Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

 • sterowanie i napędy hydrostatyczne i pneumatyczne,
 • maszynoznawstwo rolnicze,
 • ekologiczne aspekty technizacji rolnictwa,
 • podstawy rolnictwa precyzyjnego,
 • właściwości gleby i surowców roślinnych,
 • właściwości surowców roślinnych,
 • maszyny rolnicze; źródła wsparcia obszarów wiejskich (PD),
 • technologie zbioru zbóż (PD),
 • produkcja pierwotna a bezpieczeństwo żywności (fakultet).
   

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 • budowa planu marketingowego (PD),
 • ekologiczne problemy techniki rolniczej,
 • organizacja produkcji okopowych (PD),
 • właściwości surowców roślinnych (SD),
 • sterowanie i napędy hydrostatyczne.

 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

 1. Technika i technologia pozyskiwania kukurydzy na cele paszowe, nasienne i spożywcze.
 2. Zagospodarowanie resztek pożniwnych i odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno-spożywczym.
 3. Sterowanie i napędy hydrauliczne w maszynach i urządzeniach rolniczych.
 4. Doskonalenie technologii w produkcji roślinnej.
 5. E-learning.
 6. Technologie i techniki produkcji buraków cukrowych.
 7. Właściwości technologiczne surowców rolniczych.
 8. Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych na cele energetyczne.
 9. Energia odnawialna.
 10. Procesy przemieszczania  
 11. transport.
 12. Sterowanie i napędy hydrostatyczne w maszynach roboczych.

prof. dr hab. Kazimierz Dreszer

 • energia odnawialna,
 • sterowanie i napędy hydrostatyczne w maszynach roboczych (tworzenie bazy danych, programy komputerowego wspomagania napraw tych układów),  
 • kombajny zbożowe i technologie zbioru zbóż,  
 • procesy przemieszczania 
 • transport (przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe, transport pneumatyczny).
   

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

 • technologie zbioru i wykorzystania biomasy roślinnej na cele energetyczne,
 • organizacja i technologia produkcji roślin energetycznych,
 • bazy danych maszyn i narzędzi rolniczych do produkcji roślinnej,
 • ekologiczne problemy stosowania techniki rolniczej.
   

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

 • badania ultradźwiękowe soków spożywczych,
 • nauczanie metodą e-learningową
 • modyfikacje materiałów elektronicznych,
 • perspektywy uprawy buraka cukrowego na tle organizacji rynku rolnego.
   

dr hab. Wojciech Tanaś, prof. nadzw. UP

 • środki mechanizacji,
 • energooszczędne techniki i technologie w produkcji roślinnej (w szczególności roślin okopowych).
   

dr inż. Mariusz Szymanek

 • techniki i technologie w integrowanej i ekologicznej produkcji rolniczej,
 • zastosowanie technik komputerowych w zarządzaniu pracą maszyn rolniczych,
 • bazy danych jako podstawowe źródło informacji,
 • techniki i technologie zbioru i pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele nasienne, przemysłowe i spożywcze,
 • napędy i sterowanie hydrostatyczne w maszynach rolniczych,
 • energetyczne aspekty napędu hydrostatycznego,
 • właściwości agrofizyczne produktów roślinnych,
 • pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych na cele energetyczne.

 

Inne osiągnięcia naukowe pracowników Katedry:
W ramach prac dla przemysłu cukrowniczego opracowano Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych, który jest uchwałą nr 11 Komisji Branżowej ds. Cukru został przyjęty jako obowiązujący wszystkich producentów cukru i plantatorów buraków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [Bzowska-Bakalarz M., Bieganowski A. (red.), 2008. Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych. Wyd. IA PAN w Lublinie. Nakład 34 600 egz.].

W ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ENERGOKRAK sp. z o.o. w Krakowie dokonano opracowania pt. „Ocena głównych parametrów użytkowych resztek pożniwnych kukurydzy w aspekcie zagospodarowania ich jako biomasy w energetyce zawodowej”. Planowana jest kontynuacja współpracy w tym zakresie.

Katedra powstała 1 października 1997 r. w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Techniki Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji). Wywodzi się z Katedry Mechanizacji Rolnictwa powstałej w 1960 r. W Katedrze zatrudnionych jest 8 osób, w tym czworo to samodzielni pracownicy naukowi – prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, prof. dr hab. Kazimierz A. Dreszer, prof. dr hab. Ignacy Niedziółka, dr hab. Wojciech Tanaś prof. nadzw. UP, adiunkt – dr inż. Mariusz Szymanek i 3 specjalistów – dr inż. Wojciech Żak, Grażyna Klepka, Kazimiera Potęga.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wydziałach Inżynierii Produkcji i Agrobioinżynierii z następujących przedmiotów: sterowanie i napędy hydrostatyczne i pneumatyczne; maszynoznawstwo rolnicze; ekologiczne aspekty technizacji rolnictwa; podstawy rolnictwa precyzyjnego; właściwości gleby i surowców roślinnych; właściwości surowców roślinnych; maszyny rolnicze; źródła wsparcia obszarów wiejskich (PD); technologie zbioru zbóż (PD);

Obciążenie dydaktyczne Katedry wynosi ogółem 1900 godzin.

Do najważniejszych prac naukowo-dydaktycznych realizowanych w Katedrze można zaliczyć badania dotyczące: kombajnów zbożowych, zmierzające do ich optymalizacji konstrukcji i jakości; technologii zbioru kukurydzy, szczególnie cukrowej; technologii zbioru buraków cukrowych i ziemniaków; właściwości mechanicznych płodów rolnych.
vSzereg wyników badań zostało zastosowanych w praktyce, np. uniwersalizacja i modernizacja układów przemieszczania i wydzielania ziarna w kombajnach; technologie zbioru materiałów łodygowych; modernizacja metod zbioru i transportu buraków cukrowych oraz technologie pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej.
vKatedra prowadzi ścisłą współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi o międzynarodowym prestiżu, takimi jak: Instytut Mechanizacji Rolnictwa Narodowej Akademii Białorusi w Mińsku, Białoruski Uniwersytet Agrotechniczny w Mińsku, PIMR w Poznaniu, IBMER w Warszawie, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie oraz współpracuje z przemysłem maszyn rolniczych (Spółka IC – New Holland – Bizon w Płocku; RAJDIMPEX – Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Suchej Beskidzkiej; cukrownie i szereg innych).

Pracownicy Katedry legitymują się znacznymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi w czasopismach zagranicznych i krajowych. Ilościowo dorobek ten szacowany jest na ok. 600 oryginalnych prac twórczych, 18 podręczników i skryptów, 500 innych publikacji naukowych, 400 prac nieopublikowanych, 400 referatów i posterów, prezentowanych na licznych konferencjach i kongresach naukowych, 10 patentów. Ponadto w Katedrze przeprowadzono 10 przewodów habilitacyjnych i 16 doktorskich.

Wojciech Tanaś

Katedra prowadzi badania dotyczące: 

 • Technicznych i technologicznych uwarunkowań buraków cukrowych w regionie. Uzyskane wyniki są podstawą do oceny potencjału produkcyjnego zaplecza surowcowego dla przemysłu cukrowniczego i potencjalnie dla energetycznego, a także mogą być pomocą w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z utrzymaniem się rynku i rozwojem gospodarstwa rolnego. Informacje te będą istotne nie tylko dla plantatorów, ale także dla odbiorców surowca (gorzelnie, cukrownie, wytwórnie bioetanolu).
 • W ramach prac dla przemysłu cukrowniczego opracowano Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych, który jest uchwałą nr 11 Komisji Branżowej ds. Cukru. Kodeks został przyjęty jako obowiązujący wszystkich producentów cukru i plantatorów buraków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. „Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych” (M. Bzowska-Bakalarz, A. Bieganowski) Wyd. IA PAN w Lublinie. Nakład 34 600.
 • Intensyfikacji procesu separacji w maszynach do zbioru ziemniaków (wykorzystanie górki palcowej do separacji brył gleby, konstrukcje rolkowego separatora czyszczącego do ziemniaków. Współpraca: AKPIL Pilzno, PIMR Poznań, Instytut Mech. Rolnictwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi;
 • Doskonalenia konstrukcji zespołów omłotowych, przeznaczonych do pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej (temat ten wiązany jest z realizacją pracy doktorskiej S. Kołtysia);
 • Realizowany jest również projekt badawczy finansowany przez MNiSzW pt.: „Ocena właściwości fizycznych, energetycznych i wytrzymałościowych brykietów wytwarzanych z biomasy roślinnej”, nr projektu NN313 315734 (TKW/PB/70) obejmujący lata 2008-2010. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. I. Niedziółka.

W ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ENERGOKRAK Sp. z o.o. w Krakowie dokonano opracowania pt.: „Ocena głównych parametrów użytkowych resztek pożniwnych kukurydzy w aspekcie zagospodarowania ich jako biomasy w energetyce zawodowej”. Planowana jest kontynuacja współpracy w tym zakresie.

Kontakt:
Kierownik katedry
prof. dr hab. Wojciech Tanaś
tel: 81-445-61-22
e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl