• Regulamin BHP obowiązujący w pracowniach studenckich

  Niedozwolone jest dopuszczenie studentów do zajęć na Pracowniach Fizyki bez uprzedniego zaznajomienia ich z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W związku z powyższym studenci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

  1. Należy zapoznać się z umiejscowieniem głównego wyłącznika energii elektrycznej oraz innych wyłączników umożliwiających natychmiastowe odłączenie stanowisk pracy od źródeł prądu.
  2. Wykonywać ćwiczenia tylko na stanowisku wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Nie wolno używać innego sprzętu niż przydzielony do tego ćwiczenia oraz zabrania się samowolnego przechodzenia do innych stanowisk pomiarowych.
  3. Włączanie urządzeń i zestawionych obwodów elektrycznych do źródeł zasilania, może być dokonane jedynie przez prowadzącego zajęcia ze studentami lub osobę upoważnioną.
  4. Przy pracy z obwodami elektrycznymi zmontowanymi samodzielnie, należy zachować szczególną ostrożność. Modyfikowanie zbudowanego obwodu jest dozwolone jedynie po odłączeniu napięcia zasilającego i jedynie pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia.
  5. Zabronione jest otwieranie obudów oraz manipulowanie wewnątrz aparatury.
  6. Nie wolno dotykać nieizolowanych elementów maszyn, urządzeń, aparatury znajdującej się pod napięciem oraz elementów urządzeń wirujących.
  7. W przypadku porażenia prądem elektrycznym należy odłączyć poszkodowanego od źródła prądu i w razie potrzeby przystąpić do czynności ratunkowych.
  8. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę promieniowania laserowego i mikrofalowego. Należy unikać promieniowania rozproszonego i odbitego lasera.
  9. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z termometrami rtęciowymi oraz innymi elementami zawierającymi rtęć.
  10. Należy zachować środki ostrożności podczas prac z użyciem substancji i preparatów chemicznych.
  11. Wszystkie urazy, skaleczenia, poparzenia lub zatrucia należy bezzwłocznie zgłosić u prowadzącego ćwiczenia.
  12. W przypadku wątpliwości i uwag dotyczących bezpieczeństwa pracy należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia.
  13. Należy ściśle przestrzegać obowiązków wynikających z instrukcji przeciwpożarowej.
  14. O zakończeniu pracy należy powiadomić osobę prowadzącą w celu sprawdzenia stanowiska.
  15. W pomieszczeniach – pracowniach, w których odbywają się zajęcia nie wolno spożywać pokarmów i napojów oraz palić tytoniu.
  16. Wszyscy studenci odbywający ćwiczenia na Pracowni Fizycznej potwierdzają przyjęcie do wiadomości powyższych zaleceń – ustaleń własnoręcznym podpisem.
  17. Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów Zarządzenia nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. wraz z załącznikiem 2 do tego zarządzenia.
  18. Przed rozpoczęciem zajęć studenci czekają przed drzwiami głównymi Katedry Biofizyki. Na zajęcia są zapraszani przez osobę prowadzącą. Proszę nie czekać na rozpoczęcie zajęć przed Pracowniami Fizyki na korytarzu.
  19. Studenci muszą posiadać maseczki zakrywające usta i nos.
  20. Przed wejściem na salę obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
  21. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć wszystkie telefony komórkowe. Zabrania się korzystania z telefonów w trakcie trwania zajęć w pracowni.
  22. Zasady przydzielania ćwiczeń do wykonania oraz uzyskania zaliczenia przedstawia prowadzący zajęcia.
   
  Kierownik Katedry Biofizyki
  Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska
   
  Dodatkowe zalecenia:
  • Wszystkie wydawane przyrządy służące do wykonania ćwiczeń, po ich wykonaniu, oddajemy prowadzącemu zajęcia.
 • Pracownie studenckie - zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych

  W przypadku wszystkich ćwiczeń obowiązuje znajomość wielkości i jednostek fizycznych, ich krotności oraz umiejętność konwersji! 

  Dioda półprzewodnikowa 

  • Teoria pasmowa ciała stałego.
  • Model pasmowy izolatora półprzewodnika i przewodnika.
  • Poziom Fermiego.
  • Półprzewodniki samoistny – schemat pasmowy w T = 0 K i T > 0 K.
  • Półprzewodniki domieszkowe typu „n” i „p” – schematy pasmowe T = 0 K i T > 0 K.
  • Złącze p-n nie spolaryzowane. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku przewodzenia. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku zaporowym.
  • Charakterystyka prądowo-napięciowa diody półprzewodnikowej.
  • Wyznaczenie charakterystyki diody – schematy układów pomiarowych.

