Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

A. Przedmioty obligatoryjne realizowane dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej(wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):

 • Patofizjologia
 • Farmakologia weterynaryjna
 • Farmacja weterynaryjna
 • Toksykologia Weterynaryjna wykłady i ćwiczenia z przedmiotu
 • Ochrona Środowiska

B. Przedmioty obligatoryjne realizowane dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):

 • Kliniczny Zarys Chorób

C. przedmioty fakultatywne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej :

 • Farmakologia kliniczna
 • Transformacje nowotworowe
 • Choroby zwierząt laboratoryjnych
 • Choroby genetyczne zwierząt
 • Laboratoryjna Analiza Toksykologiczna
 D. Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych (Sekcja Patofizjologii oraz Sekcja Toksykologii)

E.  Realizacja studiów doktoranckich

F. Opieka naukowa oraz realizacja  prac magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich przez studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego .

Realizowane kierunki badawcze:

§  udział leptyny i kisspeptyn w patomechanizmach zaburzeń aktywności wydzielniczej przysadki mózgowej;  patomechanizm rozwoju torbieli jajnikowych u przeżuwaczy;

§ odchylenia w aktywności nowotworowych komórek macierzystych w procesie hepatokarcinogenezy

§ aktywność proliferacyjna limfocytów w przebiegu chorób zapalnych (BRD, mastitis, metritis) oraz ocena funkcji sekrecyjnej neutrofili i ich destrukcyjne odpowiedzi zapalne; powiązania układu krzepnięcia i reakcji zapalnych w chorobach bydła i psów;   

§  znaczenie poszczególnych subpopulacji makrofagów w modulowaniu odpowiedzi zapalnych;

§  wpływ miokin na aktywność mięśni szkieletowych (wykorzystanie miokin do oceny wysiłku transportowego u koni);

§ rola katelicydyn, jako peptydów biorących udział w modulowaniu odpowiedzi zapalnej u różnych gatunków zwierząt;

§  wpływ różnicy kationowo-anionowej paszy (DCAD) na parametry metaboliczne u zwierząt produkcyjnych;

§ badania farmakokinetyczne antybiotyków β-laktamowych u krów mlecznych z przypadkami mastitis;

§ oznaczanie pozostałości wybranych sulfonamidóworaz antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego;

§ badanie farmakokinetyki leków przeciwbólowych;

§ badania protekcyjnego wpływu wybranych antyoksydantóww przypadku intoksykacji mykotoksynami u drobiu, w zakresie parametrów funkcji nerek, wątroby oraz potencjału antyoksydacyjno-oksydacyjnego z wykorzystaniem systemu RANDOX;

§ badania poprzedzające wprowadzenie melatoniny do medycyny weterynaryjnej;.

§ ocena toksyczności indolowych vinylo-oksazolidino-tionów (VTO) występujących w śrucie rzepakowej dla drobiu;

§ badania chlorowanych benzenów, fenoli oraz naftalenów wchodzących w skład preparatów KSYLAMIT;

§ ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska ołowiem, kadmem, cynkiem, miedzią i rtęcią w oparciu o ich poziom w narządach wewnętrznych;

§ oznaczanie pierwiastków toksycznych w paszach roślinnych oraz w tkankach zwierząt pochodzących z różnych regionów i środowisk kraju (np. żubry z Białowieskiego Parku Narodowego);

§ badania z zakresu toksykologii eksperymentalnej – badania w modelowych układach in vivo i in vitro nad toksycznością leków weterynaryjnych;

§ toksykodynamika, toksykokinetyka i metabolizmem bioaktywacyjny metronidazolu oraz toksykometria benzotioanilidów;

§  ekotoksykologiczna ocena środowisk naturalnych.

