Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na:
• Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (zootechnika, ochrona środowiska, biologia, hipologia i jeździectwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich)
• Wydziale Agrobioinżynierii (rolnictwo)
• Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 

prof. dr hab. Marek Babicz
Chów i hodowla trzody chlewnej
Hodowla trzody chlewnej
Chów i hodowla zwierząt
Technologie w produkcji zwierzęcej
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt

dr hab. Anna Kasprzyk, profesor uczelni
Chów i hodowla zwierząt
Technologie w produkcji zwierzęcej
Technologia produkcji trzody chlewnej
Środowiskowe skutki produkcji zwierzęcej
Biologia zwierząt gospodarskich
Zwierzęta w gosp. ekologicznych/ekologiczne produkty zwierzęce
Chów Zwierząt
Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierząt
Biologia zwierząt gospodarskich
Technologie Produkcji Zwierzęcej
Podstawy produkcji zwierzęcej

dr Kinga Kropiwiec-Domańska
Chów i hodowla zwierząt
Technologie w produkcji zwierzęcej
Chów i hodowla trzody chlewnej
Hodowla trzody chlewnej
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
Podstawy produkcji zwierzęcej
Technologie Produkcji Zwierzęcej
Znaczenie bioróżnorodności w produkcji żywności
Technologia informacyjna

Tematyka badań:

 • Hodowla i chów świń rasy puławskiej w ramach Programu ochrony zasobów genetycznych świń ras rodzimych
 • Ocena genetycznego profilu ras świń utrzymywanych w Polsce
 • Analiza wpływu poszczególnych markerów na kształtowanie się cech użytkowych świń (rozrodczych, tucznych i rzeźnych)
 • Możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa trzody chlewnej do wymagań konsumentów
 • Ocena surowca wieprzowego w zakresie występowania mięsa wadliwego i jego przydatności kulinarnej i przetwórczej
 • Wpływ modelu krzyżowania świń na wartość rzeźną mieszańców
 • Ocena potencjału produkcyjnego świń subpopulacji rasowych hodowanych w makroregionie środkowowschodniej Polski na podstawie wskaźników morfologicznych i fizjologicznych
 • Wykorzystanie świń rasy puławskiej do produkcji wysokiej jakości surowca kulinarnego oraz wędliny wysokogatunkowych, regionalnych i tradycyjnych
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na narządy wewnętrzne świni oraz jakość podrobów wieprzowych
 • Ocena płodności potencjalnej i rzeczywistej loch
 • Badanie składu siary i mleka macior z uwzględnieniem zmienności rasowej i osobniczej oraz oddziaływania czynników doświadczalnych

Realizowane tematy badawcze:

 • Ocena wartości tucznej i rzeźnej oraz właściwości fizyko-chemicznych mięsa tuczników dwu i trójrasowych
 • Szacowanie parametrów genetycznych i środowiskowych modyfikujących układ morfologiczny i przemiany metaboliczne tkanki mięśniowej
 • Analiza genetycznych i fenotypowych cech użytkowości rozpłodowej świń utrzymywanych w regionie środkowowschodnim Polski
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz zwiększenie produkcyjności trzody chlewnej
   

Do najważniejszych osiągnięć Katedry należy zaliczyć:
• utworzenie stada zachowawczego świń puławskich w 1997 r. z inicjatywy prof. A. Walkiewicza w ZD Elizówka, które w 2000 r. przeniesione zostało do ZD w Czesławicach oraz ochrona zasobów genetycznych świń tej rasy,
• opracowanie Programu ochrony i kierunków wykorzystania populacji świń rasy puławskiej oraz aktualizacja programu Ochrona zasobów genetycznych świń rasy puławskiej,
• opracowanie i wdrożenie linii technologicznej do natłuszczania mieszanek paszowych dla świń,
• oszacowanie parametrów genetycznych najważniejszych cech użytkowych u trzody chlewnej w regionie Lubelszczyzny,
• Stacje badawcze: badania prowadzone są w:
• GD Czesławice, 24-140 Nałęczów,
• wybranych gospodarstwach specjalizujących się w hodowli i produkcji świń na terenie regionu środkowo-wschodniej Polski.
• W stacjach oraz gospodarstwach prowadzone są zajęcia terenowe z zakresu hodowli i chowu świń dla studentów kierunków: Zootechnika, Hipologia i Jeździectwo, Ochrona środowiska, Biologia oraz Rolnictwo. Stacje spełniają funkcje obiektów: dydaktycznego, badawczego, hodowlanego oraz produkcyjnego.

