Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Pracownicy naukowi Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa prowadzą zajęcia dydaktyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) na 3 wydziałach (Agrobioinżynierii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Biologii i Hodowli Zwierząt) i 8 kierunkach: Agrobiznes, Bioinżynieria, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska, Leśnictwo, Ogrodnictwo, Ochrona Środowiska, Rolnictwo; Towaroznawstwo; Turystyka i Rekreacja.

Katedra realizuje następujące przedmioty: Agrotechnologie; Aeroenergetyka; Bezpieczeństwo produktów roślinnych; Bioinżynieria produkcji żywności, Funkcjonowanie rynku żywnościowego; Geografia roślin uprawnych świata; Gospodarka nasienna; Jakość surowców i produktów spożywczych; Klimatyczne zagrożenie środowiska; Kształtowanie jakości płodów rolnych; Kształtowanie jakości surowców i produktów roślinnych; Miododajne rośliny uprawne; Nasiennictwo; Postęp techniczny w uprawie roślin; Przetwórstwo spożywcze surowców roślinnych; Przetwórstwo surowców roślinnych; Rośliny alternatywne; Rośliny energetyczne i rekultywacyjne; Rośliny pszczelarskie, energetyczne i rekultywacyjne; Rośliny w rekultywacji obszarów zdegradowanych; Surowce oleiste; Surowce pszczelarskie; Surowce skrobiowe i cukrowe; Szata roślinna; Szata roślinna w inżynierii środowiska; Szczegółowa uprawa roślin; Technologie produkcji owoców i warzyw; Technologie przemysłu rolno-spożywczego; Technologia przetwórstwa; Technologie zrównoważone; Towaroznawstwo płodów rolnych; Towaroznawstwo produktów roślinnych; Towaroznawstwo produktów żywnościowych; Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych; Towaroznawstwo surowców roślinnych; Uprawa na cele przemysłowe wybranych gatunków roślin; Winiarstwo; Winorośl i winiarstwo; Zarządzanie jakością produktów;

Agrometeorologia; Bioklimatologia, Geografia turystyczna świata, Meteorologia i Klimatologia; Klimatologia planistyczna, Klimatyczne zagrożenia środowiska, Meteorologia i klimatologia, Meteorologia w turystyce, Ochrona powietrza, Podstawy klimatologii i meteorologii.

Liczba prac magisterskich od 2004 – 310;

Liczba prac inżynierskich od 2004 – 185;

Liczba prac doktorskich od 2004 –   6;

Liczba otwartych, niezakończonych przewodów doktorskich – 4.

Do najważniejszego dorobku dydaktycznego Katedry, w zakresie publikowania podręczników i skryptów dla studentów, zalicza się następujące:

 1. Lewicki S. 1948. Compedium ze szczegółowej uprawy roślin. UMCS, Lublin.
 2. Lewicki S. 1955. Rośliny prosowate[w:] Agrotechnika. M. Birecki, S. Ba PWRiL, Warszawa.
 3. Berbeć S. 1975. Rośliny specjalne [w:] Uprawa roślin. Praca zbiorowa pod A. Listowskiego. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: I, II.
 4. Berbeć S. 1976. Rośliny specjalne [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod J. Hersego. PWN, Warszawa. 5 wydań: 1976,1978,1980,1981.
 5. Tabin S. 1976. Rośliny bulwiaste [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod J. Hersego. PWN, Warszawa. 5 wydań: 1976, 1978, 1980, 1981.
 6. Berbeć S. 1985. Rośliny specjalne [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992 (współautorzy: S. Berbeć, Sz. Dziamba, B. Styk, S. Tabin).
 7. Dziamba Sz. 1985. Pszenżyto [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992.
 8. Styk B. 1985. 1985. Rośliny zbożowe [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992.
 9. Tabin S. 1985. 1985. Rośliny okopowe [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod red. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992.
 10. Berbeć S., Dziamba Sz., Styk B., Wilczek M., Wiśniewski J., Wójcik S. i in. 1992. Słownik Agro-bio-techniczny. Praca zbiorowa pod W. Niewiadomskiego i L. Malickiego. Wyd. Agrofizyka – PAN, Lublin.
 11. Berbeć S., Borowska H., Dziamba Sz., Paleolog B., Sawicka B., Skalski J., Szewczyk Cz., Szklarz J., Wilczek M., Wójcik S. 1978. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Praca zbiorowa pod S. Tabina. Wyd. AR Lublin, 2 wydania: 1978,1981.
 12. Berbeć S., Borowska H., Sawicka B., Wilczek M., Wiśniewski J., Wójcik S. 1991. Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin. Praca zbiorowa pod red. Wilczka. Wyd. AR Lublin. 4 wydania: 1991,1993, 1997, 2003.
 13. Wilczek M. 1999. Rośliny motylkowate wieloletnie [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa, Z. Jasińskiej, A. Koteckiego, Wyd. AR Wrocław. Wyd. 1999, 2003, 2007.
 14. Sawicka B., Dziamba Sz., Rachoń L., Ćwintal M., Cebula M., Wardzińska K., Wójcik S. 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Red. Sawickiej. Wyd. AR Lublin.
 15. Wilczek M. 2000. Nasiennictwo. Praca zbiorowa pod red. W. Duczmala i H. Tucholskiej. PWRiL, Poznań.

W Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa badania naukowe prowadzone są w 3 głównych kierunkach:

 1. Wpływ czynników agrotechnicznych i fizycznych na plon i jakość roślin uprawnych.
 2. Towaroznawcza ocena surowców i produktów pochodzenia roślinnego oraz ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego.
 3. Badania klimatu pola uprawnego.

