Katedra Biochemii i Chemii Żywności

Przedmioty dydaktyczne:

 • Biochemia
 • Chemia żywności
 • Prawo żywnościowe
 • Żywność funkcjonalna
 • Chemia i toksykologia żywności
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Enzymologia
 • Podstawy metabolizmu wtórnego
 • Projektowanie biopreparatów roślinnych
 • Biologia molekularna
 • Bioaktywne składniki żywności (specjalizacja)
 • Proteomika i peptydomika
 • Izolowanie i badanie właściwości fizjologicznie aktywnych składników żywności pochodzenia roślinnego
 • Optymalizacja procesu otrzymywania roślinnych preparatów i hydrolizatów białkowo-witaminowych
 • Modyfikowanie wartości odżywczej, aktywności fizjologicznej i bioprzyswajalności składników żywności
 • Opracowanie biochemicznych wyróżników żywności o kierunkowym oddziaływaniu na organizm człowieka
 • Proteomika i peptydomika nasion roślin strączkowych
 • Biodegradowalne i aktywne opakowania żywności
 • Elicytory jako czynniki indukujące reakcje obronne u roślin
 • 2001-2005 Zastosowanie enzymów hydrolitycznych do wytwarzania peptydów czynnych biologicznie z mniej wykorzystywanych surowców białkowych – PBZ – KBN/021/P06/99/29 – kierownik i główny wykonawca Barbara Baraniak
 • 2002 Izolowanie i badanie czynników determinujących aktywność oksydazy polifenolowej (EC. 1.14.18.1) z brokułu. Projekt promotorski KBN 3P06T04422 – kierownik: Barbara Baraniak wykonawca: Urszula Gawlik-Dziki
 • 2005-2008 Badanie wpływu pyretroidów na wybrane elementy systemu antyoksydacyjnego komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae. KBN 2 PO6T 09128 – wykonawca: Barbara Baraniak
 • 2007-2008 Projekt badawczy promotorski nr NN312 1722 33 pt.: „Badania nad otrzymywaniem filmów i powłok jadalnych zawierających białka grochu”, kierownik: Barbara Baraniak, wykonawca: Dariusz Kowalczyk.
 • 2010-2011 Projekt badawczy promotorski nr NN312 234 038 „Izolowanie i charakterystyka inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I w angiotensynę II z nasion roślin strączkowych”, kierownik: Barbara Baraniak, wykonawca: Anna Jakubczyk.
 • 2010-2011 Projekt badawczy finansowany w ramach programu Iuventus Plus pt. „Badanie czynników indukujących syntezę antocyjanów i aktywność enzymów przeciwutleniających w wybranych roślinach i procesu inhibitowania aktywności lipooksygenazy i cyklooksygenazy przez otrzymane produkty”, kierownik: Urszula Szymanowska; wykonawcy: Barbara Baraniak, Monika Karaś, Urszula Złotek.
 • 2011-2012 Projekt badawczy promotorski nr NN310 735440 pt.: „Zastosowanie abiotycznych induktorów odporności systemicznej do ochrony sałaty (Lactuca sativa L.) przed chorobami grzybowymi”, kierownik: Wiesław Wójcik, wykonawca: Urszula Złotek.
 • 2011-2013 Projekt badawczy własny NN312 501540 pt.: Badania nad otrzymywaniem folii i powłok jadalnych o działaniu przeciwmikrobiologicznym i przeciwutleniającym”, kierownik: Dariusz Kowalczyk, wykonawca: Barbara Baraniak.
 • 2010-2014 Projekt badawczy własny NN312 233738 pt.: Ocena aktywności biologicznej i biodostępności in vitro naturalnych dodatków i wzbogaconego nimi chleba pszennego”, kierownik: Urszula Gawlik-Dziki, wykonawcy: Michał Świeca, Barbara Baraniak.     

Oferta dla przemysłu:

 • Opracowanie warunków otrzymywania żywności ekologicznej (warunków hodowli kiełków nasion) o ukierunkowanym składzie i aktywnościach fizjologicznych
 • Opracowanie receptur otrzymywania hydrolizatów białek roślinnych o określonych, prozdrowotnych bioaktywnościach peptydów
 • Opracowanie technologii otrzymywania aktywnych, biodegradowalnych opakowań żywności
 • Ochrona roślin przed działaniem patogenów poprzez indukowanie mechanizmów obronnych czynnikami biotycznymi i abiotycznymi
 • Określanie biodostępności składników żywności in vitro w oparciu o symulowany przewód pokarmowy
 • Oznaczenia w surowcach, produktach i na poszczególnych etapach technologicznych:
  • właściwości przeciwutleniających (zdolność neutralizowania wolnych rodników, zdolność chelatowania jonów żelaza, hamowanie utleniania lipidów, siła redukcji)
  • ogólnej zawartości związków fenolowych i profilu fenolowego (skład jakościowy i ilościowy kwasów fenolowych i flawonoidów)
  • poziomu peptydów i wolnych aminokwasów
  • składu frakcyjnego białek
  • aktywności enzymów z klasy hydrolaz i oksydoreduktaz
  • aktywności inhibitorów hydrolaz

1966 – 1970 Zakład Biochemii w Katedrze Chemii Ogólnej, Wydział Rolniczy- kierownik doc. dr hab. Kazimierz Blaim

1970 – 1982 Zakład Biochemii w Instytucie Chemii i Technologii Rolnej, Wydział Rolniczy
                    kierownicy: doc. dr Juliusz Malicki – 1970-1972
                                      po. dr Anna Sykut    –  1972-1977
                                      dr hab. Anna Sykut   –  1977-1982

1982-1989 – Katedra Chemii i Biochemii, Wydział Rolniczy – kierownik prof. dr hab. Maria Bubicz

1989 – 1996 – Katedra Biochemii, Wydział Rolniczy– kierownik prof. dr hab. Anna Sykut

1996 – 2005 – Katedra  Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Rolniczy – kierownik dr hab. Barbara Baraniak (od 2000 roku profesor)

2005 do chwili obecnej – Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – kierownik prof. dr hab. Barbara Baraniak