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej formalnie powstała we wrześniu 1997 roku, jakkolwiek prace naukowe i dydaktyczne były prowadzone od 1945 roku w ramach Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wydziału Rolnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Kierownikiem Katedry był wówczas prof. Zdzisław Zabielski. W roku 1960 kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Hodowli Trzody Chlewnej został dr Jan Nozdryn-Płotnicki, którą w maju 1967 r. przemianowano na Zakład Hodowli Trzody Chlewnej. W 1976 r. na kierownika Zakładu powołano doc. dr hab. Zygmunta Surdackiego, który przeniósł się do pracy w Uczelni z ZD w Końskowoli. W latach 1993-2003 Zakładem a następnie Katedrą kierował prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz. Od roku 2004 funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Andrzej Stasiak. W 2012 r. funkcję kierownika Katedry Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej objął dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP. W 2017 r. Katedrę przekształcono w Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, który włączono w struktury Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności.

PUBLIKACJE w latach  2016-2019

 1. Paternal leakage of mitochondrial DNA in the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides Gray 1834). [AUT.] SYLWIA NISZTUK-PACEK, [AUT. KORESP.] BRYGIDA ŚLASKA, [AUT.] LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA, MAREK BABICZ. Ann. Anim. Sci. 2019 Vol. 19 Iss. 1 s. 61-69, il. bibliogr. sum. DOI: 10.2478/aoas-2018-0049 ❌
 2. Performance traits of Puławska pigs depending on polymorphism in the RYR1 Gene (C.1843C>T). [AUT.] MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, [AUT. KORESP.] KATARZYNA ROPKA-MOLIK, [AUT.] AURELIA MUCHA, TADEUSZ BLICHARSKI, MAREK BABICZ. Ann. Anim. Sci. 2019 Vol. 19 Issue 2 s. 319-326, il. bibliogr. sum. DOI: 10.2478/aoas-2019-0017
 3. Influence of the sex and type of tissue on the basic chemical composition and the content of minerals in the sirloin and offal of fattener pigs. [AUT.] MAREK BABICZ, [AUT. KORESP.] ANNA KASPRZYK, [AUT.] KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA. Can. J. Anim. Sci. 2019 Vol. 99 Issue 2 s. 343-348, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1139/cjas-2018-0085
 4. Oligodendrocytes: Morphology, functions and involvement in neurodegenerative diseases. [AUT. KORESP.] IZABELA KRAWCZYK-MARĆ, [AUT.] AGATA WAWRZYNIAK, IWONA ŁUSZCZEWSKA-SIERAKOWSKA, MAREK BABICZ, STANISŁAW ORKISZ. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 8 s. 465-471, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6258
 5. Podstawowy skład chemiczny, barwa oraz zawartość WWA i azotanów w wędzonych produktach z mięsa świń rasy puławskiej(Basic chemical composition, colour and content of PAHs and nitrates in smoked pork products made from Puławska breed). [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MAREK BABICZ, [AUT. KORESP.] PIOTR DOMARADZKI, [AUT.] ANNA LITWIŃCZUK, MARCIN HAŁABIS, BARTŁOMIEJ RUDA. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 7 s. 422-425, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6204
 6. Sexual activity of different gilt genotype groups of the Pulawska breed during oestrus. [AUT. KORESP.] MAREK BABICZ, [AUT.] MARCIN PASTWA, EWA SKRZYPCZAK, IWONA ŁUSZCZEWSKA-SIERAKOWSKA, AGATA WAWRZYNIAK. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 1 s. 50-53, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6165
 7. Analiza wartości użytkowej i hodowlanej świń rasy puławskiej w latach 2008–2017(Analysis of the productive and breeding value of Puławska pigs in the years 2008–2017). [AUT.] KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, MAGDALENA ŁUKASIK, MAREK BABICZ, DAMIAN KAPUSTA, JAKUB KALINOWSKI, MONIKA SZYMCZUK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2019 Vol.37 Issue 1 s. 5-15, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbb.2019.1.1 ❌
 8. Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników mineralnych i witaminy E w mięśniach szkieletowych tuczników rasy puławskiej. [AUT.] MICHAŁ PRASOW, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MAREK BABICZ, ANNA LITWIŃCZUK, MARCIN HAŁABIS, MAŁGORZATA DMOCH. W: XXIV Sesja Naukowa sekcji Młodej kadry naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff „Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro”, Olsztyn 23-24 maja 2019 r s. 95. [Olsztyn] 2019, [b.w.].
 9. Wybrane rodzime rasy zwierząt gospodarskich. [AUT.] TOMASZ M. GRUSZECKI, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, JACEK SIKORA, ALDONA KAWĘCKA, ANDRZEJ JUNKUSZEW, PAULINA NAZAR, WITOLD CHABUZ, MAREK BABICZ. W: Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej / redakcja naukowa Tomasz M. Gruszecki Andrzej Junkuszew Lublin 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 9-29, il. bibliogr, 978-83-7259-304-7.
 10. Wykorzystanie świni rasy puławskiej do produkcji mięsa oraz wędlin wysokiej jakości. [AUT.] MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, MARCIN HAŁABIS, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, MAŁGORZATA DMOCH, PIOTR DOMARADZKI, MICHAŁ PRASOW, BARTŁOMIEJ RUDA. W: Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej / redakcja naukowa Tomasz M. Gruszecki Andrzej Junkuszew Lublin 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 219-227, il. bibliogr, 978-83-7259-304-7.
