Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

 • Białoskurski Sebastian

  Dr inż. Sebastian Białoskurski

  Stanowisko: asystent
  Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20 -262 Lublin
  Telefon. 81 461 00 61 w. 194
  e-mail: sb79@interia.pl

  Studia w Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Rolniczym, kierunek Rolnictwo (specjalność Agrobiznes) w latach 2000 – 2006. Praca w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 2008 roku.

  Praca doktorska obroniona na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2013 roku. Obecnie pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Zarządzania i Marketingu na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Zainteresowania naukowe obejmowały początkowo tematykę marketingu produktów żywnościowych. Od 2013 roku badania naukowe koncentrują się wokół problematyki innowacji produktowych oraz marketingowych (nowych wyrobów, nowatorskich rozwiązań handlowych, usługowych) w kontekście ich wpływu na postrzeganie oferty/oferentów produktów spożywczych przez nabywców finalnych.

  Autor ponad 25 publikacji naukowych (w tym artykułów, autor rozdziału oraz współautor monografii), promotor 8 prac inżynierskich. 

 • Gradziuk Barbara

  Dr inż. Barbara Gradziuk

  Stanowisko: adiunkt
  Katedra Zarządzania i Marketingu
  Jednostka: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 00 61 w. 196

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).  Absolwentka Wydziału Rolniczego (specjalność ekonomika rolnictwa)  Akademii Rolniczej w Lublinie, studiów podyplomowych w zakresie: Negocjacje i Mediacje (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz Podyplomowych Studiów Socjologii Wsi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Od 01 października 2015 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wydziału Agrobioinżynierii, wcześniej w Katedrze Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu Wydziału Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

   Zainteresowania naukowe dotyczą wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,  procesów dostosowawczych gospodarstw rolniczych do zmian warunków gospodarowania, ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania turystyki wiejskiej oraz gospodarki niskoemisyjnej. Autorka ponad 70 publikacji naukowych i popularno-naukowych, promotor wielu prac magisterskich i inżynierskich.

  Sekretarz Komitetu Organizacyjnego VII Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Współorganizatorka corocznych Międzynarodowych Warsztatów Ekonomistów Rolnych. W kadencji 2012-2016 członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej wyróżniona nagrodami indywidualnymi III stopnia JM Rektora UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2006-2008 oraz za osiągnięcia organizacyjne w roku 2014. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.


   

  Wybrane publikacje:
   
  1.  An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action “Generation of Energy from Renewable Sources”, wspólautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, tom 15, nr 1, 2017, s. 7-16.

  2.  Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej – wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich, współautor Piotr Gradziuk. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 4, s. 71-78.

  3.  Economical end ecological  efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik) współautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, t. XIV, nr 3, 2016, s. 179–185

  4.  Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej, współautor Piotr Gradziuk. Roczniki Naukowe  SERiA, t. XVIII, z. 3, 2016, s. 89-94.

  5. Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich, współautor Piotr Gradziuk. Wieś i Rolnictwo nr 1, 2016, s. 105-126.

  6. Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej. Roczniki Naukowe  SERiA, t. XVII, z. 3, 2015, s. 96-102.

  7. Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008-2014. współautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, t. 13,  nr 3, 2015, s. 153-159.

  8. LEADER Programme as a tool of promoting rural development (case study). Barometr Regionalny, t. 12, nr 1, 2014, s. 65-77.

  9. Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 4, 2014, s. 103-108.

  10. Agricultural farms’ adaptation and adjustment processes to changing economic environment in Poland (case study of one farm), współautor Grzegorz Kłyż. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia nr 10 (3), 2011, s. 39-50.

  11. Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 7, 2011, s. 23-28.

  12. Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo nr 2, 2008, s. 86-103. 

  13. Gospodarstwa rolnicze osiągające sukcesy gospodarcze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr  4, 2006, s. 59-77.     

  14. Dostosowanie gospodarstw rolniczych do wyzwań gospodarki rynkowej. [W]: Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Red. naukowa B. Klepacki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005, s. 102-111.

  15. Możliwości i uwarunkowania osiągnięcia sukcesu w rolnictwie. [W]: Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Red. naukowa B. Klepacki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005, s. 179-195.

