Zakład Patofizjologii

Realizowane moduły

Moduły obligatoryjne

 1. Patofizjologia 1  (kierunek: weterynaria, III rok)
 2. Patofizjologia 2 (kierunek: weterynaria, III rok)
 3. Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych (kierunek: weterynaria, I rok)
 4. Patofizjologia (kierunek: analityka weterynaryjna, II rok)
 5. Bioetyka (współrealizacja) (kierunek: analityka weterynaryjna, I rok)
 6. Patofizjologia kliniczna (kierunek: dietetyka, I rok, studia II stopnia, stacjonarne)
 7. Patofizjologia kliniczna (kierunek: dietetyka, I rok, studia II stopnia, niestacjonarne)
 8. Blok medyczny I (kierunek: pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, II rok)


Przedmioty do wyboru:

 1. Choroby genetyczne (kierunek: weterynaria, II rok)
 2. Transformacje nowotworowe u zwierząt (kierunek: weterynaria, VI rok)
 3. Choroby zwierząt laboratoryjnych (kierunek: weterynaria, VI rok)
 4. Zwierzęta laboratoryjne w badaniach biomedycznych (kierunek: analityka weterynaryjna, II rok)


Formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje, praktyczne ćwiczenia laboratoryjne (indywidualne, w parach i demonstracje), e-learning.

Dla wyróżniających się studentów: praca w Studenckim Kole Naukowym Medyków weterynaryjnych – Sekcji Patofizjologii – wykonywanie pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego pracy eksperymentalnej oraz prezentacja wyników podczas Międzynarodowych Kongresów Studenckich Kół Naukowych.

 TEMATYKA REALIZOWANYCH BADAŃ

 1. Patomechanizmy dysfunkcji przysadki u owiec – badania in vivoin vitro.
 2. Zaburzenia działania leptyny i ekspresji receptorów leptyny w komórkach przysadki mózgowej w patogenezie torbieli jajnika u owiec.
 3. Związek między KiSS-10 a jajnikowymi hormonami steroidowymi w patogenezie torbieli pęcherzykowych u krów.
 4. Prenatalne i postnatalne programowanie wskaźnika dojrzewania u owiec.
 5. Rola leptyny i systemu KiSS-1/GPR54 w patogenezie opóźnionego dojrzewania u jagniąt.
 6. Aktywność proliferacyjna i procesy różnicowania nowotworowych komórek macierzystych podczas hepatokarcynogenezy szczurów.
 7. Analiza zależnych od kaspazy i oddziałujących z receptorem molekularnych mechanizmów programowanej śmierci komórek owalnych komórek nowotworowych oraz czynników wywołujących ten proces, zależnych od kinaz białkowych (RIP-1 i RIP-3).
 8. Udział komórek gwiaździstych wątroby (HSC) i komórek Kupffera w procesie zapalnym w przebiegu zwłóknienia wątroby i hepatokarcynogenezy.
 9. Wpływ różnicy kationów i anionów w diecie (DCAD) na wydolność, przyrost masy ciała, równowagę kwasowo-zasadową krwi i mineralizację kości u indyków w okresie wzrostu.
 10. Aktywność proliferacyjna limfocytów wyizolowanych od zwierząt cierpiących na choroby zapalne (BRD, mastitis, macicy).
 11. Ocena aktywności wydzielniczej neutrofili oraz ich destrukcyjnej odpowiedzi zapalnej w przebiegu chorób układu oddechowego i rozrodczego u różnych gatunków zwierząt.
 12. Koagulopatie i związki między układem krzepnięcia a zapaleniem w chorobach bydła i psów.
 13. Znaczenie katelicydyn jako peptydów uczestniczących w modulowaniu odpowiedzi zapalnej u różnych gatunków zwierząt.

