Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników

Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Przedmiot

semestr

wykładowca

Kierunek: ZOOTECHNIKA

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Chów i hodowla bydła

IV

Prof. dr hab. ZygmuntLitwińczuk

Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierząt

V

Prof. dr hab. Jerzy Gnyp

Technologie produkcji mleka i wołowiny

V

Dr hab. Witold Chabuz

Ekologiczne systemy chowu zwierząt

V

Dr inż. Piotr Stanek

studia stacjonarne II stopnia

   

Zarządzanie w nowoczesnych technologiach produkcji mleka

I

Dr hab. Witold Chabuz

Znaczenie przeżuwaczy w środowisku przyrodniczym

II

Dr hab. Witold Chabuz

Zarządzanie w produkcji wołowiny

III

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek produktów zwierzęcych

III

Dr inż. Waldemar Teter

Hodowla zachowawcza zwierząt

I

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Ekologiczna produkcja surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego

II

Dr Aneta Brodziak

Systemy kontroli jakości

I

Dr Aneta Brodziak

Polityka rolna i hodowla zwierząt w UE i na świecie

III

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Kierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Hodowla bydła

IV

Prof. dr hab. ZygmuntLitwińczuk

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Wykład monograficzny

VII

Dr hab. Ewa Januś

Podstawy produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Piotr Stanek

Produkcja zwierząt rzeźnych metodami ekologicznymi

VII

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek żywności ekologicznej

VII

Dr inż. Waldemar Teter

Ochrona zasobów genetycznych

V

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Systemy kontroli jakości

VII

Dr Aneta Brodziak

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Technologie produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Waldemar Teter

studia stacjonarne II stopnia

   

Różnorodność biologiczna

II

Dr hab. Ewa Januś

studia niestacjonarne I stopnia

   

Technologie produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Waldemar Teter

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Podstawy produkcji zwierzęcej

III

Dr hab. Ewa Januś

Rynek i marketing żywności

V

Dr inż. Waldemar Teter

Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywności

III

Dr Aneta Brodziak

Zagrożenia w produkcji żywności

IV

Dr Aneta Brodziak

Ekologiczna produkcja żywności

V

Dr Aneta Brodziak

Polityka rolna UE i regulacje prawne w produkcji żywności

IV

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne II stopnia

   

Światowe systemy produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś

System akredytacji w Polsce

III

Dr Aneta Brodziak

Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem w łańcuchu żywnościowym/

Kontrola i certyfikacja żywności ekologicznej

III

Dr Aneta Brodziak

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Biologia zwierząt gospodarskich

II

Dr hab. Witold Chabuz

Bioróżnorodność zwierząt

VII

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

studia niestacjonarne I stopnia

   

Biologia zwierząt gospodarskich

II

Dr hab. Witold Chabuz

Kierunek: BIOLOGIA

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Bioróżnorodność zwierząt i ich znaczenie w środowisku

V

Dr hab. Witold Chabuz

Kierunek: DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

   

studia stacjonarne II stopnia

   

Polityka rolna i hodowla zwierząt w UE i na świecie

III

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Kierunek: DIETETYKA

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

II

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek i marketing produktów żywnościowych

I

Dr inż. Waldemar Teter

studia niestacjonarne I stopnia

   

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

VI

Dr inż. Piotr Stanek

Rynek i marketing produktów żywnościowych

II

Dr inż. Waldemar Teter

Kierunek: ROLNICTWO

   

studia stacjonarne I stopnia

   

Chów zwierząt

III

Prof. dr hab. Jerzy Gnyp

Kierunki Badań:

W Katedrze realizowane są wieloletnie badania ściśle powiązane z Krajowym Programem Ramowym opracowanym w 2005 r. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dotyczą one dwóch strategicznych obszarów badawczych tzn. II – Środowisko i III – Rolnictwo i żywność. W II obszarze badawczym (Środowisko) badania jednostki wiążą się ściśle z priorytetowym kierunkiem badań 2.3. – Różnorodność biologiczna i jej ochrona. Katedra Hodowli Bydła jest jedyną jednostką naukowo-badawczą w Polsce, w której zainicjowano w latach 90-tych XX wieku badania nad możliwością restytucji starej rasy bydła białogrzbietego, uznanej powszechnie za wymarłą w latach 70-tych. Dotychczasowe prace z tego zakresu przyniosły znaczące efekty, tak, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał w 2003 r. odtworzoną populację bydła białogrzbietego za polską rasę i otworzył dla niej księgi hodowlane, które prowadzi nasza jednostka. Aktualna populacja bydła białogrzbietego liczy już ponad 200 sztuk w tym 130 krów wpisanych do ksiąg i wykazuje ciągle tendencje wzrostową. Bydło rasy białogrzbietej „przywracane” jest środowisku, w którym występowało od wieków. Są to otuliny Parków Narodowych (Poleski, Narwiański, Biebrzański) gdzie przyczynią się w istotny sposób do poprawy walorów przyrodniczych tych terenów, a także dobrze wkomponowuje się w krajobraz tego regionu. Wpisanie bydła białogrzbietego w 2004 r. przez FAO na światową listę ras podlegających ochronie zasobów genetycznych umożliwiło nawiązanie szerokiej współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W III natomiast obszarze badawczym (Rolnictwo i żywność) główny trzon badań jednostki wiąże się ściśle z priorytetowym kierunkiem badań 3.1. – Żywność prozdrowotna. W problem ten dobrze wkomponowują się wieloletnie badania nad doskonaleniem użytkowości mlecznej i mięsnej simentalerów oraz prace hodowlane w regionalnej populacji bydła mięsnego.

Realizowane tematy badawcze:

 1. Zwiększenie produkcyjności bydła oraz restytucja i zachowanie zasobów genetycznych białogrzbietów (w ramach badań własnych)
  Kierownik tematu: Prof. zw. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
 2. Doskonalenie użytkowości mlecznej i mięsnej u bydła czarno-białego, simentalerów i białogrzbietów oraz praca hodowlana w regionalnej populacji bydła mięsnego (w ramach działalności statutowej)
  Kierownik tematu: Prof. zw. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Najważniejsze osiągnięcia naukowe jednostki:

Restytucja i ochrona zasobów genetycznych bydła białogrzbietego.

Sprawozdanie z wykonania zadania badawczego: "Ekologiczny chów bydła mlecznego"
Zobacz

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła kontynuuje działanie utworzonego w 1952 r. Zakładu Hodowli Bydła, w ramach ówczesnej Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt funkcjonującej na Wydziale Rolnym UMCS. Organizatorem i jednocześnie pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. Zdzisław Zabielski. Był on jednocześnie pierwszym kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt (od 1945 r.). Prof. Z. Zabielski kierował Zakładem do 1960 r. (do przejścia na emeryturę). W 1966 r. kierownictwo Zakładem objął ówczesny doc. dr hab. Władysław Zalewski podejmując nowe kierunki badawcze i przyjmując nowych pracowników m.in. w 1969 r. – mgr Ryszarda Stenzla, w 1971 – mgr Kazimierza Kamienieckiego i Zygmunta Litwińczuka (jako studenta V roku), a w 1974 – mgr Jerzego Gnypa. Wszystkie te osoby uzyskały później tytuł profesora. W roku 1995 na emeryturę przeszli profesorowie Władysław Zalewski i Janusz Trautman. Kierownictwo Zakładu przejął prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, podejmując nowe badania i przyjmując do pracy prawie wszystkich aktualnie zatrudnionych pracowników. W roku 1997, w ramach przeprowadzonej na Wydziale reorganizacji z Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej wyodrębniono 6 sa­modzielnych jednostek, m.in. Zakład Hodowli Bydła, który przekształcono w Katedrę. W marcu 2010 decyzją Senatu zmieniono nazwę na Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła i powołano w jej strukturze Pracownię Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 9 nauczycieli akademickich w tym 2 profesorów tytularnych i 2 doktorów habilitowanych oraz 3 pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

Z bogatej problematyki badawczej realizowanej w Katedrze na przestrzeni ponad 60 lat wymienić należy:

– określenie wartości rzeźnej i przydatności technologicznej mięsa bydła ras krajowych, importowanych i mieszańców towarowych;

– doskonalenie miejscowego bydła czarno-białego w kierunku mlecznym, głównie na drodze krzyżowania z bydłem holsztyńsko-fryzyjskim;

– obserwacje nad przebiegiem aklimatyzacji importowanego bydła simentalskiego, ocenę jego wartości hodowlanej i kierunki doskonalenia;

– opracowanie i sprawdzenie różnych technologii chowu bydła (głównie mięsnego) w oparciu o pasze z trwałych użytków zielonych;

– prace nad restytucją i ochroną zasobów genetycznych rodzimej rasy – bydła białogrzbietego.

 

Problematyka badawcza realizowana w Katedrze była przedmiotem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W okresie ponad 60 lat funkcjonowania jednostki prace doktorskie wykonało 31 osób. Przewody habilitacyjne zakończyło 9 osób: Władysław Zalewski (1965), Janusz Trautman (1972), Ryszard Stenzel (1979), Zygmunt Litwińczuk (1981), Kazimierz Kamieniecki (1986), Jerzy Gnyp (1995), Danuta Borkowska (1995), Witold Chabuz (2014), Ewa Januś (2014).

Na szczególne podkreślenie zasługują dotychczasowe działania nad restytucją bydła białogrzbietego, które doprowadziły do odtworzenia tej starej rodzimej rasy w Polsce. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał decyzją z dnia 31 lipca 2003 r. białogrzbiety za polską rasę bydła i otworzył dla niej księgi hodowlane, które prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wyniki realizowanych badań przedstawiono w ponad 600 rozprawach naukowych oraz w ponad 700 różnego rodzaju innych publikacjach (monografie, artykuły i komunikaty naukowe, opracowania referatowe, opracowania popularnonukowe).

Pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin mieszczących się w planach studiów kilku kierunków i specjalności. Prowadzą m.in. wykłady i ćwiczenia na macierzystym wydziale na kierunku: zootechnika, ochrona środowiska, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, behawiorystyka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii na kierunkach rolnictwo, towaroznawstwo oraz turystyka i rekreacja, dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii na kierunku dietetyka, dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji na kierunku technika rolnicza i leśna.

W jednostce wykonano około 1000 prac magisterskich i około 400 prac inżynierskich, których tematyka ściśle wiązała się z aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi.

Znaczący był również wkład pracowników Katedry w doskonalenie procesu dydaktycznego, głównie poprzez opracowanie 13 podręczników i skryptów, z których przynajmniej 5 ma status uznanych ogólnopolskich podręczników akademickich, tzn. „Hodowla bydła” pod redakcją prof. Władysława Zalewskiego (PWRiL, 1977 r.) i 5 pozycji pod redakcją prof. Zygmunta Litwińczuka: „Surowce Zwierzęce – ocena i wykorzystanie” (PWRiL, 2004), „Hodowla i użytkowanie bydła” (PWRiL, 2005), „Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dzikożyjących (PWRiL, 2011), „Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych” (wyd. UP Lublin, 2011), „Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa” (PWRiL, 2012).

Za swoje zaangażowanie i bogatą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną profesorowie naszej Katedry zostali uhonorowani tytułami doctora honoris causa:

– Prof. dr hab. Władysław Zalewski – UP Lublin (5.06.2003)

– Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – AP w Siedlcach (21.05.2008), UWM w Olsztynie (29.05.2013), UP we Wrocłwiu (14.11.2016).

 • 2016

  Prace oryginalne:

  1. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Chabuz W., Jankowski P.: Lenght of life and milk production efficiency in cows with varying lactation persistency. Annals of Animal Science, 16 (3), 851-862, 2016.

  2. Barłowska J., Litwińczuk Z., Domaradzki P., Pastuszka R., Wójcik-Saganek A.: Wpływ sezonu na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka krowiego i koziego produkowanego w gospodarstwach ekologicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (104), 45-56, 2016.