  Tabela

  Elektroliza

  • Prąd elektryczny w cieczach i gazach.
  • Natężenie prądu i jego jednostki.
  • Dysocjacja i stopień dysocjacji.
  • Elektroliza.
  • Przewodność elektrolityczna i ruchliwość jonów.
  • I i II prawo elektrolizy Faradaya.
  • Sens fizyczny równoważnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

  Tabela

  Entalpia

  • Wyznaczanie zmiany entalpii podczas rozpuszczania ciał krystalicznych.
  • Podstawowe pojęcia termodynamiki, energia wewnętrzna.
  • I zasada termodynamiki.
  • Praca objętościowa. Jednostka pracy.
  • Energetyczny opis przemian gazowych: izochorycznej i izobarycznej, entalpia.
  • Procesy egzotermiczne i endotermiczne.

  Tabela

  Entropia

  • Wyznaczenie zmiany entropii układu podczas topnienia lodu.
  • Podstawowe pojęcia termodynamiki.
  • I zasada termodynamiki.
  • Zasada zachowania energii.
  • Energetyczny opis przemian gazowych, entalpia.
  • Procesy odwracalne i nieodwracalne.
  • II zasada termodynamiki w ujęciu jakościowym.
  • Entropia ilościowe ujęcie II zasady.

  Tabela
  Wykonane ćwiczenia

  Laser – Siatka dyfrakcyjna

  • Wyznaczenie stałej siatki lub długości fali światła.
  • Fala elektromagnetyczna.
  • Prawa Maxwella.
  • Dyfrakcja i interferencja światła.
  • Doświadczenie Younga.
  • Siatka dyfrakcyjna.
  • Warunki powstawania prążków jasnych oraz ciemnych.

  Tabela
  Wykonanie ćwiczenia

  Lepkość cieczy, Wiskozymetr HÖPPLERA

  • Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego.
  • Ciecze newtonowskie i nienewtonowskie.
  • Przepływ laminarny i przepływ burzliwy.
  • Lepkość cieczy, współczynnik lepkości i jego sens fizyczny.
  • Siłą oporu lepkości wg Newtona.
  • Siła Stokesa; prawo Stokesa.
  • Ruch kulki w cieczy.
  • Prawo Poisseuille’a.

  Tabela Lepkość (sala 6, 15), Tabela Wiskozymetr (sala 14)
  Wykonane ćwiczenia

  Mikroskop

  • Bieg promieni w mikroskopie.
  • Powiększenie mikroskopu.
  • Zdolność rozdzielcza mikroskopu.
  • Ugięcie światła.
  • Siatka dyfrakcyjna.
  • Sposoby zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu.
  • Prawo załamania.
  • Bieg promienia w płytce płasko-równoległej.
  • Wzory soczewkowe i wady odwzorowań soczewek.

  Tabela

  Moment siły

  • Badanie warunków równowagi bryły sztywnej.
  • Bryła sztywna. Moment siły jako wektor.
  • Moment bezwładności, tw. Steinera.
  • Zasady dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego.
  • Warunki równowagi ciała sztywnego.
  • Jednostki siły.

  Tabela
  Wykonanie ćwiczenia

  Polarymetr

  • Wyznaczenie stężenia roztworu cukru.
  • Fala elektromagnetyczna.
  • Drgania wektora świetlnego w świetle nie spolaryzowanym i spolaryzowanym.
  • Polaryzacji światła: przez odbicie – prawo Brewstera.
  • Dwójłomność, dichroizm.
  • Pryzmat Nicola.
  • Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez roztwory optycznie czynne.
  • Budowa i działanie polarymetru.
  • Noniusz (suwmiarka).

  Tabela

  Prawo Ohma

  • Wyznaczenie oporu.
  • Prąd elektryczny natężenie.
  • Prawo Ohma.
  • Opór elektryczny i jego zależność od parametrów geometrycznych i temperatury, nadprzewodnictwo.
  • I i II prawo Kirchhoffa.
  • Budowa amperomierza i woltomierza, zmiany zakresów skali.
  • Metody pomiarów oporu.
  • Jednostki elektryczne.

  Tabela

  Promieniotwórczość

  Wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania.

  • Budowa jądra atomowego, energia wiązania.
  • Promieniowanie jądrowe rodzaje, własności.
  • Pochłanianie promieniowania, prawo osłabienia.
  • Przemiany promieniotwórcze, promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
  • Prawo rozpadu promieniotwórczego.
  • Aktywność źródeł.
  • Oddziaływanie biologiczne promieniowania jonizującego.

