Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Przedmioty realizowane w Pracowni:

Przedmiot

Semestr studiów

Osoba odpowiedzialna
 za przedmiot

Kierunek: ZOOTECHNIKA

studia stacjonarne I°

 

 

Ekologiczna produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego  

V

Dr inż. Piotr Stanek

Ekologiczne systemy chowu zwierząt

V

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne I°

 

 

Podstawy produkcji zwierzęcej

III

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Produkcja i certyfikacja żywności ekologicznej

V

Dr inż. Piotr Stanek

studia stacjonarne II°

 

 

Znaczenie bioróżnorodności w produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Światowe systemy produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

studia niestacjonarne I°

 

 

Podstawy produkcji zwierzęcej

III

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Produkcja i certyfikacja żywności ekologicznej

V

Dr inż. Piotr Stanek

studia niestacjonarne II°

 

 

Znaczenie bioróżnorodności w produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Światowe systemy produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia stacjonarne I°

 

 

Technologia produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Piotr Stanek

Systemy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

IV

Dr inż. Piotr Stanek

studia niestacjonarne I°

 

 

Technologia produkcji zwierzęcej

V

Dr inż. Piotr Stanek

Systemy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

V

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: DIETETYKA

studia stacjonarne I°

 

 

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

I

Dr inż. Piotr Stanek

studia niestacjonarne I°

 

 

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

II

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I°

 

 

Rolnicze zanieczyszczenia środowiska

V

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I°

 

 

Ekologiczna produkcja surowców zwierzęcych

III

Dr inż. Piotr Stanek

KIERUNEK: ROLNICTWO

studia stacjonarne I°

 

 

Chów zwierząt

III

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Kierunek: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

studia stacjonarne I°

 

 

Rolnictwo ekologiczne

IV

Dr inż. Piotr Stanek

Tematyka badań:

 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcyjności bydła mlecznego
 • Ocena wybranych cech funkcjonalnych u krów mlecznych w systemie intensywnym i ekologicznym
 • Kondycja krów mlecznych i jej związek z poziomem cech produkcyjnych i nieprodukcyjnych
 • Ocena jakości mleka ekologicznego i czynniki ją warunkujące
 • Technologiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowanych w produkcję mleka
 • Behawior bydła w intensywnych i ekologicznych systemach użytkowania
 • Znaczenie długości okresu zasuszenia dla użytkowości i płodności krów
 • Analiza preferencji konsumentów na rynku żywności ekologicznej

Realizowane tematy badawcze:

 • Długość życia i użytkowania krów utrzymywanych w systemie intensywnym i ekologicznym
 • Intensywność użytkowania a płodność krów
 • Mikroflora środowiska hodowlanego a zdrowotność zwierząt
 • Ocena jakości mleka ekologicznego i jego przydatność do przetwórstwa
 • Ilościowa i jakościowa analiza mikroflory serów wytworzonych na bazie mleka ekologicznego

Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego została powołana w 2010 r. Uchwałą Senatu nr 33/2009-2010 jako jednostka funkcjonująca w ramach Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła. Pierwszym kierownikiem pracowni została Dr Aneta Brodziak, a w jej skład wchodzili Dr inż. Piotr Stanek, Dr inż. Waldemar Teter oraz Dr inż. Przemysław Jankowski.

W 2017 roku Uchwałą Senatu nr 42/2016-2017 Pracownię włączono w struktury Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności. Jej kierownikiem została Dr hab. Ewa Januś, a w jej skład weszli Dr inż. Piotr Stanek, Dr inż. Andrzej Lisowski oraz Dr inż. Waldemar Teter.

Obecnie w Pracowni zatrudnione są trzy osoby:

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni – kierownik

Dr inż. Piotr Stanek – adiunkt

Dr inż. Andrzej Lisowski – specjalista inżynieryjno-techniczny

Wybrane publikacje pracowników w latach 2015-2019:

 1. Wpływ kondycji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej przed porodem i na początku laktacji na wskaźniki płodności(Effects of the body condition of Polish Holstein-Friesian cows before calving and in the early lactation on basic fertility indices). [AUT. KORESP.] EWA JANUŚ, [AUT.] ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 2 s. 111-114, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.5984
 2. Jakość organoleptyczna ekologicznego i konwencjonalnego mleka spożywczego w opinii konsumentów(Organoleptic quality of organic and conventional market milk in the opinion of consumers). [AUT.] ANETA BRODZIAK, ANNA JAŃCZUK, JOANNA WAJS, PIOTR STANEK, JOLANTA KRÓL. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2019 Vol.37 Issue 1 s. 41-49, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbb.2019.1.5
 3. The role of main fodder area as a factor limiting the development of farms under conditions of sustainable agriculture. A case study from the Podkarpacie region (southern Poland, Western Carpathians). [AUT. KORESP.] PIOTR STANEK, [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, WALDEMAR TETER, WITOLD CHABUZ, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, ANDRZEJ BOCHNIAK. Agroecol. Sustain. Food Syst. 2018 Vol. 42 Iss. 5 s. 477-492, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/21683565.2017.1359809
 4. Estimating economic and production losses in relation to locomotion score in primiparous Polish Holstein-Friesian cows. [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, WALDEMAR TETER, EWA JANUŚ, [AUT. KORESP.] PIOTR STANEK, [AUT.] EWELINA FLIS, ANDRZEJ BOCHNIAK, MONIKA RÓŻAŃSKA-BOCZULA, WITOLD CHABUZ. J. Appl. Anim. Res. 2018 Vol. 46 Issue 1 s. 1424-1429, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/09712119.2018.1521336
 5. Comparison of selected milk production traits of Simmental and Polish Black-and-White cows raised in the buffer zone of Ujście Warty National Park. [AUT.] PIOTR SABLIK, MAŁGORZATA SZEWCZUK, [AUT. KORESP.] EWA JANUŚ, [AUT.] ANNA SKRZYPIEC. Landbauforschung = Applied Agricultural and Forestry Research 2018 Vol. 68 Iss.3/4 s. 45-52, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3220/LBF1538729088000
 6. Pharmacokinetics of meloxicam in lactating goats (Capra hircus) and its quantification in milk after a single intravenous and intramuscular injection. [AUT.] V. DE VITO, BEATA ŁEBKOWSKA-WIERUSZEWSKA, ERAN LAVY, ANDRZEJ LISOWSKI, H. OWEN, [AUT. KORESP.] MARIO GIORGI. Small Rumin. Res. 2018 Vol. 160 s. 38-43, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.smallrumres.2018.01.001
 7. Slaughter value and meat quality of suckler calves: A review. [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, PIOTR STANEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, PIOTR SKAŁECKI, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK. Meat Sci. 2017 Vol. 134 135-149, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.meatsci.2017.07.026
 8. Analysis of the milk yield and milking frequency of polish black-and-white holstein-friesian cows housed in a barn with an automatic milking system (AMS) = Analiza wydajności i częstotliwości doju krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w oborze z automatycznym systemem doju (AMS). [AUT.] PIOTR STANEK, WALDEMAR TETER, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, EWA JANUŚ, URSZULA ZAJĄC. Acta Sci. Pol. Zootech. 2017 Vol.16 nr (3) s. 19-24, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.21005/asp.2017.16.3.03
 9. Evaluation of the energy – protein balance of feed rations for Montbéliarde cows on the basis of protein and urea content in their milk. [AUT.] EWA JANUŚ, PIOTR STANEK. J. Cent. Eur. Agric. (Online) 2017 Vol. 18 no 3 s. 669-684, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.5513/JCEA01/18.3.1941
 10. Monitoring and prevention of lameness in a dairy cattle herd. [AUT.] WALDEMAR TETER, PIOTR STANEK, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, WITOLD CHABUZ, EWA JANUŚ, EWELINA FLIS. Folia Pomeranae Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Piscaria Zootech. (Online) 2017 Nr 332 (41) 1 83-92, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.21005/AAPZ2017.41.1.09
 11. Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych. [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, EWA JANUŚ, PIOTR STANEK, BOŻENA TASZAREK, EWELINA WOŁOSZYN. Wieś Rol. 2019 Nr 1 (182) s. 87-106, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.7366/wir012019/05
 12. Relationship between age at first calving and selected features of the lifetime performance of montbéliarde cows. [AUT.] EWA JANUŚ, PIOTR SABLIK, PIOTR STANEK, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI. Acta Sci. Pol. Zootech. 2017 Vol.16 nr (4) s. 43-50, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.21005/asp.2017.16.4.07
 13. Profitability analysis of limousin cattle organic farming compared to the conventional cattle management system. [AUT.] PIOTR SABLIK, MAŁGORZATA SZEWCZUK, EWA JANUŚ, PIOTR BŁASZCZYK, MONIKA RUDZIŃSKA. Acta Sci. Pol. Zootech. 2017 Vol.16 nr (4) s. 55-60, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.21005/asp.2017.16.4.09
 14. The level of selected milk performance traits of imported and home-bred Montbéliarde cows born in different seasons and calving at different ages. [AUT.] EWA JANUŚ. Acta Sci. Pol. Zootech. 2016 Vol. 15 nr (4) 3-16, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.21005/asp.2016.15.4.02
 15. Problem marnowania żywności w opinii mieszkańców Lublina. [AUT.] PIOTR STANEK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, WERONIKA ADAMCZYK, ALEKSANDRA BAŃKOWSKA, PAULINA WIDZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2016 Vol. 34 nr 4 77-86, il. bibliogr.,sum. streszcz.
 16. Clustering of Staphylococcus aureus bovine mastitis strains from regions of Central-Eastern Poland based on their biochemical and genetic characteristics. [AUT.] E. PUACZ, W. M. ILCZYSZYN, M. KOSECKA, A. BUDA, W. DUDZIAK, K. POLAKOWSKA, T. PANZ, A. BIAŁECKA, A. KASPROWICZ, ANDRZEJ LISOWSKI, HENRYK KRUKOWSKI, V. CUTERI, J. MIĘDZYBRODZKI. Pol. J. Vet. Sci. 2015 Vol. 18 No. 2 333-342, bibliogr. sum. DOI: 10.1515/pjvs-2015-0043
 17. Longissimus lumborum quality of Limousin suckler beef in relation to age and postmortem vacuum ageing. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR STANEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Ann. Anim. Sci. 2015 Vol. 15 No 3 785-797, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1515/aoas-2015-0019
 18. Zmienność genetyczna i możliwe kierunki użytkowania bawoła wodnego ( Bubalus bubalis) w Polsce. [AUT.] WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, WITOLD CHABUZ, PIOTR STANEK, WALDEMAR TETER, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, JERZY HARABASZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015 Vol. 33 nr 4 1-10, il. bibliogr.,sum. streszcz.

Monografie i rozdziały w monografii naukowej:

 1. Bezpieczeństwo żywności ekologicznej. [AUT.] EWA SZCZEPANIUK, RENATA TARCZYŃSKA, ANETA BRODZIAK, PIOTR STANEK, JOLANTA KRÓL. W: Biogospodarka i środowisko / redakcja naukowa: Bożena Nowakowicz-Dębek, Witold Chabuz Lublin 2018, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 5-11, il. bibliogr.
 2. Jakość żywności ekologicznej. [AUT.] PAULINA WIDZ, KARINA GMURKOWSKA, ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, PIOTR STANEK. W: Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego / Redakcja naukowa Witold Chabuz, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 109-115, il. bibliogr. sum, 978-83-7259-263-7.
 3. Kontrola i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jako narzędzie zapewnienia wysokiej jakości zdrowotnej produkowanej żywności. [AUT.] ANETA BRODZIAK, KARINA GMURKOWSKA, JOLANTA KRÓL, PIOTR STANEK, AGNIESZKA ZABORSKA. W: Żywienie / [Red. nauk. Monika Panfil] Poznań, Młodzi Naukowcy, 2017, 35-42, il. bibliogr. streszcz, 978-83-65677-72-3.
 4. Preferencje nabywców żywności ekologicznej w zależności od poziomu dochodów. [AUT.] JAKUB CHODACZNIK, WALDEMAR TETER, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, PIOTR STANEK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ. W: Żywienie / [Red. nauk. Monika Panfil] Poznań, Młodzi Naukowcy, 2017, s. 59-66, il. bibliogr. streszcz, 978-83-65677-72-3.
 5. Świadomość konsumencka studentów Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach (Słowacja) dotycząca żywności ekologicznej. [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, PIOTR STANEK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, MONIKA DUDZIAK, WALDEMAR TETER, WITOLD CHABUZ. W: Żywienie / [Red. nauk. Monika Panfil] Poznań, Młodzi Naukowcy, 2017, s. 150-157, il. bibliogr. streszcz, 978-83-65677-72-3.
 6. Zachowania konsumentów na rynku mięsa. [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, WALDEMAR TETER, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, PIOTR STANEK, WITOLD CHABUZ, MARTA WAWRYSZYN, JAKUB CHODACZNIK. W: Żywienie / [Red. nauk. Monika Panfil] Poznań, Młodzi Naukowcy, 2017, s. 143-149, il. bibliogr. streszcz, 978-83-65677-72-3.
 7. Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko. [AUT.] PAULINA WIDZ, EWA CIEBIEŃ, ADAM WIDZ, REMIGIUSZ SOĆKO, SZCZEPAN JAKUBASZEK, PIOTR STANEK. W: [V Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Inżynieria Środowiska Młodym Okiem. T. 21, Ścieki i osady ściekowe [Dokument elektroniczny] / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Barszczewskiej, Natalii Woronieckiej Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016,  227-259, il. bibliogr. sum, 978-83-62582-88-4.