Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

1. Edukacja techniczno-informatyczna:

 • Inżynierie przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego i paszowego.
 • Gospodarka surowcami ubocznymi. 

2. Technika rolnicza i leśna

 • Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego.
 • Maszyny spożywcze.
 • Procesy przetwarzania surowców spożywczych.
 • Nowe kierunki w przetwórstwie żywności.
 • Komputerowe wspomaganie produkcji żywności.
 • Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania produkcji i procesów utrwalających.
 • Energetyczne wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego.
 • Przetwórstwo strączkowych i oleistych.
 • Przetwórstwo surowców zwierzęcych.
 • Inżynieria przetwórstwa surowców zwierzęcych.
 • Inżynieria przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Techniczne wyposażenie zakładów przemysłu owocowo-warzywnego.
 • Małe technologie.
 • Inżynierie specjalne.
 • Zagrożenia w produkcji żywności.

3. Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Maszyny przemysłu spożywczego.
 • Procesy produkcyjne.
 • Procesy technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw.
 • Przetwarzanie surowców pochodzenia zwierzęcego.
 • Inżynieria gastronomiczna.
 • Inżynieria produkcji pasz.
 • Inżynieria przemysłu cukierniczego.
 • Gospodarka surowcami ubocznymi w przemyśle spożywczym.
 • Normalizacja w przemyśle spożywczym.
 • Projektowanie nowego produktu spożywczego i jego dystrybucja.
 • Fizyczne właściwości surowców i żywności. 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych:

 • wpływ cieplnego oddziaływania promieni podczerwonych na właściwości fizyczne i technologiczne surowców roślinnych,
 • obróbka wstępna i przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • przetwórstwo surowców mleczarskich, mięsnych, drobiarskich i rybnych,
 • technika i technologia przetwórstwa surowców kaszarskich,
 • technika i organizacja produkcji żywności nisko-przetworzonej (wyroby tradycyjne, regionalne, lokalne i wegetariańskie),
 • zaplecze techniczno-technologiczne i produkcja koncentratów i dodatków spożywczych,
 • modyfikowanie cech fizycznych i technologicznych surowców roślinnych i zwierzęcych,
 • właściwości fizyczne surowców spożywczych i paszowych,
 • tekstura produktów spożywczych,
 • zagadnienia techniczno-technologiczne w przemyśle paszowym, owocowo-warzywnym, mleczarskim i mięsnym,
 • systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym,
 • przechowalnictwo owoców i warzyw,
 • przechowalnictwo i konserwacja zbóż,
 • analiza przydatności nowych technik oceny dojrzałości owoców,
 • wybrane procesy jednostkowe w przetwórstwie rolno-spożywczym (ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe, tłoczenie soku, rozdrabnianie, zagęszczanie),
 • wykorzystanie pulsującego pola akustycznego w procesie ekstrakcji ziół,
 • wyznaczanie charakterystyk reologicznych cieczy nienewtunowskich,
 • komputerowe projektowanie procesów i maszyn spożywczych,
 • zmiany właściwości fizycznych surowców i produktów spożywczych po obróbce cieplnej,
 • założenia techniczne i organizacyjne zakładów gastronomicznych różnego typu i wielkości oraz gospodarstw agroturystycznych,
 • granulacja bezciśnieniowa (procesy otoczkowania, powlekania),
 • produkcja pasz przemysłowych.

Do najważniejszych prac naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze można zaliczyć:

 • badania nad nowymi technikami przetwórczymi w przemyśle spożywczym,
 • badania dotyczące właściwości fizycznych, funkcjonalnych i technologicznych surowców oraz produktów spożywczych,
 • badania nad zmianami mikrostruktury surowców i produktów spożywczych,
 • badania związane z przechowywaniem i konserwacją surowców i produktów spożywczych,
 • badania nad przygotowaniem nasion roślin strączkowych i zbóż do przetwórstwa,
 • badania nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego, mikrofal i ultradźwięków w przemyśle spożywczym,
 • badania zjawisk zachodzących w trakcie nawilżania nasion,
 • badania nad wykorzystaniem i utylizacją surowców ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego,
 • badania związane z zarządzaniem jakością w przemyśle spożywczym,
 • badania dotyczące problemów przetwórczych w gastronomii,
 • badania eksploatacyjne linii i maszyn w przemyśle spożywczym.

