Katedra Turystyki i Rekreacji

Pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji  prowadzą m.in. zajęcia na kierunkach: Turystyka i rekreacja, Rolnictwo, Ogrodnictwo następujących przedmiotów:

 • Geografia turystyczna Europy i świata
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Organizacja pracy biurowej w turystyce
 • Specjalistyczne kwalifikacje przewodnickie
 • Organizacja wypoczynku czynnego
 • Wprowadzenie do agroturystyki
 • Organizacja i warunki realizacji agroturystyki
 • Krajoznawstwo i elementy turystyki kwalifikowanej
 • Prawo w agroturystyce
 • Turystyka wiejska
 • Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym
 • Prawne i społeczne aspakty ochrony środowiska
 • Turystyka i rozwój wielofunkcyjny wsi
 • Walory turystyczne obszarow wiejskich

Katedra Turystyki i Rekreacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi Podyplomowe Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych. Studia trwają dwa semestry. Obejmują podstawową wiedzę z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, agronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, agroekologii, rolnictwa ekologicznego, zootechniki, aktywizacji obszarów wiejskich, Agroturystyki, ekonomiki, ochrony środowiska, podstaw żywienia człowieka, przetwórstwa owoców i warzyw, dietetyki i gastronomi oraz funduszy UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich (Więcej informacji w zakładce studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

W Katedrze Turystyki i Rekreacji realizowane są następujące badania naukowe:

BW: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w województwie lubelskim

DS: Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Działalność agroturystyczna jest względnie wąskim działem turystyki wiejskiej i bez znajomości istoty całej turystyki i krajoznawstwa, a w tym turystyki wiejskiej, animacja jej rozwoju będzie utrudniona. Stąd, dnia 20 marca 2006 roku, z inicjatywy studentów zostało powołane Studenckie Naukowe Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Opiekę naukową na Kołem sprawuje prof. dr hab. Bogusław Sawicki. Działalność studentów w Kole będzie ugruntowaniem i rozszerzeniem zdobytej wiedzy na wykładach i ćwiczeniach.

HISTORIA KATEDRY:
 

Zakład Agroturystyki rozpoczął formalną działalność z dniem 1.09.2005 roku. Na kierownika został powołany przez Radę Wydziału Rolniczego prof. dr hab. Bogusław Sawicki. W Zakładzie zatrudniono trzy osoby na etacie naukowym i jedną na etacie technicznym.

W dniach 14–15.10.2005 roku Zakład Agroturystyki wspólnie z Instytutem Turystyki PWSZ w Białej Podlasce był współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”, która odbyła się w Janowie Podlaskim. W konferencji wzięło udział 168 pracowników naukowych z różnych uczelni w kraju oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Instytutu Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

W dniu 13.06.2006 roku Zakład Agroturystyki był organizatorem konferencji
pt. „Lubelskie Forum Turystyczne” w pensjonacie agroturystycznym „Dworek Łukowiska” k/Janowa Podlaskiego. Zadaniem konferencji była konsolidacja sił naukowych i administracji samorządowej wokół turystyki regionalnej na Lubelszczyźnie.

We wrześniu 2008 roku skład osobowy Zakładu Agroturystyki powiększył się o 3 nowe osoby.

Na mocy zarządzenia nr 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r. Zakład Agroturystyki przekształcony został w Katedrę Turystyki i Rekreacji.

Od początku swojej działalności pracownicy Zakładu Agroturystyki a obecnie Katedry Turystyki i Rekreacji biorą udział w Targach Turystycznych LUBTOUR organizowanych przez Międzynarodowe Targi Lubelskie S. A., Lubelskim Festiwalu Nauki, licznych konferencjach i szkoleniach.

W 2009 roku na Naszej Uczelni uruchomiony został nowy kierunek studiów Turystyka i Rekreacja.

 1. B. Sawicki, J. Bergier (red.), 2005. Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. Wyd. PWSZ Biała Podlaska.
 2. J. Bergier, B. Sawicki (red.), 2005. Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej. Wyd. PWSZ Biała Podlaska.
 3. Śpiewnik turystyczny Zakładu Agroturystyki Akademii Rolniczej w Lublinie. B. Sawicki (red. merytoryczny), 2006
 4. Sawicki B. 2007. Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wyd. Usługowy Zakład Poligraficzny „Inter Graf”, Międzyrzec Podlaski.
 5. Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. K., 2010, Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra realizuje następujące prace badawcze:

1. Inwentaryzacja potencjału turystycznego województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach wiejskich.

2. Badania nad motywacjami i preferencjami klientów korzystających z usług turystycznych w regionie lubelskim (popyt turystyczny).

3. Badania nad rolą samorządów terytorialnych, stowarzyszeń i organizacji turystycznych w kreowaniu regionalnego i lokalnego produktu turystycznego.

4. Badania nad możliwościami realizacji na Lubelszczyźnie innowacyjnych rodzajów i form turystyki, które gwarantują wysoki popyt turystyczny, rozwijają podaż usług turystycznych i oferują istnienie korzyści społeczeństwu.

5. Prace nad regionalnymi i lokalnymi strategiami rozwoju na Lubelszczyźnie.

6. Badania nad wpływem turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

7. Badania nad budową marki lubelskich produktów turystycznych oraz nad zarządzeniem turystyką w regionie.

8. Analiza SWOT lokalnych obszarów recepcji turystycznej.

9. Ruch turystyczny na Lubelszczyźnie.

10. Edukacja regionalnych i lokalnych sił społecznych w zakresie turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki.