Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i zaocznych z przedmiotów:
 

I Zootechnika
Studia stacjonarne

Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Dr inż. Joanna Barłowska
Systemy kontroli jakości produktów zwierzęcych. Dr inż. Jolanta Król
Metody oceny surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
Technologia przetwarzania mleka. Dr inż. Joanna Barłowska
Technologia przetwarzania mięsa. Dr inż. Mariusz Florek
Metody konserwacji surowców zwierzęcych. Dr inż. Piotr Skałecki
Normalizacja i standaryzacja surowców zwierzęcych. Dr inż. Jolanta Król
(fakultet) Systemy kontroli jakości. Dr inż. Jolanta Król
(fakultet) Metody konserwacji i systemy opakowań. Dr inż. Mariusz Florek

 

Studia zaoczne

Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
Konserwacja i przechowywanie żywności. Dr inż. Piotr Skałecki

 

II Ochrona Środowiska
Studia stacjonarne

Ocena i standaryzacja surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

 

Studia zaoczne

Ocena i standaryzacja surowców zwierzęcych. Dr inż. Mariusz Florek

 

III Biologia
Studia stacjonarne

Jakość produktów zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
Analiza instrumentalna. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

 

IV Towaroznawstwo
Studia stacjonarne

Towaroznawstwo surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

 

Studia zaoczne

Towaroznawstwo surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Od początku istnienia jednostki tematyka badawcza związana jest ściśle z oceną wpływu różnych czynników na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, mięsa wołowego, wieprzowego, końskiego, owczego, dziczyzny, ryb i miodów). Większość badań była realizowana w ramach projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN i NCBR.

Odnośnie mleka, badania ukierunkowane były w pierwszych latach istnienia Jednostki na ocenę wpływu różnych czynników (wielkość produkcji, rodzaj doju, odbioru surowca, region produkcji) na skład chemiczny i jakość higieniczną skupowego przez mleczarnie surowca (OLB, LKS, miano coli, obecność substancji hamujących). Oceniano również wpływ rejonu produkcji na zawartość w mleku metali ciężkich. Od ponad 10 lat badania skoncentrowały się na ocenie wpływu różnych czynników (rasy krów lub kóz, fazy laktacji, systemu utrzymania i żywienia, pory roku, liczby komórek somatycznych w mleku) na przydatność technologiczną wyrażaną m.in. zawartością kazeiny, właściwościami koagulującymi mleka (RCT – czas krzepnięcia pod wpływem podpuszczki, a30 określający zwięzłość skrzepu po 30 min od dodania enzymu koagulującego oraz K20 wskazujący szybkość osiągnięcia przez żel określonej zwięzłości), stabilnością cieplną i stanem dyspersji tłuszczu mlekowego oraz wartość odżywczą mleka, w tym zawartość substancji biologicznie czynnych, tj. białka serwatkowe (α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, laktoferyna, albumina serum i lizozym oraz witamin lipofilnych), kwasy tłuszczowe, makro- i mikroelementy oraz cholesterol. Badania dotyczą także uwarunkowań jakości produktów mlecznych, w tym mleka spożywczego, serów podpuszczkowych i twarogów.

W jednostce podejmowana jest także problematyka związana z oceną mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych, a szczególnie wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na jakość mięsa, w tym właściwości fizykochemiczne, wartość odżywczą i przydatność technologiczną. Badania dotyczą głównie wołowiny, cielęciny i jagnięciny, jak również ryb. W ostatnich latach tematyka badań skupiała się na ocenie przydatności lokalnych ras bydła do produkcji wołowiny o podwyższonych walorach prozdrowotnych oraz ocenie kulinarnego mięsa jagnięcego pozyskanego w cyklu całorocznym. Analizowany jest także wpływ procesu dojrzewania przeprowadzanego w warunkach próżniowych i w różnych temperaturach na jakość mięsa wołowego, cielęcego, jagnięcego i dziczyzny.

W ostatnich latach badania zostały rozszerzone o zagadnienia dotyczące wpływu różnych czynników na wartość użytkową, właściwości fizykochemiczne i wartość odżywczą (w tym profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość makro i mikroelementów) mięśni wybranych gatunków ryb słodkowodnych i morskich.

Podjęto także badania dotyczące oceny wpływu niskich i wysokich temperatur oraz czasu przechowywania na jakość krajowych miodów, w tym właściwości fizykochemiczne (np. barwę, właściwości reologiczne) i aktywność enzymatyczną. Badania dotyczą także oceny towaroznawczej produktów mięsnych.

Od kilku lat ważnym kierunkiem badawczym realizowanym w Katedrze jest problematyka dotycząca stosowania działań systemowych (GMP/GHP, HACCP) na wszystkich etapach produkcji żywności „od pola do stołu” w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Analizowane są zagrożenia i oceniane ryzyko na wszystkich etapach produkcji, głównie wyrobów mlecznych (mleko spożywcze, serwatka, sery) oraz w gastronomii. Dotyczą również oceny stanu wdrożenia systemu HACCP, metod jego weryfikacji oraz wiedzy pracowników o zagrożeniach i sposobach ich eliminacji.

Projekty badawcze (KBN, MNiSW, NCN) realizowane w jednostce

1. 5 S304 004 04 – Wpływ doskonalenia innymi rasami na zmiany w jakości mleka i mięsa u krajowego bydła czarno-białego ”. Kierownik: dr inż. Anna Litwińczuk (zrealizowany w latach 1993-1995)

2. 5 P06E 039 15 – Porównanie europejskiego EUROP i amerykańskiego USDA systemu oceny jakości tusz wołowych i możliwość ich wykorzystania w ocenie przemysłowej i pracy selekcyjnej nad bydłem mięsnym w Polsce . Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk (zrealizowany w latach 1998-2000)

3. 5 PO6E 027 16 – Wykorzystanie metod przyżyciowych i poubojowych do oceny wartości rzeźnej koni . Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk (zrealizowany w latach 1999-2000)

4. 2 P06Z 011 27 – Polimorfizm αs1-kazeiny mleka oraz jego związek z produkcyjnością kóz w wybranych rejonach hodowlanych Polski. Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk (zrealizowany w latach 2003 – 2004)

5. 3 P06Z 050 24 – Ocena wpływu wybranych czynników na zawartość cholesterolu i kwasów tłuszczowych w mięsie i łoju u bydła . Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk (zrealizowany w latach 2004–2006)

6. 2 P06Z 044 30 – Ocena wpływu wybranych czynników na kształtowanie jakości i wartości odżywczej mięsa cielęcego . Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk (zrealizowany w latach 2006-2009)

7. N311 014 31/0649 – Przydatność utrzymywanych w Polsce ras bydła do poprawy cech technologicznych mleka i zwiększenie jego biologicznie czynnych składników . Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk (zrealizowany w latach 2006-2009)

8. N N311 633938 – Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na zawartość i właściwości funkcjonalne białek serwatkowych mleka” Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk (zrealizowany w latach 2006-2009)