  Tabela

  Przepływ krwi

  • Układ termodynamiczny i parametry stanu
  • Zerowa zasada termodynamiki
  • Temperatura i energia cząstek, skale temperatur
  • Energia wewnętrzna oraz praca w termodynamice
  • Ciepło, proces przekazywania i wymiany ciepła
  • Ciepło właściwe, pojemność cieplna
  • Rozszerzalność cieplna
  • I zasada termodynamiki (matematycznie oraz słownie)
  • Bilans cieplny i zasady jego zapisu.

  Tabela

  Refraktometr

  • Zależność współczynnika załamania od stężenia roztworu.
  • Światło jako fala elektromagnetyczna.
  • Prawo odbicia i załamania światła.
  • Współczynnik załamania względny i bezwzględny.
  • Całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny.
  • Refraktometr Abbego.

  Tabela

  Soczewki

  • Wyznaczanie zdolności skupiającej.
  • Prawo odbicia i załamania światła.
  • Współczynnik załamania względny i bezwzględny.
  • Powstawanie obrazów w soczewkach.
  • Równania soczewkowe, zależność ogniskowej od parametrów soczewki, powiększenie.
  • Zdolność skupiająca soczewki i układów soczewek.
  • Dioptria.
  • Metoda Bessela wyznaczania ogniskowej soczewki.

  Tabela

  Spektrofotometria absorpcyjna z zakresu UV-Vis.

  • Podstawowe wielkości opisujące promieniowanie EM i zakres widzialny(Vis), ultrafiolet (UV) i podczerwień (IR).
  • Formy energii wewnętrznej cząsteczek.
  • Powstawanie widm absorpcyjnych, prawdopodobieństwo absorpcji, reguły wyboru.
  • Różnice w widmach elektronowych atomów oraz prostych cząsteczek w stanie gazowym i barwników w roztworach.
  • Absorbancja (A) i transmitancję (T) ? Związek między A a T?
  • Prawo Lamberta – Beera, odstępstwa od tego prawa. Współczynnik ekstyncji – jednostki i typowe wartości.
  • Diagram stanów elektronowych Jabłońskiego ( stany singletowe i trypletowe, przekazywanie energii), przesunięcie Stokesa.
  • Podstawowe jednostki energii w spektroskopii.

  Tabela

  Stalagmometr (Napięcie powierzchniowe cieczy)

  Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego.

  • Kinetyczno-molekularna teoria budowy cieczy.
  • Siły międzycząsteczkowe.
  • Ciśnienie molekularne.
  • Ciśnienie powierzchni zakrzywionej, wzór Laplace’a.
  • Adhezja i kohezja.
  • Powstawanie menisku, włoskowatość.
  • Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego.  

  Tabela
  Wykonanie ćwiczenia

  Termoogniwo – Termopara

  • Wiązania metaliczne.
  • Praca wyjścia elektronów z metalu.
  • Elektronowolt.
  • Poziom Fermiego.
  • Kontaktowa różnica potencjałów na złączu dwóch metali.
  • Zjawisko termoelektryczne.
  • Praktyczne zastosowanie termoelementów.

  Tabela
  Wykonanie ćwiczenia

  Ultradźwięki

  Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych lub modułu Younga.

  • Fale mechaniczne, równanie fali płaskiej, rodzaje fal.
  • Prędkość i natężenie fali.
  • Zależność prędkości od właściwości sprężystych ośrodka.
  • Prawo Hookea, moduł Younga.
  • Fale akustyczne, ultradźwięki.
  • Ciśnienie akustyczne i natężenie dźwięku, głośność.
  • Wytwarzanie ultradźwięków, zastosowania czynne i bierne.

  TabelaWykonane ćwiczenia

  Wahadło fizyczne

  • Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
  • Moment bezwładności, twierdzenie Steinera.
  • Drgania harmoniczne nie tłumione i tłumione.
  • Wahadło fizyczne.
  • Moment siły jako wektor

  Tabela
  Wykonane ćwiczenia

  Wahadło matematyczne

  Wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego.

  • Ruch harmoniczny prosty, wykresy i wzory na wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w tym ruchu.
  • Wahadło matematyczne – definicja, wyprowadzenie wzoru na okres drgań.
  • Prawo powszechnego ciążenia.
  • Częstotliwość, amplituda i okres drgań wahadła.