  3. Litwińczuk Z., Barłowska J., Matwijczuk A., Słomiany J.: Changes in milk yield and quality during lactation in Polish Red and White-Backed cows included in the genetic resources conservation programme in comparison with the Simmental breed. Annals of Animal Science, 16 (3), 871-887, 2016.

  4. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Florek M., Żółkiewski P.: Chemical composition, fatty acid profile, including health indices of intramuscular fat, and technological suitability of the meat of young bulls of three breeds included in a genetic resources conservation programme fattened within a low-input system. Animal Science Papers and Reports, 34 (4), 387-397, 2016.

  5. Domaradzki P., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Florek M.: Zmiany tekstury i właściwości sensorycznych wybranych mięśni szkieletowych różnych kategorii bydła rzeźnego w okresie 12-dniowego dojrzewania próżniowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (107), 37-52, 2016.

  6. Domaradzki P., Litwińczuk Z., Florek M., Litwińczuk A.: Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa wołowego w zależności od warunków jego dojrzewania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (106), 35-53, 2016.

  Artykuły przeglądowe i rozdziały w monografiach:

  1. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z.: Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. I. Przemysł Spożywczy, 70 (2), 8-12, 2016.

  2. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z.: Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. II. Przemysł Spożywczy, 70 (3), 26-29, 2016.

  3. Brodziak A., Król J.: Mleczne napoje fermentowane – właściwości prozdrowotne. Przemysł Spożywczy, 70 (10), 22-28, 2016.

  4. Brodziak A., Król J.: Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych. Przemysł Spożywczy, 70 (12), 20-25, 2016.

  5. Król J., Brodziak A., Zaborska A., Wolanciuk A., Kędzierska-Matysek M., Topyła B., Dmoch M.: Standardy higieniczne przy produkcji żywności na poziomie gospodarstwa. [W:] Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Barłowska J. (red. nauk.). Wydawnictwo Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Lublin, str. 33-46.

  6. Florek M., Skałecki P., Domaradzki P., Litwińczuk Z., Brodziak A., Ryszkowska-Siwko M.: Tradycyjne i regionalne produkty mięsne. [W:] Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Barłowska J. (red. nauk.). Wydawnictwo Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Lublin, str. 75-97.

 • 2015

  Prace oryginalne:

  1. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Florek M., Staszowska A., Żółkiewski P.: Content of macro- and microelements in the meat of young bulls of three native breeds (Polish Red, White-Backed and Polish Black-and-White) in Comparison with Simmental and Polish Holstein-Friesian. Annals of Animal Science, 15 (4), 977-985, 2015.

  2. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A.: Factors determining the susceptibility of cows to mastitis and losses incurred by producers due to the disease. Annals of Animal Science, 15 (4), 819-831, 2015.

  3. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Grodzicki T., Litwińczuk A., Florek M.: The relationship of fatty acid composition and cholesterol content with intramuscular fat content and marbling in the meat of Polish Holstein-Friesian cattle from semi-intensive farming. Animal Science Paper and Reports, 33 (2), 119-128, 2015.

  4. Litwińczuk Z., Barłowska J., Król J., Brodziak A., Matwijczuk A., Kowal M.: Skład chemiczny oraz przydatność technologiczna mleka w zależności od fazy laktacji raz systemu żywienia krów. Medycyna Weterynaryjna, 71 (4), 231-235, 2015.

  5. Litwińczuk Z., Matwijczuk A., Brodziak A.: Wartość energetyczna, właściwości fizyczne i przydatność technologiczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej utrzymywanych w systemie niskonakładowym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (103), 106-117, 2015.

  6. Florek M., Domaradzki P., Skałecki P., Stanek P., Litwińczuk Z.: Longissimus lumborum quality of Limousin suckler beef in relation to age and postmortem vacuum ageing. Annals of Animal Science, 15 (3), 785-797, 2015.

  7. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z.: Whey protein content and fatty acids profile in milk of cows used in intensive and conventional production systems with regard to stage of lactation. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 39 (6), 745-750, 2015.