Historia Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych związana jest ze zgodą Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dn. 25.09.1972 na uruchomienie na Wydziale Techniki Rolniczej specjalizacji w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego. W dn. 1.12.1974 w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa został utworzony Zakład Przemysłu Rolno-Spożywczego (później przekształcony w Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego), a funkcję kierownika Zakładu powierzono doc. dr hab. Józefowi Grochowiczowi. W 1980 roku powołano Instytut Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego, którego dyrektorem został: prof. dr hab. Józef Grochowicz, a zastępcą: doc. dr hab. Czesław Szajer. Dwa lata później Instytut przekształcono w Instytut Techniki Rolno-Spożywczej. W dn. 1.09.1990 roku w wyniku podziału Instytutu Techniki Rolno-Spożywczej powstały dwie katedry tj. Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego z Zakładem Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego i Katedra Techniki Cieplnej oraz trzy zakłady, tj. Zakład Biologicznych Podstaw Technologii Żywności, Zakład Chłodnictwa i Suszarnictwa i Zakład Inżynierii Procesowej. Kierownikiem Katedry Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego (późniejsza zmiana nazwy na Katedrę Inżynierii i Maszyn Spożywczych) został prof. dr hab. Józef Grochowicz, który tą funkcję pełnił do czasu przejścia na emeryturę. Od 1.10.2006 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. Elżbieta Kusińska.

Obecnie w Katedrze realizowane są następujące projekty badawcze:

 • Badania modelowe zmian właściwości fizycznych i oporu przepływu w trakcie przechowywania ziarna zbóż i śrut (N N313 013336) – kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Kusińska.
 • Wpływ obróbki wstępnej nasion rzepaku na proces wytłaczania oleju i jego jakość (N N313 155035) – kierownik projektu dr hab. inż. Marian Panasiewicz, prof. nazw. UP (grant promotorski).
 • Impregnacja próżniowa żyta i pszenicy jako metoda pozwalająca na wyeliminowanie lub ograniczenie długotrwałego leżakowania nawilżonego ziarna przed przemiałem (N N312 162234) – kierownik: dr inż. Leszek Rydzak.  

Katedra prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • „Technika i technologia produkcji pasz przemysłowych”,
 • „Techniki gastronomiczne w turystyce”. 

Przy Katedrze działa Koło Naukowe – Komputerowe projektowanie procesów inżynierii spożywczej (CAE), którego opiekunem jest dr inż. Zbigniew Kobus.

Pracownicy Katedry odbyli następujące staże w Centralnym Laboratorium Aparaturowym Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie:

 • „Spektrofotometria UV-VIS”,
 • „Preparatyka materiałów do badań techniką mikroskopii świetlnej i elektronowej”.
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych prowadzi prace dotyczące:
 • Badania surowców, maszyn, linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym;
 • Badania teoretyczne i empiryczne procesu rozdrabniania, obejmujące podstawowe właściwości mechaniczne surowców; Badania parametrów procesu oraz ich związek z jakością pracy i energochłonnością procesu;
 • Badania teoretyczne i empiryczne procesu ciśnieniowego i bezciśnieniowego aglomerowania surowców roślinnych;
 • Badania zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych;
 • Badania właściwości reologicznych surowców i produktów spożywczych, w tym ocena tekstury surowców,  półproduktów i gotowych wyrobów metodą TPA; wyznaczanie lepkości dynamicznej cieczy;
 • Opracowywanie metodyk badań wybranych właściwości fizycznych pod kątem standaryzacji i unifikacji;
 • Badania nowych technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej;
 • Badania nad obłuskiwaniem nasion;
 • Badania separacji materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych oraz innych nasion i ziół);
 • Badania nad obróbką termiczną i hydrotermiczną materiałów pochodzenia roślinnego;
 • Badania właściwości surowców kaszarskich i technik ich przetwarzania;
 • Badania mikrostruktury materiałów biologicznych;
 • Badania maszyn i procesów technologicznych stosowanych w gastronomii;
 • Badania nowych technologii w produkcji cukierniczo-ciastkarskiej;
 • Zagospodarowania odpadów przemysłu rolno-spożywczego na cele konsumpcyjne i paszowe.