 • Goliszek Anna

  Anna Goliszek

  Stanowisko: starszy wykładowca
  Jednostka: Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu,
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Adres: Dobrzańskiego 37; 20-262 Lublin
  Telefon: +48 81 461 00 61 wew. 177
  e-mail: anna.goliszek@up.lublin.pl

  Anna Goliszek – socjolog, wykładowca, trener biznesu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2001 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

  Zainteresowania naukowe skoncentrowane w obszarze socjologii, szczególnie: socjologii interakcji, komunikacji społecznej, kapitału społecznego, kultury organizacyjnej, zachowań rynkowych. 

  Publikacje:
   

  1. Baruk A.I., Białoskurski S., Goliszek A., Iwanicka A., Komor A., Wesołowski G., Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych WUP, Lublin 2017.

  2. Baruk A.I., Goliszek A., Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2017, nr 3 (25).

  3. Baruk A.I., Goliszek A., Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2017, nr 1 (17).

  4. Goliszek A., Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 1, s. 101-109.

  5. Goliszek A., Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, nr 2(12)

  6. Baruk A.I., Iwanicka A., Goliszek A., Gruszecki T., Szymanowska A., Analysis of findings on Polish consumer’s  expectations of some marketing communication stimuli in relation to lamb meat, 11th World Conference on Animal Production WCAP, Proceedings, Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine, China, Beijing 2013, p. 333.

  7. Goliszek, Style konwersacji a płeć, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne” Kielce 2012, t.1, s.322-330.

  8. Goliszek A., Postawy studentów wobec produktów luksusowych, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5, s.153-162.

  9. Goliszek A., Kultura organizacyjna rodzinnych gospodarstw rolnych jako czynnik warunkujący ich konkurencyjność, [w:] praca zbiorowa pod red. A.I. Baruk, Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 11-38.

  10. Goliszek A., Postawy względem ziemi właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych wybranych gmin województwa lubelskiego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 2, s. 67-72.

  11. Goliszek A., Typy racjonalności właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, Warszawa 2009, s. 955-961.

  12. Goliszek A., Kultura organizacyjna gospodarstw rolnych. Podstawy teoretyczne, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, t. X, z. 3, s.155-159.

  13. Miczyńska-Kowalska, Goliszek A., M., Czwarta władza – media na progu XXI, [w:] praca zbiorowa pod red. M. Szponar, Media – między władzą a społeczeństwem, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, s. 39-50.

  14. Goliszek A., Miczyńska-Kowalska M., Stereotyp przedsiębiorcy na podstawie badań studentów Akademii Rolniczej w Lublinie w roku akademickim 2004-2005, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Niezgody, Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie, Lublin 2005, s.344-360.

  15. Goliszek A., Twórcze rozwiązywanie problemów organizacji, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego, Public relations – wyzwania współczesności, Wydawnictwo WSZiI, Rzeszów 2004, s.303-318.

  16. Goliszek A., Uwarunkowania intraprzedsiębiorczości, [w:] praca zbiorowa pod red. R. Rutki, Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2003, nr 18, s. 445-455.

  17. Goliszek A., Rola przedsiębiorczości w kreowaniu wizerunku współczesnych firm, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Tworzydło, Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Wydawnictwo WSZiI, Rzeszów 2003, s.463-472.

  18. Goliszek A., Determinanty intraprzedsiębiorczości, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Niezgody, Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Pracownia Poligraficzna AR, Lublin 2003, s. 56-65.

  19. Goliszek A., Osobowość człowieka przedsiębiorczego, [w:] praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 345-354.

  20. Goliszek A., Koncepcja narodu i państwa w twórczości Bolesława Limanowskiego (1835-1935), praca doktorska, Lublin 2001 (praca niepublikowana)

  21. Goliszek A., Idea narodowa Bolesława Limanowskiego, [w:] praca zbiorowa pod red. L. Zdybla, Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s.171-184.

  22. Goliszek A., Idea narodowa w neoromantyzmie, [w:] praca zbiorowa pod red. K. Wilińskiego, Charakter narodowy i religia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s.43-57.