9. N N311 633838 – Przydatność technologiczna i wartość odżywcza mleka z określeniem zawartości substancji biologicznie czynnych, pozyskiwanego od najważniejszych ras kóz użytkowanych w Polsce. Kierownik: Dr hab. Joanna Barłowska, prof. UP (zrealizowany w latach 2010-2013)

 

Projekty badawcze realizowane wspólnie z innymi jednostkami

1. 3 P06Z02622 – „Ocena czynników warunkujących produkcję mleka wysokiej jakości w gospodarstwach farmerskich” (2002-2004)

2. projekt rozwojowy nr N R12 0002 04 „Efektywność produkcji żywca wołowego wysokiej jakości w gospodarstwach rezygnujących z produkcji mleka” (2008-2011)

3. N 311 028334 – „Przydatność rodzimych ras bydła (polskiej czerwonej i białogrzbietej) oraz simentalerów do produkcji mleka i mięsa o wysokiej wartości odżywczej oraz zachowania walorów przyrodniczych regionu” (2008-2011)

4. projekt MRiRW PKr-892-20-17/11 (168) „Ekologiczny chów bydła” – w trakcie realizacji

5. Podzadanie 5.2. „Ocena przydatności lokalnych ras bydła do produkcji wołowiny o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w projekcie „BIOŻYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” (koordynowany przez IGiHZ PAN w Jastrzębcu – 2009-2014)

6. Podzadanie 5.1. pt. „ Wykorzystanie rodzimych ras bydła do wytwarzania lokalnych produktów mlecznych o podwyższonych walorach odżywczych i prozdrowotnych ”, podzadanie 5.3. pt. „Wykorzystanie rodzimych ras bydła do produkcji wołowiny kulinarnej o podwyższonych walorach prozdrowotnych” i podzadanie 5.4. pt. Wykorzystanie rodzimych ras świń jako źródła wysokiej jakości surowca do wytwarzania produktów regionalnych ” w zadaniu 5. „Wykorzystanie rodzimych ras zwierząt użytkowanych w tradycyjnych systemach chowu w gospodarstwach niskonakładowych do pozyskania wysokiej jakości produktów” pozyskanego II konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG (koordynowany przez IZ PIB w Balicach – realizowany w latach 2016-2019).

 

Prace wdrożeniowe będące wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowo-badawczej

1. Instrukcja wdrożeniowa – „Jagnięcina kulinarna i przetwory” – opracowana w ramach projektu rozwojowego nr N R12 0113 10 – Produkcja jagnięciny w cyklu całorocznym i zagospodarowanie jej na rynku krajowym „Jagnię z Lubelszczyzny”

2. Instrukcja wdrożenia systemu sensorycznej oceny świeżości ryb Quality Index Method-QIM w zakładzie przetwórstwa rybnego – AJTEL Sp.J. Waldemar i Jarosław Ajtel

 

Aparatura będąca w posiadaniu

Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych:

 

 1. Chromatograf gazowy. Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych oraz zawartości cholesterolu. PN – EN ISO 5508:1996 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza metylowych kwasów tłuszczowych. PN-EN ISO 12228:2002 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Metoda chromatografii gazowej. Oznaczanie poszczególnych steroli i ich całkowitej zawartości. Metoda chromatografii gazowej. Oznaczanie cholesterolu w mięsie;
 2. Chromatograf cieczowy HPLC. Oznaczanie substancji biologicznie czynnych w produktach;
 3. Spektrofotometr UV-VIS, Cary 300. Oznaczanie cholesterolu w mleku, TBARS w mięsie, barwników hemowych w mięsie i przetworach mięsnych;
 4. Aparat Atomowej Spektroskopiii Absorpcyjnej (ASA). Oznaczanie pierwiastków w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 5. Buchi B-324 Mineralizator. Oznaczanie zawartości białka w produktach żywnościowych. PN-EN ISO 8968-1:2003 – Mleko – Oznaczanie zawartości azotu – Część 1: Metoda Kjeldahla; Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko PN-A-04018:1975/Az3:2002;
 6. Analizator składu mleka Bentley 150. Oznaczanie składu chemicznego w mleku (suchej masy, białka, tłuszczu i laktozy);
 7. Somacount 150. Oznaczanie liczby komórek somatycznych. PN – EN ISO 13366–3:2002 Mleko – Oznaczanie liczby komórek somatycznych – Część 3: Metoda fluoro-opto-elektroniczna;
 8. Chemspec 150. Oznaczanie mocznika w mleku;
 9. Krioskop Marcel. Oznaczanie temperatury zamarzania w mleku surowym i poddanym obróbce cieplnej. Wymagania i badania, PN EN ISO 5764:2002U;
 10. Aparat do ekstrakcji tłuszczu Buchi (B-811). Oznaczanie tłuszczu w produktach żywnościowych metoda Soxhleta. PN-ISO 1444:2000 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego IDT ISO 1444:1996;
 11. Miernik nasycenia barwy Minolta CR-310. Oznaczanie barwy produktów żywnościowych (mięsa, przetworów mięsnych, mleka, przetworów mlecznych, miodów).
 12. PQM I Kombi. Oznaczanie pH, przewodności i temperatury w mięsie.;
 13. Zestaw do elektroforezy. Metodą PCR. Oznaczanie polimorfizmu białek mleka;
 14. Komora laminarna do jałowych posiewów. Posiew mleka w celu oznaczania ogólnej liczby bakterii. PN – A – 86034/04:1993 Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne. Ogólna liczba drobnoustrojów – oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30°C;
 15. Maszyna wytrzymałościowa Zwick. Analiza tekstury żywności – test szerometryczny (W-B), profilowana analiza tekstury (TPA), ekstruzja wsteczna, testy penetrometryczne;
 16. Kolumna redukcyjna, Specom. Oznaczanie azotanów i azotynów w serach podpuszczkowych dojrzewających. PN-EN ISO 14673-1:2002 Mleko i przetwory mleczne – oznaczanie zawartości azotanów i azotynów-część 1;
 17. Mikroskop optyczny z aparatem cyfrowym. Pomiar średnicy kuleczek tłuszczowych w mleku. Pomiary histologiczne i typowanie włókien mięśniowych;
 18. Łaźnia olejowa z wyposażeniem. Oznaczanie stabilności cieplnej mleka;
 19. Laktodynamograf V2 firmy Foss Italia. Oznaczanie parametrów krzepliwości mleka.

 

Katedra posiada również aparaturę służącą do przygotowania próbek do dalszych analiz, tj. liofilizator, aparat do homogenizacji Buchi B-400, aparat do rozdrabniania Ho 4/A, piec muflowy, piec mikrofalowy Mars, destylarkę, redestylarkę, lodówki i zamrażarki oraz inne. W Katedrze jest również pracownia mikrobiologiczna z pełnym wyposażenie do tego typu badań.