  Tabela
  Wykonanie ćwiczenia

  Wahadło sprężynowe

  • Ruch harmoniczny nietłumiony i tłumiony (opis, wykresy, wzory);
  • Wychylenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym (opis, wykresy, wzory);
  • Częstotliwość, okres i amplituda drgań;
  • Pojęcie ciężaru i masy;
  • Ruch drgający ciała zawieszonego na sprężynie;
  • Prawo Hooke’a
  • Pojecie izochronizmu drgań

  Tabela

Modelowanie matematyczne i komputerowa symulacja ruchu struktur mechanicznych i biomechanicznych.

 • Analiza struktur biomechanicznych, głównie układu lokomocyjnego człowieka
 • Analiza układów biomechaniczno-mechanicznych w układzie człowiek-maszyna.

Badanie właściwości mechanicznych cienkowarstwowych materiałów biologicznych. Materiały biodegradowalne.

 • Badanie zmienności cech fizycznych materiałów otrzymywanych z modyfikowanej skrobi termoplastycznej TPS.
 • Badania spektroskopowe, mikrokalorymetryczne, dyfraktometryczne win i miodów gatunkowych, estrów metylowych pochodzenia roślinnego oraz innych naturalnych produktów żywnościowych wraz z dodatkami.

Badanie zmian strukturalnych, fizykochemicznych oraz chemicznych materiałów biologicznych pod wpływem czynników żywieniowych i środowiskowych oraz modelowych błon biologicznych poddanych działaniu nanocząstek metali.

 • Oddziaływania molekularne pomiędzy błonami lipidowymi a cząsteczkami aktywnymi biologicznie w produktach rolniczych.
 • Rośliny i zwierzęta jako bioindykatory wpływu czynników fizycznych i chemicznych na jakośćśrodowiska.
 • Badanie wpływu stymulacji nasion roślin uprawnych, polami magnetycznymi i elektrycznymi oraz wodą uzdatnianą magnetycznie, na kiełkowanie, wzrost siewek, skład chemiczny oraz ich parametry fotosyntetyczne.

Badania biomechaniki i struktury tkanek oraz właściwości funkcjonalnych substancji bioaktywnych w układach naturalnych i modelowych (in vivo i in vitro).

 • Badanie wpływu wybranych składników diety oraz substancji bioaktywnych (w tym suplementów) oraz substancji toksycznych na właściwości strukturalne i wytrzymałościowe np. tkanki kostnej, morfologię jelit, strukturę szkliwa zębów.
 • Badania mają na celu opracowanie nowych zaleceńżywieniowych dla zwierząt oraz planów dietetycznych dla ludzi (profilaktyka chorób metabolicznych, w tym osteopenii i osteoporozy).

Organizacja molekularna związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych w świetle badań spektroskopowych i strukturalnych.

 • Badania efektów fluorescencyjnych (podwójnej fluorescencji) wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli oraz hybryd tiadiazolowo-kumarynowych w środowisku wodnym, wybranych rozpuszczalnikach organicznych, kryształach oraz modelowych układach o znaczeniu biologicznym.
 • Badania oddziaływań molekularnych wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli w modelowych układach biologicznych (układy liposomalne oraz wielowarstwy lipidowe).
 • Badania spektroskopowe z grupy 7-aminokumaryn, 1,3,4-tiadiazoli z wybranymi jonami metali bloku d.

W 1948 roku, w ramach Wydziału Rolnego UMCS, powstał Zakład Fizyki, którego kierownikiem został prof. Wacław Staszewski (twórca pierwszych Pokazów z Fizyki na UMCS, 1948-1953), a następnie prof. Włodzimierz Żuk (1953-1955), dr Edward Dowgird (1955-1960, 1962-1969), doc. Witold Urbański (1960-1962), doc. Andrzej Zdanowicz (1969-1977), dr Czesław Sawicki (1977-1979) oraz prof. dr hab. Roman Koper (1979-2007).

Po utworzeniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, zakład rozpoczął funkcjonowanie w ramach tej uczelni. W roku 1970, z chwilą powstania Wydziału Techniki Rolniczej (obecnie Wydziału Inżynierii Produkcji), Zakład Fizyki został włączony do tego Wydziału jako Zakład Mechaniki i Fizyki Technicznej, a jednym z jego kuratorów był prof. dr hab. Janusz Haman, który ukierunkował tematykę prac badawczych pod kątem potrzeb rolnictwa.

Katedra Fizyki w czasie swojego istnienia przeżywała ogromne trudności lokalowe i aparaturowe, dlatego w czasie początkowej fazy działalności pełniła głównie funkcję kształcącą, a wsparcie procesu dydaktycznego otrzymywała z UMCS. Przeniesienie Katedry do nowych pomieszczeń przy ul. Akademickiej 13 znacznie poprawiło sytuację . Można było zorganizować pracownie dydaktyczne dla studentów wszystkich wydziałów Akademii Rolniczej oraz pracownie badawcze.

