Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziałach:

 • Agrobioinżynierii,
 • Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
 • Nauk o Żywności i Biotechnologii,
 • Medycyny Weterynaryjnej.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są na kierunkach:

Ekonomia, agrobiznes, towaroznawstwo, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, zootechnika, weterynaria, turystyka i rekreacja, doradztwo
w obszarach wiejskich, inżynieria środowiska, dietetyka.

Pracownicy Katedry realizują zajęcia z następujących przedmiotów:

Mikroekonomia, Makroekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Rachunkowość, Finanse publiczne i rynki finansowe, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Ekonomia integracji europejskiej, Analiza ekonomiczna, Ekonomia menedżerska, Zarzadzanie kadrami, Bankowość, Gospodarka regionalna, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw handlowych, Handel międzynarodowy, Globalizacja, Przedsiębiorczość, Rachunkowość agroprzedsiębiorstw, Ekonomika rolnictwa, Analiza ekonomiczna w agroprzedsiębiorstwach, Zarządzanie finansami agroprzedsiębiorstw, Handel w agrobiznesie, Łańcuchy dystrybucji w agrobiznesie, Projektowanie przedsięwzięć gospodarczych, Europejska integracja gospodarcza, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Finanse i ekonomika leśnictwa, Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych, Ekonomika produkcji, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, Ekonomia i marketing, Ekonomika weterynaryjna, Organizacja i ekonomika gospodarstw, Ekonomika produkcji rolniczej, Ekonomika handlu żywnością, Podsystem agrobiznesu, Agrobiznes w Unii Europejskiej, Europejska integracja rolnictwa, Unijny system handlu rolnego, Klasyfikacja taryfowa towarów, Handel zagraniczny, Międzynarodowy handel rolno-spożywczy, Controling w logistyce, Unijny system handlu, Logistyka, Rachunkowość rolna, Absolwent na rynku pracy, Seminarium dyplomowe.

W latach 2014-2017 w Katedrze Ekonomii i Agrobiznesu Od 2014 r. realizowane było zadanie badawcze pt. „Uwarunkowania rozwoju regionów i konkurencyjność ich biogospodarek”. Celem tych badań było określenie czynników społecznych i ekonomicznych rozwoju gospodarczego w skali regionalnej oraz analiza konkurencyjności podsystemu biogospodarki.

W ramach tak sformułowanego celu głównego, realizowano trzy cele szczegółowe, tj.:

 1. ocenę konkurencyjności i spójności regionów,
 2. identyfikację uwarunkowań rozwojowych biogospodarki w wybranych regionach,
 3. analizę konkurencyjności procesowej w biogospodarce

 

Na lata 2018-2020 zaplanowano realizację zadania badawczego, stanowiącego niejako rozszerzenie podjętych w latach 2014-2017 prac badawczych. Nowy temat zatytułowano: „Wielokryterialna analiza uwarunkowań rozwoju oraz konkurencyjności regionów i państw, ze szczególnym uwzględnieniem roli podsystemu biogospodarki”. Podstawowym celem badań będzie identyfikacja ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju regionów i państw oraz ocena konkurencyjności wybranych jednostek przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem roli biogospodarki w tych procesach.

Realizacja zadania badawczego umożliwić ma osiągnięcie następujących efektów naukowych i praktycznych:

 1. weryfikację uwarunkowań rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i państw,
 2. ustalenie roli wiedzy i materialnych czynników produkcji w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej,
 3. rozpoznanie sposobów poprawy efektywności i konkurencyjności w ramach łańcuchów   żywnościowych,
 4. ocenę i wskazanie przyczyn regionalnego zróżnicowania konkurencyjności biogospodarki

 

Ponadto, realizacja zadania badawczego ma przyczynić się do:

 1. rozwoju kadry naukowej poprzez przygotowanie prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikację wyników badań w renomowanych czasopismach w kraju i za granicą,
 2. popularyzacji nauki poprzez prezentację wyników badań na konferencjach naukowych, seminariach oraz w trakcie zajęć prowadzonych ze studentami,
 3. pogłębienia specjalizacji naukowej i dydaktycznej pracowników jednostki,
 4. wzmocnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez możliwość opracowania ekspertyz i projektów na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych.

