Zajęcia dydaktyczne (w systemie dziennym i zaocznym) są przeprowadzane na kierunku Rolnictwo, Leśnictwo, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo oraz Turystyka i Rekreacja. Prowadzone przedmioty to m.in.: agrometeorologia, meteorologia i klimatologia, ochrona powietrza, klimatyczne zagrożenia środowiska.

Główne kierunki badań naukowych:

 • Ocena przydatności danych gridowych oraz satelitarnych do wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego;
 • Konstrukcja kalendarza typów cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Lubelszczyzny;
 • Wpływ elementów meteorologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie wybranych roślin uprawnych;
 • Analiza warunków pogodowych uciążliwych dla człowieka w nawiązaniu do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji na obszarze Lubelszczyzny.

Zakład kontynuuje tradycje Katedry Agrometeorologii, której historia sięga lat 50. XX w. Została ona powołana na Wydziale Rolnym UMCS, a funkcję organizatora i kierownika tej placówki powierzono prof. Włodzimierzowi Zinkiewiczowi. Kolejnymi kierownikami Katedry byli: prof. Henryk Mitosek w latach 1962-1975 oraz prof. dr hab. Józef Kołodziej w okresie 1975-2007. Po reorganizacji obecnie kierownikiem Zakładu Agrometeorologii jest prof. dr hab. Marek Ćwintal.

 1. Bartoszek K., 2014: Usefulness of MODIS data for assessment of the growth and development of winter oilseed rape. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101, No. 4, p. 445-452 DOI: 10.13080/z-a.2014.101.057
 2. Bartoszek K., 2014: Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a przezimowaniem rzepaku na Lubelszczyźnie. Annales UMCS, sec. E, t. 69 (4), s. 39-48
 3. Bartoszek K., 2014: Występowanie susz atmosferycznych w okolicy Lublina i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Annales UMCS, sec. E, t. 69 (4), s. 49-61
 4. Bartoszek K., Węgrzyn A., Sienkiewicz E., 2014: Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 23, 4 (66), s. 410-420
 5. Bartoszek K., 2014: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 23, 2 (64), s. 150-160
 6. Bartoszek K., 2014: Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 23, 1 (63), s. 43-53
 7. Ćwintal M., Wilczek M., 2014: Wpływ warunków pogodowych i czynników agrotechnicznych na wartość siewną nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.). Annales UMCS, sec. E, t. 69 (4), s. 62-75
 8.  Bartoszek K., 2013: Przezimowanie rzepaku w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Lubelszczyzny. Acta Agrophysica, t. 20 (3), s. 341-352
 9.  Bartoszek K., 2013: Wpływ warunków meteorologicznych na początek wybranych faz rozwojowych rzepaku ozimego wiosną i latem. Acta Agrophysica, t. 20 (2), s. 227-240
 10.  Bartoszek K., Węgrzyn A., 2013: Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966-2010. Prace Geograficzne, vol. 133, s. 21-34
 11.  Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B. M., Siłuch M., 2012: Ocena przydatności danych gridowych w wyznaczaniu dat początku i końca okresu wegetacyjnego. Przegląd Geofizyczny, t. 57, z. 1, s. 109-121
 12.  Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B. M., Siłuch M., 2012: Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd Geofizyczny, t. 57, z. 1, s. 123-134
 13.  Siłuch M., Bartoszek K., 2012: Możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania początku i końca okresu wegetacyjnego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2 (38), s. 245-25
 14.  Bartoszek K., Węgrzyn A., 2011: Uwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce Wschodniej. Annales UMCS, sec. B, t. 66, z. 1, s. 93-102
 15.  Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010: Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland area in the period 1988-2007 [w:] Agrometeorology Research, pod red. J. Leśnego. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185 (6), s. 24-33
 16.  Bartoszek K., Cichoń M., 2008: Termiczne pory roku w rejonie Czesławic k. Nałęczowa (1963-2005). Annales UMCS, sec. E, t. 63, 1, s. 1-9
 17.  Dobek M., Siłuch M., Wereski S., Bartoszek K., Skiba K., 2008: Czas trwania i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex [w:] Klimat i bioklimat miast, pod red. K. Kłysika, J. Wibig i K. Fortuniaka. Wyd. UŁ, Łódź, s. 415-422
 18.  Węgrzyn A., 2008: Typowe i anomalne długości okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie. Acta Agrophysica vol. 12 (2), s. 561-573
 19.  Bartoszek K., Banasiewicz I., 2007: Agrometeorologiczna charakterystyka okresu wegetacyjnego 2005 w rejonie Lublina na tle wielolecia 1951-2000. Acta Agrophysica, t. 9 (2), s. 275-283
 20.  Nowosad M., Bartoszek K., 2007: Wieloletnia zmienność grubości pokrywy śnieżnej w okolicy Lublina [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, pod red. K. Piotrowicz i R. Twardosza. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 411-421
 21.   Bartoszek K., 2007: Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie (1955/1956-2004/2005). Annales UMCS, sec. E, t. 62, 1, s. 39-47
 22.  Węgrzyn A., 2007: Ocena okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie w latach 1951-1990. Część I i II – Klasyfikacja dat początku i dat końca. Annales UMCS, sec. E, t. 62, 1, s. 23-38
 23.   Węgrzyn A., 2007: Klasyfikacja okresów wegetacyjnych pod względem termicznym na Lubelszczyźnie w latach 1951-1990. Acta Agrophysica, t. 9 (2), s. 505-517