W 1992 roku nastąpiło przekształcenie Zakładu w Katedrę Fizyki, której kierownikiem został prof. dr hab. Roman Koper, a w roku 2004 funkcję tę powierzono prof. dr hab. Stanisławowi Pietruszewskiemu. Od 2015 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Bożena Gładyszewska. 

Od początku swojej działalności, tematyka prac badawczych Katedry koncentrowała się wokół zagadnień agrofizycznych. Zakres prowadzonych prac obejmował zagadnienia dotyczące mechaniki gruntów, właściwości mechanicznych i termicznych materiałów roślinnych oraz wykorzystania technik elastooptyki, holografii, ultradźwięków i spektrometrii masowej w agrotechnice. W 2000 roku rozpoczęto badania z zakresu biofizyki.

W 2018 roku, w związku z trwającą w ostatnich latach zmianą głównej tematyki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Fizyki, nastąpiła zmiana nazwy na Katerę Biofizyki, która dobrze odzwierciedla aktualny profil prowadzonych w Katedrze prac badawczych oraz prowadzonej dydaktyki. Od 1 września 2019 roku Katedra Biofizyki funkcjonuje w ramach nowopowstałego Wydziału Biologii Środowiskowej. Aktualnie prowadzone badania należą do obszaru biofizyki, nauki o zwierzętach oraz biologii środowiskowej. Prace te koncentrują się na badaniach spektroskopowych i strukturalnych związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych, badaniach zmian w strukturze materiałów pochodzenia biologicznego, zachodzących pod wpływem czynników żywieniowych i środowiskowych oraz tworzeniu modeli matematyczno-statystycznych tych zjawisk. Intensywnie rozwija się także profil badawczy  dotyczący oddziaływań molekularnych pomiędzy błonami lipidowymi a cząsteczkami aktywnymi biologicznie oraz badania biomechaniki i struktury tkanek, a także właściwości funkcjonalnych substancji bioaktywnych w układach naturalnych i modelowych (in vivo i in vitro). W Katedrze Biofizyki prowadzone są również badania właściwości mechanicznych cienkowarstwowych materiałów biologicznych, w tym materiałów biodegradowalnych.

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 10 nauczycieli akademickich, a kadrę inżynieryjno-techniczną stanowi grupa 4 osób. W latach 2018-2019 nastąpił dynamiczny rozwój kadry naukowej. Trzech pracowników Katedry otrzymało stopień naukowy doktora habilitowanego i przeprowadzono dwa przewody doktorskie.

W pierwszym rzędzie stoją (od lewej): dr hab. Marta Arczewska, mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz, dr Izabela Świetlicka, prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, prof. dr hab. Agnieszka Sujak.

W drugim rzędzie stoją (od lewej): dr inż. Agata Dziwulska-Hunek, dr Alicja Matwijczuk, dr hab. inż. Andrzej Stępniewski, dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni, dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni, mgr inż. Piotr Ścibak.