 

Szczegółowy wykaz zadań badawczych realizowanych przez poszczególnych pracowników Katedry zaprezentowano w dołączonej poniżej tabeli:

Zadania badawcze pracowników Katedry
Zobacz

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu powstała w 2014 roku w wyniku podziału Katedry Ekonomii i Zarządzania na dwie odrębne jednostki. Swoją działalność rozpoczęła wtedy również Katedra Zarządzania i Marketingu. W latach 2014-2017 osobą pełniącą obowiązki Kierownika Katedry była dr Anna Kobiałka. Od 01.09.2017 r. Kierownikiem Katedry został mianowany dr hab. Armand Kasztelan.

Począwszy od 2014 roku, liczba pracowników Katedry ulegała okresowym zmianom, przede wszystkim w wyniku zachodzących procesów restrukturyzacyjnych. Pracownicy jednostki są specjalistami z zakresu ekonomii i agrobiznesu i w tych obszarach prowadzone są badania naukowe oraz realizowane zajęcia dydaktyczne.

Początków funkcjonowania Katedry Ekonomii i Agrobiznesu należy upatrywać w istnieniu Katedry Ekonomiki Rolnictwa, utworzonej na Wydziale Rolnym UMCS w 1945 r. Organizatorem, a zarazem pierwszym jej kierownikiem był prof. dr Henryk Romanowski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. Henryk Romanowski był po II wojnie światowej jedynym profesorem o specjalności ekonomika rolnictwa w Polsce. W tamtych czasach stanowiło to ważną przesłankę do rozwoju naukowego pracowników tej Katedry. Katedra ta 1 września 1955 r. stała się jednostką organizacyjną Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.

1 września 1970 r. powstał Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa z połączenia Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego z Zakładem Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Wydziału Zootechnicznego i włączono go w strukturę organizacyjną Wydziału Zootechnicznego. Następnie wzbogacono kadrowo Instytut, przyłączając do niego 1 września 1976 r. Zakład Ekonomii Politycznej i powołując Międzywydziałowy Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, podlegający bezpośrednio rektorowi. W 1984 r. Instytut został ponownie włączony w strukturę Wydziału Rolniczego. W 1992 r. przyłączono do Instytutu Zakład Doradztwa Rolniczego.

1 września 1997 r. jednostce nadano nową nazwę Instytut Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, bardziej adekwatną do poziomu rozwoju gospodarki żywnościowej i potrzeb dydaktycznych uczelni. W 2000 r. zmieniono status jednostki, przekształcając ją w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu. Od 2009 r. do 2014 r. jednostka funkcjonowała pod nazwą Katedry Ekonomii i Zarządzania.

Kierownicy Katedr o profilu ekonomicznym w latach 1945-2017:

– prof. dr Henryk Romanowski         (1945-1951)
– doc. dr hab. Piotr Szewczyk         (1951-1978),
– doc. dr hab. Zenon Kot                 (1978-1989),
– prof. dr hab. Dionizy Niezgoda      (1989-2014),
– p.o. dr Anna Kobiałka                   (2014-2017),
– dr hab. Armand Kasztelan            (2017-   