 • Komor Agnieszka

  Dr Agnieszka Komor

  Stanowisko: adiunkt, Kierownik Pracowni Zarządzania i Analiz Rynkowych
  Jednostka: Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  Telefon:+48 81 461 00 61 w. 270, tel./fax +48 81 461 05 61
  e-mail: agnieszka.komor@up.lublin.pl

  Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek Ekonomia). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych: Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rozwoju Obszarów Wiejskich przy AR w Lublinie (prowadzone we współpracy z uczelniami Unii Europejskiej: Université de Gand – Belgia, Université Catolique de Louvain La Neuve – Belgia, Unïversité de Florence – Włochy oraz École Nationale Supérieure Agronomique de Rennes – Francja) – 2001/2002 r.

  Od 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Lublinie. W okresie 01.07.2014r. – 31.08.2017r. p.o. Kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu. Obecnie Kierownik Pracowni Zarządzania i Analiz Rynkowych w Katedrze Zarządzania i Marketingu.

  Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

  Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z przestrzennymi aspektami biogospodarki, uwarunkowaniami decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw oraz z atrakcyjnością inwestycyjną jednostek przestrzennych. Ponadto badania dotyczą rozwoju koncepcji regionalnych grup strategicznych, jako nowego wzorca metodycznego w analizie lokalizacji przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki.

  Wybrane publikacje: 

  1. A. Komor, The role of the institutional support of the entrepreneur in the region in the development of investment attractiveness (the example of Poland) / Rola wsparcia instytucjonalnego przedsiębiorcy w regionie w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej (na przykładzie Polski), ECREG STUDIES Economic And Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017, vol. 10, no. 1, s. 21-35.

  2. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as a Tool of Enterprises Localization Analysis on Automotive Industry in the European Union, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2017, 28(1), s. 35–46.

  3. A.I. Baruk, S. Białoskurski, A. Goliszek, A. Iwanicka, A. Komor, G. Wesołowski, Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2017. 

  4. A. Komor, Wybrane uwarunkowania strukturalne decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 450, s. 298-310.

  5. A. Komor, Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, tom XVIII, zeszyt 6, s. 88-93. 

  6. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as an Instrument for the Location’s Decisions Supporting on the Example of Food Industry, Olsztyn Economic Journal, 2016, 11(1), s. 5-15.

  7. M. Angowski, K. Domańska, A. Komor, Miejsca zakupu żywności – wybory młodych konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, tom XVIII, zeszyt 6, s. 11-16.

  8. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, M. Typa, Special Economic Zones as Growth and Anti-Growth Poles as Exemplified by Polish Regions, Entrepreneurial Business and Economics Review, 2016, vol. 4, no. 4, s. 189-212.

  9. K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, A. Nowak, Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2015.

  10. A. Komor, K. Budzyńska, K. Domańska, Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, s. 483-495.

  11. J. Cymerman, M.Kola-Bezka, A. Komor, J. Konieczna, J. Stawska, M. Zapotoczna, Nowe wyzwania samorządu lokalnego w dobie kryzysu, Texter Sp. z o.o., Warszawa 2015.

  12. A. Nowak, K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce (Spatial differentiation of agricultural production potential utilization in Poland), ECREG STUDIES Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2015, vol. 8, no. 3, s. 19-30.

  13. A. Komor, Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 2014, nr 106, s. 85-95.

  14. A. Komor, Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, tom XVI, zeszyt 6, s. 248-253.

  15. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Biogospodarka a zarządzanie marketingowe w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka i przestrzeń, 2014, nr 341, s. 23-36.

  16. A. Komor, Zmiany w rozmieszczeniu i specjalizacji regionalnej przemysłu spożywczego w układzie wojewódzkim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 361, s. 99-107.

  17. A. Komor, Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań popytu na produkty mleczarskie w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, tom XV, zeszyt 2, s. 171-175.

  18. A. Komor, A. Iwanicka, Uwarunkowania rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, nr 134, s. 60-68.

  19. A. Komor, A. Iwanicka, Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców finalnych na rynku produktów mleczarskich (na przykładzie województwa lubelskiego), Handel Wewnętrzny, 2012, nr 5, s. 317 – 324.

  20. Współautor raportów Atrakcyjność inwestycyjna regionów przygotowywanych w latach 2013-2016 pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa.