Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

W ramach procesu dydaktycznego pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 2. Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
 3. Higiena mleka
 4. Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
 5. Choroby zwierząt łownych – przedmiot fakultatywny

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności:

 1. Mikrobiologia żywności
 2. Higiena i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego
 3. Zagrożenia w akwakulturze
 4. Urzędowe nadzory nad bezpieczeństwem żywności
 5. Bezpieczeństwo żywienia zbiorowego – przedmiot fakultatywny

Wymagania obowiązujące na poszczególnych przedmiotach:

1. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Zajęcia realizowane są  w 7 i 8  semestrze IV roku studiów. Studenci  mogą opuścić 2 ćwiczeniach w każdym semestrze, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. W każdym semestrze odbywają się 2 zaliczenia cząstkowe w formie pisemnej i/lub ustnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach obowiązuje biały bawełniany fartuch ochronny.  Przedmiot kończy się testowym egzaminem pisemnym.

W ramach przedmiotu realizowane są  ćwiczenia terenowe w zakład mięsnych,  w trakcie których studenci  nabywają praktycznych umiejętności z w zakresie badania przed- i poubojowego zwierząt rzeźnych. Studenci mają obowiązek posiadać:
– aktualne wynik badań sanitarnych, przewidzianych dla osób kontaktujących się z żywnością (badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella oraz ogólne badanie lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy)
– odzież ochronną (biały bawełniany fartuch, foliowy lub gumowany fartuch ochronny, białe obuwie gumowe i białe nakrycie głowy oraz maseczka, w przypadku osób posiadających brodę i/lub wąsy).

Plan zajęć (będzie dołączony) 

2. Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Zajęcia realizowane są  w 9 i 10 semestrze V roku studiów. Studenci mogą opuścić 2 ćwiczeniach w każdym semestrze, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. W każdym semestrze odbywają się dwa zaliczenia cząstkowe w formie pisemnej i/lub ustnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy  nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach obowiązuje biały bawełniany fartuch ochronny. Przedmiot kończy się testowym egzaminem pisemnym.

Plan zajęć (będzie dołączony) 

3. Higiena mleka

Zajęcia realizowane są w 7 semestrze IV roku. Studenci  mogą opuścić 2 ćwiczeniach,  które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. W semestrze odbywają się 2 zaliczenia cząstkowe w formie pisemnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach obowiązuje biały bawełniany fartuch ochronny.  Przedmiot kończy się testowym egzaminem pisemnym.

Plan zajęć (będzie dołączony) 

 1. Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

Zajęcia realizowane są w 5 semestrze III roku studiów. Studenci  mogą opuścić 2 ćwiczeniach , które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy  nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach.

Plan zajęć (będzie dołączony) 

 1. Choroby zwierząt łownych

Przedmiot fakultatywny do wyboru w ramach bloku C realizowany w 5  semestrze III roku studiów. Do zaliczenia wymagana jest obecność na wykładach Dodatkowo studenci przedstawiają przygotowane zagadnienie w formie prezentacji multimedialnej.

Plan zajęć (będzie dołączony)

 1. Mikrobiologia żywności

Zajęcia realizowane są w 4 semestrze II roku studiów.  Studenci mogą opuścić 2 ćwiczeniach, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. W semestrze odbywają się dwa zaliczenia cząstkowe w formie pisemnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach obowiązuje biały bawełniany fartuch ochronny. Przedmiot kończy się testowym.egzaminem pisemnym.

Plan zajęć (będzie dołączony)

 1. Higiena i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

Zajęcia realizowane są w 6  semestrze III roku studiów. Studenci mogą opuścić 2 ćwiczeniach, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. W semestrze odbywają się dwa zaliczenia cząstkowe w formie pisemnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach obowiązuje biały bawełniany fartuch ochronny. Przedmiot kończy się testowym egzaminem pisemnym.

Plan zajęć (będzie dołączony)

 1. Zagrożenia w akwakulturze

Zajęcia realizowane są w 1 semestrze  I roku studiów magisterskich. Studenci mogą opuścić 2 ćwiczeniach, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach.  (?).

Plan zajęć (będzie dołączony)

9. Urzędowe nadzory nad bezpieczeństwem żywności

Zajęcia realizowane są w 3  semestrze II roku studiów magisterskich. Studenci mogą opuścić 2 ćwiczenia, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach.