 11. The physicochemical properties of offal from Puławska gilts in relation to carcass meatiness. [AUT.] MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, [AUT. KORESP.] MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, [AUT.] EWA SKRZYPCZAK. Ann. Anim. Sci. 2018 Vol. 18 Iss. 1 s. 239-249, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1515/aoas-2017-0018
 12. Variability of semen in boars treated with vitamin C in food ration. [AUT. KORESP.] JERZY LECHOWSKI, [AUT.] ANNA KASPRZYK, BEATA TRAWIŃSKA. Med. Weter. 2018 Vol. 74 nr 1 s. 48-53, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.5833
 13. Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with coloured balls and possibility of exploration and chewing. [AUT. KORESP.] MAREK BABICZ, [AUT.] SYLWIA PAPROCKA. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Anim. Sci. 2018 No 57 (2) s. 87-93, il. bibliogr. sum. DOI: 10.22630/AAS.2018.57.2.8 ❌
 14. Biogas resources in industrial production of pork(Zasoby biogazu w przemysłowej produkcji wieprzowiny). [AUT.] VICTOR PISKUN, MAREK BABICZ. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 2 s. 5-15, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbb x.2018.2.1
 15. Evaluation of the genetic structure and main productive traits of Lebedin cattle based on genetic markers polymorphism(Ocena struktury genetycznej i głównych cech produkcyjności bydła rasy Lebedin na podstawie polimorfizmu markerów genetycznych). [AUT.] NATALYA SHKAVRO, OLEKSII BLYZNIUK, IVAN POMITUN, MAREK BABICZ. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 2 s. 17-26, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbb x.2018.2.2
 16. Wartość rzeźna i jakość mięsa świń ras lokalnych w Polsce. [AUT.] MICHAŁ PRASOW, MAREK BABICZ, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, AGNIESZKA KALINIAK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 1 s. 5-17, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbbx.208.1.1 ❌
 17. Wartość rzeźna tuczników rasy puławskiej w zależności od masy ubojowej(The slaughter value of fatteners of Pulawska breed depending on the slaughter weight). [AUT.] MAREK BABICZ, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK, MARCIN HAŁABIS, MICHAŁ PRASOW, MAGDALENA ŁUKASIK, AGNIESZKA KALINIAK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 4 s. 7-20, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbbx.2018.4.1
 18. Świnie rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej jako element Listy Produktów Tradycyjnych. [AUT.] MAREK BABICZ, ZBIGNIEW BAJDA, ANNA HAMMERMEISTER. Prz. Hod. 2018 R. 86 nr 5 s. 30-33, il. bibliogr.
 19. Analiza wartości rzeźnej tuczników rasy puławskiej z uwzględnieniem ich pochodzenia. [AUT.] MARCIN HAŁABIS, MAREK BABICZ. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 213, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 20. Analiza zmian struktury polimorfizmu genów w zależności od zinbredowania loch ras rodzimych. [AUT.] M[AGDALENA] SZYNDLER-NĘDZA, ROBERT ECKERT, KATARZYNA ROPKA-MOLIK, KAROLINA SZULC, EWA SKRZYPCZAK, MAREK BABICZ. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 235, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 21. Bezpieczeństwo i higiena pracy lekarza weterynarii w chowie i hodowli trzody hlewnej. [AUT.] MARCIN BANY, DANUTA DĄBROWSKA, NATALIA HEŁETKANYCZ, MAREK BABICZ. W: Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : monografia naukowa / redakcja: Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna Lublin 2018, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 38-46, il. bibliogr, 978-83-65943-03-3.
 22. Charakterystyka parametrów fizycznych i chemicznych nerek świń rasy polskiej białej zwisłouchej. [AUT.] K. KROPIWIEC-DOMAŃSKA, MAREK BABICZ. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 219, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ❌
 23. Choroby odzwierzece jako czynnik ryzyka zawodowego w pracy lekarza weterynarii. [AUT.] MARCIN BANY, DANUTA DĄBROWSKA, NATALIA HEŁETKANYCZ, MAREK BABICZ. W: Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : monografia naukowa / redakcja: Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna Lublin 2018, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 47-55, il. bibliogr, 978-83-65943-03-3.
 24. Comparative analysis of the minerals composition in the meat of wild boar and domestic pig. [AUT.] ANNA KASPRZYK, MAREK BABICZ. W: Meat in technology and human nutrition : meat as functional and pro-healthy part of our diet : V International Scientific Conference : abstracts of plenary lectures & posters presentations, Poznań – Tarnowo Podgórne June 27-29, 2018 s. 56. [Poznań] [2018], [b.w.].
 25. Hodowla świń rasy puławskiej w warunkach rolnictwa zrównoważonego. [AUT.] MAREK BABICZ, MARCIN HAŁABIS, ANNA LITWIŃCZUK, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 240-241, bibliogr.Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 26. Pb and Cd contents in the wild boar tissues. [AUT.] ANNA KASPRZYK, STANISŁAW CHWIL, MICHAŁ RUDAŚ. W: III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” = The 3rd International Conference 'Human ecology', Lublin, 19-20.06.2018 Poland s. 76. Kraków 2018, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