  8. Król J., Litwińczuk Z., Matwijczuk A.: Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów użytkowanych w systemie niskonakładowym z uwzględnieniem sezonu produkcji. Roczniki Naukowe PTZ, 11 (2), 95-102, 2015.

  9. Prusak B., Sawicka-Zugaj W., Korwin-Kossakowska A., Grzybowski T.: Y chromosome genetic diversity and breed relationships in native Polish cattle assessed by microsatellite markers. Turkish Journal of Biology, 39 (4), 611-617, 2015.

  10. Sawicka-Zugaj W., Chabuz W., Stanek P., Teter W., Żółkiewski P., Harabasz J.: Zmienność genetyczna i możliwe kierunki użytkowania bawoła wodnego ( Bubalas bubalis) w Polsce. Annales UMCS, EE, XXXIII (4), 1-9, 2015.

   

  Artykuły przeglądowe i rozdziały w monografiach:

  1. Trela J., Majewska A., Chabuz W., Szcześniak-Fabiańczyk B.: Ochrona zasobów genetycznych małych populacji bydła w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 53 (2) 62-67, 2015.

  2. Król J., Brodziak A.: Białka mleka o właściwościach antybakteryjnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), 399-405, 2015.

  3. Brodziak A., Złotek P., Król J.: Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych. Zgłoszenia do systemu RASFF. Przemysł Spożywczy, 69 (4), 36-39, 2015.

  4. Litwińczuk Z., Barłowska J.: Populacja bydła mlecznego w Polsce i jej przydatność dla mleczarstwa. Przegląd Hodowlany, 4, 3-10, 2015.

  5. Litwińczuk Z., Barłowska J.: Optymalne wykorzystanie genotypów bydła w produkcji mleka i mięsa. [W:] Problematyka chowu bydła w Polsce. Bednarek D. (red.). Wydawnictwo PIWet, Puławy, str. 36-52, 2015.

  6. Teter W., Stanek P., Żółkiewski P.: Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji. [W:] Problematyka chowu bydła w Polsce. Bednarek D. (red.). Wydawnictwo PIWet, Puławy, str.53-60, 2015.

 • 2014

  Prace oryginalne:

  1. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Florek M., Chabuz W., Domaradzki P.: Semi-intensive fattening suitability and slaughter value of young bulls of three Polish native breeds in comparison with Polish Holstein-Friesian and Simmental. Annals of Animal Science, 14 (2), 453-460, 2014.

  2. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Karasińska A.: Zawartość immunoglobulin G w mleku w zależności od rasy i wieku krów oraz fazy laktacji. Medycyna Weterynaryjna, 70 (4), 237-241, 2014.

  3. Barłowska J., Litwińczuk Z., Kowal M.: Influence of production season and lactation stage on the technological suitability of milk from cows of various breeds fed in the TMR system. Annals of Animal Science, 14 (3), 649-661, 2014.

  4. Brodziak A., Król J., Barłowska J., Litwińczuk Z.: Effect of production season on protein fraction content in milk of various breeds of goats in Poland. International Journal of Dairy Technology, 67 (3), 410-419, 2014.

  5. Litwińczuk Z., Kowal M., Barłowska J.: Podstawowy skład chemiczny oraz udział kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów czterech ras użytkowanych w intensywnych technologiach chowu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (95), 108-121, 2014.

  6. Teter W., Flis E., Bochniak A., Żółkiewski P., Litwińczuk Z.: Lokomocja i schorzenia racic u krów w pierwszym roku użytkowania w oborze rusztowej. Roczniki Naukowe PTZ, 10 (3), 73-81, 2014.

   

  Artykuły przeglądowe i rozdziały w monografiach:

  1. Litwińczuk Z., Grodzki H.: Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd Hodowlany, 6, 1-5, 2014.

  2. Litwińczuk Z., Barłowska J.: Zwierzęta w życiu człowieka. Medycyna Weterynaryjna, 70 (4), 248-253, 2014.

 • 2013

  Prace oryginalne:

  1. Litwińczuk Z., Stanek P., Jankowski P., Domaradzki P., Florek M.: Schlachtwert von Limousin-Kälbern mit unterschiedlichem Alter und Gewicht (Slaughter value of Limousine breed calves slaughtered at different ages and different body weights). Fleisch wirtschaft, 8, 103-106, 2013.