Realizowane projekty badawcze:

v     „Modulujące działanie leptyny na sekrecję przysadkowych gonadotropin w rozwoju torbieli jajnikowych u owiec” – projekt badawczy własny (3 P06K 020 25) – kierownik projektu – prof. dr Ryszard Bobowiec

v „Ocena przydatności terapeutycznej komórek owalnych w uszkodzeniach wątroby u szczurów” – projekt badawczy własny (N N308 3169 33) – kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

v  Badania nad zachowaniem się poziomów melatoniny we krwi psów w cyklu całodobowym i zmianami sezonowymi pod kątem zastosowań klinicznych” – projekt badawczy własny – kierownik projektu – prof. dr hab. C. Kowalski

v  „Altermative technologies for sustainable, low cost and hormone-free systems of ruminant reproduction” (Francja – INRA) – współudział w opracowaniu międzynarodowego projektu badawczego (dr hab. Urszula Kosior-Korzeckiej)

v   „Use of virtual problems/virtual patients in veterinary basic sciences” – współudział w realizacji projektu (dr Marta Wójcik)

v  Badania farmakokinetyczne określające stopień ryzyka dla konsumentów po stosowaniu antybiotyków beta-laktamowych u krów z przypadkami mastitis” – projekt badawczy własny – kierownik projektu – dr Artur Burmańczuk.

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych powstała 1 września 2003 r., po połączeniu trzech Katedr (Katedry Farmakologii, Katedry Patofizjologii oraz Katedry Toksykologii i Ochrony Środowiska). Od czasu powstania, w jednostce funkcjonują trzy Zakłady: Zakład Farmakologii, Zakład Patofizjologii oraz Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska. Główne zadania jednostki dotyczą sfery dydaktycznej, naukowej, organizatorskiej i popularyzatorskiej. Składają się na nią: badania statutowe, realizacja projektów grantowych, prac badawczych zlecanych przez firmy zewnętrzne, działalność w organizacjach naukowych i instytucjach nadzorujących obieg leków i substancji toksycznych oraz wystąpienia i publikowanie opracowań monograficznych i książkowych.

Działalność naukowo-badawcza oraz wieloletnia współpraca z cenionymi ośrodkami zagranicznymi owocuje wspólnymi publikacjami indeksowanymi przez Journal Citation Reports (JCR) oraz rozwojem naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych.

Kierownik Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych:

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bobowiec

Jednostki wchodzące w skład Katedry:

 • Zakład Farmakologii – kierownik: prof. zw. dr hab. Cezary Kowalski
 • Zakład Patofizjologii – kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Bobowiec)
 • Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska – kierownik: prof. UP dr hab. Jose Luis Valverde Piedra

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez jednostkę :

Międzynarodowa Konferencja pt. “Znaczenie mechanizmów patogenetycznych w terapii i profilaktyce chorób”. Organizator: Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych i Instytut Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych. Konferencja organizowana na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w dniach 22-23 września 2005 r., pod patronatem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Polskiej Akademii Nauk.

Inne ważne przedsięwzięcia:

 • realizacja projektu badawczego pt. “Modulujące działanie leptyny na sekrecję przysadkowych gonadotropin w rozwoju torbieli jajnikowych u owiec”. (kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec)
 • stała współpraca naukowo-badawcza z Katedrą Anatomii, Biochemii i Fizjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie, Włochy
 • staż naukowy dr Urszuli Kosior-Korzeckiej z zakresu analizy ekspresji receptorów leptynowych w komórkach przysadki we francuskim ośrodku naukowym INRA (Departament Fizjologii Zwierząt w Jouy en Josas k/Paryża), oraz udział w programie Socrates-Erasmus (Katedra Anatomii, Biochemii i Fizjologii Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie).
 • staże naukowe dr Marty Wójcik i dr Joanny Wessely-Szponder w Katedrze Anatomii, Biochemii i Fizjologii Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie (Włochy).
 • organizacja spotkań naukowych w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (Oddział w Lublinie), w których biorą udział członkowie (pracownicy naukowi, lekarze weterynarii i medycyny z ośrodka lubelskiego), oraz przedstawiciele innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy oraz studenci.
 • organizacja w Katedrze Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych spotkań naukowych na których przedstawiane są wyniki prac: wysyłanych do druku w recenzowanych czasopismach, opracowywanych w formie pracy doktorskiej lub planowanych i wykonywanych w ramach rozpoczętej habilitacji.
 • przewodniczenie w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008 przez prof. dr hab. Ryszarda Bobowca i zarządzanie przez dr Urszulę Kosior-Korzecką (sekretarz) dr Martę Wójcik (skarbnik) lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY PRZEDKLINICZNYCH NAUK WETERYNARYJNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zakład Farmakologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych oferuje badania z zakresu:

– Farmakokinetyka i farmakodynamika leków weterynaryjnych, przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych i przeciwbólowych, umożliwiająca zarówno precyzyjne ustalenie poziomu dawkowania, ocenę ich działania w organizmie, ponadto ustalenie czasu ich eliminacji z ustroju.

