Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

I Behawiorystyka zwierząt

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Technologie informacyjne

Czyżowski Piotr

Propedeutyka behawiorystyki

Drozd Leszek

Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

Budzyńska Monika

Biologia zwierząt towarzyszących

Zieliński Damian

Hodowla kotów

Goleman Małgorzata

Antropopresje w przyrodzie

Czyżowski Piotr

Podstawy terapii z udziałem zwierząt

Goleman Małgorzata

Etologia stosowana

Budzyńska Monika

Bioetyka

Tietze Maria

Dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich

Czyżowski Piotr

Diagnostyka referencyjna zwierząt

Karpiński Mirosław

Hodowla psów

Goleman Małgorzata

Anomalie behawioralne

Krupa Wanda

Interakcje człowiek-zwierzę

Krupa Wanda

Metody oceny zachowania się zwierząt

Kamieniak Jarosław

Zasady oceny hodowlanej zwierząt towarzyszących

Goleman Małgorzata

Neuroetologia

Kamieniak Jarosław

Międzynarodowy obrót zwierzętami

Krupa Wanda

Ewolucja behawioru w procesie domestykacji

Sołtys Leszek

Dobrostan zwierząt doświadczalnych

Tietze Maria

Regulacje prawne w hodowlach amatorskich

Drozd Leszek

Parazytologia

Karpiński Mirosław

Biologia zwierząt wolnożyjących

Tajchman Katarzyna

Hodowle zamknięte zwierząt dzikich

Tajchman Katarzyna

Biologia rozrodu zwierząt towarzyszących

Karpiński Mirosław

Użytkowanie psów

Goleman Małgorzata

Fizjoterapia zwierząt

Karpiński Mirosław

Uczenie i modyfikacja zachowania się zwierząt

Kamieniak Jarosław

Metodologia badań behawioralnych

Kamieniak Jarosław

Etologia stosowana/Applied Ethology

Budzyńska Monika

Behawioralne i fizjologiczne adaptacje zwierząt do środowiska/Behavioural and Psychological Animals Adaptation to Environment

Budzyńska Monika

Etologiczne aspekty jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Kamieniak Jarosław

Ekologia behawioralna

Wójcik Mariusz

Komunikacja w świecie zwierząt

Wójcik Mariusz

Socjologia kręgowców

Wójcik Mariusz

Orientacja zwierząt w przestrzeni

Wójcik Mariusz

Bioakustyka

Wójcik Mariusz

Behawiorystyka zwierząt

Studia niestacjonarne

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Technologie informacyjne

Czyżowski Piotr

Regulacje prawne w hodowlach amatorskich

Drozd Leszek

Biologia zwierząt towarzyszących

Karpiński Mirosław

Parazytologia

Karpiński Mirosław

Etologia stosowana

Budzyńska Monika

Uczenie i modyfikacja zachowania się zwierząt

Kamieniak Jarosław

Pielęgnacja zwierząt i przygotowanie do wystaw

Zieliński Damian

Biologia rozrodu zwierząt towarzyszących

Karpiński Mirosław

Hodowle zamknięte zwierząt dzikich

Tajchman Katarzyna

Użytkowanie psów

Goleman Małgorzata

Symptomatologia

Karpiński Mirosław

Metodologia badań behawioralnych

Kamieniak Jarosław

Metody oceny dobrostanu zwierząt

Tietze Maria

Behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska/ Behavioural and Psychological Animals Adaptation to Environment

Budzyńska Monika

Biologiczne mechanizmy zachowania zwierząt

Budzyńska Monika

Etologia stosowana/Applied Ethology

Budzyńska Monika

Ekologia behawioralna

Wójcik Mariusz

Komunikacja w świecie zwierząt

Wójcik Mariusz

Socjologia kręgowców

Wójcik Mariusz

Orientacja zwierząt w przestrzeni

Wójcik Mariusz

Bioakustyka

Wójcik Mariusz

Hodowla kotów

Wójcik Mariusz

II Zootechnika

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Dobrostan zwierząt

Tietze Maria

Etologia zwierząt

Kamieniak Jarosław

Hodowla psów i kotów

Drozd Leszek

Chów zwierząt wolnożyjących

Drozd Leszek

III BHP

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

Czyżowski Piotr

BHP w leśnictwie

Czyżowski Piotr

V Biologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Bioetyka

Tietze Maria

 