  2. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Litwińczuk A.: Effect of age and stage of lactation on whey protein content in milk of cows of different breeds. Polish Journal of Veterinary Science, 16 (2), 395-397, 2013.

  3. Florek M., Stanek P., Litwińczuk Z., Żółkiewski P.: Effect of concentrate supplement on slaughter value and meat quality of Limousin suckler beef reared on pasture until the age of 8 months. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5), 1113-1121, 2013.

  4. Chabuz W.: Wpływ sezonu i wielkości dawki pasz treściwych na przebieg fermentacji żwaczowej u krów mlecznych. Medycyna Weterynaryjna, 69 (8), 505-508, 2013.

  5. Stanek P., Teter W., Chabuz W., Litwińczuk Z.: Badania nad strukturą ekonomiczno- organizacyjną gospodarstw rolnych z regionu podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 29 (3), 151-161, 2013.

  6. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Chabuz W., Florek M.: Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz. Roczniki Naukowe PTZ, 9 (4), 27-35, 2013.

  7. Chabuz W.: Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu użytkowania. Roczniki Naukowe PTZ, 9 (2), 9-21, 2013.

  8. Chabuz W, Teter W, Stanek P, Litwińczuk Z.: Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Roczniki Naukowe PTZ, 9 (1), 19-28, 2013.

   

  Artykuły przeglądowe i rozdziały w monografiach:

  1. Litwińczuk Z. Teter W., Chabuz W., Stanek P., Żółkiewski P.: Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych południowo-wschodniej Polski. Przegląd Hodowlany, 3, 9-12, 2013.

  2. Litwińczuk Z.: Zwierzęta w życiu człowieka. Przegląd Hodowlany, 5, 17-18, 2013.

  3. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z.: Albuminy mleka – właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne. Przemysł Spożywczy, 67 (10), 32-34, 2013.

  4. Barłowska J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Król J.: Somatic cell count as the factor conditioning productivity of various breeds of cows and technological suitability of milk. [W:] Dairy cows: reproduction, nutritional management and diseases. Mendes R.E. (ed.). Nova Science Publishers, Juc, New York, 91-126, 2013.

  5. Gruszecki T.M., Litwińczuk Z., Patkowski K., Chabuz W., Sawicka–Zugaj W., Słomiany J. Owca uhruska i bydło białogrzbiete. [W:] Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Reszel R., Grądziela T. (red.). Zwierzyniec, 2013.

  6. Teter W., Chabuz W., Stanek P.: Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych w zależności od rasy i technologii utrzymania krów. [W:] Praktyczne wykorzystanie wyników badań w produkcji zwierzęcej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu, 52-60, 2013.

   

  Podręczniki akademickie:

  1. Litwińczuk Z., Majewska A.: Rodzime rasy bydła oraz możliwość ich chowu w gospodarstwach ekologicznych. [W:] Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwość jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Tyburski J. (red.). Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn, 112-121, 2013.

 • 2012

  Prace oryginalne:

  1. Florek M., Litwińczuk Z., Skałecki P., Kędzierska-Matysek M., Grodzicki T.: Chemical composition and inherent properties of offal from calves maintained under two production systems. Meat Science, 90, 402-409, 2012.

  2. Litwińczuk Z., Grodzicki T., Barłowska J., Florek M.: Wpływ genotypu i typu mięśnia na profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie młodego bydła rzeźnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (83), 175-184, 2012.

  3. Litwińczuk Z., Barłowska J., Chabuz W., Brodziak A.: Nutritional value and technological suitability of milk from cows of three Polish breeds included in the genetic resources conservation programme. Annals of Animal Science, 12 (3), 423-432, 2012.

  4. Brodziak A., Barłowska J., Król J., Litwińczuk Z.: Effect of breed and feeding on content of selected whey proteins in cow’s milk in spring-summer and autumn-winter seasons. Annals of Animal Science, 12 (2), 261-269, 2012.

