Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

DYDAKTYKA

Lp.

Przedmiot

Kierunek

Rodzaj studiów

Wydział Agrobioinżynierii

1.

Ogólna uprawa

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

2.

Agrotechniczne czynniki kształtujące plonowanie roślin

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

3.

Herbologia

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

4.

Agroekologia

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

5.

Systemy rolnicze

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

6.

Systemy uprawy roli

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

7.

Historia wsi i rolnictwa

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

8.

Ekologia zbiorowisk roślinnych

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne

9.

Spółdzielczość wiejska

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne

10.

Seminarium inżynierskie i magisterskie

Rolnictwo

pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne

11.

Gospodarka wodna w ekosystemach

Rolnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

12.

Metody regulacji zachwaszczenia

Rolnictwo

drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

13.

Doradztwo płodozmianowe

Rolnictwo

drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

14.

Ochrona roślin rolniczych

Rolnictwo

drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

15.

Ekofilozofia

Rolnictwo

drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

16.

Metody badań rolniczych

Rolnictwo

drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

17.

Agroturystyka

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia stacjonarne

18.

Technologie informatyczne

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia stacjonarne

19.

Turystyka na obszarach wiejskich

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

20.

Gospodarka turystyczna świata

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia stacjonarne

21.

Uproszczone formy księgowości

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia stacjonarne

22.

Przedsięwzięcia gospodarcze w turystyce

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia stacjonarne

23.

Seminarium dyplomowe

Turystyka i rekreacja

pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne

24.

Ekologia

Leśnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

25.

Turystyczne zagospodarowanie lasu

Leśnictwo

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

26.

Ekologia

Bioinżynieria

pierwszego stopnia stacjonarne

27.

Ochrona środowiska

Bioinżynieria

pierwszego stopnia stacjonarne

28.

Podstawy produkcji roślinnej

Bioinżynieria

pierwszego stopnia stacjonarne

29.

Ekologia

Towaroznawstwo

pierwszego stopnia stacjonarne

30.

Ekologia miasta

Gospodarka przestrzenna

pierwszego stopnia stacjonarne

31.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Gospodarka przestrzenna

pierwszego stopnia stacjonarne

32.

Metody badań rolniczych

Agrobiznes

drugiego stopnia stacjonarne

33.

Systemy gospodarowania w rolnictwie

Agrobiznes

drugiego stopnia stacjonarne

34.

Spółdzielczość wiejska

Agrobiznes

drugiego stopnia stacjonarne

35.

Biologia roślin uprawnych

Studia doktorancie trzeciego stopnia stacjonarne

36.

Konwersatorium z współczesnych trendów agronomii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

37.

Agronomia

Weterynaria

jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

38.

Uprawa roli i roślin

Hipologia i jeździectwo

pierwszego stopnia stacjonarne

39.

Uprawa roli i roślin

Zootechnika

pierwszego stopnia stacjonarne

40.

Podstawy produkcji roślinnej

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

pierwszego stopnia stacjonarne

41.

Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

pierwszego stopnia stacjonarne

42.

Rolnictwo ekologiczne

Doradztwo w obszarach wiejskich

drugiego stopnia stacjonarne

43.

Produkcja rolna przyjazna środowisku

Doradztwo w obszarach wiejskich

drugiego stopnia stacjonarne

Tematyka badawcza Katedry:

 • Biologia i ekologia chwastów,
 • Metody regulacji zachwaszczenia łanu,
 • Gospodarka płodozmianowa,
 • Systemy uprawy roli,
 • Optymalizacja technologii uprawy roślin rolniczych,
 • Ocena stanu fitosanitarnego roślin uprawnych,
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • Czynniki plonotwórcze roślin i ich wpływ na plon i jego jakość technologiczną,
 • Oddziaływanie czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby,
 • Ocena efektywności przyrodniczo-ekologicznej i produkcyjnej uprawy roślin w różnych systemach uprawy roli i następstwa roślin w płodozmianie.

BAZA DOŚWIADCZALNA

Prace eksperymentalne Katedra prowadzi w Gospodarstwie Doświadczalnym Czesławice i Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk. W zakładach tych Katedra dysponuje bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem (ciągniki rolnicze, agregaty uprawowe, siewniki, opryskiwacze, kombajny poletkowe itp.) oraz aparaturą kontrolno-pomiarową.

Historia Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin należy do najstarszych jednostek organizacyjnych Wydziału Agrobioinżynierii. Powołano ją w 1945 roku jako jedną z ośmiu jednostek wchodzących w skład Wydziału Rolnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Katedra w 75-letnim okresie działalności wzbogacała stan posiadania oraz potencjał badawczy i intelektualny służący doskonaleniu procesu dydaktycznego oraz rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki rolniczej.

        Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin pierwotnie funkcjonowała w randze zakładu. Nosiła wówczas nazwę Zakład Uprawy Ogólnej i Hodowli Roślin Wydziału Rolnego UMCS. W 1952 roku nastąpił podział wymienionego zakładu na trzy oddzielne katedry, w tym Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Kuratelę nad Katedrą Rada Wydziału Rolnego powierzyła prof. dr. hab. Stefanowi Lewickiemu. Jesienią 1955 r. kierownictwo Katedry, już w ramach Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej, objął prof. dr Jan Miczyński. W maju 1961 roku Katedra uzyskała ponownie kuratora – prof. dr. hab. Bohdana Dobrzańskiego, członka PAN, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. W latach 1965-1971 kierownictwo Katedry sprawował prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, członek PAN, pełniący od roku 1968 także funkcję dyrektora Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

          W 1970 roku uległa zmianie struktura organizacyjna Wydziału. W miejsce katedr powołano instytuty, a Katedrę w randze Zakładu włączono do Instytutu Uprawy Roli i Roślin. Do historycznie utrwalonej struktury katedr, a więc również restytucji nazwy Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin powrócono w 1986 roku. Rada Wydziału Rolniczego w 1971 roku powierzyła kierownictwo Zakładu prof. dr. hab. Franciszkowi Pawłowskiemu uczonemu o wielkiej wiedzy, pracowitości i inteligencji. Pełnił On tę funkcję do 30 września 1989 roku.

          Od 1 października 1989 roku do 30 września 2019 roku kierownictwo Katedry sprawował prof. dr hab. dr h.c. multi Marian Wesołowski, dziekan Wydziału Rolniczego (1990-1996), rektor Akademii Rolniczej (1996-2002) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2008-2016) oraz poseł na Sejm IV kadencji Rzeczypospolitej Polskiej. W 2010 roku Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Zarządzeniem nr 40 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została przekształcona w Katedrę Herbologii i Technik Uprawy Roślin.

           W dniu 1 października 2019 roku JM Rektor powołał prof. dr. hab. Andrzeja Woźniaka na stanowisko kierownika Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin UP w Lublinie.

            W maju 2011 roku utworzono w ramach Katedry Pracownię Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jej kierownikiem został prof. dr. hab. Cezary Kwiatkowski. Powstanie pracowni stworzyło warunki do prowadzenia badań naukowych z zakresu turystyki, agroturystki, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i kształtowania środowiska. W 2017 roku do Katedry włączono Zakład Ekologii Rolniczej, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Kraska, profesor uczelni.

           Prace eksperymentalne Katedry prowadzone są w GD Czesławice, GD Uhrusk i GD Bezek. W zakładach tych Katedra dysponuje dobrze wyposażoną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem uprawowym oraz aparaturą kontrolno-pomiarową.

 • 2016

  Gawęda D., Cierpiała R., Harasim E., Haliniarz M. 2016. Effect of tillage systems on yield, weed infestation and seed quality elements of soybean. Acta Agrophysica, 23(2): 175-187

  Harasim E., Gawęda D. 2016. Effects of cover crop and weed control method on yield and energy efficiency of wheat. Romanian Agricultural Research, 33, 179-184 (Online): March DII 2067-5720 RAR2016-28

  Harasim E., Gawęda D., Wesołowski M., Kwiatkowski C., Gocół M. 2016. Cover cropping influences physico-chemical soil properties under direct drilling soybean. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil and Plant Science. 66(1): 85-94 DOI 10.1080/09064710.2015.1066420

  Harasim E., Wesołowski M., Kwiatkowski C. A., Cierpiała R. 2016. The effect of retardants and nitrogen fertilization on winter wheat canopy structure. Romanian Agricultural Research, 33: 195-203. First Online: February. DII 2067-5720 RAR 2016-187

  Kwiatkowski C.A., Harasim E., Wesołowski M. 2016. Effect of catch crops and tillage system on weed infestation and health of spring wheat. Journal of Agricultura Science of Technology, vol. 18: 999-1012

  Wojciechowska-Solis J., Mazurek-Kusiak A., Soroka A. 2016.The influence of specialized training on the quality of hotel customers service. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15(2): 173-185

  Woźniak A. 2016. Yield and chemical composition of spring triticale grain depending on cropping and tillage systems. International Journal of Plant Production 10(1): 45-52

  Woźniak A., Kawecka-Radomska M. 2016. Crop management effect on chemical and biological properties of soil. International Journal of Plant Production 10(3): 391-401

  Woźniak A.,Nowakowicz-Dębek B., Stępniowska A., Wlazło Ł. 2016. Effect of ozonation on microbiological and chemical traits of wheat grain. Plant Soil and Environment, 62(12): 552-557

 • 2015

   
  DERYŁO S., CHUDZIK Ł. 2015. Plonowanie szarłatu uprawnego (Amaranthus hypochondriacus L. Thell.) w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnacji roślin., Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E, Agric., vol.70(2): 55-65
   
  GAWĘDA D., CIERPIAŁA R., HARASIM E., WESOŁOWSKI M., BUJAK K. 2015. Weed infestation of soybean (Glycine max. L. Merr.) under different tillage systems. Acta Agrobotanica, 68(1): 53-58
   
  KWIATKOWSKI C.A. 2015. Yield and quality of chamomille (Chamomilla recutita (L.) Rausch raw material depending on selected foliar sprays and plant spacing. Acta sci. Pol., Hortorum Cultus, 14(1): 143-156
   
  KWIATKOWSKI C.A., HALINIARZ M., KOŁODZIEJ B., HARASIM E., TOMCZYŃSKA-MLEKO M. 2015. Content of some chemical components in carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops. Journal of Elementology 20(4): 933-943   DOI:10.5601/jelem.2014.19.4.812  
   
  WESOŁOWSKI M., MAZIARZ P., HARASIM E. 2015. Yield performance of cultivar mixtures of spring triticale. Acta Agrophysica, 22(3): 323-333
   
  WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Biodiversity of weeds in pea cultivated in various tillage system. Romianian Agricultural Research, 32, First Ouline: April 2015. DII 2067-5720 RAR 2015-79: 1-7
   
  WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Syntaxonomic evaluation of segetal communities with Ambrosia artemisiifolia L. on arable fields in the western Ukraine. Annales UMCS, E70(1): 81-91
   
  WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Structure of weed communities occurring in crop notation and monoculture of cereals. International Journal of Plant Production 9(3): 487-506
    
  WOŹNIAK A., WESOŁOWSKI M., SOROKA M. 2015. Effect of long-term reduced tillage on drain yield, grain quality and weed infestation of spring wheat. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(4): 899-908
    
  WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Syntaksonomiczna ocena zbiorowisk chwastów w zasiewach żyta (Secale cereale L.) na polach ukraińskiego Roztocza. Fragmenta Agronomica 32(2): 97-110
 • 2014

   
  GAWĘDA D., CIERPIAŁA R., BUJAK K. WESOŁOWSKI M. 2014. Soybean yield under different tillage systems. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 13(1), : 43-45.
   
  GAWĘDA D., WESOŁOWSKI M., KWIATKOWSKI C.A. 2014. Weed infestation of spring barley (Hordeum vulgare L.) depending on the cover crop and weed control method. Acta Agrobotanica, vol. 67(1), 77-84.
   
  HALINIARZ M. 2014. Skuteczność zwalczania chwastów w pszenicy ozimej w zależności od dawki chlorotoluronu (Lentipur Flo 500 SC). Annales UMCS, sectio E, 69(3), 20-31.
   
  HALINIARZ M., KAPELUSZNY J. 2014. Rzadkie gatunki flory kalcyfilnej w zbiorowiskach segetalnych na terenie województwa lubelskiego. Annales UMCS, s. E, 69(1): 11-23.
   
  HARASIM E., WESOŁOWSKI M., KWIATKOWSKI C. 2014. The effect reduced growth retardant rates on weed infestation of a winter wheat (Triticum aestivum L.) crop. Romanian Agricultural Research 31: 1-11.
   
