Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

Działalność dydaktyczna realizowana jest na Wydziale Ogrodniczym oraz Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. Obejmuje takie przedmioty jak: genetyka i hodowla roślin, biotechnologia roślin, hodowla roślin ozdobnych, warzywnych, sadowniczych, zielarskich, hodowla odpornościowa, kultury tkankowe i komórkowe roślin, biologia molekularna, współczesne trendy w ogrodnictwie – genetyka, metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego, a także seminaria i konwersatoria.

Kierunki badań

  • Genetyka i hodowla twórcza truskawki (Fragaria x ananassa Duch)
  • Badania nad dziedziczniem cech użytkowych w rodzaju Fragaria
  • Badania nad dziedziczeniem cech ilościowych u wybranych gatunków roślin sadowniczych

Katedra dysponuje laboratorium kultur tkankowych w budynku Collegium Agronomicum tzw.„Agro”, szklarniami i polem doświadczalnym na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego Felin.

Katedra została powołana w 1965 r., na ówczesnym Oddziale Ogrodniczym Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Inicjatorem po¬wstania Katedry, oprócz władz uczelni, a zarazem pierwszym jej kierownikiem była prof. dr hab. Teresa Hulewicz. W tym okresie w jednostce zatrudniona była tylko jedna asystentka – mgr inż. Izabela Miczulska, a od 1967 r. włączo¬ny został do zespołu jeden z pierwszych magistrantów Katedry – mgr inż. Je¬rzy Adam Hortyński, który początkowo pracował jako asystent w RZD w Feli¬nie. W 1968 r. w Katedrze zatrudniono na stanowisku adiunkta dr. Jana Piecha (z IUNG w Puławach).

Podczas reorganizacji uczelni w 1970 r. Katedra została włączona do Instytutu Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej jako Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych. Po kolejnej reorganizacji struktur jednostek badawczych w 1991 r., Zakład ponownie stał się Katedrą Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych.

Prof. dr hab. Teresa Hulewicz kierowała Katedrą do 1982 r., tj. do chwili przejścia na emeryturę. Od 1982 r. kierownictwo Zakładu przejął doc. dr hab. Jan Piech i kierował nim do 1989 r. Następnie od 1989 r. Zakładem, a od 1991 r. Katedrą kieruje prof. dr hab. Jerzy Adam Hortyński.

Rozprawy doktorskie

Dyrda Diana 2004. “Analiza genetyczna markerów molekularnych związanych z odpornością na stresy abiotyczne w rodzaju Fragaria przy użyciu techniki DDRT-PCR”.