IV Leśnictwo (Wydział Agrobioinżynierii)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Gospodarka łowiecka

Drozd Leszek

Gospodarka zadrzewieniowa

Czyżowski Piotr

Hipologia i Jeździectwo

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Psychologia konia

Budzyńska Monika

Tematyka badawcza Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt jest bardzo szeroka i obejmuje zagadnienia dotyczące etologii i problematyki utrzymywania zwierząt z zachowaniem warunków dobrostany. Badania zarówno gatunki zwierząt gospodarskich, towarzyszących jak  i dzikich, w tym głownie gatunków łownych.

    Obecnie głównym nurtem badawczym są trzy obszary obejmujące: badania dotyczące określenia poziomu dobrostanu w populacjach zwierząt łownych, oceny wskaźników etologicznych zwierząt gospodarskich w aspekcie ich dobrostanu, użytkowania i relacji z człowiekiem oraz wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na cechy psychiczne wybranych gatunków zwierząt towarzyszących.

    Tematyka pierwszego obszaru badawczego ma na celu określenie poziomu dobrostanu u zwierząt łownych na podstawie poziomu hormonów stresu. Parametry hematologiczne i biochemiczne krwi są ważnym narzędziem do monitorowania dobrostanu u wielu gatunków łownych. Dobrą metodą jest również nieinwazyjne monitorowanie metabolitów steroidowych – badanie kału i moczu zwierząt. Wyniki badań pozwolą na opracowanie praktycznych wskazówek dla instytucji i osób prowadzących gospodarkę populacjami zwierząt łownych.

    Drugi obszar badawczy, ocena wskaźników etologicznych zwierząt gospodarskich w aspekcie ich dobrostanu, użytkowania i relacji z człowiekiem, ma na celu oceny potencjalnego wpływu czynników modyfikujących warunki środowiskowe na reaktywność zwierząt oraz próba opracowania optymalnego sposobu wzbogacania środowiska. Uwzględnione są aspekty środowiskowe warunkujące pozytywny dobrostan zwierząt w kontekście ich wpływu na cechy użytkowe. Podjęte zostały również badania nad określeniem różnic w zakresie cech profilu behawioralnego zwierząt ocenionych na podstawie wyników testów behawioralnych oraz analizy psychometrycznej w aspekcie kierunku ich użytkowania i relacji z człowiekiem. Wykorzystane będą wskaźniki etologiczne (behawioralne, fizjologiczne), które pozwalają na określenie jakości reakcji zwierząt wobec biotycznych i abiotycznych czynników środowiska. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania publikacji naukowych oraz praktycznych wskazówek dla hodowców.

    Trzeci obszar badawczy dotyczy wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na cechy psychiczne wybranych gatunków zwierząt towarzyszących. Czynniki środowiskowe rozumiane tu jako sposób utrzymania zwierząt np. ogród zoologiczny, schronisko dla zwierząt, posesja z wybiegiem, blok w centrum miasta, kojec, terrarium, dom tymczasowy itp.,  natomiast genetyczne to predyspozycje gatunkowe i rasowe w zakresie użytkowania, umaszczenia czy temperamentu. Realizowane badania obejmują ocenę i optymalizowanie warunków utrzymania psów i kotów oraz innych gatunków zwierząt towarzyszących w tym utrzymywanych w warunkach terraryjnych. Określenie potrzeb związanych ze specyfiką gatunku, rasy jak również predyspozycji somatycznych, fizjologicznych i psychicznych (dziedziczenie cech).

 

Realizowane tematy:

 • ZKE/U-265/18 – Kierownik tematu: dr Mariusz Wójcik  – Ocena występowania fauny płazów i gadów w latach 2018-2019 w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • ZKE/U-284/18 – Kierownik tematu: dr Mariusz Wójcik – Poznanie siedlisk i tras migracji żółwi błotnych – pomiary telemetryczne, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16, Zleconego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie

W ramach reorganizacji struktury Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki od dnia 1 września 2017 roku powołana została Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt. Utworzona ją z połączenia dwu Katedr – Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej kierowaną przez prof. dr hab. Marie Tietze oraz Katedry Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich kierowaną przez prof. dr hab. Leszka Drozda.

Nowa jednostka kierowana jest przez prof. dr hab. Leszka Drozda. W strukturze Katedry powstały trzy Zakłady: Zakład Etologii Zwierząt kierowany przez dr hab. Monikę Budzyńską, Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących kierowany przez dr. hab. Mirosława Karpińskiego i Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich kierowany przez prof. dr hab. Leszka Drozda. Skład osobowy Katedry tworzy obecnie 18 osób, w tym 5 samodzielnych pracowników naukowych (1 profesor zwyczajny, 1 profesor nadzwyczajny oraz 3 dr hab.), 4 adiunktów ze stopniem doktora, 2 starszych wykładowców i 3 asystentów oraz 4 pracowników inżynieryjno-technicznych. 

 W marcu 2019 roku na wniosek kierownika Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk po uwzględnieniu faktu, że pracują tam osoby z dorobkiem naukowym i dydaktycznym gwarantującym realizację zadań badawczych i dydaktycznych z zakresu łowiectwa, wyraził zgodę na zmianę nazwy Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt na Katedrę Etologii Zwierząt i Łowiectwa oraz wchodzących w skład Katedry Zakładów – Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących na Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt oraz Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich na Zakład Gospodarki Łowieckiej.

 • Publikacje w czasopismach z listy A posiadające współczynnik wpływu Impact Factor:

  1. Budzyńska M., Kamieniak J., Marciniak B., Sołtys L. 2018. Relationships between Thoroughbreds' contribution in the pedigree and the level of fearfulness and performance in warmblood stallions. Acta Veterinaria (Beograd), 68(3), 288-300
  2. Stachurska A., Pluta M., Wójcik M., Giżejewski Z., Janczarek I., Różańska-Boczuła M. 2018. Coat cover hair density is a symptom od primitive horse adaptation to the environment. Pferdeheilkunde-Equine Medicine 34, 6, s. 550-556.
  3. Czyżowski P ., Drozd L., Karpiński M., Tajchman K., Goleman M., Wojtaś J., Zieliński D. 2018. Impact of environmental diversity of hunting complexes in the Lublin region on ontogenetic quality indicators in roe deer ( Capreolus capreolus). Biologia (Bratisl.) Vol.73 Issue 2 s. 185-189.
  4. Goleman M ., Karpinski M., Czyzowski P., Tuszynska-Bogucka W., Drozd L. 2018. Reproductive parameters in Yorkshire terrier dogs in Poland. Veterinární medicína 63(No. 4):168-174.
  5. Gnat S., Dziedzic R., Nowakiewicz A., Zięba P., Trościańczyk A., Majer-Dziedzic B., Ziółkowska G., Beeger S., Wójcik M. 2018. Effect of balanced supplementary feeding in winter on qualitative and quantitative changes in the population of microbes colonizing the rumen of red deer. Medycyna Weterynaryjna Vol. 74 nr 2, s. 119-124
  6. Kozak A ., Zięba G., Tietze M., Rozempolska-Rucińska I. 2018. Consistency of emotional reactivity assessment results obtained in different behavioural tests. Applied Animal Behaviour Science
  7. Topczewska J., Krupa W. 2018. Effect of some factors on championship results and performance in Hucul horses. Ann. Anim. Sci. 18: 209-224.
  8. Sender J., Maślanko W. 2018. Natural Values Of The Urban River Valley And The Possibilities Of Its Development – Bystrzyca River Valley Study Case ( Poland). Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 20.2: 85-102.
  9. Tajchman K ., Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P., Goleman M. 2018. Population Genetic Structure of Wild Boars in Poland. Russian Journal of Genetics (Genetica) vol. 54, 5: 548-553.
  10. Zieliński D ., Schwarz C. J., Ehrmann R. 2018. Evaluation of the expansion of Mantis religiosa (L.) in Poland based on a questionnaire survey based on a questionnaire survey. Vol. 41, 2: 275-280.
  11. Czyżowski P ., Karpiński M., Zieliński D., Goleman M., Tajchman K., Rodzik B., Drozd L. 2017. Influence of selected environmental factors on the value of the kidney fat index (KFI) and weight of roe deer Capreolus capreolus. Baltic Forestry 23(3):691-697
  12. Florek M., Drozd L., Skałecki P., Domaradzki P., Litwińczuk A., Tajchman K. 2017. Chemical composition, amino acid and fatty acid contents, and mineral concentrations of European beaver (Castor fiber L.) meat. Journal of Food Measurement and Characterization 11:1035–1044.
  13. Florek M., Drozd L., Skałecki P., Domaradzki P., Litwińczuk A., Tajchman K. 2017. Proximate composition and physicochemical properties of European Beaver ( Castor fiber L.) meat. Meat science 123: 8-12.
  14. Tajchman K ., Gawryluk A., Drozd L., Czyżowski P ., Karpiński M., Goleman M., 2017. Deer-vehicle collisions in Lubelskie region in Poland. Safety coefficients. Applied Ecology And Environmental Research 15(3):1485-1498.
  15. Hanzal V., Janiszewski P., Tajchman K., Košinová K. 2017. The correlation between mandibular length versus body mass and age in the European roe deer (Capreolus capreolus L.) Applied Ecology And Environmental Research 15(4):1623-1632.
  16. Zieliński D ., Czyżowski P., Karpiński M., Goleman M., Drozd L. 2017. Modliszka zwyczajna Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) w Polsce – identyfikacja i sposób postępowania. Medycyna Weterynaryjna Vol. 73 Nr 3, 189-191.
  17. Karpiński M ., Goleman M., Czyżowski P., Tajchman K., Wojtaś J.,
   Różaniecka K 
   ., Drozd L. 2016. Clinical and behavioral aspects of bee stings in domestic dog. Medycyna Weterynaryjna 72 (10), 641-647.
  18. Wojtaś J ., Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Drozd L., Tajchman K. 2016. Triage. Karta Wstępnej Segregacji Pacjenta Weterynaryjnego. Medycyna Weterynaryjna 72 (9), 590-592.
  19. Czyżowski P ., Karpiński M., Goleman M., Drozd L. 2015. Quality of individual roe deer males ( Capreolus capreolus L.) during the 5-month-long hunting season: possible impact on the reproduction rate. Polish Journal Of Ecology Vol. 63 Issue 3: 291-296.
  20. Goleman M ., Karpiński M., Czyżowski P., Drozd L. 2015. Litter size variation in polish selected small dog breeds. Italian Journal of Animal Science Vol. 14 No 3, 476-478.
  21. Budzyńska M. 2014. Stress reactivity and coping in horse adaptation to environment. Journal of Equine Veterinary Science 34(8), 935-941.
  22. Budzyńska M., Kamieniak J., Krupa W., Sołtys L. 2014. Behavioral and physiological reactivity of mares and stallions evaluated in performance tests. Acta Veterinaria (Beograd) 64(3), 327-337.
  23. Goleman M ., Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P. 2014. Syndrom czarnego psa w schroniskach dla zwierząt. Medycyna Weterynaryjna Vol. 70 Nr 2, 122-127.
  24. Karpiński M ., Zieliński D., Goleman M., Czyżowski P., Zielińska E. 2014. Wykorzystanie właściwości prozdrowotnych obnóży pyłkowych w żywieniu zwierząt egzotycznych i towarzyszących. Medycyna Weterynaryjna Vol. 70 Nr 12, 725-728.
  25. Karpiński M ., Mazurkiewicz T., Drozd L., Goleman M., Czyżowski P. 2013. Wybrane testy behawioralne stosowane za granicą w schroniskach przy adopcji psów. Medycyna Weterynaryjna Vol. 69 nr 7, 411-414
  26. Czyżowski P ., Karpiński M., Drozd L., Goleman M., Sykut M. 2013. Wykorzystanie analizy masy ciała i poziomu kreatyniny w ocenie kondycji osobniczej danieli fermowych. Medycyna Weterynaryjna Nr 5 (69), 294-297
 • Publikacje w czasopismach z listy B

  1. Kapustka J., Budzyńska M. 2018. Cechy behawioru alpak na podstawie obserwacji na pastwisku i w alpakarni. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 3: 128–136
  2. Zieliński D., Łazarecki T. 2018. Modliszka zwyczajna ( Mantis religiosa L.) z Białegostoku, Suwałk i okolic Białowieskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol. T. 37 nr 1 s. 54-55.
  3. Drozd L., Gruszecki T., Czyżowski P., Tajchman K. 2017. Rola gospodarki łowieckiej w kształtowaniu bioróżnorodności. Wiadomości Zootechniczne 55 Nr 5 : 198-202.
  4. Gruszecki T. M., Warda M., Kulik M., Junkuszew A., Patkowski K., Bojar W., Tomczuk K., Greguła-Kania M., Dudko P., Bielińska E.J., Drozd L., Szczepaniak K., Szymanowska A., Szymanowski M., Wiercińska K., Krupiński J. 2017. Wypas owiec sposobem ochrony różnorodności zbiorowisk roślinnych w cennych przyrodniczo siedliskach. Wiad. Zootech. 55 Nr 5: 177-184.
  5. Kamieniak J., Sołtys L., Budzyńska M., Tietze M. 2017. Analiza wyników ogierów i klaczy poddanych próbom dzielności w zakładach treningowych(An analysis of performance results obtained by stallions and mares at training station). Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy Vol.35 Issue 4 s. 53-63.
  6. Kozak A., Budzyńska M. 2017. Interakcje człowiek-zwierzę w aspekcie dobrostanu i użytkowania koni. Wiadomości zootechniczne. R. LV, 1: 94-100.
  7. Kozak A., Budzyńska M. 2017. Behavioral and physiological reactivity of Konik polski horses during handling assessment. Annales UMCS section: ee. Vol. XXXV (2)
  8. Kozak A., Tietze M., Proć A. 2017. The occurrence of salmonellosis as zoonotic diseases in the area of activities of the State Sanitary-Epidemiological Station in Zamosc. Annales UMCS section: ee. Vol. XXXV (2)
  9. Maślanko W., Sender J. 2017. Application of a new multi-criteria ABC method for assessment of the ecological potential of Mosty and Zahajki dam reservoirs (Zastosowanie nowej wielokryteriowej metody oceny potencjału ekologicznego zbiorników retencyjnych Mosty i Zahajki). Teka Komis. Ochr. Kształ. Śr. Przyr. Vol. 14 s. 36-51.
  10. Tajchman K., Drozd L. 2017. Różnorodność genetyczna renifera (Rangifer tarandus) z uwzględnieniem wpływu człowieka. Wiadomości Zootechniczne 55 Nr 3 (294) s. 155-161.
  11. Tajchman K., Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P., Goleman M., Chmielewski Sz. 2017. Wildlife-vehicle collisions in urban area in relation to the behaviour and density of mammals. Polish Journal of Natural Sciences 32(1). Polish Journal of Natural Sciences 32(1): 49–59.
  12. Tietze M., Krupa W., Budzyńska M., Kamieniak J., Sołtys L., Tkaczyk D. 2017. Effect of pig housing system on blood biochemical indicators' level (Wpływ systemu utrzymania trzody chlewnej na poziom wskaźników biochemicznych krwi). Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy Vol.35 Issue 4 s. 45-51.
  13. Żarczyńska A., Zieliński D., Czyżowski P., Stadnik F., Gorzkowski B. 2017. Przebieg procesu oswajania legwana zielonego (Iguana iguana) w warunkach chowu terraryjnego. Nauki Przyr. (Lub.) nr 4 (18) s. 35-41.
  14. Janiszewski P., Bogdaszewski M., Murawska D., Tajchman K. 2016. Welfare of farmer deer-practical aspects. Polish Journal of Natural Sciences 31(3): 345-361.
  15. Zieliński D., 2016. Mantis religiosa – dyspersja gatunku w Polsce i w Europie. Nowe stanowisko na Lubelszczyźnie. Nauki Przyr. (Lub.) 2016 nr 3(13) 10-18
  16. Wojtaś J., Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Tajchman K. 2015, Analiza pracy psów ratowniczych na podstawie wyników egzaminów. Przegląd Hodowlany nr 4, 28-30.
  17. Greguła-Kania M., Karpiński M., Gruszecki T.M., Milewski S., Drozd L., Patkowski K.,Czyżowski P., Goleman M., Tajchman K., Kondracki M., Wiercińska K, Szymanowska A. 2015. Analiza zróżnicowania genetycznego nowo wytworzonych populacji owiec i ras wyjściowych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11, nr 4, 21-29.
  18. Chmielewski T.J., Drozd L., Tajchman K., Maślanko W. 2013. Linia Hutnicza Szerokotorowa nr 65 i linia nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe jako strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przegląd komunikacyjny 5: 8-12.
 • Materiały konferencyjne, doniesienia

  1. Kozak A. 2018. „Factors affecting the welfare of horses” VII Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Lublin
  2. Kozak A., Budzyńska M. 2017. Czynniki wpływające na dobrostan koni. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Lublin.
  3. Kozak A., Budzyńska M. 2017. „Behaviour of Polish Konik horses during breeding inspection.” V Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Lublin
  4. Tajchman K., Żółkiewski P., Drozd L., Czyżowski P., Karpiński M., Goleman M. 2017. Wildlife – vehicle collisions in urban area in Lublin in Poland. W: 33rd International Union of Game Biologists Congress, 14th Perdix Symposium 22-25th August, Montpellier, France Abstract Book 382-383 .
  5. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilev E., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski P. 2017. Mineral concentrations in the plasma of young farmed fallow deer ( Dama dama) in relation to the feeding system. W: VIII International Scientific Agriculture Symposium: Agrosym 2017. Book of abstracts, Jahorina, October 05-08 2017 / Editor Dušan Kovačević s. 1095. East Sarajevo 2017 .
  6. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Tajchman K., Bogdaszewski M. 2017. The applicability of selected diagnostic devices for enhancing the welfare of farmed fallow deer does during the reproductive period. W: VIII International Scientific Agriculture Symposium: Agrosym 2017. Book of abstracts, Jahorina, October 05-08 2017 / Editor Dušan Kovačević s. 1096. East Sarajevo 2017 .
  7. Tajchman K., Drozd L., Czyżowski P., Karpiński M., Goleman M., Wojtaś J. 2017 Wpływ bobra europejskiego (Castor fiber) na środowisko przyrodnicze w nadleśnictwie Lubaczów, Chotyłów i Sarnaki. W: LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Poznań 20-22 września 2017 / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 267.
  8. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Drozd L. 2017 Wstępna analiza częstotliwści i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie przedrykowiskowym. W: LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Poznań 20-22 września 2017 / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 268.
  9. Kozak A., Budzyńska M. 2016. Obserwacje behawioralne koni rasy Konik polski podczas przeglądu hodowlanego. VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Lublin.
  10. Kozak A., Budzyńska M., 2016. Human- animal relations as observed in the Polish Konik Horses. VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development” Bydgoszcz, 15-17 września 2016.
  11. Tajchman K ., Gawryluk A., Drozd L., Czyżowski P., Karpiński M., Goleman M. Analiza liczby kolizji drogowych z udziałem zwierzyny na drogach województwa lubelskiego LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „Innowacyjność Nauk O Zwierzętach W XXI Wieku” 21-23. września 2016 roku w Warszawie SGGW.
  12. Drozd L ., Tyrawski A., Tajchman K.,Czyżowski P., Karpiński M., Goleman M. Dynamika liczebności populacji łosia ( Alces alces) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w latach 2007-2016. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „Innowacyjność Nauk O Zwierzętach W XXI Wieku” 21-23. września 2016 roku w Warszawie SGGW.
  13. Hanzal V., Janiszewski P., Tajchman K., Košinová K. Masa tuszy oraz długość żuchwy sarny europejskiej (Capreolus capreolus) pozyskanej w centralnych Czechach. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „Innowacyjność Nauk O Zwierzętach W XXI Wieku” 21-23. września 2016 roku w Warszawie SGGW.
  14. Budzyńska M ., Kamieniak J ., Krupa W ., Sołtys L ., Kozak A . 2015. Cechy behawioralne koni jako kryteria selekcji. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowe Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” Wrocław, 15.05.2015r.
  15. Goleman ., Karpiński ., Czyżowski ., Drozd ., Tajchman K ., Ćwiertniewicz U. Problem pseudohodowli w Polsce = Problem of illegal (nonregistered) dog breeding in Poland. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansa rozwoju regionalnego, Bydgoszcz 21-23 września 2015, 208-208, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
  16. Karpiński ., Drozd ., Czyżowski ., Goleman ., Tajchman ., Wojtaś ., Różaniecka . Sarna polna – ekotyp czy podgatunek? = Roe deer – field ecotype or subspecies. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansa rozwoju regionalnego, Bydgoszcz 21-23 września 2015, 215-215, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
  17. Kozak A ., Budzyńska M . 2015. Behawioralna i fizjologiczna reaktywność koników polskich podczas obsługi stajennej. II Ogólnokrajowa Konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce- Badania i Rozwój” Lublin, 27.11.15r.
  18. Wilk I., Kozak A ., Ziemiański M. 2014. Próba opracowania metody bonitacji kłusaków. Materiały konferencyjne LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku” s. 60, Siedlce
 • Publikacje popularnonaukowe

  1. Drozd L. 2018. I co dalej z łosiem. Łowiec Lubelski 84: 19-20.

  2. Tajchman K. 2018. Zając-symbol odrodzenia. Łowiec Lubelski 84: 21-22.

  3. Tajchman K. 2018. Problem ze zwierzętami na drodze. Brać Łowiecka 5: 35-37.

  4. Tajchman K.2017. O dzikiej przyrodzie na kongresie biologów IUGB. Brać Łowiecka 11: 16.

  5. Tajchman K. 2017. Pokaż zęby a powiem ci co jesz… Natura. Przyroda Warmii i Mazur 2(46): 16-18.

  6. Tajchman K. 2017. Ugrupowania zwierząt – jedna ze strategii przetrwania zimy. Łowiec Lubelski 83: 15-16.

  7. Tajchman K. 2017. Miejsca krzyżowania się drogi asfaltowej za szlakiem migracyjnym zwierząt. Łowiec Lubelski 82: 14-16.

  8. Tajchman K. 2017. Przystosowanie jeleniowatych do środowiska życia. Łowiec Lubelski 81: 24-25.

  9. Tajchman K. 2017. Wzrost poroża. Łowiec Lubelski 80: 13-14.

  10. Tajchman K. 2017. Kraniometria- przestarzała metoda badań? Brać Łowiecka 6: 50-52.

  11. Tajchman K. 2017. Czy renifer to tylko atrybut Św. Mikołaja?- znaczenie renifera w życiu człowieka. Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4(44): 15-17.

  12. Tajchman K. 2016. Czy w Polsce występuje tylko jedna populacja wilka? Brać Łowiecka 7: 30-32.

  13. Tajchman K. 2016. System GPS – przyszłość badań nad zwierzętami. Brać Łowiecka 12: 42-44.

  14. Drozd L. 2015. Liczebność dzików a szkody na polach. Brać Łowiecka 1, 48-50

  15. Drozd L. 2015. Liczebność jeleniowatych a szkody w lasach. Brać Łowiecka 6, 40-42

  16. Drozd. L. 2013. Dlaczego poluję – cudowna magia łowiectwa. Łowiec Lubelski. 3/68, 5-7

  17. Drozd L. 2009. Biologia i ekologia gatunków a okresy polowań. Brać Łowiecka, 1, 44-46.

  18. Drozd L. 2008. Gospodarka populacjami zgodna z zasadami ekologii . Brać Łowiecka,12, 32-36.