Wykaz publikacji za rok 2019
 
 1. Fluorescence quenching-based mechanism for determination of hypochlorite by coumarin-derived sensors. [Aut.] Karolina Starzak, Arkadiusz Matwijczuk, Bernadette Creaven, Alicja Matwijczuk, Sławomir Wybraniec, [Aut. Koresp.] Dariusz Karcz. Int. J. Mol. Sci. 2019 Vol. 20 Issue 2 Article Number 281, Il. Bibliogr. sum. DOI: 10.3390/ijms20020281
 2. The relationship between physiological and mechanical properties of acer platanoides l. And tilia cordata mill. Leaves and their seasonal senescence. [Aut. Koresp.] Anna Ciupak, [Aut.] Agata Dziwulska-Hunek, Bożena Gładyszewska, Anita Kwaśniewska. Sci. Rep. (Nat. Publ. Group) 2019 Vol.9 Article Number: 4287 S.1-10, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1038/S41598-019-40645-Z
 3. Development and characterization of physical properties of honey-rich powder. [Aut. Koresp.] Katarzyna Samborska, [Aut.] Artur Wiktor, Aleksandra Jedlińska, Arkadiusz Matwijczuk, Wojciech Jamróz, Krystyna Skwarczyńska-Maj, Dariusz Kiełczewski, Marcin Tułodziecki, Łukasz Błażowski, Dorota Witrowa-Rajchert. Food Bioprod. Process. 2019 Vol.115 S. 78-86. DOI: 10.1016/J.Fbp.2019.03.004
 4. The effect of low-temperature spray drying with dehumidified air on phenolic compounds, antioxidant activity, and aroma compounds of rapeseed honey powders. [Aut. Koresp.] Katarzyna Samborska, [Aut.] Aleksandra Jedlińska, Artur Wiktor, Dorota Derewiaka, Rafał Wołosiak, Arkadiusz Matwijczuk, Wojciech Jamróz, Krystyna Skwarczyńska-Maj, Dariusz Kiełczewski, Łukasz Błażowski, Marcin Tułodziecki, Dorota Witrowa-Rajchert. Food Bioproc. Tech. (Print) 2019 Vol. 12 Issue 6 S. 919–932, Il. Bibliogr. sum.
 5. Spectroscopic and theoretical studies of dual fluorescence in 2-hydroxy-n-(2-phenylethyl)benzamide induced by esipt process – solvent effects. [Aut. Koresp.] Agnieszka Niemczynowicz, [Aut.] Grzegorz Czernel, [Aut. Koresp.] Arkadiusz Matwijczuk, [Aut.] Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Dariusz Karcz, Alicja Matwijczuk, Andrzej Górecki, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak. J. Lumin. 2019 Vol. 208 S. 125-134, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1016/J.Jlumin.2018.12.024
 6. Physical assessment, spectroscopic and chemometric analysis of starch-based foils with selected functional additives. [Aut.] Tomasz Oniszczuk, [Aut. Koresp.] Maciej Combrzyński, Arkadiusz Matwijczuk, [Aut.] Anna Oniszczuk, Bożena Gładyszewska, Janusz Podleśny, Grzegorz Czernel, Dariusz Karcz, Agnieszka Niemczynowicz, Agnieszka Wójtowicz. Plos One 2019 Vol. 14 Iss. 2 Art. No. E0212070 Art. No. E0212070, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1371/Journal.Pone.0212070
 7. The effect of cadmium exposition on the structure and mechanical properties of rat incisors. [Aut. Koresp.] Izabela Świetlicka, [Aut.] Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Jose Luis Valverde Piedra, Michał Świetlicki, Adam Prószyński, Krystian Cieślak, Dariusz Wiącek, Sylwia Szymańczyk, Daniel Kamiński. Plos One 2019 Vol. 14 Iss. 4 Art. No. E0215370, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1371/Journal.Pone.0215370
 8. Maternal β-hydroxy-β-methylbutyrate (hmb) supplementation during pregnancy affects early folliculogenesis in the ovary of newborn piglets. [Aut. Koresp.] Monika Hułas-Stasiak, [Aut.] Joanna Jakubowicz-Gil, Piotr Dobrowolski, Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński. Theriogenology 2019 Vol. 128 S. 91-100, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1016/J.Theriogenology.2019.02.003
 9. Investigation of viscoelastic behaviour of rice-field bean gluten-free dough using the biophysical characterization of proteins and starch: a ft-ir study. [Aut.] Awatif Fetouhi, Leila Benatallah, Agnieszka Nawrocka, Monika Szymańska-Chargot, Abdallah Bouasla, Marta Tomczyńska-Mleko, Mohammed Nasereddine Zidoune, [Aut. Koresp.] Agnieszka Sujak. J. Food Sci. Technol. 2019 Vol. 56 Issue 3 S. 1316-1327, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1007/S13197-019-03602-2
 10. The efficiency of xylanase in broiler chickens fed with increasing dietary levels of rye. [Aut. Koresp.] Anna Arczewska-Włosek, [Aut.] Sylwester Świątkiewicz, Dorota Bednarska-Łojewska, Sylwia Orczewska-Dudek, Witold Szczurek, Danuta Boros, Anna Fras, Ewa Tomaszewska, Piotr Dobrowolski, Siemowit Muszyński, Małgorzata Kwiecień, Tomasz Schwarz. Animals 2019 Vol. 9 Issue 2 S. 1-11, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.3390/Ani9020046
