Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

Pracownicy Katedry Maszyn Rolniczych i Transportowych realizują zadania dydaktyczne wynikające z programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Obecnie zdecydowana większość wykładów i ćwiczeń prowadzonych jest dla studentów macierzystego Wydziału Inżynierii Produkcji, ale także przedmioty związane z inżynierią rolniczą dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt naszego Uniwersytetu.

Przedmioty realizowane w Katedrze dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji:

 1. na kierunku technika rolnicza i leśna:
  – inżynieria wybranych działów produkcji,
  – maszynoznawstwo rolnicze,
  – teoria i konstrukcja maszyn rolniczych i spożywczych,
  – transport,
  – transport ekologiczny,
  – wentylacja i klimatyzacja budynków.
 2. Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji:
  – organizacja produkcji zwierzęcej,
  – procesy produkcyjne,
  – prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie,
  – systemy doradztwa w produkcji rolniczej,
  – teoria i konstrukcja maszyn rolniczych,
  – zarządzanie transportem i dostawami.
 3. Na kierunku transport:
  – podstawy konstrukcji środków transportu,
  – systemy transportowe,
  – środki transportu ciągłego,
  – transport multi i intermodalny,
  – transport szynowy, lotniczy, wodny.
 4. Na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:
  – bezpieczeństwo w transporcie.
 5. Na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:
  – transport w przemyśle spożywczym.

Przedmioty realizowane w Katedrze dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt:

 1. Na kierunku hipologia i jeździectwo:
  – mechanizacja w hodowli i użytkowaniu koni,
 2. Na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy:
  – bezpieczeństwo procesowe,
  – współczesne problemy bezpieczeństwa.

 

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w 2014 roku:

– budowa i konstrukcja maszyn i urządzeń transportowych
– optymalizacja zadań transportowych,
– analiza systemów logistycznych przedsiębiorstw transportowych,
– środki techniczne wykorzystywane w transporcie mleka surowego i jego przetworów,
– środki techniczne wykorzystywane w transporcie zwierząt,
– przewozy towarów płynnych, ponadgabarytowych, szybko psujących się artykułów żywnościowych,
– budowa i konstrukcja maszyn i urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– metody komputerowe do doboru technologii wysiewu nawozów,
– problematyka eksploatacji maszyn do zbioru wybranych warzyw,
– przegląd konstrukcji urządzeń udojowych,
– ocena konstrukcji maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych.

 • Badania nad doborem środków transportu oraz racjonalizacją przewozów

  Prace badawcze prowadzone w Katedrze skupiają się na wspomaganiu planowania i realizacji zadań transportowych. Badania obejmują zagadnienia związane z optymalizacją pracy środków transportu oraz z oceną wpływu organizacji zadań transportowych na zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Opracowany został system komputerowy do wspomagania tworzenia i optymalizacji harmonogramów pracy środków transportu. System umożliwia analizę czasu, w jakim realizowane jest zadanie transportowe oraz jakość tego rozwiązania.

  Analizom poddawany jest stan polskiego systemu transportu drogowego na tle krajów Unii Europejskiej oraz jego powiązania z gospodarką narodową. Tematyka prac badawczych Katedry koncentruje się także wokół zagadnień poprawy jakości usług przewozowych poprzez zoptymalizowany dobór środków transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Mają tu znaczenie elementy logistyki spedycji, rozmieszczenie punktów odbioru i dostaw, stan i wyposażenie środków transportu oraz ich zdolność przewozowa niezbędna do wykonania zadania transportowego.

 • Zagadnienia bezpieczeństwa transportu

  Badania obejmują zagadnienia związane z rolą, cechami, klasyfikacją i charakterystyką transportu na tle zasad funkcjonowania i logistyki systemu bezpieczeństwa. Badania dotyczą przewozu materiałów niebezpiecznych różnymi środkami transportu oraz zagrożeń z nimi związanych. Pracownicy Katedry prowadzą analizę przyczyn wypadków drogowych i sposoby poprawy stanu bezpieczeństwa w Polsce na tle innych krajów UE. Prowadzone są także prace badawcze związane z bezpiecznym transportem ładunków oraz wybranymi aspektami funkcjonowania publicznego transportu miejskiego.

 • Zespoły robocze maszyn rolniczych i procesy produkcyjne w rolnictwie

  1. Badania weryfikacyjne przydatności modelu teoretycznego świń rosnących w procesie kształtowania warunków środowiskowych oraz w doskonaleniu metod projektowania wentylacji

  Badania terenowe w zakresie weryfikacji przydatności modelu teoretycznego zwierząt obejmujące inwentaryzację technologii, właściwości termiczne, zużycie paszy w procesie tuczu i pomiary warunków środowiskowych w wybranych chlewniach na terenie woj. lubelskiego. Analizując wnioski wynikające z uzyskanych wstępnych wyników badań planuje się określenie skali zjawiska parowania wody i sprawności wentylacji w badanych obiektach. Celem tych badań jest m.in. opracowanie zaleceń w zakresie doskonalenia metody rachunku bilansowego ciepła, pary wodnej i dwutlenku węgla w procesie oceny i projektowania wydajności wentylacji. Planuje się wykorzystać nowoczesną aparaturę do pomiaru stężeń szkodliwych gazów w obiektach inwentarskich. Uzyskane rozwiązania mogą mieć duży wpływ na jakość i przebieg procesu produkcji trzody, a w szczególności na dobór środków technicznych do realizacji procesów technologicznych.

  1. Opracowanie założeń systemu ekspertowego dla potrzeb rolnictwa

  Badania mające na celu opracowanie aplikacji sterującej przetwarzaniem informacji zawartych w bazach danych, będącej szkieletem projektowanego systemu ekspertowego dla producentów bydła. W projektowanych modułach systemu ekspertowego rozpatrywane są technologie utrzymania oraz doju bydła mlecznego. Zaprojektowana modułowa struktura systemu umożliwia jego rozbudowę o nowe elementy doradztwa komputerowego. Stworzona aplikacja zarządzająca bazami danych zapewnia użytkownikowi przegląd wszystkich możliwych do wdrożenia w jego gospodarstwie systemów utrzymania zwierząt, technologii doju wraz urządzeniami do schładzania mleka oraz dobór najwłaściwszych rozwiązań w oparciu o zadane kryteria wyboru. Działanie systemu jest sukcesywnie weryfikowane na kolejnych gospodarstwach z regionu środkowo wschodniej Polski.

  1. Optymalizacja konstrukcji zespołów roboczych maszyn rolniczych

        Prace badawcze nad rozwojem metod optymalizacji konstrukcji zespołów roboczych maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej z wykorzystaniem metod komputerowych. Dokonano klasyfikacji obrotowych zespołów roboczych maszyn rolniczych niezależnie od ich przeznaczenia oraz w zależności od cech geometrycznych wynikających z położenia osi obrotu względem ustalonego kierunku (kierunku jazdy maszyny lub agregatu). Takie podejście uprościło analizę geometryczno-kinematyczną samego ruchu. Do opracowania wyników analizy wykorzystano odpowiednie programy komputerowe (Mathcad). Okazało się to przydatne gdyż procedury obliczeniowe były wielokrotnie powtarzane na etapie oceny jakości pracy i doskonalenia już istniejących konstrukcji oraz w fazie opracowywania nowych rozwiązań.

Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych (poprzednia nazwa do roku 2014 – Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych) jest jedną z najstarszych jednostek naszej uczelni.

Za formalną datę jej powołania należy uznać rok 1972. W tym bowiem roku powstał Zakład Budowy Maszyn Rolniczych, kierowany do 1977 roku przez prof. dr. hab. Janusza Hamana. Kolejno funkcję kierownika pełnili doc. dr hab. Helena Krzysiak-Lis, zaś od 1979 roku – prof. dr hab. Andrzej Kwieciński.

W 1994 r. w ramach zmian organizacyjnych z Instytutu Mechanizacji Rolnictwa wyodrębniła się Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, utworzona z Zakładu Budowy Maszyn Rolniczych i części Zakładu Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej. Kierownikiem utworzonej Katedry został ówczesny kierownik Zakładu Budowy Maszyn Rolniczych – prof. dr hab. Andrzej Kwieciński, którą to funkcję nieprzerwanie sprawował do przejścia na emeryturę.

Od 2010 r. kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Marczuk, pełniący również funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.