 1. Bezpieczeństwo żywienia zbiorowego

Przedmiot fakultatywny do wyboru realizowany w 6 semestrze  III roku studiów. Studenci mogą opuścić 2 ćwiczenia, które jednak muszą zaliczyć ustnie u prowadzącego ćwiczenia w przeciągu dwóch tygodni. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy nie maja żadnych zaległości związanych z nieobecnością na ćwiczeniach.

Plan zajęć (będzie dołączony)

Wiodącym tematem wszystkich realizowanych w Katedrze badań naukowych jest „Wpływ czynników środowiskowych na jakość zdrowotną żywności zwierzęcego pochodzenia”.
W omawianym zakresie realizowane są  następujące zadania badawcze:

1. Ocena jadalnych produktów pozyskanych od ślimaków i ryb.

1.1.Wartość odżywcza i jakość mikrobiologiczna pozyskiwanych w Polsce ślimaków jadalnych, jajeczek ślimaków z rodzaju Cornu i substytutu kawioru otrzymanego z tych jajeczek oraz ryb gatunków Ctenopharyngodon idella, Aristichthys nobilis, Acipenser baerii i Silurus glanis.

1.2.Zanieczyszczenie metalami ciężkimi mięsa ślimaków winniczków (Helix pomatia)  i ryb pozyskiwanych w Polsce oraz produktów kawiorowych.

2. Wykorzystanie olejków eterycznych do redukcji mikrobioty oraz  wpływ tych olejków na cechy sensoryczne produktów mięsnych

3. Jakość mleka spożywczego i innych produktów mlecznych

4. Ocena stanu zdrowotnego zwierząt łownych pozyskiwanych w Polsce

4.1. Pozostałości substancji obcych w mięsie zwierząt łownych

4.2. Występowanie wirusa  zapalenia wątroby (HEV) w mięsie zwierząt łownych

4.3. Występowanie pasożytów z rodzaju Alaria u zwierząt wolno żyjących.

5. Wartość odżywcza oraz cechy sensoryczne mięsa koni rzeźnych

6. Występowanie i charakterystyka bakterii z rodzaju Campylobacter , Listeria i Enterococcus w żywności pochodzenia zwierzęcego.

7.  Włośnica u świń:

7.1. Intensywność inwazji i dystrybucji larw różnych gatunków włośni (Trichinella spiralis, T. britovi oraz T. psuedospiralis) w mięśniach i elementach kulinarnych tusz zarażonych świń.

7.2. Ocena przydatności i czułości bezpośrednich metod (metody kompresorowej oraz metody wytrawiania) stosowanych do wykrywania inwazji włośni w mięsie zarażonych świń.

7.3. Ocena przydatności technik serologicznych (ELISA, Western-blot) do przyżyciowego wykrywania włośnicy indukowanej niskimi dawkami Trichinella

7.4. Wpływ zarażenia różnymi gatunkami Trichinella na wybrane parametry immunologiczne u świń

7.5. Kinetyka przeciwciał anty-Trichinella IgG oraz anty-Trichinella IgM w różnych fazach zarażenia świń gatunkami włośni występującymi na obszarze Polski,

7.6. Badań nad surowiczym proteomem świń zarażonych różnymi gatunkami włośni w celu określenia potencjalnych markerów włośnicy 

Katedra prowadzi badania o charakterze utylitarnym dotyczące przydatności spożywczej żywności pochodzenia zwierzęcego  oraz warunków jej produkcji, obrotu i przechowywania. W ramach działalności usługowej Katedra wykonuje również ekspertyzy w zakresie wym. żywności na zlecenie  organów ścigania, a także osób prawnych i fizycznych. 

Kontakt:

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
tel. 81-445-69-00
e-mail:

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek własny:

 1. dr hab. Waldemar Paszkiewicz prof. uczelni, tel. 445-69-56;
 2. dr Zbigniew Bełkot,  tel. 81-445-69-35;

Oferta naukowo-badawcza\

Katedra prowadzi badania o charakterze utylitarnym: związane z oceną przydatności spożywczej wszystkich rodzajów żywności zwierzęcego pochodzenia oraz warunków jej produkcji (badania chemiczne, mikrobiologiczne, trychinoskopowe).

Kontakt:
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
tel. 81-445-69-00
e-mail:

 Badanie trichinoskopowe:

 1. dr Waldemar Paszkiewicz, adiunkt, tel. 445-69-56;
 2. dr Zbigniew Bełkot, adiunkt, tel. 81-445-69-35;