Projekty grantowe realizowane w ostatnich latach

 • „Ocena przydatności terapeutycznej komórek owalnych w uszkodzeniach wątroby u szczurów” (N N3083169 33;  2007-2010); kierownik projektu: dr hab. Ryszard Bobowiec
 • „Prenatalne i postnatalne programowanie tempa dojrzewania płciowego owiec oraz jego wpływ na poziom leptyny i ekspresję układu KiSS-1/GPR54 w przysadce mózgowej” (N N308 598439; 2010-2013); kierownik projektu: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
 • „Modyfikacje neoplazji wątrobowej wzbudzane reprogramowaniem układu monocytyrno/makrofagowego u szczurów i ludzi” (UMO-2014/15/B/NZ5/01587; 2015-2018);  kierownik projektu: dr Marta Wójcik)

Zakład Patofizjologii (dawna nazwa – Zakład Fizjopatologii), powstał w roku akademickim 1952/53, po wydzieleniu z Katedry Patologii Ogólnej i Anatomii Patologicznej Wydziału Weterynaryjnego UMCS w Lublinie.

Na stanowisko kierownika powołany został doktor Feliks Stański, późniejszy docent (1954), profesor nadzwyczajny (1962), autor 20 prac naukowych z zakresu anatomii patologicznej, fizjopatologii i fizjologii, stypendysta naukowy Fundacji Rockefellera w USA. Wiodącym problemem badawczym Jednostki były wówczas zagadnienia związane z dynamiką procesu zapalnego, ze szczególnym uwzględnieniem patologii krwi.

W roku 1963, po śmierci prof. Feliksa Stańskiego, zajęcia z fizjopatologii prowadził prof. dr hab. Tadeusz Żuliński oraz adiunkci – dr Tadeusz Kostarz i dr Tadeusz Ruciński.

Dr hab. T. Kostarz, nauczyciel akademicki w okresie 1953-1976, był jednym z pierwszych pracowników prof. F. Stańskiego i współorganizatorem Zakładu Fizjopatologii. Zajmował się badaniami dotyczącymi elementów morfotycznych krwi i składników organicznych osocza w stanach prawidłowych i patologicznych u zwierząt.

W 1965 roku kierownictwo przejął dr hab. Adam Kądziołka, profesor nadzwyczajny (1971), profesor zwyczajny (1978), z wykształcenia lekarz weterynarii i medycyny. Profesor zapoczątkował tematykę badawczą nad przyczynami i mechanizmem rozwoju miażdżycy tętnic u zwierząt domowych. Tematyka ta zyskała uznanie w programie subsydiowanym przez Departament Rolnictwa USA. Równocześnie, wspólnie z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca Akademii Medycznej w Lublinie prowadził badania nad miażdżycą tętnic i niewydolnością krążenia ośrodkowego i obwodowego u zwierząt i ludzi, które zaowocowały opublikowaniem wielu pracach naukowych.

Od 1982 roku problematyka badawcza została rozszerzona o studia nad lipidami i prostanoidami płynów ustrojowych i tkanek w stanach prawidłowych i patologii porównawczej ssaków oraz o zagadnienia związane z procesami peroksydacyjnymi i antyoksydacyjnymi w układzie oddechowym, którym poświęcił się z całym swoim oddaniem dr hab. Andrzej Ledwożyw .

W latach 1970-1992 Zakład Fizjopatologii wchodził w skład Instytutu Nauk Fizjologicznych. W roku 1986 Zakład Fizjopatologii przemianowano na Zakład Patofizjologii, którego nazwa pozostaje aktualna do chwili obecnej.

Po śmierci prof. A. Kądziołki (†1989) kierownictwo Zakładu Patofizjologii przejął prof. nadzw. AR dr hab. Tadeusz Ruciński (1989-1993). Jego badania naukowe dotyczyły efektów neurotoksycznych u zwierząt laboratoryjnych po zatruciu preparatami fosfoorganicznymi używanymi w ochronie roślin. Stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Patofizjologii uzyskali także: dr Tadeusz Kostarz, dr Andrzej Ledwożyw, dr Urszula Kosior-Korzecka, adiunkci jednostki.

