Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

Prowadzimy zajęcia na kierunkach: 1. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie oraz niestacjonarne I i II stopnia) z przedmiotów:

 • Aparatura przemysłu spożywczego
 • Jakość a technologia przetwórstwa
 • Procesy fermentacyjne w przetwórstwie mięsa i mleka
 • Technologia mięsa
 • Systemy zapewnienia jakości
 • Technologia mięsa
 • Wdrażanie systemu HACCP do praktyki przemysłowej
 • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zwierzęcych
 • Specjalizacja dyplomowa – Przetwórstwo mięsa (wykłady, ćwiczenia, seminarium dyplomowe, pracownia magisterska)

2. Biotechnologia (studia stacjonarne I i II stopnia) z przedmiotów:

 • Grafika inżynierska
 • Metodologia prac doświadczalnych
 • Systemy zarządzania jakością w biotechnologii
 • Zasady funkcjonowania firm biotechnologicznych

3. Towaroznawstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) z przedmiotów:

 • Zarządzanie jakością

 

W Katedrze prowadzone są studia podyplomowe:
Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności

Cel studiów: Przygotowanie słuchaczy do:

 • wdrażania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP do produkcji przetwórczej żywności,
 • pełnienia funkcji pełnomocnika zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym,
 • pełnienia funkcji negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i Unii Europejskiej,
 • sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności,
 • pełnienia funkcji audytora zarządzania jakością.

Program studiów:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z przedmiotów: mikrobiologia, higiena żywności, utrwalanie żywności, toksykologia żywności, żywienie człowieka, prawo żywnościowe, zarządzanie jakością według norm ISO, wdrażanie systemów GLP, GMP, GHP i HACCP, ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością.

Wykładowcami są pracownicy naukowi różnych Uczelni i Instytutów Naukowych.

Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych według wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej i świadectwo audytora (certyfikat) zarządzania jakością w produkcji żywności.

Katedra dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do prowadzenia badań naukowych i realizacji zajęć dydaktycznych: 

 • Cyfrowy miernik lepkości dynamicznej płynów Brookfield DV-II+ (m.in. pomiar lepkości próbek: o małych objętościach, o niskiej lepkości, past itp. materiałów)
 • Analizator tekstury Stable Micro Systems TA.XT plus (maksymalne obciążenie 500 N, testy polegające na: ściskaniu, rozciąganiu, ścinaniu, przebijaniu, ekstruzji itp.)
 • Spektrofotometr sferyczny X-Rite 8200 (360-740 nm, parametry barwy L*a*b*, światło odbite lub przechodzące, próbki o konsystencji stałej, proszki, ciecze itp.)
 • Spektrofotometr  UV/VIS Nicolet Evolution 300 (190-1100 nm / 0,5-4 nm, pomiar próbek ciekłych)
 • Spektrofotometr UV/VIS HITACHI U-5100  (automatyczny podajnik kuwet)
 • Zestaw do elektroforezy z systemem analizy i archiwizacji żeli
 • Miernik aktywności wody aw Novasina
 • Destylator Kjeltec z systemem mineralizacyjnym Tecator  (m.in. destylacja zmineralizowanych próbek metodą Kjeldahla, oznaczanie zawartości azotu lub białka)
 • Wyparka rotacyjna z kontrolowaną próżnią Rotavapor R-215 Büchi
 • Mikroskop laboratoryjny firmy mikroLAB  wraz z systemem komputerowej analizy obrazu
 • Lumitester PD-20 (szybkie monitorowanie higieny)
 • Anemometr do pomiaru przepływu gazów
 • Luxomierz do pomiaru natężenia oświetlenia
 • Decybelomierz do pomiaru natężenia dźwięku
 • Bezprzewodowe minirejestratory temperatury i ciśnienia ELLAB TrackSense (pomiary w zamkniętych hermetycznie opakowaniach, suszarkach, autoklawach itp.)
 • Wielofunkcyjny miernik mocy DW6090 (moc czynna, pozorna, cosφ, energia, napięcie i prąd, częstotliwość, rezystancja)
 • Rejestrator elektroniczny wielokanałowy Metronic MPI-L (pomiar temperatury i innych sygnałów procesowych w instalacjach przemysłowych)
 • Laboratoryjna linia do produkcji wędlin z komorą wędzarniczo-parzelniczą JUGEMA ze sterowaniem mikroprocesorowym
 • Laboratoryjna linia do produkcji konserw w puszkach
 • Aparaty do obróbki ultradźwiękami (ciecze, mięso itp.)
 • Obszary badawcze

