Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu mikrobiologii ogólnej, mikrobiologii rolniczej, mikrobiologii zootechnicznej i mikrobiologii środowiskowej dla studentów dziennych i zaocznych następujących Wydziałów: 

 • Agrobioinżynierii: kier. Rolnictwo (specjalności: agronomia, agrobiznes, agroturystyka, kształtowanie środowiska), kier. Towaroznawstwo (specjalności: obrót towarowy i obsługa celna, zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych)
 • Nauk o Zwierzętach i Biogosodarki: kier. Zootechnika (specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowle amatorskie, hodowla koni i jeździectwo, towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych, hodowla i użytkowanie koni), kier. Ochrona Środowiska,
 • Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: kier. Ogrodnictwo (specjalności: produkcja ogrodnicza i zielarska, tereny zieleni i dekoracje roślinne, ochrona roślin i środowiska przyrodniczego, zarządzanie w ogrodnictwie, ekoturystyka)
   

Studenci większości ww. specjalności mogą wykonywać w Katedrze prace magisterskie i prace inżynierskie.

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Mikrobiologii Rolniczej koncentrują się przede wszystkim na problemach mikrobiologicznych związanych z praktyką rolniczą oraz ochroną środowiska glebowego.

Podstawowe kierunki badań jednostki dotyczą:

 • wykorzystania drobnoustrojów w procesach detoksykacji, przetwarzania oraz zagospodarowania organicznych materiałów odpadowych pochodzenia przemysłowego i rolniczego.
 • oceny skutków stosowania osadów ściekowych i innych materiałów odpadowych na aktywność biologiczną gleb użyźnionych tymi odpadami.
 • ekologii saprotroficznych mikrogrzybów, grzybów mikoryzowych i innych grup drobnoustrojów glebowych oraz ich uzdolnień biochemicznych.
 • naturalnych zbiorowisk mikroorganizmów występujących na powierzchni przechowywanych nasion różnych roślin uprawnych.
 • wpływu różnych czynników antropogenicznych na aktywność mikrobiologiczną gleb.

Liczba oryginalnych prac twórczych za lata 2004-2009: 84.
Obecnie 3 osoby wykonują prace doktorskie w ramach studiów doktoranckich.

Ponadto w okresie ostatnich 5 lat pracownicy uczestniczyli w 17 konferencjach co zaowocowało 74 doniesieniami Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w latach 2004-2009: 

 • prace magisterskie 64
 • doktoraty 3
 • profesury 2

Katedra Mikrobiologii Rolniczej była jedną z pierwszych Katedr Wydziału Rolnego, utworzoną uchwałą Senatu UMCS z kwietnia 1945 r.

Zorganizowanie i kierownictwo Katedry powierzono prof. dr hab. Jadwidze Ziemięckiej, kierownikowi Działu Mikrobiologii byłego Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W początkowym okresie (1945-1947) Katedra nie miała własnego lokalu w Lublinie, a pracownicy i studenci korzystali z pomieszczeń, urządzeń oraz cennej pomocy pracowników naukowych PINGW (obecnie IUNG) w Puławach. Okresowo korzystano również z pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Fizjologii Roślin UMCS, kierowanej przez prof. dr Adama Paszewskiego.

W roku akademickim 1947/1948 powierzono prof. dr hab. Jadwidze Ziemięckiej zorganizowanie w Katedrze Mikrobiologii Rolniczej Zakładu Technologii Przemysłów Rolnych (przekształconego w 1952 r. w Katedrę Technologii Rolnej). Katedra uzyskała wówczas prowizoryczne pomieszczenie (o pow. ok. 70 m2) w baraku przy ul. Lubartowskiej. W trudnych warunkach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Katedry, ówczesnego st. asystenta mgr inż. Stanisława Bujaka, asystenta mgr inż. Adama Szembera i innych, zdobywano niezbędne pomoce dydaktyczne i podstawową aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań. Gromadzono również własny księgozbiór, częściowo wzbogacony wartościowymi pozycjami ofiarowanymi przez prof. dr hab. Jadwigę Ziemięcką.

Zasadnicza poprawa warunków lokalowych nastąpiła po przeniesieniu Katedry do gmachu przy ul. Leszczyńskiego 7 i przydzieleniu jej pomieszczeń, początkowo o pow. użytkowej 150 m2, a następnie 250 m2. Umożliwiło to urządzenie specjalistycznej sali ćwiczeń, pracowni mikrobiologicznej i chemicznej oraz wydzielenie pomieszczeń do mycia szkła laboratoryjnego i sterylizacji.

Prof. dr hab. Jadwiga Ziemięcka kierowała Katedrą Mikrobiologii Rolniczej ponad 10 lat, od 1945 do 1956r. Po Jej odejściu Katedrą Mikrobiologii Rolniczej (w latach 1956-1958) kierowała prof. dr hab. Julia Gołębiowska. Od 1958 aż do 1961 roku Katedra nie miała kierownika, a kuratorem jej był prof. dr Stanisław Bujak, kierownik Katedry Technologii Rolnej na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie.

Od 1962 do 1990 roku Katedrą kierował prof. dr hab. Adam Szember, który jeszcze jako asystent położył duże zasługi w jej organizowaniu i wyposażaniu w sprzęt, umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prac badawczych. Po przejściu prof. dr hab. Adama Szembera na emeryturę w 1990 roku kierowanie Katedrą powierzono doc. dr hab. Krystynie Gostkowskiej, która pełniła tę funkcję do 2001 roku. Od października 2001 roku Katedrą kierowała prof. dr hab. Jadwiga Furczak.

Od 1 września 2009 kierowanie Katedrą powierzono prof. dr hab. Teresie Korniłłowicz-Kowalskeij, która zorganiozowała i od 1999 roku kierowała w Katedrze Pracownią Mikologiczną.

Publikacje pracowników Katedry Mikrobiologii Środowiskowej
Zobacz