 27. Perspektywy produkcji i wykorzystania bioenergii w indywidualnych gospodarstwach rolnych. [AUT.] MARCIN HAŁABIS, KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, ZACHARIASZ KSIĄŻKA. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 153, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ❌
 28. Perspektywy produkcji świń rasy puławskiej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł białka. [AUT.] MARCIN HAŁABIS, KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, JAKUB CZERWIŃSKI. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 125, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 29. Podstawowe parametry jakości mięsa tuczników Danbred, Naima i rasy puławskiej. [AUT.] ANNA KASPRZYK, MAREK BABICZ. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 218, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 30. Problematyka kolizji dzikich zwierząt w ruchu drogowym. [AUT.] JAKUB KALINOWSKI, AGNIESZKA SATANOWSKA, JAKUB CZERWIŃSKI, MAREK BABICZ. W: Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : monografia naukowa / redakcja: Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna Lublin 2018, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s.167-176, il. bibliogr, 978-83-65943-03-3.
 31. Profil kwasów tłuszczowych oraz wskaźniki dietetyczne nerek pozyskanych z tuczników rasy pbz żywionych paszą z dodatkiem ostropestu plamistego (Silybum marianum L.) Gaertn). [AUT.] KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 155, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ❌
 32. Wild boar meat (Sus scrofa scrofa) – natural raw material and food product. [AUT.] ANNA KASPRZYK, ZBIGNIEW CZARNECKI. W: III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” = The 3rd International Conference 'Human ecology', Lublin, 19-20.06.2018 Poland s. 77. Kraków 2018, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
 33. Wpływ czasu przechowywania w warunkach chłodniczych na stabilność oksydacyjną mięsa tuczników rasy puławskie. [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK, MAREK BABICZ, PIOTR SKAŁECKI, MAŁGORZATA DMOCH, MICHAŁ PRASOW, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, BEATA CIUPAK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 208, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 34. Wpływ intensywnego chowu trzody chlewnej na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie człowieka. [AUT.] JAKUB CZERWIŃSKI, JAKUB KALINOWSKI, SYLWIA PAPROCKA, MAREK BABICZ. W: Biogospodarka i środowisko / redakcja naukowa: Bożena Nowakowicz-Dębek, Witold Chabuz Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 59-68, il. bibliogr.
 35. Wpływ intensywnej produkcji trzody chlewnej na środowisko naturalne oraz człowieka. [AUT.] MAREK BABICZ, JAKUB CZERWIŃSKI, JAKUB KALINOWSKI, SYLWIA PAPROCKA. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 42, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 36. Wpływ obróbki termicznej na jakość dwóch mięśni szkieletowych tuczników rasy puławskiej. [AUT.] MICHAŁ PRASOW, MARCIN HAŁABIS, MAREK BABICZ, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK, AGNIESZKA KALINIAK. W: XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej” Żywność – tradycja i nowoczesność” : VI International Session Of Young Scientific Staff „Food – tradition and modernity”, Materiały konferencji naukowej, Lublin, 24-25 maj 2018 s. 81-82. Lublin 2018, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis” Sp. z o.o, 978-83-63761-74-5.
 37. Wstępne wyniki badań wartości rzeźnej i jakości mięsa tuczników rasy puławskiej. [AUT.] ANNA LITWIŃCZUK, PIOTR DOMARADZKI, MAREK BABICZ, MICHAŁ PRASOW, PIOTR SKAŁECKI, MARCIN HAŁABIS. W: Wybrane problemy jakości żywności / redaktorzy: Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński Radom 2018, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, s. 165-174, il. bibliogr. sum, 978-83-7351-855-1.
 38. Wykorzystanie mięsa świń rasy puławskiej do produkcji wędzonek wysokiej jakości. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MAREK BABICZ, PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK, MICHAŁ PRASOW, MARCIN HAŁABIS. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19–21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 232, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 39. Zmiany właściwości fizykochemicznych mięsa tuczników rasy puławskiej w okresie 14-dniowego dojrzewania próżniowego. [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MAREK BABICZ, PIOTR SKAŁECKI, MICHAŁ PRASOW, ANNA LITWIŃCZUK, MARCIN HAŁABIS, AGNIESZKA KALINIAK. W: XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej” Żywność – tradycja i nowoczesność” : VI International Session Of Young Scientific Staff „Food – tradition and modernity”, Materiały konferencji naukowej, Lublin, 24-25 maj 2018 s. 88-89. Lublin 2018, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis” Sp. z o.o, 978-83-63761-74-5.