Jednostka została powołana Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej z dnia 22 kwietnia 1991 r. jako Pracowni Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, której organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. W 1997 r. została przekształcona Uchwałą Senatu w samodzielny Zakład Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych, którego kierownikiem została dr hab. Anna Litwińczuk, a następnie w Katedrę o tej samie nazwie. W 2005 r. powołano w ramach Katedry – Pracownię Instrumentalnej Analizy Żywności, której kierownikiem została dr inż. Joanna Barłowska. W 2007 r. zmieniono Uchwałą Senatu z dnia 30 marca nazwę Katedry na Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, której kierownikiem do chwili obecnej jest prof. dr hab. Anna Litwińczuk. W 2015 r. powołano w ramach Katedry drugą pracownię – Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, której kierownikiem jest prof. dr hab. Anna Litwińczuk.

Aktualnie w Katedrze zatrudnionych jest 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 samodzielnych, z czego 2 osoby z tytułem profesora nauk rolniczych i 4 adiunktów ze stopniem doktora. Ponadto w Katedrze zatrudnionych jest 3 pracowników inżynieryjno-technicznych ze stopniem doktora. Spośród 5 pracowników samodzielnych, 4 ma stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, także jeden adiunkt ma stopień doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni pomimo, że mają stopnie naukowe w dyscyplinie zootechnika, to ich dorobek naukowy ściśle związany jest z dyscypliną technologia żywności i żywienia.

W trakcie funkcjonowania Jednostki powstało 18 doktoratów, w tym 3 w dyscyplinie technologia żywności i 5 habilitacji, w tym 4 w dyscyplinie technologia żywności.

Od początku istnienia jednostki tematyka badawcza związana jest ściśle z oceną wpływu różnych czynników na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, mięsa wołowego, wieprzowego, końskiego, owczego, dziczyzny, ryb i miodów). Większość badań była realizowana w ramach projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN i NCBR.

Rozwój kadry naukowej

Rozprawy habilitacyjne

 • Anna Litwińczuk – Wartość rzeźna i jakość mięsa buhajków czarno-białych i mieszańców F1 i R1 od krów cb po buhajach limousine i włoskich rasach mięsnych oraz krzyżówek trójrasowych – kolokwium 18.10.1996 na Wydziale Zootechnicznym AR w Lublinie
 • Joanna Barłowska – „Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce” – kolokwium 23.01.2008 na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Mariusz Florek – „Wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną cieląt, właściwości fizykochemiczne mięsa i jego wartość odżywczą” – kolokwium 12.05.2010 na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Jolanta Król – „Czynniki kształtujące zawartość białek serwatkowych w mleku i serwatce podpuszczkowej oraz rola i znaczenie tych białek w promocji zdrowia”, Uchwała Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 25.04.2012
 • Piotr Skałecki – „ Właściwości fizykochemiczne i wartość odżywcza mięśni wybranych gatunków ryb z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ”, Uchwała Rady Wydziału Technologii Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17.06.2015

 

Zakończone przewody doktorskie

¨ Joanna Barłowska „ Ocena polimorfizmu białek mleka oraz jego związek z produkcyjnością krów w regionie środkowo-wschodniej Polski” – data nadania stopnia: 9.07.1999 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

¨ Jan Buczma „ Wartość rzeźna i jakość mięsa tuczników pozyskiwanych z trzech różnych systemów utrzymania i żywienia” – obrona 14.10.1999 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Mariusz Florek „ Porównanie europejskiego EUROP i amerykańskiego USDA systemu oceny jakości tusz wołowych i możliwość ich wykorzystania w ocenie przemysłowej i pracy selekcyjnej nad bydłem mięsnym w Polsce – data nadania stopnia: 21.11.2000 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

¨ Mariola Pieróg „ Ocena wpływu niektórych czynników na jakość mleka towarowego produkowanego w gospodarstwach indywidualnych regionu środkowowschodniej Polski” – data nadania stopnia: 18.10.2001 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: Dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Jolanta Król Polimorfizm białek mleka u krów ras mięsnych i jego związek z wynikami odchowu cieląt” – data nadania stopnia: 29.11.2001 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

¨ Helena Kaproń Wykorzystanie metod przyżyciowych i poubojowych do oceny wartości rzeźnej koni” – data nadania stopnia: 14.02.2002 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Piotr Skałecki Współzależność między wynikami klasyfikacji tusz w systemie EUROP, a ich wartością rzeźną i jakością mięsa u tuczników z regionu lubelskiego ”– data nadania stopnia: 28.04.2005 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Monika Kędzierska-Matysek „Polimorfizm αs1-kazeiny mleka oraz jego związek z produkcyjnością kóz w wybranych rejonach hodowlanych Polski” – obrona 12.05.2005 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Barbara Topyła „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą mleka ze szczególnym uwzględnieniem profilu kwasów tłuszczowych” – data nadania stopnia: 27. 04.2006 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Tomasz Grodzicki „Czynniki kształtujące jakość wołowiny ze szczególnym uwzględnieniem zawartości kwasów tłuszczowych i cholesterolu” – data nadania stopnia: 15.09.2008 na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Aneta Brodziak „Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na zawartość i właściwości funkcjonalne białek serwatkowych mleka” – data nadania stopnia: 30.03.2011 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Agnieszka Jarosińska „ Baza surowcowa i jakość produktów wybranych spółdzielni mleczarskich regionu lubelskiego z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ”– data nadania stopnia: 14.03.2012 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie, promotor: Dr hab. Joanna Barłowska

¨ Piotr Domaradzki „ Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła ”– data nadania stopnia: 13.11.2013 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Małgorzata Ryszkowska-Siwko „Wpływ wieku, rasy i płci bydła oraz procesu dojrzewania na jakość mięsa z uwzględnieniem struktury jego włókien” data nadania stopnia: 16.01.2014 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk;

¨ Anna Wolanciuk „Polimorfizm k-kazeiny i  b -laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka ”– data nadania stopnia: 13.11.2014 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska;

¨ Aneta Karasińska „ Ocena jakości produktów mlecznych dostępnych na terenie regionu radomskiego z uwzględnieniem jakości surowca oraz opinii konsumentów ”– data nadania stopnia: 17.03.2016 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, promotor: dr hab. Jolanta Król;

¨ Agnieszka Staszowska „Wpływ metod obróbki cieplnej na jakość mięsa karpia i pstrąga tęczowego” data nadania stopnia: 21.09.2016 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, promotor: dr hab. Mariusz Florek.

Otwarte przewody doktorskie

¨ Agnieszka Kaliniak „Ocena jakości mięsa z uwzględnieniem frakcji lipidowej wybranych gatunków ryb akwakultury krajowej” – otwarty przewód: 24.06.2014, promotor: dr hab. Mariusz Florek;

¨ Robert Pastuszka „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczna mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej” – otwarty przewód: 17.09.2015, promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska, jeden z recenzentów jest z dyscypliny technologia żywności i żywienia;

¨ Agnieszka Zaborska „ Wpływ wybranych czynników na jakość mleka oraz twarogów wytwarzanych na bazie tego surowca, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości witamin litofilnych” – otwarty przewód: 15.09.2016, promotor: dr hab. Jolanta Król.

