech jakości produktu, produkt na tle konkurencji, analiza cen produktu,
  • analizy klientów np. badania cech społecznodemograficznych, zwyczajów i zachowań, preferencji, motywów, świadomości i wiedzy, opinii i sądów,
  • analizy działań marketingowych np. analiza dystrybucji produktów, promocji, wizerunku przedsiębiorstwa.
 • badać koszty i opłacalność produkcji ogrodniczej: owoców, warzyw, kwiatów, materiału szkółkarskiego
 • wykonywać analizy i oceny sytuacji majątkowofinansowej przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu na podstawie obowiązującej sprawozdawczości w tym:
  • dokonywać oceny płynności finansowej gospodarstw, grup i organizacji producenckich oraz innych przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu,
  • prowadzić analizy i oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania, rentowności, stopnia zadłużenia i obsługi długu,
  • dokonywać oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach ogrodniczych i rolniczych,
  • prowadzić doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości i opodatkowania działalności rolniczej,
 • badać i analizować ceny produktów ogrodniczych w różnych przekrojach,
 • wykonywać analizy wydajności pracy, badania struktury czasu pracy w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracowników na różnych szczeblach zarządzania gospodarstwem/przedsiębiorstwem ogrodniczym, prowadzić doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanów.

ROZPRAWY HABILITACYJNE

 Czernyszewicz Eugenia 2009: „Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów”

 ROZPRAWY DOKTORSKIE

 •  Czernyszewicz Eugenia 1999: „Opłacalność produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego”
 • Paszko Dariusz 2000: „Wpływ niektórych czynników na wzrost i owocowanie dwóch odmian truskawki oraz ich efektywność produkcji”
 • Siedlecki Michał 2002: „Efektywność ekonomiczna produkcji drzewek owocowych w Polsce”
 • Chudzik Arkadiusz 2003: „Efektywność produkcji pomidorów pod osłonami w makroregionie środkowo-wschodniej Polski”
 • Kazenas Gedyminas 2003: „Opłacalność produkcji jabłek na Litwie i w wybranych regionach Polski”
 • Stańczak Marek 2005: „Koszty i opłacalność produkcji jabłek w specjalistycznych gospodarstwach sadowniczych w Polsce”
 • Pawlak Joanna 2007: „Jakość handlowa owoców na polskim rynku jako czynnik konkurencyjności polskiego sadownictwa na przykładzie Lubelszczyzny”
 • Wróblewska Wioletta 2007: „Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii”

 

 • Czernyszewicz Eugenia

  Dr hab. Eugenia Czernyszewicz

  Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry
  Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu
  Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 05 61, +48 81 461 00 61 w. 283
  e-mail: eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl

  Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 1985 r. Jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – ekonomika ogrodnictwa uzyskała w 1999 r. w Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo uzyskała w 2009 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Towaroznawstwa. Absolwentka Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych i Lubelską Szkołę Biznesu w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej (2005 r.).

  Działalność naukowo-badawcza obejmuje problematykę w zakresie zarządzania i zarządzania jakością, w tym metod i systemów zapewnienia i zarządzania jakością surowców roślinnych i produktów żywnościowych, konsumenckiej oceny jakości produktów, konsumpcji i zachowania konsumentów, zmian ilościowych i jakościowych na rynku produktów ogrodniczych, zwłaszcza owoców.

  Nauczyciel akademicki, promotor wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na kierunkach ogrodnictwo i towaroznawstwo. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w kadencji 2012-2016, kierownik studiów doktoranckich, przewodnicząca lub członek wielu rad programowych, komisji wydziałowych i senackich. W latach 2010-2017 kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, a od 1.09.2017 r. kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Agrobioinżynierii.

  Autorka blisko 140 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz. Kierownik grantu naukowego NCN realizowanego w latach 2011-2012, wykonawca grantu promotorskiego i wielu innych projektów. Recenzent publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz książek. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, seminariów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (we Włoszech, Serbii) oraz wyjazdów szkoleniowych do Niemiec, Szwajcarii, Południowego Tyrolu i Austrii (1994, 1996) oraz Iranu (2010). Organizator i współorganizator konferencji naukowych i branżowych. Laureatka wielu indywidualnych nagród Rektora UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe (2010), dydaktyczne (2012, 2013) i organizacyjne (2014, 2015, 2016). Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017 r.), Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2009 r.), srebrną Honorową Odznaką Zespołu Pieśni i Tańca Jawor (2015 r.).

  Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, International Society for Horticultural Science oraz New York Academy of Science, ekspert NCBiR w zakresie oceny projektów POIR.

 • Kopiński Łukasz

  Mgr inż. Łukasz Kopiński

  Stanowisko: asystent
  Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa,
  Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 00 61 w. 282
  e-mail: lukasz.kopinski@up.lublin.pl

  Łukasz Kopiński, absolwent Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2007-2008 pracował na stanowisku kontroli jakości w przetwórni ryb na Alasce, w ramach studenckiego programu Work&Tavel. Przewodniczący Rady Doktorantów, kadencji 2012-2013, przewodniczący Lubelskiego Porozumienia Doktorantów (LPD), oraz koordynator ds. uczelni przyrodniczych z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W 2013 był inicjatorem podpisania umów i przywrócenia współpracy pomiędzy uczelniami w ramach Porozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych (PDUR). Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego I Krajowej Konferencji Naukowej Doktorantów „nauki przyrodnicze kreują przyszłość”. Od 2013 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie. W latach 2013 – 2017 asystent w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego. Od 2017 asystent w Katedrze Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Autor 3 aplikacji produktu będących wynikiem badań naukowych, wdrożonych w dwóch przedsiębiorstwach. Współzałożyciel i opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością (MSKNZJ). Od 2017 roku członek zespołu roboczego ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wielokrotnie kierował projektami Lubelskiego Festiwalu Nauki. W działalności naukowo dydaktycznej zajmuje się problematyką zarządzania jakością produktów. Realizuje przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie naukowej towaroznawstwo, na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonat poszukiwań genealogicznych – w 2016 roku publikacja własnej monografii „Dzieje Rodu Kopińskich od 1728 roku”, zafascynowany ćwiczeniami CrossFit.

 • Paszko Dariusz

  Dr inż. Dariusz Paszko

  Stanowisko: adiunkt
  Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa,
  Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 00 61 w. 154
  e-mail: dariusz.paszko@up.lublin.pl
   

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W roku 1989 ukończył studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo, specjalność sadownictwo. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, a następnie od 1991 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki Ogrodnictwa na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ekonomika ogrodnictwa uzyskał w 2000 roku na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości rolnej organizowane przez SGGW w Warszawie. W latach 2006-2015, co roku w okresie letnim zdobywał praktyczne doświadczenie na stanowisku kierownika zarządzania procesem zbioru owoców w wielkotowarowym gospodarstwie ogrodniczym na Lubelszczyźnie. Zainteresowania naukowe dr inż. Dariusz Paszko obejmują zagadnienia związane z oceną efektywności produkcji ogrodniczej oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi.

  Autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wielu działań mających na celu popularyzowanie nauki w środowisku praktyków. Promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

  Wybrane publikacje:

  1. Paszko D. 2009. Efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych na przykładzie specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego. Roczniki Naukowe SERiA, Olsztyn, T. XI, z. 1, 330-335.
  2. Paszko D. 2009. Poziom i struktura nakładów pracy przy zbiorze truskawek, ocena z wykorzystaniem informatycznych metod ewidencji. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa, T. 7 (XXII), s. 99-110.
  3. Paszko D. 2010. Koszty zbioru truskawek w zależności od kierunku produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin, Tom XI, z. 4, 245-251.
  4. Paszko D. 2010: Zróżnicowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, T. 18, s. 195-205.
  5. Paszko D., Penkala A. 2012. Poziom i struktura czasu pracy przy zbiorze truskawek deserowych na przykładzie wybranych gospodarstw. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z 1, s. 370-374.
  6. Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. Acta ScientiarumPolonorum Seria HortorumCultus 13 (6) 2014, s. 149-159.
  7. Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego. Paszko Dariusz, Wróblewska Wioletta. Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. T. 101, z. 3, 2014, s. 155-161.
  8. Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producenckich owoców i warzyw. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszaru Wiejskich, T. 101. Z. 3, s.162-170.
  9. Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Katarzyna Woźniak. Handel Wewnętrzny 2013 nr 1, s. 32 – 40.
  10. Analiza czasu pracy menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa rolniczego. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013 T. 15 z. 3, s. 255-260.
  11. Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie. Paszko, D., Pawlak J., Wróblewska W. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2016 T.16 (31) z. 3, 301-312.
  12. Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa. Paszko D., Krawiec P., Pawlak J., Wróblewska W.  Roczniki Naukowe SERiA 2017, T. XIX, zeszyt 3, s. 218-223.
  13. Monografia: Gospodarowanie w ogrodnictwie: ekonomika, organizacja, zarządzanie / pod redakcją Eugenii Czernyszewicz. Wyd. UP, Lublin  2016.
 • Pawlak Joanna

  Dr inż. Joanna Pawlak

  Stanowisko: adiunkt
  Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa,
  Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 00 61 w. 154
  e-mail:  joanna.pawlak@up.lublin.pl

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ekonomika ogrodnictwa uzyskany w 2007 roku (decyzją Rady Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie -obecnie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie). Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość przy UMCS w Lublinie, Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego przy AR w Lublinie. Specjalista ds. Rachunkowości (Samodzielny Księgowy II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP).
  Od 01 sierpnia 2017 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wydziału Agrobioinżynierii, wcześniej w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Promotor i recenzent licznych prac magisterskich i inżynierskich.
  Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z analizą ekonomiczno – finansową, rachunkowością finansową i podatkową w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu, kształtowaniem i oceną jakości produktów spożywczych przez poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji.

  Wybrane publikacje:

  1. Quality of fruit in the Polish market in the context of the minimum requirements. [AUT.] J. Pawlak.  Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Vol 19 (1) 2011: 167-174.
  2. Podatek od towarów i usług w gospodarstwach rolnych w kontekście zmian przepisów i wyboru formy rozliczenia. [AUT.] J. Pawlak, J. Potębska, Roczniki Naukowe SERiA, 2012, t. 14, z. 3, s. 322-326.
  3. Integracja w ogrodnictwie – uwarunkowania, korzyści i bariery. [AUT.] E. Czernyszewicz, J. Pawlak. – W: Zintegrowany system zarządzania w organizacji / pod red. Elżbiety Skrzypek – Lublin: Wyd. UMCS , 2012: 313-332. 
  4. Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw. [AUT.] E. Czernyszewicz, J. Pawlak, Zarządzanie i Finanse, vol. 10, nr 3, część 3, 2012: 114-132. 
  5. Podatek rolny a podatek dochodowy – wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych. [AUT.] J. Pawlak, D. Paszko, W. Wróblewska, Roczniki Naukowe SERiA 2013, t. XV, Z. 4, s. 328-332.
  6. Analiza czasu pracy menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa rolniczego. [AUT.] D. Paszko. J. Pawlak, W. Wróblewska. Roczniki Naukowe SERIA 2013 t. 15 Z. 3 255-260.
  7. Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce.[AUT.] D. Paszko., J. Pawlak., K. Woźniak. Handel Wewnętrzny 2013 nr. 1, s. 32 – 40.
  8. Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. [AUT:] D. Paszko, J. Pawlak, W. Wróblewska. Acta ScientiarumPolonorum Seria HortorumCultus 13 (6) 2014: 149-159.
  9. Realizacja planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw jako przykład procesu kształtującego przewagę konkurencyjną gospodarstw. [AUT.] J.  Pawlak, W. Wróblewska. Roczniki Naukowe SERiA. t. 16, Z. 3, 2014, s. 224-229.
  10. Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producenckich owoców i warzyw. [AUT.] J. Pawlak, D. Paszko. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, Z. 3, 2014, s. 162-170.
  11. Postawy rolników indywidualnych wobec wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. [AUT.] J. Pawlak, D. Paszko, G. Karwacki. Roczniki Naukowe SERiA, 2015 t. 17. Z. 4, s. 225-230.
  12. Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika – Organizacja – Zarządzanie. pod red. E. Czernyszewicz: Wyd. UP  w Lublinie, 2016.
  13. Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie. [AUT.] D. Paszko., J. Pawlak., W. Wróblewska. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2016 t.16 (31) Z. 3, 301-312.
  14. Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa. [AUT.] D. Paszko., P. Krawiec., J. Pawlak.,W. Wróblewska.  Roczniki Naukowe SERiA 2017, t. XIX, Z. 3, s. 218-223.
  15. Zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym od działalności rolniczej w opinii rolników indywidualnych [AUT]. J. Pawlak, D. Paszko. W. Wróblewska Roczniki Naukowe SERIA. 201 t. XIX, Z. 5 s. 219- 225.
 • Wróblewska Wioletta

  Dr inż. Wioletta Wróblewska

  Stanowisko: adiunkt, Kierownik Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa
  Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 00 61 w. 158
  e-mail: wioletta.wroblewska@up.lublin.pl

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego UP w Lublinie (2002). Stopień doktora nauk rolniczych, specjalność: Ekonomika ogrodnictwa, uzyskała w 2007 roku – decyzją Rady Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie – obecnie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie. Zatrudniona w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 2008 roku, od 2017 roku w Katedrze Zarządzania i Marketingu.

  Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej (2011), studia Master of Business Administration (MBA) na Politechnice Lubelskiej i Univercity of Illinois At Urbana-Champaign – USA (2012), Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2013). Posiada potwierdzone certyfikatem kwalifikacje księgowego (I stopień kwalifikacji) i specjalisty ds. rachunkowości (II stopień kwalifikacji) według wymagań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły sądowy z listy Sadu Okręgowego w Lublinie – z zakresu: Organizacja gospodarstwa rolnego, Ogrodnictwo (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kwiaciarstwa). W latach 2012-2014 przedstawiciel UP w Lublinie i członek Lokalnej Grupy Wsparcia w Urzędzie Miasta Lublin, w ramach międzynarodowego projektu „EUniverCities”. Pełnomocnik Rektora ds. nowych zasad finansowania uczelni (2018).

  Autorka i współautorka ponad 30 prac naukowych, ponad 50 prac popularnonaukowych i popularnych oraz licznych ekspertyz. Współautor monografii naukowej. Promotor prac magisterskich i inżynierskich. Zainteresowania naukowe dotyczą ekonomicznych aspektów organizacji produkcji ogrodniczej w Polsce, ze szczególnym naciskiem na produkcję kwiaciarską, zjawiska zmienności i transmisji cen produktów, szeroko pojętej organizacji rynku ogrodniczego oraz tematyki marketingowej, w szczególności dotyczącej preferencji i zachowań konsumenckich na rynku produktów ogrodniczych. Ponadto zainteresowania naukowe skierowane są na wpływ czynników demograficznych na różne aspekty życia gospodarczego.

  Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Laureatka indywidualnej nagrody III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za działalność organizacyjną.

  Wybrane publikacje:

  1.Wróblewska W. 2010. Popyt i wybrane determinanty popytu na rośliny ozdobne w Europie.  Roczniki Naukowe SERiA, t. XII , z. 4: 383-387.

  2.Wróblewska W. 2010. Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków.  Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (XXV), 116:124.

  3. Wróblewska W. 2012. Zmienność cen na polskim rynku owoców w latach 2002-2011. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV , z. 1: 556-560.

  4.. Wróblewska W. 2013. Zarządzanie relacjami z klientami  (CRM) jako źródło sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, nr 24.

  5. Wróblewska W., Paszko D. 2013. Ceny i marże w łańcuchu marketingowym malin na Lubelszczyźnie, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, s. 384-390.

  6. Wróblewska W., Paszko D. 2014. Aktywność społeczna i gospodarcza kobiet jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. t. 16. Z. 5, s. 227-232.

  7. Wróblewska W., Kwiatkowska K. 2014.. Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw w Lublinie. Marketing i Rynek, nr 6, s. 838-848.

  8. Wróblewska W., Gunerka L., 2014. Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. t. 101, z. 3, s. 197-204.

  9. Paszko D., Wróblewska W. 2014. Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. t. 101, z. 3, 2014, s. 155-161.

  10. Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. 2014.Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. [AUT.] Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. Acta Scientiarum Polonorum Seria Hortorum Cultus 13 (6), s. 149-159.

  11. Wróblewska W., Chudzik A. 2015. Zmienność cen owoców i środków produkcji a sytuacja ekonomiczna producentów w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 109, 2015, s. 123-132.

  12. Wróblewska W., Kwiatkowska K. 2015. Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw w Zakopanem. [AUT.], Handel Wewnętrzny, 5(358), 2015. s. 425-433.

  13. Olewnicki D., Jabłońska L., Guzowska E., Wróblewska W. 2016. Selected aspects of ethnocentric behaviour of vegetable consumers in Warsaw, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 3 (41), s. 355-364.

  14. Gospodarowanie w ogrodnictwie: ekonomika, organizacja, zarządzanie, 2016. Czernyszewicz E. [red:], Wyd. UP, Lublin  2016.

  15. Wróblewska W., Czernyszewicz E. 2017. Poziom i zmienność cen owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uzyskiwanych przez producenta i na rynku hurtowym w latach 2007-2016, t. XIX, z. 2, 275-281.

  16. Jabłońska L., Wata I., Wróblewska W. 2017. The influence of selected demographic and economic factors on Warsaw inhabitants’ attitude to fruit and vegetables consumed in the form of convenience food. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(351) 2017, 108-124.