Bliskim współpracownikiem prof. A. Kądziołki oraz prof. T. Rucińskiego (†2008 r.) był Andrzej Ledwożyw (†1998 r.), dr hab. nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii (1995), autor prac dotyczących składu i właściwości lipidów oraz prostanoidów płynów ustrojowych i tkanek w stanach prawidłowych i patologii porównawczej ssaków. Wprowadził metodę oznaczania produktów peroksydacji lipidów w płynach ustrojowych, wykorzystywaną w wielu krajowych ośrodkach naukowych.

W okresie 1993–2000 kierownikiem ówczesnej Katedry Patofizjologii był prof. dr hab. Marian Wiśliński. Przedmiotem Jego badań był polimorfizm hemoglobin oraz kwaśnych proteaz żołądkowych u zwierząt domowych, a także funkcje nerek. Jako pierwszy wykazał polimorfizm prochymozyny u cieląt i sposób jej dziedziczenia.

W Zakładzie Patofizjologii opublikowano ponad 400 prac, w tym 340 prac naukowo-badawczych, przeprowadzono 14 przewodów doktorskich oraz 4 habilitacyjne.

Od 1 października 2000 r. kierownictwo Zakładu Patofizjologii przejął prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Prof. dr hab. Ryszard Bobowiec wprowadził szereg nowych kierunków badań dotyczących zaburzeń metabolizmu lipoprotein u przeżuwaczy i stłuszczenia wątroby, hormonalnych uwarunkowań torbieli jajnikowych u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących, oceny zmian neoplastycznych i zwłóknieniowych w hepatocytach i komórkach gwiaździstych wątroby, dwukierumowej odpowiedzi komórek fagocytarnych w chorobach zapalnych u zwierząt, a także techniki oznaczeń hormonów sterydowych oraz markerów stresu oksydatywnego metodą HPLC.

Obecnie realizowane są badania w ramach specjalności jednostki: „Hormonalne i zapalne odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analiza ryzyka występowania chorób metabolicznych, związanych z rozrodem zwierząt, infekcyjnych i neoplastycznych (badania in vivoin vitro – eksperymentalne metody izolacji i hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego w nienowotworowych i nowotworowych uszkodzeniach narządów wewnętrznych)”.

Konferencje organizowane lub współorganizowane

 • Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt.: „Znaczenie mechanizmów patogenetycznych w terapii i profilaktyce chorób”, Lublin, 22-23 września 2005 r. (prof. dr hab. R. Bobowiec – przewodniczący Komitetu Naukowego, dr hab. U. Kosior-Korzecka – sekretarz naukowy konferencji).
 • Organizacja XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lublin, 11-13 września 2008 r., (prof. dr hab. R. Bobowiec – przewodniczący komitetu organizacyjnego, dr M. Wójcik – skarbnik, dr U. Kosior-Korzecka – sekretarz oraz wiceprzewodniczący Sesji pt.:„ Neurohormonal control of reproduction”.
 • Współorganizacja Festiwalu Nauki – wrzesień 2009 (dr hab. Urszula Kosior-Korzecka – koordynator na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej).
 • Współorganizacja XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Olsztynie (15-17 września, 2011 r.) – prof. R. Bobowiec – przewodnictwo, dr hab. U. Kosior-Korzecka – wiceprzewodniczący Sesji: „Immuno-Endocrine and Metabolic Approach to Local and Systemic Disorders in the Organism”.
 • Ø      Współudział w zorganizowaniu Konferencji pt.: „Wykorzystanie różnych technik mikroskopii świetlnej w naukach biomedycznych”, Lublin 28 luty 2013 r., (dr Marta Wójcik).
 • Organizacja Międzynarodowego Sympozjum „Current approaches to health and diseases in Animals and humans”, Lublin 19–20 września 2014 r. – w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie (prof. dr hab. Ryszard Bobowiec – przewodniczący, dr Marta Wójcik – sekretarz).
 • Współorganizacja Sesji pt.: „Reproductive physiology and endocrine disorders” w ramach XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Szczecinie, 18-20 września 2014 r. (dr hab. Urszula Kosior-Korzecka – wiceprzewodniczący)

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
SEKCJA PATOFIZJOLOGII STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO MEDYKÓW WETERYNARYJNYCH

– nagrodzone prace badawcze wykonane pod opieką naukową pracowników Zakładu Patofizjologii

 1. Anna Swadźba (opiekun naukowy: dr Urszula Kosior-Korzecka): „Odpowiedź komórek ziarnistych pęcherzyków i cyst jajnikowych macior na PMSG”. IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 13-14. 05. 2004 r. – I miejsce
 2. Paweł Bęczkowski (opiekun naukowy: dr Urszula Kosior-Korzecka): „Odpowiedź wydzielnicza komórek przysadki świń na somatotropinę i IGF-I”. X Międzynarodowa Konferencja Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 12-13. 05. 2005 r. – III miejsce
 3. Grzegorz Saletra (opiekun naukowy: dr Urszula Kosior-Korzecka): „Protekcyjne działanie melatoniny na komórki przysadki mózgowej tryczków in vitro” w warunkach stresu oksydatywnego indukowanego nadtlenkiem wodoru i kadmem”.XI Międzynarodowa Konferencja Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 11-13.05. 2006 r. – I miejsce
 4. Katarzyna Kot (opiekun naukowy: dr Marta Wójcik): „Zmiany aktywności paraoksonazy w okresie wczesnej i późnej laktacji u owiec”. XI Międzynarodowa Konferencja Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 11-13. 05. 2006 r. – III miejsce.
 5. Anna Górzyńska (opiekun naukowy: dr Marta Wójcik): „Wpływ genisteiny i resweratrolu na proliferację hepatocytów szczura w warunkach in vitro”. XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 17-18.05.2007 r. – I miejsce
 6. Marzena Olszewska (opiekun naukowy: dr Joanna Wessely-Szponder): „Aktywność neutrofili, poziom białek ostrej fazy i stężenie witaminy C w osoczu krwi w przebiegu zespołu w przebiegu zespołu oddechowego u cieląt”. XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, 2007 – III miejsce
 7. Marcin Mandziak (opiekun naukowy: dr Urszula Kosior-Korzecka): „Wpływ CCK, CCK i L-NAME oraz CCK i L-argininy na wydzielanie LH przez komórki przysadki mózgowej macior in vitro”. XIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 15-16. 05.2008 r. – I miejsce
 8. Krzysztof Żurawicz (opiekun naukowy: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka): „Wpływ GH, IGF-I i insuliny na wybrane parametry dojrzewania jądrowego i cytoplazmatycznego oocytów świń in vitro”. XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 15-16. 05.2009 r. – I miejsce
 9. Aleksandra Patkowska (opiekun naukowy: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka): „Zaburzenia wzrostu oraz aktywności wydzielniczej osi somatotropowej u jagniąt we wczesnym okresie życia postnatalnego jako konsekwencja otyłości maciorek”. XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 13-14. 05. 2010 r. – I miejsce
 10. Marta Markowska (opiekun naukowy: dr Joanna Wessely-Szponder): „Aktywność wydzielnicza neutrofili w obecności pentoksyfiliny w odpowiedzi na LPS w warunkach in vitro”. XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 13-14. 05. 2010 r. – II miejsce oraz Nagroda Kuratora za bohaterską obronę swoich racji.
 11. Magda Stępień (opiekun naukowy: dr Joanna Wessely-Szponder): „Wpływ diety ketogennej na poziom estrów wolnych kwasów tłuszczowych w tkance wątroby szczurów”. XL Międzynarodowe Seminarium Koła Naukowego w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 06-08. 05. 2011 r. – wyróżnienie
 12. Magdalena Krawczyk (opiekun naukowy: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka):   „Zmiany w wydzielaniu somatotropiny pod wpływem leptyny i ACTH przez komórki przysadki mózgowej in vitro”. XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, 10-11.05.2012 r. – I miejsce oraz nagroda Dziekana za wybitną dyskusję.
 13. Justyna Kmiecik (opiekun naukowy: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka): „Wpływ leptyny na wydzielanie hormonu tyreotropowego przez komórki przysadki mózgowej owiec in vitro w warunkach pobudzonej i zahamowanej syntezy tlenku azotu”. XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, 10-11.05.2012 r. – wyróżnienie
 14. Milena Jabłońska (opiekun naukowy: dr Marta Wójcik) : „Aktywność komórek Kupffera izolowanych od szczurów z doświadczalnie wywołanym rakiem komórek wątrobowych”. XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, 10-11.05.2012 r. – III miejsce
 15. Monika Samol (opiekun naukowy: dr Marta Wójcik): „Wpływ lipocytów na parametry równowagi oksydo-redukcyjnej i aktywność proliferacyjną neoplastycznych hepatocytów szczura in vitro”. XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
  we Wrocławiu, 16-17 maja 2013 r. – I miejsce
 16. Katarzyna Waręcka (opiekun naukowy: dr hab. Urszula Kosior –Korzecka): „Udział kisspeptyny-10 i peptydu 234 w modulacji wydzielania FSH przez komórki przysadki mózgowej tryczków in vitro”. XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 16-17. 05. 2013 r. – II miejsce
 17. Melania Pełczyńska (opiekun naukowy: dr Marta Wójcik): „Poziom ubichinonu Q9 Q10 w hepatocytach izolowanych od szczurów z doświadczalnie wywołanym rakiem komórek wątrobowych”. XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 14. 05. 2014 r. – II miejsce
 18. Katarzyna Lewandowska, Dominika Szura (opiekun naukowy: dr Marta Wójcik): „Aktywność peroksydazy-1 (PON-1) neoplastycznych hepatocytów szczura in vitro”.
  XIX Międzynarodowa Konferencja SKN (XXXI Sejmik), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 15-16. 05. 2014 r. – wyróżnienie
 19. Tatiana Wawak, Karol Macieląg (opiekun naukowy – dr Urszula Kosior-Korzecka): „Wpływ kisspeptyny-10 na wydzielanie hormonu luteinizującego przez komórki przysadki mózgowej loch prawidłowo owulujących oraz loch z zespołem policystycznych jajników”. XX Międzynarodowa Konferencja SKN (XXXII Sejmik), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 14 – 15. 05. 2015 r. – wyróżnienie
 20. Dominika Skalska, Michał Paluch (opiekun naukowy – dr Joanna Wessely-Szponder): „Ocena aktywności subpopulacji makrofagów M1 i M2 jako komórek pro- i przeciwzapalnych”. XX Międzynarodowa Konferencja SKN (XXXII Sejmik), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 14 – 15. 05. 2015 r. – wyróżnienie
 21. Gabriela Zielińska (opiekun naukowy – dr Marta Wójcik): „Zakaźny guz weneryczny u psów jako przykład „infekcyjnego nowotworu”. V Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Molekularne mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 01.04.2016 – I miejsce
 22. Kamila Łakomska, Jarosław Lisowski (opiekun naukowy – dr Joanna Wessely-Szponder): „Aktywność pro- i przeciwzapalna neutrofili i makrofagów pod wpływem ekstraktu neutrofilowego zawierającego peptydy antybakteryjne”. XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Olsztynie. 25-26 kwietnia 2016 – I miejsce
 23. Oliwia Mgłosiek, Tomasz Miller (opiekun naukowy – dr Marta Wójcik): “Influence
  of macrophages on cell proliferation and PPAR γ expression in neoplastic rat hepatocytes in vitro”. 2nd International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students, 15 maja 2016. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych SGGW w Warszawie – III miejsce
 24. Kamila Łakomska, Jarosław Lisowski (opiekun naukowy – dr Joanna Wessely-Szponder):Aktywność in vitro makrofagów i neutrofili w odpowiedzi na wybrane czynniki stymulujące i wygaszające reakcję zapalną”. 21st International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students (XXXIII Sejmik), 19-20. 2016 r.. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 19-20.05.2016 r. – wyróżnienie
 25. Kamila Łakomska, Jarosław Lisowski (opiekun naukowy – dr Joanna Wessely-Szponder): „Wpływ autogennego, antybakteryjnego ekstraktu neutrofilowego na zapalną odpowiedź wydzielniczą neutrofili królików w warunkach in vitro”. XLVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, 24-25. 04. 2017. – I miejsce