– Opracowanie metod i procedur analitycznych posiadających powtarzalną oznaczalność, w których warunki analityczne są dobierane w sposób pozwalający na oznaczania poziomów substancji badanych (leków) w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego.

– Rola wolnych rodników i antyoksydantów w funkcjonowaniu organizmu.

– Ocena działania toksycznego leków i oporności szczepów patogennych na chemioterapeutyki stosowane w lecznictwie weterynaryjnym.

– Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami (połączenia chemioterapeutyków).

Zakład Patofizjologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych oferuje badania dotyczące hormonalnych i zapalnych odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analizy ryzyka występowania chorób metabolicznych, infekcyjnych i neoplastycznych – badania in vivo i in vitro (eksperymentalne metody izolacji i hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego, w nienowotworowych i nowotworowych uszkodzeniach narządów wewnętrznych).

Podstawą nowoczesnych modeli doświadczalnych z zastosowaniem nieinwazyjnych metod badawczych są wypracowane w Jednostce metody izolacji i hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego takich jak: komórki przysadki mózgowej, neutrofile, limfocyty, hepatocyty, komórki owalne wątroby, komórki ziarniste i komórki lutealne jajnika, w nienowotworowych i nowotworowych uszkodzeniach narządów.

Do stosowanej w Zakładzie Patofizjologii metodyki należą m. in.:

– izolacja i hodowla komórek przysadki mózgowej, techniki izolacji mRNA i odwrotnej transkrypcji oraz metody Real-Time PCR

– analiza izoform D i L kwasu mlekowego

– oznaczanie sterydów jajnikowych i nadnerczowych metodą HPLC

– oznaczanie ubichinonu Q9 i Q10 w żółci owiec z wykorzystaniem HPLC

– izolacja i hodowla in vitro komórek wątroby szczurów (hepatocytów, komórek owalnych i komórek gwiaździstych)

– izolacja limfocytów i neutrofili z krwi obwodowej, hodowla komórek krwi w warunkach in vitro

– badanie aktywności wydzielniczej leukocytów na podstawie uwalniania enzymów i wolnych rodników

– techniki: ELISA, HPLC, chromatografii niskociśnieniowej kolumnowej oraz oceny krzepnięcia krwi (endogenny potencjał trombiny)

Główne kierunki badań realizowanych w Zakładzie Patofizjologii:

– Patomechanizm rozwoju rozwoju torbieli jajnikowych u owiec

– Udział leptyny i receptorów leptynowych w patomechanizmach zaburzeń aktywności wydzielniczej przysadki u owiec.

– Zaburzenia równowagi oksydo-redukcyjnej wątroby u owiec.

– Udział progenitorowych komórek owalnych w procesach regeneracji wątroby w nowotworowych i nienowotworowych uszkodzeniach tego narządu.

– Udział komórek gwiaździstych wątroby w procesach zwłóknienia i marskości u szczurów.

– Aktywność proliferacyjna limfocytów izolowanych z krwi.

– Aktywność sekrecyjna neutrofili i ich udział w destrukcyjnej odpowiedzi zapalnej w przebiegu chorób układu oddechowego i rozrodczego u różnych gatunków zwierząt.

– Zaburzenia krzepnięcia oraz powiązania układu krzepnięcia i reakcji zapalnych w chorobach bydła i psów.

– Znaczenie neutrofilowych peptydów antybakteryjnych w patogenezie i terapii chorób.

Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska oferuje oznaczenia pierwiastków w próbkach gleby, wody, żywności, paszach, surowcach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS.
 
Zakład dysponuje następująca aparaturą:

Spektrometry : płomieniowy Avanta PH, GBC, kuweta grafitowa – SpectrA 220Z; mineralizator mikrofalowy – Multiwave 2000, Anton Paar; analizator rtęci z techniką wymiennych par – MA –2, NIC.

Jednostka oferuje analizy z zakresu:

– przygotowywanie prób do analizy (ekstrakcja, mineralizacja)

– analiza ilościowa śladów i mikrośladów w materiale biologicznym i środowiskowym technika płomieniową FAAS (Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu) i bezpłomieniową (Cd, Pb,Cu, Ni, Co, Cr, Mn)

– analiza ilościowa Hg metodą CVAAS