  • Wpływ procesów przetwórczych na właściwości biofizyczne i chemiczne produktów mięsnych
  • Technologia produkcji wyrobów mięsnych o właściwościach prozdrowotnych z wykorzystaniem probiotyków i naturalnych związków biologicznie czynnych (przeciwutleniaczy)
  • Przemiany poubojowe tkanki mięśniowej
  • Zjawiska wtórne zachodzące w surowcach biologicznych, głównie pochodzenia zwierzęcego, po obróbce ultradźwiękami
  • Wpływ procesów przetwórczych i przechowalniczych na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego
  • Technologia produkcji dodatków roślinnych i ich wykorzystanie w przetwórstwie mięsa
  • Tradycyjne i regionalne technologie i produkty w żywieniu człowieka
  • Żywność ekologiczna pochodzenia zwierzęcego
  • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, higiena i warunki sanitarne produkcji
  • Praktyka systemu HACCP w przemyśle spożywczym
 • Rozprawy doktorskie

  • Justyna Libera (2017): Technologia karkówki wieprzowej fermentowanej przy udziale probiotyków z rodzaju LactobacillusBifidobacterium.
  • Anna Okoń (2015): Badanie zmian proteolitycznych w probiotycznych wyrobach mięsnych podczas przechowywania oraz trawienia in vitro pepsyną i pankreatyną.
  • Karolina Maria Wójciak (2012): Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej.
  • Luiza Jachacz (2011): Wpływ naparu herbaty na procesy oksydoredukcyjne w wyrobach mięsnych.
  • Magdalena Olszak (2011): Wpływ gryki na stabilność oksydacyjną tłuszczów i jakość pasztetów.
  • Sylwia Pisarek-Piotrowska (2007): Owies w produkcji wyrobów mięsnych.
  • Dudek Małgorzata (2005) – Wpływ dodatku nasion gryki i owsa na wybrane właściwości wyrobów mięsnych.
  • Twarda Joanna (2005) – Wpływ obróbki ultradźwiękowej na uwodnienie tkanki mięśniowej.
  • Latoch Agnieszka (2004) – Zmiany właściwości funkcjonalnych białek po obróbce mięsa ultradźwiękami.

Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością powstała po przekształceniu Zakładu Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego na mocy Zarządzenia Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie z dnia 8 czerwca 2006 roku. Zakład Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego został powołany 1 marca 2001 roku i utworzyli go pracownicy Katedry Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego Wydziału Techniki Rolniczej. Decyzją Rektora AR pracownicy zostali przeniesieni na Wydział Rolniczy, co było związane z utworzeniem Oddziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Zakład Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego został włączony do struktury nowo powołanego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Sprawozdania z badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2018 r.
Zobacz
Sprawozdania z badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2018 r.
Zobacz
Informacja o planowanej realizacji badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2018
Zobacz
Sprawozdanie z badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2017
Zobacz
Informacja o planowanej realizacji badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2017
Zobacz
 • Innowacyjne produkty mięsne
 • Doradztwo, szkolenia, współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (m.in. system HACCP, GMP,GHP i inne)
 • Optymalizacja procesu wędzenia
 • Badania właściwości fizykochemicznych produktów spożywczych (m.in. lepkość, barwa, tektura, podstawowy skład chemiczny, bilans energetyczny)
 • Ocena konsumencka produktów mięsnych
 • Ocena surowca do produkcji wyrobów mięsnych
 • Technologie ekologiczne produktów mięsnych
 • Opracowywanie innowacyjnych technologii dla przemysłu mięsnego
 • Produkcja laboratoryjna wyrobów mięsnych (kiełbasy, wędzonki, konserwy)

Kontakt:
Kierownik Katedry
dr hab. Dariusz M. Stasiak
tel: 81-462-33-43
e-mail: dariusz.stasiak@up.lublin.pl