  KWIATKOWSKI C.A., MISZTAL-MAJEWSKA B. 2014. Wpływ międzyplonów ścierniskowych oraz sposobu uprawy roli na jakość ziarna pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze. Annales UMCS, sec. E,  Agricultura, vol. 2(69): 1-10.
   
  MUSZYŃSKI P., BRODOWSKA M., S. PABICH M., HALINIARZ M., CZECZKO R. 2014. Sorpcja i degradacja herbicydów sulfonylomocznikowych w glebach. Przemysł Chemiczny, 93(4), 531-535.
   
  SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PAŁYS E., WESOŁOWSKI M., KOWALCZYK K. 2014. 70-lecie Wydziału  Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Księga Pamiątkowa. Wyd. UP w Lublinie: 216.
   
  WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA M., TOMCZYŃSKA-MLEKO M., MAZURKIEWICZ J., KWIATKOWSKI C., KOWALCZYK K., SOŁOWIEJ B., MLEKO S. 2014.Rheological properitties of gluten obtained from polish wheat cultivars. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS). No 5.
   
  WESOŁOWSKI M., MAZIARZ P., HARASIM E. 2014. Wpływ sposobu pielęgnowania łanu na plonowanie dwóch odmian pszenżyta jarego. Acta Agrophysica, vol. 21(1): 107-115.
   
  WOŹNIAK A., GOS M. 2014. Yield and quality of spring wheat and soil projerties on offected by tillage system. Plant Soil and Environment, 60(4): 141-145.
   
  WOŹNIAK A., MAKARSKI B., STĘPNIOWSKA  A. 2014. Effect of tillage system and prerious crop on grain yield, grain quality and weed infestation of durum wheat. Romanian Agricultural Research 31: 129-137.
   
  WOŹNIAK A., SOROKA M., STĘPNIOWSKA A., MAKARSKI B. 2014. Chemical composition of pea (Pisum sativum L.) seeds depending on tillage systems. Journal of Elementalogy, 19(4): 1143-1152. DOI:10.5601/jelem. 19.3.484.
   
  WOŹNIAK A., SOROKA M. 2014. Effects of a 3-years reduced tillage on yield and quality on grain and weed infestation of spring triticale (Triticosecale Wittmack). International Journal of Plant Production, 8(2): 231-242.
   
  WOŹNIAK A., SOROKA M.,  STĘPNIOWSKA A., MAKARSKI B. 2014. Chemical composition of spring barley (Hordeum vulgare L.) grain cultivated in various tillage systems. Journal of Elementology 19(2): 597-606.
   
  WOŹNIAK А., СОРОКА М. Формування комплексів бур’янів у посівах вівса (Avenasativa L.) у залежності від систем землеробства // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С.33-39.
 • Podręczniki i skrypty

  1. WESOŁOWSKI M., WOŹNIAK A. Podstawy produkcji roślinnej. Skrypt do ćwiczeń dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Wyd. AR Lublin 2006.
    
  2. BUJAK K., DERYŁO S., KAPELUSZNY J., WESOŁOWSKI M., WOŹNIAK A.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ogólnej uprawy roli i roślin. Wyd. AR Lublin 2007.
Wybrane publikacje z lat 2009-2013
Zobacz

Konferencja naukowa “Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej” – 23-24 czerwca 2016 r.

W dniach 23-24 czerwca 2016 roku Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie była organizatorem konferencji naukowej “Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej” zorganizowanej w ramach corocznego zjazdu katedr jednoimiennych i pokrewnych. W pierwszym dniu konferencji wygłoszono 13 referatów oraz zaprezentowano 33 postery. Tematyka wystąpień dotyczyła systemów uprawy roli i ich wpływu na chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleby, roślinności obcej i inwazyjnej w zasiewach rolniczych, nowych generacji środków ochrony roślin, a także zmian w krajobrazie rolniczym pod wpływem antropopresji. W drugim dniu odbyła się sesja terenowa, w czasie której zaprezentowano uczestnikom konferencji walory przyrodnicze, krajobrazowe i antropogeniczne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz Płaskowyżu Nałęczowskiego.

Galeria: Konferencja naukowa "Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej" - 23-24 czerwca 2016 r.
Zobacz