 11. Maternal hmb treatment affects bone and hyaline cartilage development in their weaned piglets via the leptin/osteoprotegerin system. [Aut. Koresp.] Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, [Aut.] Piotr Dobrowolski, Dariusz Wiącek, Agnieszka Tomczyk-Warunek, Izabela Świetlicka, Stefan G. Pierzynowski. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (1986) 2019 Vol. 103 Iss. 2 S. 626-643, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1111/Jpn.13060
 12. Bone homeostasis in experimental fumonisins intoxication of rats. [Aut. Koresp.] Halyna Rudyk, Ewa Tomaszewska, [Aut.] Ihor Kotsyumbasπ, Siemowit Muszyński, Agnieszka Tomczyk-Warunek, Sylwia Szymańczyk, Piotr Dobrowolski, Dariusz Wiącek, Daniel Kamiński, Oksana Brezvyn. Ann. Anim. Sci. 2019 Vol. 19 Iss. 2 s. 403-419, il. bibliogr. sum. DOI: 10.2478/aoas-2019-0003
 13. Impact of storage temperature and time on moldavian dragonhead oil – spectroscopic and chemometric analysis. [Aut. Koresp.] Tomasz Oniszczuk, Arkadiusz Matwijczuk, [Aut.] Alicja Matwijczuk, Sławomir Kocira, Agnieszka Niemczynowicz, Maciej Combrzyński, Agnieszka Wójtowicz, Maciej Kuboń, Andrzej Kusz, Anna Oniszczuk. Open Chemistry 2019 Vol. 17 Issue 1 S. 609-620, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1515/Chem-2019-0080
 14. Dried fermented post-extraction rapeseed meal given to sows as an alternative protein source for soybean meal during pregnancy improves bone development of their offspring. [Aut. Koresp.] E. Tomaszewska, S. Muszyński, [Aut.] P. Dobrowolski, D. Kamiński, A. Czech, E. R. Grela, Dariusz Wiącek, A. Tomczyk-Warunek. Livest. Sci. (Print) 2019 Vol. 224 S. 60-68, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1016/J.Livsci.2019.04.009
 15. Mechanical properties of polygonatum multiflorum leaves after treatment with growth stimulants. [Aut. Koresp.] Anna Ciupak, [Aut.] Bożena Gładyszewska, Władysław Michałek, Katarzyna Rubinowska. Can. J. Plant Sci. 2019 Vol. 99 Iss. 3 S. 303-311, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1139/Cjps-2018-0120
 16. The dietary inclusion of chickpea seeds (cicer arietinum l.) Influences the thermal properties of muscle proteins, but not the texture of drumstick muscle in broiler chickens. [Aut. Koresp.] S. Muszyński, [Aut.] E. Tomaszewska, M. Kwiecień, P. Dobrowolski, I. Świetlicka, W. Tanaś, B. Sołowiej, M. Ejtel, E. Szcześniak, A. Tomczyk-Warunek. Brazilian Journal Of Poultry Science 2019 Vol. 21 No 2 S. 1-6, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1590/1806-9061-2018-0806
 17. Emotional state in relation to physical activity among older people. [Aut.] Agnieszka Błaszczak, Ewa Dołowy, Siemowit Muszyński. Cent. Eur. J. Sport Sci. Med. 2019 Vol. 25 Nr 1 S. 63-72, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.18276/Cej.2019.1-07
 18. The physical-mechanical properties of fuel briquettes made from rdf and wheat straw blends. [Aut.] Karolina Slomka-Polonis, Bogusława Łapczyńska-Kordon, Jarosław Frączek, Jakub Styks, Jakub Fitas, Bożena Gładyszewska, Dariusz Chocyk, Grzegorz Gładyszewski. W: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation Icores 2018 / Editors Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk S. 351-361, Il. Bibliogr. Switzerland 2019, Springer, Cham, 978-3-030-13887-5. Doi: 10.1007/978-3-030-13888-2_35 
 19. Anti-hypochlorite and catalytic activity of commercially available moringa oleifera diet supplement. [Aut. Koresp.] Karolina Starzak, [Aut.] Bernadette Creaven, Arkadiusz Matwijczuk, Alicja Matwijczuk, Dariusz Karcz. Molecules (Basel,Online) 2019 Vol. 24 Issue 18 Article No. 3330, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.3390/Molecules24183330
 20. The influence of copper and silver nanocolloids on the quality of pressed spring rapeseed oil. [Aut. Koresp.] Magdalena Kachel, Arkadiusz Matwijczuk, Agnieszka Sujak, [Aut.] Grzegorz Czernel, Agnieszka Niemczynowicz, Aldona Nowicka. Agronomy-Basel 2019 Vol. 9 Iss. 10 Article number 643, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3390/agronomy9100643