Oferta usługowo-badawcza Zakładu:

Ekspertyzy, kursy, szkolenia, wykłady, analizy, doradztwo i konsultacje w zakresie hodowli i chowu trzody chlewnej, realizacja projektów kompleksowej produkcji tuczników.

Konsultacje, szkolenia, kursy, analizy, wsparcie w zakresie:

 • Zasad profilaktyki ogólnej i swoistej w chowie oraz hodowli świń;
 • Identyfikacji czynników wpływających na poród u loch i następstwa zaburzeń okołoporodowych;
 • Postępowania z lochami i prosiętami w okresie okołoporodowym;
 • Pielęgnacji i odchowu prosiąt oraz młodzieży hodowlanej;
 • Optymalizacji i zasad żywienia loch w okresie ciąży i laktacji oraz loszek w okresie cyklu rujowego;
 • Pielęgnacji, żywienia i postępowania z knurami;
 • Zasad tuczu świń z uwzględnieniem jakości tuszy i mięsa;
 • Wyboru systemu utrzymania, żywienia i warunków obrotu przedubojowego w celu niwelowanie ich negatywnego wpływu na jakość mięsa;
 • Krzyżowania towarowego świń (wybór metody i dobór ras).
 • Technologii utrzymania różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej.
 • Oddziaływania warunków środowiskowych na produkcyjność świń.
 • Proekologicznych systemów chowu trzody chlewnej.
 • Zasad produkcji tuczników „ciężkich”.
 • Postępowania ze zwierzętami w trakcie transportu.
 • Efektywnej organizacji produkcji trzody chlewnej.
 • Oceny kondycji loch w stadzie podstawowym.
 • Identyfikacji przyczyn występowania zachowań nietypowych (stereotypii) u świń.
 • Oceny warunków utrzymania i żywienia świń.
 • Opracowania i oceny projektów adaptacji pomieszczeń inwentarskich do chowu świń.
 • Wykonania projektów ferm zarodowych i towarowych (planowanie produkcji, wyposażenie techniczne, preliminarz paszowy, zapotrzebowanie na wodę i ścioły, produkcja obornika lub gnojowicy, wymagana pow. płyty obornikowej, pojemność zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę, zagospodarowanie odchodów).

Badania i analizy laboratoryjne

 • Ocena wartości rzeźnej świń (przyżyciowa i poubojowa).
 • Bilansowanie pasz, układanie dawek pokarmowych dla wszystkich grup wiekowych i produkcyjnych świń.
 • Możliwość przeprowadzenia testów żywieniowych na lochach, prosiętach, warchlakach i tucznikach.
 • Ocena surowca wieprzowego w zakresie występowania typów mięsa wadliwego i jego przydatności kulinarnej i przetwórczej.
 • Identyfikacja markerów molekularnych, w tym genotypów TT i CT w locus RYR1.
 
Kierownik:
prof. dr hab. Marek Babicz
marek.babicz@up.lublin.pl
(+ 81) 445-67-16
ul. Akademicka 13, pok. 109