  5. Barłowska J., Chabuz W., Król J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z.: Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka produkowanego w systemie intensywnym i tradycyjnym w 3 rejonach wschodniej Polski. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (83), 122-135, 2012.

  6. Litwińczuk Z., Chabuz W., Domaradzki P., Jankowski P.: The slaughter value of Polish Black and White, Whiteback, Polish Holstein-Friesian and Limousine bullocks from semi-intensive fattening. Annals of Animal Science, 12 (2), 159-168, 2012.

  7. Sawicka-Zugaj W., Litwińczuk Z.: Genetic variability in the population of 3 Polish cattle breeds included in a programme of genetic resources protection, estimated on the basis of polymorphism of 24 microsatellite DNA sequences. African Journal of Biotechnology, 11 (77), 14116-14122, 2012.

  8. Chabuz W., Litwińczuk Z., Teter W., Stanek P., Brodziak A.: Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów. Roczniki Naukowe PTZ, 8 (2), 27-39, 2012.

  9. Chabuz W., Grzywaczewski G., Rysiak A., Cios S., Podolak G., Litwińczuk Z.: Wpływ wypasu lokalnych ras bydła na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk Polesia Lubelskiego. Roczniki Naukowe PTZ, 8 (4), 81-90, 2012.

   

   

  Artykuły przeglądowe i rozdziały w monografiach:

  1. Brodziak A. Król J., Litwińczuk Z.: Właściwości funkcjonalne i zastosowanie białek serwatkowych w przemyśle. Przemysł Spożywczy, 66 (3), 35-37, 2012.

  2. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Barłowska J.: Selected factors determining the content of lactoferrin, lysozyme and immunoglobulin G in bovine milk. [W:] A Search for Antibacterial Agents. Bobbarala V. (ed.). InTech – Open Access Publisher, Chapter 7, 107-125, 2012.

   

  Podręczniki akademickie:

  1. Litwińczuk Z. (red.): Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa, 2012.

 • 2011

  Prace oryginalne:

  1. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A., Barłowska J.: Changes of protein content and its fractions in bovine milk from different breeds subject to somatic cell count. Journal of Dairy Science, 94 (2), 684-691, 2011.

  2. Brodziak A., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Król J.: Zawartość wybranych makro i mikroelementów w mleku krów rożnych ras i serwatce podpuszczkowej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48, 467-474, 2011.

  3. Król J., Brodziak A., Litwińczuk A.: Podstawowy skład chemiczny i zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku krów różnych ras i w serwatce podpuszczkowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (77), 74-83, 2011.

   

  Artykuły przeglądowe i rozdziały w monografiach:

  1. Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Król J.: Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 10, 291-302, 2011.

  2. Florek M., Litwińczuk Z.: Konwersja mięśni do mięsa – znaczenie apoptozy. Medycyna Weterynaryjna, 67 (8), 531-535, 2011.

  3. Sawicka-Zugaj W.: Znaczenie markerów mikrosatelitarnych w ocenie zmienności genetycznej rodzimych ras bydła na przykładzie rasy białogrzbietej. Przegląd Hodowlany, 12, 3-5, 2011.

  4. Teter W.: Analiza kosztów produkcji mleka w gospodarstwie rodzinnym utrzymującym bydło mleczne. Przegląd Hodowlany, 6, 18-20, 2011.

   

   

  Monografie:

  1. Litwińczuk Z., Stanek P., Teter W., Florek M.: Program rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny kulinarnej w województwie lubelskim „LUBELSKA WOŁOWINA”. Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego, 2011.

   

  Podręczniki akademickie:

  1. Litwińczuk Z. (red.): Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa, 2011.

  2. Litwińczuk Z. (red.): Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wydawnictwo UP Lublin, 2011.

  3. Litwińczuk Z.: Surowce zwierzęce i ich jakość. Charakterystyka zwierząt rzeźnych. Bydło. [W:] Mięso – podstawy nauki i technologii. Pisula A., Pospiech E. (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 33-45, 2011.