 21. Analysis of mechanical properties of bones and tendons shows that modern hybrid rye can be introduced to corn-wheat based diet in broiler chickens as an alternative energy source irrespective of xylanase supplementation. [Aut. Koresp.] S. Muszyński, [Aut.] S. Świątkiewicz, A. Arczewska-Włosek, P. Dobrowolski, J. L. Valverde Piedra, M. B. Arciszewski, S. Szymańczyk, A. Zacharko-Siembida, S. Kowalik, M. Hułas-Stasiak, A. Tomczyk-Warunek, T. Schwarz, E. Tomaszewska. Poult. Sci. (Print) 2019 Vol. 98 Issue 11 s. 5613-5621, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3382/ps/pez323
 22. Structural changes in the small intestine of female turkeys receiving a probiotic preparation are dose and region dependent. [Aut. Koresp.] P. Dobrowolski, E. Tomaszewska, [Aut.] R. Klebaniuk, A. Tomczyk-Warunek, S. Szymańczyk, J. Donaldson, I. Świetlicka, M. Mielnik-Błaszczak, D. Kuc, S. Muszyński. Animal (Cam. Print) 2019 Vol. 13 Issue 12 s. 2773-2781, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1017/S1751731119001149
 23. Mallards Anas platyrhynchos shot in Eastern Poland: ecological risk evaluated by analysis of trace elements in liver. [Aut. Koresp.] Agnieszka Sujak, [Aut.] Dariusz Wiącek, Dariusz Jakubas, Andrzej Komosa, Ignacy Kitowski. Hum. Ecol. Risk Assess. 2019 Vol. 25 No. 8 s. 2116-2132, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/10807039.2018.1489716
 24. Effect of annealing temperature on structural properties of the co-precipitated delafossite AgFeO2. [Aut. Koresp.] Karolina Siedliska, [Aut.] Przewoźnik Janusz, Marta Arczewska, Kosmulski Marek, Elżbieta Jartych. Materials Research Express 2019 Vol. 6 Iss. 8 Article no. 086113, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1088/2053-1591/ab26f9
 25. Antimicrobial efficacy of mixtures of silver nanoparticles and polyhydric alcohols against health-promoting bacteria. [Aut. Koresp.] Grzegorz Czernel, [Aut.] Adam Waśko, Klaudia Gustaw, Daniel Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Aldona Nowicka, Alicja Matwijczuk, Tomasz Oniszczuk, Marta Arczewska, Dariusz Karcz. Int. Agrophys. 2019 Vol. 33 Iss. 4 s. 473-480, il. bibliogr. sum. DOI: 10.31545/intagr/113391
 26. Wpływ stosowania jodoforowo-krzemianowego preparatu dezynfekcyjno-absorbującego na wyniki testów czynnościowych wątroby, strukturę jelita cienkiego oraz parametry kości szczura(Effect of an iodophor-silicate disinfecting and cleaning agent on liver function tests, the structure of the small intestine, and bone parameters in a rat model study). [Aut. Koresp.] Siemowit Muszyński, [Aut.] Piotr Dobrowolski, Yulia Ivashkiv, Halyna Rudyk, Oksana Brezvyn, Ihor Kotsyumbasπ, Waldemar Paszkiewicz. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 11 s. 699-704, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6346
 27. 3-hydroksy-3-metylomaślan (HMB) podawany ciężarnym maciorom wpływa na rozwój jelita cienkiego ich potomstwa. [Aut. Koresp.] Ewa Tomaszewska, [Aut.] Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Emil Szcześniak, Marta Ejtel, Agnieszka Tomczyk-Warunek. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 s. 33-37, il. bibliogr. streszcz. sum.
 28. Akryloamid jako potencjalne zagrożenie w chowie zwierząt. [Aut. Koresp.] Siemowit Muszyński, [Aut.] Natalia Kowal, Piotr Dobrowolski. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 S. 47-50, Bibliogr. Streszcz. Sum.
 29. Dodatek bentonitu do karmy skażonej don redukuje negatywne działanie mykotoksyny na rozwój kości u norki amerykańskiej (Neovison vison). [Aut. Koresp.] Ewa Tomaszewska, [Aut.] Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Iwona Taszkun, Andrzej Żmuda. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 S. 16-20, Il. Bibliogr. Streszcz. Sum.
 30. Wpływ surowych nasion ciecierzycy w mieszankach dla kurcząt brojlerów na właściwości termiczne kolagenu tkanki skórnej. [Aut. Koresp.] Siemowit Muszyński, [Aut.] Ewa Tomaszewska, Małgorzata Kwiecień, Piotr Dobrowolski. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 s. 43-46, il. bibliogr. streszcz. sum.
 31. The impact of mulching materials on the soil moisture dynamics in central european vineyards. [Aut. Koresp.] Patrik Burg, [AUT.] Alice Čížková, Vladimir Masan, Jana Burgová, Bożena Gładyszewska. W: TAE 2019 : Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, 17th – 20th September 2019, Prague, Czech Republic / edit. David Herák s. 87-92, il. bibliogr. sum. Prague 2019, Powerprint s.r.o, 978-80-213-2953-9.