Zakład Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi

OPIS GOSPODARSTWA - SZACOWANIE DOCHODU RODZINY ROLNIKA - ARKUSZ KALKULACYJNY
Zobacz

W ramach Zakładu Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej funkcjonującego w ramach Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej realizowany jest temat DS2 „Zarządzanie jakością w zmechanizowanych technologiach produkcji rolniczej”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Józef Sawa.

W ramach tego zagadnienia realizowanych jest kilka tematów badawczych, obejmujących m. in.:

  1. Badania nad technicznymi uwarunkowaniami w ochronie roślin.
  2. Badanie wybranych gospodarstw rodzinnych w celu określenia czynników warunkujących rozwój mechanizacji.
  3. Badania nad efektywnością nowych technologii aplikacji agrochemikaliów w rolnictwie.
  4. Badania nad wymaganiami w zakresie przyjaznego dla środowiska projektowania i użytkowania maszyn rolniczych.
  5. Badania nad strukturą kosztów i efektywnością nakładów materiałowo- energetycznych w gospodarstwach rodzinnych.
  6. Badania nad procesami zarządzania i zapewnienia jakości w zmechanizowanych technologiach produkcji rolniczej.
  7. Wspomaganie i doradztwo w zakresie rozwoju i efektywności mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych.
  8. Badania nad technologicznymi przyczynami wypadków w rolnictwie.

Zaplecze badawcze
Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych i dla Przemysłu Rolno-Spożywczego (urządzenie do badania rozpylaczy, urządzenie do pomiaru rozkładu ciśnienia na belce polowej opryskiwacza, program do analizy obrazu Image pro+)

Inne osiągnięcia naukowe pracowników Uzyskano patent na urządzenie testujące do badań rozpylaczy. Kierowano pracą naukowobadawczą „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowoenergetycznych na jakość surowców rolniczych”.

Inne istotne informacje
Współpraca z Walloon Agricultural Research Center, Gembloux (Belgia) oraz z Montana State University w Bozeman (USA).