 • Podręczniki i skrypty

  1. Barłowska.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i tradycyjnej. [W:] Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 2011.
  2. Barłowska J.: Rodzime rasy zwierząt jako element tradycji i kultury regionu. [W:] Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 2011.
  3. Barłowska J. (2011): Mleko. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  4. Florek M., Litwińczuk Z. (2011): Mięso. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  5. Florek M. (2011): Przetwory mięsne. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  6. Grodzicki T., Litwińczuk Z. (2011): Tłuszcze. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  7. Kędzierska-Matysek M. (2011): Miód. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  8. Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z. (2011): Wełna. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  9. Król J. (2011): Produkty mleczne. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  10. Litwińczuk A. (2011): Jaja. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  11. Litwińczuk A. (2011): Przetwory jajowe. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  12. Litwińczuk A., Litwińczuk Z. (2011): Skóry. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  13. Litwińczuk A., Litwińczuk Z. (2011): Pierze i puch. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  14. Skałecki P.: Ryby. [W:] Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 2011.
  15. Skałecki P., Litwińczuk Z. (2011): Ryby. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
  1. Barłowska J. (2012): Mleko i produkty mleczne [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 99-230. ISBN 978-83-09-01047-0
  2. Domaradzki P., Florek M. (2012): Mięso i przetwory mięsne [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 287-392. ISBN 978-83-09-01047-0
  3. Florek M. (2012): Surowce pozyskiwane od zwierząt rzeźnych [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 231-286. ISBN 978-83-09-01047-0
  4. Florek M. (2012): Tłuszcze zwierzęce [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 393-412. ISBN 978-83-09-01047-0
  5. Kędzierska-Matysek M. (2012): Produkty pszczele [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 471-494. ISBN 978-83-09-01047-0
  6. Król J. (2012): Systemy zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji żywności [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 41-98. ISBN 978-83-09-01047-0
  7. Litwińczuk A. (2012): Wełna [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 519-532. ISBN 978-83-09-01047-0
  8. Litwińczuk A. (2012): Pierze i puch [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 533-540. ISBN 978-83-09-01047-0
  9. Litwińczuk Z., Litwińczuk A. (2012): Skóry [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 495-518. ISBN 978-83-09-01047-0
  10. Litwińczuk Z., Barłowska J. (2012): Produkcja żywności [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 13-40. ISBN 978-83-09-01047-0
  11. Skałecki P. (2012): Ryby [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 439-470. ISBN 978-83-09-01047-0
 • Monografie

  1. Król J., Litwińczuk A., Marczewska S., Grodzicki T. (2011). Effectiveness evaluation of the internal audit in selected plant of meat industry. Monography CXXX Safety in Food Production Chain pod red. G. Krasnowskiej i A.M. Salejdy. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 51-57.

  2. Król J., Trapska E., Litwińczuk A. (2011). Motywy i bariery wdrażania systemu HACCP w wybranych placówkach zbiorowego żywienia. Designed Food. Część II, Monografia pod red. M. Walczyckiej, G. Jaworskiej, A. Duda-Chodak i L. Starucha. Wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 195-205.

  3. Litwińczuk Z., Stanek P., Teter W., Florek M. (2011): Program rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny kulinarnej w województwie lubelskim „LUBELSKA WOŁOWINA”. Zarząd Województwa Lubelskiego. Dep. Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. PP UP w Lublinie, 1-66.

  4. Barłowska J., Wolanciuk A., Litwińczuk Z., Król J.: Milk proteins' polymorphism in various species of animals associated with milk production utility [W:] Milk Protein pod red. Walter L. Hurley, InTech – Open Access Publisher, Chapter 9, 235-264, 2012. ISBN 978-953-51-0743-9

  5. Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A., Kaliniak A., Staszowska A. (2012): Jakość parówek dla dzieci oferowanych w sprzedaży detalicznej. Wybrane aspekty oceny jakości żywności. Towaroznawstwo w XXI w. Rozwój i bariery pod red. Zieliński R. i Żuchowski J. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB. Radom. 128-140. ISBN 978-83-7789-059-2.

  6. Król J., Brodziak A., Litwińczuk A., Litwińczuk Z. (2012). Białka serwatkowe – znaczenie, pozyskiwanie, czynniki kształtujące ich zawartość. Wybrane aspekty jakości żywności pod red. Zielińskiego R. i Żuchowskiego J. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

  7. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Barłowska J.: Selected factors determining the content of lactoferrin, lysozyme and immunoglobulin G in bovine milk [W:] A Search for Antibacterial Agents pod red. Varaprasad Bobbarala, InTech – Open Access Publisher, Chapter 7, 107-125, 2012. ISBN 978-953-51-0724-8

  8. Król J.,Litwińczuk A. (2012). Zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” w produkcji mleka spożywczego. Determinanty zarządzania jakością. Usługi i żywność pod red. T. Sikory i U. Balon. Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków, 399- 410.

  9. Barłowska J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Król J. (2013): Somatic cell count as the factor conditioning productivity of various breeds of cows and technological suitability of milk. [W:] C.T. Hernandes (Ed.): Dairy Cows: Reproduction, Nutritional Management and Diseases. Nova Science Publishers, Inc., Chapter 3, 91-126. ISBN 978-1-62618-574-6.

  10. Florek M. (2013): Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania jakości wołowiny. Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. IZ PIB Kraków 2013, 31-36. ISBN 978-83-7607-162-6.

  11. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z. (2014): Ocena zawartości składników frakcji białkowej w różnych rodzajach mleka spożywczego . [W:] Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia. Tarko T., Duda-Chodak A., Witczak M., Najgebauer-Lejko D. (red.). Wyd. Odział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 4-14.

  12. Brodziak A., Król J., Stanek P., Litwińczuk Z. (2014): Indicators of the mammary gland health status in dairy animals. [w:] Mammary glands. Anatomy, Development and Diseases. (red.) E.B. Rucker, Nova Science Publishers, Inc., New York, 193-233.

  13. Król J., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Brodziak A. (2014): Quality evaluation of acid curd cheeses (tvarogs) available on Lublin market . [W:] Commodity Science in Research and Practice “Food Products Quality” pod red. Miśniakiewicz M. i Popek S. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 91-102

  14. Zaborska A. (2014): Analiza stopnia wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w zakładach mleczarskich w Polsce . [W:] Wybrane aspekty zarządzania jakością. M. Salerno-Kochan (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 515-522.

  15. Litwińczuk Z., Barłowska J. (2015): Optymalne wykorzystanie genotypów bydła w produkcji mleka i mięsa. Problemy chowu bydła w Polsce pod red. D. Bednarka. Wyd. PIW PIB, Puławy, 36-52. ISBN 978-83-88406-81-2

  16. Król J., Litwińczuk A., Rękas M. (2015): Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania – aspekty społeczne. Stan wiedzy pracowników zakładów zbiorowego żywienia o narażeniu na czynniki biologiczne pod red. U. Balon i T. Sikora. IX Krajowa/II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania” Kraków-Niepołomice

  17. Zaborska A., Król J., Pietrzela B. (2015): Idea podejścia procesowego w zarządzaniu szkołą. Wybrane problemy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji pod red. M. Stomy i A. Dudziak. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, 41-59, ISBN 978-83-63761-62-2.

  18. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2015). Prozdrowotne aspekty witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. [W:] Przemysł spożywczy w interdyscyplinarnym ujęciu pod red. M. Olszówka i K. Maciąg. Wyd. Tygiel, Lublin, 103-116.

  19. Domaradzki P., Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Chołojczyk G., Dmoch M. (2016): Porównanie jakości parówek tradycyjnych i o obniżonej kaloryczności oferowanych w sprzedaży detalicznej. [W:] Żuchowski J. i Zieliński R.: Food quality evaluation/Ocena jakości żywności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 180-189. ISBN 978-83-7789-402-6/ISBN 978-83-7789-428-6

  20. Król J., Karasińska A., Litwińczuk A. (2016): Jakość handlowa mleka spożywczego dostępnego na rynku. [W:] Żuchowski J. i Zieliński R.: Food quality evaluation/Ocena jakości żywności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 112-120. ISBN 978-83-7789-402-6/ISBN 978-83-7789-428-6

 • Prace naukowe opublikowane w latach 2011-2016

  1. Barłowska J. (2011): Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności tradycyjnej oraz przekazie tradycji i kultury regionu. Przegląd Hodowlany, 9, 4-8.

  2. Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Grodzicki T., Wolanciuk A. (2011): Właściwości fizykochemiczne i przydatność technologiczna mleka kóz różnych ras z uwzględnieniem sezonu produkcji. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 169, 188-195.

  3. BarłowskaJ., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Król J.: Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 10 (6), 291-302. doi: 10.1111/j.1541-4337.2011.00163.x. (IF=3,724)

  4. BarłowskaJ., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Matwijczuk A. (2011): The influence of cow breed and feeding system on the dispersion state of milk fat and content of cholesterol. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7, 3, 57-65 .

  5. Batkowska J., Brodacki A., Grodzicki T. (2011): Skład chemiczny oraz profilu kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7, 2, 39-51.

  6. Brodziak A., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Król J. (2011). Zawartość wybranych makro- i mikroelementów w mleku krów różnych ras i serwatce podpuszczkowej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48, 467-474.

  7. Domaradzki P., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A. (2011): Wpływ przechowywania zamrażalniczego na właściwości fizykochemiczne mięsa wołowego pakowanego próżniowo.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 3 (76), 117-126. (IF=0,157)

  8. Florek M., Litwińczuk Z. (2011): Konwersja mięśni do mięsa – znaczenie apoptozy. Medycyna Weterynaryjna, 67 (8), 531-535.

  9. Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Domaradzki P., Łaszkiewicz K. (2011): Quality assessment of mortadella sausages offered on Lublin market. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 214, 81-91.

  10. Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z., Florek M., Barłowska J. (2011): The effects of breed and other factors on the composition and freezing point of cow’s milk in Poland.International Journal of Dairy Technology, 64, 3, 336-34. (IF=1,107)

  11. Król J., Brodziak A., Litwińczuk A. (2011). Basic chemical composition and content of chosen whey proteins in milk of different cows' breeds and rennet whey.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 4, (77), 74-83. (IF=0,157)

  12. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Szwajkowska M. (2011). Wykorzystanie białek serwatkowych w promocji zdrowia. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXVIII, 1, 36-45.

  13. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A, Barłowska J. (2011): Changes of protein content and its fractions in bovine milk from different cow breeds subject to somatic cell count. Journal of Dairy Science, 94, 2, 684-691. (IF=2,564)

  14. Szwajkowska M., Wolanciuk A., BarłowskaJ., Król J., Litwińczuk Z. (2011): Bovine milk proteins as the source of bioactive peptides influencing the consumers’ immune system. A review.Animal Science Papers and Reports, 29, 4, 269-280. (IF=0,553)

  15. Barłowska J., Chabuz W., Król J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z. (2012): Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka produkowanego w systemie intensywnym i tradycyjnym w 3 rejonach wschodniej Polski. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 4 (83), 122-135. ( IF=0,155)

  16. Barłowska J., Jarosińska A., Wolanciuk A., Kędzierska-Matysek M. (2012): Jakość mleka towarowego pozyskiwanego w gospodarstwach stosujących różne systemy doju. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,8, 1, 31-38.

  17. Brodziak A., Barłowska J., Król J., Litwińczuk Z. (2012): Effect of breed and feeding system on content of selected whey proteins in cow’s milk in spring-summer and autumn-winter seasons.Annals of Animal Sciences, vol. 12, no. 2, 261-269. ( IF=0,420)

  18. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z. (2012): Właściwości funkcjonalne i zastosowanie białek serwatkowych w przemyśle. Przemysł Spożywczy, 66, 3, 35-37.

  19. Florek M., Litwińczuk Z., Skałecki P., Kędzierska-Matysek M., Grodzicki T. (2012): Chemical composition and inherent properties of offal from calves maintained under two production systems. Meat Science, 90, 402-409. (IF=2,754)

  20. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Kędzierska-Matysek M. (2012): Content of selected essential and potentailly toxic trace elements in milk of cows maintained in Eastern Poland. Journal of Elementology, 4, 597-608. (IF=0,281)

  21. Litwińczuk Z., Grodzicki T., Barłowska J., Florek M. (2012): Wpływ genotypu i typu mięśnia na profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie młodego bydła rzeźnego.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 4 (83), 175-184. ( IF=0,155)

  22. Litwińczuk Z., Chabuz W., Domaradzki P., Jankowski P. (2012): Slaughter value of Polish Black and White, Whiteback, Polish Holstein-Friesian and Limousine bullocks from semi-intensive fattening.Annals of Animal Sciences, 12, 2, 159-168. ( IF=0,420)

  23. Litwińczuk Z., Barłowska J., Chabuz W., Brodziak A. (2012): Nutritional value and technological suitability of milk from cows of three Polish breeds included in the genetic resources conservation programme.Annals of Animal Sciences, 12, 3, 423-432. ( IF=0,420)

  24. Staszowska A., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Skałecki P. (2012): Zawartość mikro- i makroelementów w tkance mięśniowej wybranych gatunków ryb z Morza Bałtyckiego. EPISTEME czasopismo naukowo-kulturalne, 14, 263-268.

  25. Barłowska J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Chabuz W. (2012): Effect of the production season on nutritional value and technological suitability of milk obtained from intensive (TMR) and traditional feeding system of cows. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 1 (5), 1205-1220.

  26. Barłowska J., Król J., Brodziak A., Wolanciuk A., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Pastuszka R., Topyła B. (2013): Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krowiego i koziego z uwzględnieniem sezonu produkcji. Przegląd Hodowlany, 3, 12-15.

  27. Barłowska J., Wolanciuk A., Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z. (2013): Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 6(91), 69-78. ( IF=0,311 )

  28. Barłowska J., Litwińczuk Z., Wolanciuk A., Szmatoła T. (2013): Nutrition value and technological suitability of caprine milk produced in organic and conventional farms.Italian Journal of Food Science, 1 (25), 105-108. ( IF=0,200)

  29. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z. (2013): Albuminy mleka – właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne. Przemysł Spożywczy, 10, 32-35.

  30. Domaradzki P., Malik A., Zdyb J. (2013): Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca soków marchwiowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLVI, 1, 40-47.

  31. Florek M., Drozd L. (2013): Związki bioaktywne w mięsie jeleniowatych.Medycyna Weterynaryjna, 69(9),535 -539.( IF=0,196)

  32. Florek M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Skałecki P., Domaradzki P., Ryszkowska-Siwko M. (2013): Wartość rzeźna cieląt mlecznych i 6-8 miesięcznych odsadków ras mięsnych. Przegląd Hodowlany, 3, 15-17.

  33. Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Respondowska K. (2013): Ocena towaroznawcza szynek wędzonych dostępnych w sieci detalicznej miasta Lublina. Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2(35), 114-120 .

  34. Florek M., Stanek P., Litwińczuk Z., Żółkiewski P. (2013): Effect of concentrate supplement on slaughter value and meat quality of Limousin suckler beef reared on pasture until the age of 8 months. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(5), 1112-1119.

  35. Kaliniak A., Florek M., Skałecki P., Staszowska A. (2013): Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa dorsza (Gadus morhua callarias) i gładzicy (Pleuronectes platessa). Episteme Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 18(2), 73-80.

  36. Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z., Koperska N., Barłowska J. (2013): Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia. Nauka. Przyroda. Technologie, 7(3), 1-10.

  37. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Litwińczuk A. (2013). Effect of age and stage of lactation on whey protein content in milk of cows of different breeds. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16(2), 395-397. ( IF=0,712)

  38. Litwińczuk Z., Stanek P., Jankowski P., Domaradzki P., Florek M. (2013): Schlachtwert von Limousin-Kälbern mit unterschiedlichem Alter und Gewicht.Fleischwirtschaft, 8, 103-106. ( IF=0,086)

  39. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Chabuz W., Florek M.(2013): Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9 (4), 27-35.

  40. Skałecki P., Florek M., Staszowska A. (2013): Effect of fishing season on value in use, intrinsic properties, proximate composition and fatty acid profile of perch (Perca fluviatilis) muscle tissue. Archives of Polish Fisheries, 21 (4), 249-257.

  41. Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A., Staszowska A., Kaliniak A. (2013): Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpio L.) i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(2), 57-62.

  42. Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A., Zaborska A. (2013): Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrąga tęczowego ( Oncorhynchus mykiss) z uwzględnieniem masy ciała ryb. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(1), 69-73.

  43. Skałecki P., Staszowska A., Kaliniak A., Florek M.: Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) z chowu ekstensywnego i intensywnego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(3), 59-67.

  44. Staszowska A., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A. (2013): Content of selected elements in the muscle tissue of plaice ( Pleuronectes platessa) and garfish (Belone belone) from Baltic Sea. Journal of Elementology, 18 (3), 461-467. ( IF=0,643)

  45. Staszowska A., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A. (2013): Wpływ gatunku i środowiska życia ryb na zawartość ołowiu i oszacowanie jego pobrania z tkanki mięśniowej.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 6 (91), 60-68. (IF=0,311)

  46. Szmatoła T., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2013): Charakterystyka tłuszczu mleka koziego i możliwości modyfikacji składu kwasów tłuszczowych.Medycyna Weterynaryjna, 69 (3), 157-160. ( IF=0,196)

  47. Wolanciuk A., Barłowska J., Pastuszka R., Topyła B. (2013): Podstawowy skład chemiczny i wybrane parametry tłuszczu mleka koziego z okresu żywienia letniego i jesienno-zimowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(2), 63-70.

  48. Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A. (2013): Zawartość kolagenu ogólnego i rozpuszczalnego w mięśniach szkieletowych różnych kategorii bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Episteme Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 21(II), 177-185.

  49. Kaliniak A., Florek M., Skałecki P., Staszowska A. (2013): Porównanie wartości użytkowej i składu chemicznego mięsa płoci ( Rutilus rutilus) i okoni (Perca fluviatilis) z hodowli stawowej. Episteme Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 21(II), 207-214.

  50. Staszowska A., Florek M., Skałecki P., Kaliniak A. (2013): Zawartość podstawowych składników chemicznych oraz makro- i mikroelementów w mięsie pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) przed i po wędzeniu. Episteme Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 21(II), 215-223.

  51. Karasińska A., Król J. (2013): Rynek wybranych produktów mlecznych dostępnych w regionie radomskim w ocenie konsumentów. Episteme Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 21(II), 155-162.

  52. Barłowska J.,Litwińczuk Z., Kowal M. (2014): Influence of production season and lactation stage on the technological suitability of milk from cows of various breeds fed in the TMR system. Annals of Animal Science, 14(3), 649-661. (IF=0,613)

  53. Batkowska J., Brodacki A., Knaga S., Florek M.(2014): Slaughter traits and skin colour of new-crossed chicken broilers dedicated for extensive rearing system as a criterion of product identification and meat quality. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 64 (3), 161-169. (IF=0,631)

  54. Brodziak A., Król J., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2014):Effect of production season on protein fraction content in milk of various breeds of goats in Poland. International Journal of Dairy Technology, 67, 3, 410-419. (IF=0,943)

  55. Florek M.(2014): Dobrostan bydła w kontekście metod uboju. Medycyna Weterynaryjna, 70 (5), 274-279.(IF 0,218 )

  56. Kędzierska-Matysek M., Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Chruścicki A. (2014): A comparison of the physicochemical characteristics of the regional cheese Oscypek and the traditional cheese Gazdowski from the Polish Podhale.International Journal of Dairy Technology, 67 (2), 283-289. ( IF=0,943)

  57. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Karasińska A. (2014): Immunoglobulin g content in milk with regard to breed and age of cows and stage of lactation. Medycyna Weterynaryjna, 70 (4), 237-241.( IF=0,218)

  58. Litwińczuk Z.,Barłowska J. (2014):Zwierzęta w życiu człowieka.Medycyna Weterynaryjna, 70 (4), 248-253. (IF=0,218)

  59. Litwińczuk Z., Florek M., Domaradzki P., Żółkiewski P. (2014): Właściwości fizykochemiczne mięsa buhajków trzech rodzimych ras – polskiej czerwonej, białogrzbietej i polskiej czarno-białej oraz simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (96), 53-62.

  60. Litwińczuk Z., Kowal M., Barłowska J. (2014): Podstawowy skład chemiczny oraz udział kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów czterech ras użytkowanych w intensywnych technologiach chowu. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (95), 108-121.

  61. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Florek M., Chabuz W., Domaradzki P. (2014): Semi-intensive fattening suitability and slaughter value of young bulls of 3 Polish native breeds in comparison with Polish Holstein-Friesian and Simmental. Annals of Animal Sciences, 14, 2, 453-460. ( IF=0,613)

  62. Barłowska J.,Brodziak A., Król J., Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z. (2014): Zawartość kazeiny w mleku krowim z regionu wschodniej Polski i jej zmiany w okresie 5 lat. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 1, 37-44.

  63. BarłowskaJ., Litwińczuk Z., Wolanciuk A., Pastuszka R. (2014): Skład chemiczny, jakość cytologiczna i przydatność technologiczna mleka krów 3 ras o umaszczeniu czerwono-białym żywionych systemem TMR. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 4, 115-124.

  64. Dmoch M., Trawińska B., Bogusław H. (2014): Znaczenie ziół w profilaktyce chorób zwierząt. Przegląd Hodowlany, 2, 28-30.

  65. Domaradzki P. (2014): Zmiany właściwości fizykochemicznych mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego w okresie 12-dniowego dojrzewania próżniowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 4, 125-140.

  66. Florek M. (2014): Analogi mięsa ­– charakterystyka i perspektywy. Przemysł Spożywczy, 1 (68), 25-28.

  67. Jarosińska A.,Barłowska J.,Wolanciuk A., Pastuszka R., Barłowska K. (2014): Skład chemiczny i jakość mikrobiologiczna mleka towarowego dostarczanego do 5 mleczarni z regionu lubelskiego, z uwzględnieniem sezonu skupu. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 3, 47-56.

  68. Kędzierska-Matysek M. (2014): Produkty pszczele – znaczenie biologiczne i właściwości lecznicze. Przemysł Spożywczy, 11 (68), 34-37.

  69. Król J., Brodziak A. (2014): Substancje dodatkowe w produktach mlecznych. Przemysł Spożywczy, 11 (68), 7-11.

  70. Król J., Brodziak A., Zaborska A. (2014): Białka serwatkowe jako naturalne surowce w przemyśle kosmetycznym. Polish Journal of Cosmetology, 17 (2), 96-102.

  71. Litwińczuk A., Skałecki P., Florek M., Staszowska A., Kaliniak A., Zaborska A. (2014): Wykorzystanie metody QIM do oceny świeżości pstrąga tęczowego ( Oncorhynchus mykiss Walb.) przechowywanego w warunkach chłodniczych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 86, 250-255.

  72. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2014): Witamina D – rola i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 10 (68), 34-37.

  73. Brodziak A., Król. J., Litwińczuk Z. (2015): Whey protein content and fatty acids profile in milk of cows used in intensive and conventional production systems with regard to stage of lactation. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39, 6, 745-750. (IF=0,242)

  74. Florek M., Domaradzki P., Skałecki P., Stanek P., Litwińczuk Z. (2015): Longissimus lumborum quality of Limousine suckler beef in relation to age and postmortem vacuum ageing.Annals of Animal Sciences, 15, 3, 785-797. ( IF=0,613)

  75. Kędzierska-Matysek M., Barłowska J., Litwińczuk Z., Koperska N. (2015): Content of macro- and microelements in goat milk in relation to lactation stage and region of production.Journal of Elementology, 20 (1), 107-114. ( IF=0,690)

  76. Litwińczuk Z., Barłowska J., Król J., Brodziak A., Matwijczuk A., Kowal M. (2015): Skład chemiczny oraz przydatność technologiczna mleka w zależności od fazy laktacji oraz systemu żywienia krów.Medycyna Weterynaryjna, 71 (4), 231-235. ( IF=0,218)

  77. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Grodzicki T., Litwińczuk A., Florek M. (2015): The relationship of fatty acid composition and cholesterol content with intramuscular fat content and marbling in the meat of Polish Holstein-Friesian cattle from semi-intensive farming. Animal Science Papers and Reports, 33, 2, 119-128. ( IF=0,718)

  78. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Florek M., Żółkiewski P., Staszowska A. (2015): Content of macro- and microelements in the meat of young bulls of three native breeds (Polish Red, White-Backed and Polish Black-and-White) in comparison with Simmental and Polish Holstein-Friesian.Annals of Animal Science, 15, 4, 977-985. ( IF=0,613)

  79. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A. (2015): Factors determining the susceptibility of cows to mastitis and losses incurred by producers due to the disease: a review. Annals of Animal Science, 15, 4, 819-831.( IF=0,613)

  80. Pastuszka R., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2015): Walory odżywcze i prozdrowotne mleka koziego.Medycyna Weterynaryjna, 71 (8), 480-485. ( IF=0,218)

  81. Barłowska J., Litwińczuk Z. (2015): Znaczenie bawołów w produkcji mleka i mięsa. Przegląd Hodowlany, 5, 22-25.

  82. Brodziak A., Król J., Złotek P. (2015): Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych. Zgłoszenia do systemu RASFF. Przemysł Spożywczy, 4 (69), 36-39.

  83. Florek M., Pizoń M., Sobolewska R., Ryszkowska-Siwko M., Dmoch M. (2015): Jakość mięsnych produktów blokowych dostępnych na rynku lubelskim. Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2(43), 56-69.

  84. Kaliniak A., Florek M., Skałecki P. (2015): Profil kwasów tłuszczowych mięsa, ikry i wątroby ryb. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość , 2(99), 29-46.

  85. Król J., Litwińczuk Z., Matwijczuk A. (2015): Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów użytkowanych w systemie niskonakładowym z uwzględnieniem sezonu produkcji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 2, 95-102.

  86. Król J., Brodziak A. (2015): Białka mleka o właściwościach antybakteryjnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), 399-405.

  87. Litwińczuk Z., Barłowska J. (2015): Populacja bydła mlecznego w Polsce i jej przydatność dla mleczarstwa. Przegląd Hodowlany, 4, 3-10.

  88. Litwińczuk A., Dawidowska D., Litwińczuk Z. (2015): Czynniki warunkujące wiedze rodziców na temat przyczyn i możliwości zapobiegania alergii pokarmowej u dzieci. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 42, 2, 5-12

  89. Matwijczuk A., Wójcik-Saganek A., Barłowska J. (2015): Podstawowy skład chemiczny, zawartość kazeiny i wartość energetyczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej z uwzględnieniem ich dobowej wydajności. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 1, 85-91 .

  90. Ryszkowska-Siwko M. (2015): Porównanie struktury włókien mięśniowych buhajków i jałówek młodego bydła i cieląt rzeźnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańców towarowych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 4, 85-96 .

  91. Skałecki P., Florek M., Staszowska A., Kaliniak A. (2015): Wartość użytkowa i jakość mięsa ryb karpiowatych (Cyprinidae) utrzymywanych w polikulturze. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość , 1 (98), 75-88.

  92. Wolanciuk A. (2015): Związek wariantów genetycznych β-laktoglobuliny i κ-kazeiny z wydajnością i składem chemicznym mleka krów czterech ras. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 1, 21-32 .

  93. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2015): Witamina A – funkcje i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 7 (69), 36-38.

  94. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2015). Witamina E – funkcje i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 69, 12, 28-31.

  95. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z. (2016): Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. I. Przemysł Spożywczy, 2 (70), 8-12.

  96. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z. (2016): Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. II. Przemysł Spożywczy, 3 (70), 26-29.

  97. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z. (2016): Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Cz. I – Mleko. Przegląd Hodowlany, 2, 1-4.

  98. Barłowska J., Litwińczuk Z., Domaradzki P., Pastuszka R., Wójcik-Saganek A. (2016): Wpływ sezonu na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka krowiego i koziego produkowanego w gospodarstwach ekologicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (104), 45-56.

  99. Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A. (2016): Czynniki kształtujące jakość mięsa wołowego. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 2, 160-170.

  100. Domaradzki P., Florek M., Staszowska A., Litwińczuk Z. (2016): Evaluation of the Mineral Concentration in Beef from Polish Native Cattle.Biological Trace Element Research, 171(2), 328-332.( IF=1,798)

  101. Florek M., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2016): Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Cz. II – Mięso. Przegląd Hodowlany, 3, 4-7.

  102. Florek M., Domaradzki P., Litwińczuk Z. (2016): Teorie dotyczące naturalnych procesów kruszenia mięsa po uboju. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2(105), 34-48.

  103. Florek M., Junkuszew A., Bojar W., Bracik K., Krupa P., Kaliniak A., Greguła-Kania M., Gruszecki T.M. (2016): Effect of sex, muscle, and processing temperature on heme iron content in lamb meat.Animal Science Papers and Reports, 34, 3, 257-268. ( IF=0,623)

  104. Florek M., Junkuszew A., Bojar W., Skałecki P., Greguła-Kania M., Litwińczuk A., Gruszecki T.M. (2016): Effect of vacuum ageing on instrumental and sensory textural properties of meat from Uhruska lambs.Annals of Animal Science, 16, 2, 601-609. ( IF=0,599)

  105. Kędzierska-Matysek M., Florek M., Wolanciuk A., Skałecki P., Litwińczuk A. (2016): Characterisation of viscosity, colour, 5-hydroxymethylfurfural content and diastase activity in raw rape honey (Brassica napus) at different temperatures.Journal of Food Science and Technology-Mysore, 53, 4, 2092-2098. (IF=1,241)

  106. Kędzierska-Matysek M., Florek M., Wolanciuk A., Skałecki P. (2016): Effect of freezing and room temperatures storage for 18 months on quality of raw rapeseed honey (Brassica napus).Journal of Food Science and Technology-Mysore, 53(8), 3349-3355(IF=1,241)

  107. Litwińczuk A., Zięba M., Brodziak A., Litwińczuk Z.(2016): Wdrażanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP i HACCP) w zakładach i instytucjach związanych z jej produkcją. Życie Weterynaryjne, 91, 5, 368-372.

  108. Skałecki P., Florek M., Kaliniak A., Kędzierska-Matysek M., Dmoch M. (2016): Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy ( Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12 (1), 33-38.

  109. Skałecki P., Florek M., Pyć A., Staszowska A., Kaliniak A. (2016): Comparison of physicochemical properties, fatty acid composition and mineral contents in common carp (Cyprinus carpio L.) fillet and the native traditional product Carp Ham.Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 66, 4, 311-319.(IF=0,679)

  110. Wolanciuk A., Barłowska J., Litwińczuk Z., Florek M. (2016): Suitability of the milk of native breeds of cows from low-input farms for cheese production, including rennet curd texture.International Journal of Dairy Technology, 69 (4), 585-591. (IF=0,912).

  111. Wolanciuk A., Barłowska J., Litwińczuk Z., Sawicka-Zugaj W. (2016): The relationship between genetic variants of β-lactoglobulin and κ-casein and selected parameters of the suitability of milk for cheese production.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica, 15, (3), 53-66.

  112. Pastuszka R., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2016): Alergenność mleka różnych gatunków zwierząt w odniesieniu do kobiecego.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 70, 1451-1459. (IF=0,573)

  113. Litwińczuk Z., Barłowska J., Matwijczuk A., Słomiany J. (2016): Changes in milk yield and quality during lactation in Polish Red and White-Backed cows included in the genetic resources conservation programme in comparison with the Simmental breed. Annals of Animal Science, 16 (3), 871-887 . (IF=0,613)

  114. Domaradzki P., Litwińczuk Z., Florek M., Litwińczuk A. (2016): Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa wołowego w zależności od warunków jego dojrzewania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość ,3(106), 35-53.

  115. Domaradzki P., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Florek M. (2016): Zmiany tekstury i właściwości sensorycznych wybranych mięśni szkieletowych różnych kategorii bydła rzeźnego w okresie 12 dniowego dojrzewania próżniowego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4(107), 37-52.

  116. Król J., Brodziak A., Topyła B. (2016): Wartość odżywcza mleka krów rasy simentalskiej z uwzględnieniem sezonu i systemu produkcji. Przegląd Hodowlany, 6, 20-24.

  117. Król J., Litwińczuk Z., Matwijczuk A. (2016): Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny i zawartość składników mineralnych w mleku produkowanym w gospodarstwach niskonakładowych. Annales UMCS, sec. EE, 34, 2, 29-36.

 • Inne opracowania 2011-2016

  1. Litwińczuk A.,Florek M.(2011): O jakości mleka i mięsa. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 4 (60), 14-15.

  2. Barłowska J., Litwińczuk Z. (2012): Rasa i system żywienia krów jako czynniki warunkujące produkcję mleka o podwyższonych walorach prozdrowotnych i korzystniejszych parametrach przydatności technologicznej. Wieś Jutra, 9/10 (170-171), 21-25.

  3. Dawidowska D., Litwińczuk Z., Litwińczuk A. (2013): Alergie pokarmowe u dzieci, ich przyczyny i postepowanie w opinii rodziców. Zdrowie i Społeczeństwo, 3, 2, 73-86.

  4. Florek M., Domaradzki P., Skałecki P., Wrona A. (2013): Jakość krajowych i importowanych wędlin klasy premium. Gospodarka Mięsna, 6, 26-34.

  5. Litwińczuk Z., Florek M., Klebaniuk R., Rozempolska-Rucińska I. (2013): Księga pamiątkowa. 60-lecie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. WUP w Lublinie. ISBN 978-83-7259-213-2, pp. 225.

  6. Litwińczuk Z., Stanek P., Jankowski P., Domaradzki P., Florek M. (2013): Slaughter value of Limousine calves slaughtered in different age and at different body weights. Fleischwirtschaft International, 28(4), 58-61.

  7. Barłowska J., Litwińczuk Z. (2013): Białka polimorficzne mleka jako genetyczne markery cech użytkowych zwierząt. Aktualności UP Lublin , 1 (65), 24-25.

  8. Barłowska J. (2013): Krótka historia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Aktualności UP Lublin, 3 (67), 2-3.

  9. Litwińczuk A. (2014): Towaroznawstwo żywności historia i przyszłość. Aktualności UP w Lublinie, 1, 69, 20-21.

  10. Barłowska J., Florek M., Jackowska I. (2014): Żywność dla przyszłości. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 3 (71), 14.

  11. Skałecki P., Florek M., Staszowska A., Kaliniak A. (2014): Skóra i ości czy warto jeść? Przegląd Rybacki, 5, 11-12.

  12. Wolanciuk A., Soszka M. (2015): Znaczenie prawidłowo prowadzonego doju. Bydło, 8, 56-60. ISSN 1895-2801.