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry z lat 2013-2017

 1. Jarosz-Angowska A., The role of agriculture in territorial identity and competitiveness of rural areas, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2017.
 2. Kasztelan A., Green growth, green economy and sustainable development – terminological and relational discourse, Prague Economic Papers, 26(4), 2017, 487–499.
 3. Kasztelan A., The use of the Hellwig’s pattern model for the evaluation of green growth in OECD countries. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference: Sustainable Economic Growth, Education Excellence, and Innovation Management through Vision 2020, 3-4 May 2017, Vienna Austria, pp. 1035-1044.
 4. Klikocka H., M. Cybulska., A. Nowak, Efficiency of fertilization and utilization of nitrogen and sulphur by the spring wheat. Polish Journal of Environmental Studies, Vol 26 No 5, 2017, pp.1-8.
 5. Szostak B., Klikocka H., Głowacka A.,  Produkcja krajowych surowców wysokobiałkowych na cele paszowe – stan i perspektywy. Przegląd hodowlany 3, 2017, 19-21.
 6. Nowak A., Kobiałka A., Options for the development of an agricultural region in the lublin voivodeship on the basis of the concept of bio-economy, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 16 (1) 2017, 63–72.
 7. Kobiałka A., Taxes on agricultural activity as the source of income for rural communes in Lublin Voivodeship (region), [in:] Essential problems with taxation of agriculture [ed:] M. Burzec, P. Smoleń  Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, pp. 351-360.
 8. Kobiałka A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy, Marian Żukowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 233-243.
 9. Kobiałka A., Kubik R., Efektywność działalności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego w kontekście rozwoju obszarów wiejskich, , Zeszyty Naukowe SERiA , tom 19-1, 2017.
 10. Nowak A., Kijek T., Wpływ wykształcenia kierownika na konkurencyjność gospodarstw  rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego, tom 17 (32), z. 1, 2017, 116–124.
 11. Nowak A., Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2017.
 12. Staszczak D.E., Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu surowcami w latach 2006-2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 nr 475: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, s. 296-308.
 13. Budzyńska A., Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru, Studia i Prace WNEiZ Uniwersytet Szczeciński, 2017 Nr 50 (2), s. 35-46.
 14. Zakrzewska A., Kijek T., Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z województwa lubelskiego, Roczniki Naukowe SERiA 2017 T. 19 z. 4, s. 244-249.
 15. Matras-Bolibok A., Bolibok P., Wpływ wahań koniunkturalnych na finansowanie działalności B+R ze środków publicznych [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, red. M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 16. Nowak A., Kasztelan A., Kijek T., Kobiałka A., Krukowski A., Matras-Bolibok A., Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2016.
 17. Kasztelan, A., Green Competitiveness of the EU Countries. In Kovářová, E., L. Melecký and M. Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2016, pp. 415-424.
 18. Nowak A., Janulewicz P., Krukowski A., Bujanowicz-Haraś B., Diversification of the level of agricultural development in the member states of the European Union (Diversité du niveau de développement de l’agriculture des pays de l’Union Européenne), Cahiers Agricultures 2016.
 19. Wesołowski G., Kołodziej E., Relacje klientów z bankami spółdzielczymi a sposób postrzegania ich produktów, Roczniki Naukowe Stowarzyszena Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, t. XVIII, z. 4, s. 247-253.
 20. Kijek T., Nowak A., Domańska K., The Role of Knowledge Capital in Total Factor Productivity Changes: The Case of Agriculture in EU Countries. German Journal of Agricultural Economics, vol. 65, no 3, 2016, 171-181.
 21. Nowak A., Kijek T., The effect of human capital on labour productivity of farms in Poland, Studies in Agricultural Economics, vol. 118, issue 1, 2016, 16-21.
 22. Nowak A., The competitiveness of agriculture of EU member countries of Central and Eastern Europe, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 2016 Vol. 15 Nr 2, 113-125.
 23. Nowak A., Kijek T., The effect of human capital on labour productivity of farms in Poland, Studies in Agricultural Economics (Budapest) 2016 R. 118, 16-21.
 24. Klikocka H., O. Klikocki., B. Szostak, Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010-2015. Polish Journal of Agronomy 27, 2016, pp. 9-20.
 25. Budzyńska A., Równowaga na rynku cukru w Unii Europejskiej pod wpływem reformy tego rynku, Annales UMCS sec. E, Agricultura 2016 Vol. 71 Nr 2, 53-63.
 26. Nowak A., Regional differences in the competitiveness of farms in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development 2016 Nr 3 (41), 345-354.
 27. Chojnacki P., Kijek T., Ocena zdolności krajów Unii Europejskiej do tworzenia i wykorzystania wiedzy na potrzeby biogospodarki, Roczniki Naukowe SERiA 2016 T. 18 z. 5, 72-77.
 28. Włodarczyk A., Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych. Wyd. WYG PSDB Sp. z o. o., raport na zlecenie MRiRW, Warszawa 2016.
 29. Zakrzewska A., Innowacyjność spółdzielni mleczarskich w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA 2016 T. 18 z. 4, 254-259.
 30. Zakrzewska A., Kijek T., Market valuation of innovation-related intangibles: The case of polish biotechnology firms, The Essence and Measurement of Organizational Efficiency. Book Series: Springer Proceedings in Business and Economics, 2016, pp. 327-337.
 31. Chojnacki P., Kijek T., Wydatki na prace badawczo-rozwojowe a wartość rynkowa firm biotechnologicznych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2016 nr 439: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 59-66.
 32. Nowak A., Kijek T., Wójcik E., Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA 2016 T. 18 z. 1, 202-207.
 33. Nowak A., Wójcik E., Regionalne zróżnicowanie produktywności czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce, ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO 2015 Nr 2(80), 43-55.
 34. Nowak A., Wójcik E., Krukowski A., The changes in productivity of production factors in commercial farms in Poland in 2004 and 2012, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 2015 Vol. 14 Nr 3, 105-115.
 35. Jarosz-Angowska A., Trade policy of the European Union and the United States and its impact on mutual trade turnover,  X. International Conference on Applied Business Research ICABR 2015, Theme – “Globalization and Regional Development”, Madrid, September 14 – September 18, 2015.
 36. Matras-Bolibok A., Bolibok P., Internal driving forces of collaboration on innovation activity, Peer-Reviewed Conference Proceedings of the International Conference Hradec Economic Days 2015. Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, 2015, pp. 356-362.
 37. Matras-Bolibok A., The impact of R&D expenditures on bioeconomy innovativeness, „Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists”, Vol. XVII, No. 6, 2015, pp. 180-184.
 38. Kubik R., Wójcik E., Kobiałka A., Kołodziej E., The substitutionality of production factors in Polish commercial farms oriented towards crop production, 7th International scientific conference “RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress”, Aleksandras Stulginskis University in Kaunas, Kaunas 2015.
 39. Domańska K., Komor A., Krukowski A., Nowak A., Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2015.
 40. Bujanowicz-Haraś B., Janulewicz P., Nowak A., Krukowski A., Evaluation of Sustainable Development in the Members States of the European Union, Problems of Sustainable Development-Problemy Ekorozwoju, vol. 10, no 2/2015, 71 – 78.
 41. Kobiałka A., Grzegorz Wesołowski, Skutki opodatkowania działalności rolniczej podatkiem VAT w warunkach zmian wysokości stawek podatkowych, , Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. Vol. 70 Nr 4, 2015, 45-54.
 42. Staszczak D.E., Global Instability of Currencies. Reasons and Perspectives according to the State-corporation Hegemonic Stability Theory; “Revista de Economia Politica. Brazilian Journal of Political Economy”, Vol. 35, No. 1 (138), 2015.pp. 175-198.
 43. Staszczak D.E., Zmiany pozycji głównych uczestników handlu międzynarodowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom „Polityka ekonomiczna”, nr 402: 2015, 348-358.
 44. Staszczak D.E., Zmiany znaczenia żywności w towarowym handlu międzynarodowym krajów Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA 2015 T. 17 z. 1, 223-228.
 45. Staszczak D.E., Zmiany w zbiorowej hegemonii mocarstw i korporacji transnarodowych na początku XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 2015 Nr 2 T. 17, 54-62.
 46. Kubik R., Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej gospodarstw towarowych specjalizujących się w uprawach ogrodniczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2015 Nr 109, 133-142.
 47. Chojnacki P., Rola i instrumenty oddziaływania korporacji ponadnarodowych w gospodarce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach 2015 Nr 210, 69-78.
 48. Kubik R., Wójcik E., Substytucyjność czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, Roczniki Naukowe SERiA 2015 T. 17 z. 3, 225-230.
 49. Jarosz-Angowska A., Richard Coudenhove-Kalergi jako autor koncepcji unii federalnej oraz inicjator procesów integracyjnych w Europie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia, VOL. XLVIII, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 69-78.
 50. Kobiałka A., Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, Roczniki Naukowe SERiA  XVI (4) 2014, s. 141-146.
 51. Kołodziej E., Banki spółdzielcze jako uczestnik rynku usług bankowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszena Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, t. XVI, z. 6, s. 241-247.
 52. Kołodziej E., Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2006 – 2012, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 5, s. 33-46.
 53. Matras-Bolibok A., Does firm’s size impact innovation performance?, “International Journal of Innovation and Learning” Vol. 15, No. 4, 2014, pp. 422-431.
 54. Matras-Bolibok A., The Evolution of Human Capital in Transition Economy. The Case of Poland, Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital, Slovak University of Technology in Bratislava, Trnava, 2014, pp. 126-134. (indeksowane w Thomson ISI Web of Science).
 55. Matras-Bolibok A., Kis K., European Innovation Partnership as a framework for open innovation in agriculture, „Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists”, Vol. XVI, No. 6, 2014, pp. 262-267.
 56. Włodarczyk A., Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach działania 142- „grupy producentów rolnych” programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, (PROW 2007-2013)”. Wyd. WYG PSDB Sp. z o. o. raport na zlecenie MRiRW, Warszawa 2014.
 57. Chojnacki P., Kijek T., R&D expenditures and market value of biotechnology firms, Roczniki Naukowe SERiA 2014 T. 16 z. 6, 77-81.
 58. Kubik R., Substytucja czynników produkcji jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarstwach specjalistycznych, Roczniki Naukowe SERiA 2014 T. 16 z. 6, 286-290.
 59. Zakrzewska A., Efektywność nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA 2014 T. 16 z. 5, 238-243.
 60. Kasztelan A., A comparative analysis of the environmental competitiveness of Lubelskie and Zachodniopomorskie voivodships, “Annual Set The Environment Protection”, tom 15, 2013, pp. 637-648.
 61. Kijek T., Kasztelan A., Eco-innovation as a factor of sustainable development, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, vol. 8, no 2, 2013, pp. 103-112.
 62. Jarosz-Angowska A., Kapitał intelektualny czynnikiem konkurencyjności regionu [w:] „Regionalne i lokalne problemy rynku pracy” pod red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 134/2013, s. 9-18.
 63. Jarosz-Angowska A., Directions of lubelskie voivodship specialization [w:] European Funds and the Social and Economic Crisis, pod red. K. Grabczuk, Wydawnictwo: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, s. 181-204.
 64. Kołodziej E., Opinie rolników nt. świadczenia elektronicznych usług bankowych na rzecz rolników, Roczniki Naukowe Stowarzyszena Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, t. XV, z. 3, s. 159-164.
 65. Kobiałka A., Kołodziej E., Wpływ polityki podatkowej gmin na rozwój regionu na przykładzie województwa lubelskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 297, s.156-165.
 66. Włodarczyk A., Rynkowe uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw” [w] Współczesne konteksty zarządzania. Zarębska A. (red),. Wydawnictwo WSPA, Lublin 2013, s. 111-128.

Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu, ze względu na szeroki zakres zainteresowań badawczych znajdujących odzwierciedlenie w prowadzonych zajęciach dydaktycznych, są promotorami prac inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych i rolniczych.

W załączniku poniżej przedstawiono wykaz zajęć dydaktycznych, zakres zainteresowań badawczych oraz tematykę prac dyplomowych realizowanych pod opieką naukową pracowników Katedry:

Załącznik - publikacje
Zobacz
Kompetencje cyfrowe pracowników banków - raport
Zobacz