 

W ramach tych kierunków prowadzone są zadania badawcze, dotyczące m.in.:

 • agrotechniki roślin bobowatych, energetycznych, okopowych, oleistych i zbożowych;
 • aplikacji atraktantów w nasiennictwie roślin bobowatych i miododajnych;
 • biologii wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych,
 • fenotypowej zmienności nowych odmian roślin uprawnych;
 • oddziaływania czynników agrotechnicznych na plon i jakość roślin okopowych bulwiastych;
 • doskonalenia metod ochrony roślin wybranych gatunków,
 • introdukcji i aklimatyzacji wybranych gatunków do warunków glebowo-klimatycznych Lubelszczyzny;
 • monitorowania Phytopthora infestansAlternaria solani w uprawie ziemniaka;
 • oceny naturalnych zasobów roślin energetycznych;
 • wpływu czynników fizycznych na plon i jakość roślin uprawnych;
 • oddziaływania zabiegów uszlachetniających na jakość surowców pochodzenia roślinnego i ich trwałość przechowalniczą;
 • jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców pochodzenia roślinnego;
 • strukturalnych i teksturalnych badań produktów roślinnych i ich wpływu na jakość żywności;
 • towaroznawczej i technologicznej oceny różnych gatunków pszenic i sorga;
 • oceny pozbiorowej wybranych surowców pochodzenia roślinnego na rynku żywnościowym;
 • towaroznawczej oceny produktów pochodzenia roślinnego znajdujących się w obrocie handlowym;
 • analizy warunków pogodowych uciążliwych dla człowieka na obszarze Lubelszczyzny.
 • konstrukcji kalendarza typów cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Lubelszczyzny;
 • oceny przydatności danych gridowych i satelitarnych do wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego;
 • metod zabezpieczania roślin wrażliwych na przymrozki;
 • wpływu elementów meteorologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie wybranych roślin uprawnych.

W Katedrze realizowana jest również tematyka w ramach grantów badawczych: 

 • „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych oraz terminów stosowania atraktanta i biostymulatora na plony nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.)”, pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Ćwintala.
 • „Ocena plonowania i jakości ziarna mniej znanych gatunków pszenicy w warunkach zróżnicowanego poziomu agrotechniki”, pod kierunkiem dr hab. Leszka Rachonia.

Osiągnięcia badawcze Katedry w ostatnich latach:

 • Efektem prowadzonych badań nad roślinami energetycznymi jest opracowanie technologii uprawy ślazowa pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby). W tej dziedzinie Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa jest liderem na forum światowym. Pozwoliło to na zainteresowanie tym gatunkiem producentów międzynarodowych.
 • Ustalono wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość biomasy jako surowca dla energetyki systemowej.
 • Opracowano technologię rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych w uprawie ślazowca pensylwańskiego, topinamburu i wierzby krzewiastej.
 • Opracowano technologię uprawy koniczyny czerwonej, di- i tetraploidalnej na nasiona i na paszę.
 • Udoskonalono agrotechnikę kilkunastu gatunków roślin uprawnych: rzepaku ozimego, pszenicy zwyczajnej (jarej i ozimej), pszenicy twardej, pszenicy orkiszowej, jęczmienia jarego, lędźwianu siewnego, soczewicy jadalnej, ciecierzycy, łubinu żółtego.
 • Udoskonalono technologię uprawy lucerny mieszańcowej i koniczyny czerwonej w uprawie na paszę i cele nasienne.
 • Opracowano technologię uprawy siewów mieszanych zbóż, w tym nagich i oplewionych form jęczmienia i owsa.
 • Oceniono degenerację ziemniaka w rejonie Polski Południowo-Wschodniej.
 • Opracowano technologię uprawy minibulw ziemniaka w warunkach polowych.
 • Opracowano technologię uprawy wczesnych odmian ziemniaka pod osłonami zakładanymi na „płask”.
 • Wypracowano metody produkcji materiału sadzonkowego Ipomoea batatas z wykorzystaniem roślin „in vitro” i wegetatywnego mnożenia.
 • Przystosowano technologię uprawy ziemniaka jadalnego do uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego.
 • Opracowano technologię uprawy słonecznika bulwiastego na cele jadalne, paszowe i energetyczne.
 • Opracowano technologię polowej uprawy batata w warunkach Południowo-Wschodniej Polski.
 • Udoskonalono proekologiczne technologie w zapewnianiu wysokiej jakości produktów roślinnych.
 • Przebadano bioregulatory wzrostu w uprawie 40 odmian ziemniaka, pod względem ich przydatności w technologii uprawy na cele jadalne i przetwórstwa spożywczego.
 • 2016

  ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
  1.    Bartoszek K., Skiba D. 2016. Circulation types classification for hourly precipitation events in Lublin (East Poland). Open Geosciences, 8, 1, 214–230, ISSN (Online) 2391-5447, DOI: 10.1515/geo-2016-0019.
  2.    Bartoszek K., Węgrzyn A. 2016. The occurrence of hot weather in the Lublin-Felin and Czesławice in relation to atmospheric circulation (1966-2010). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam.48 (1), 67-77.
  3.    Borkowska H., Molas R., Skiba D., Machaj H. 2016. Yielding and energy value of virginia fanpetals in relation to the level of nitrogen fer-tilization. Acta Agrophys. 23(1), 5-14, il., bibliogr., streszcz., sum.
  4.    Ćwintal M., Dziwulska-Hunek A., Sujak A. 2016. Yield parameters of old and young lucerne plants upon pre-sowing electromagnetic seed stimulation. Acta Agrophysica, 2016, 23(1), 15-29.
  5.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Jabłońska-Trypuć A., Taraseviciene Z., Kubat-Sikorska A., 2016, Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych. Towaroznawcze Problemy Jakości 1(46), 93-105.
  6.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Jakość ziela tymianku Thymus vulgaris L.) w zależności od metody i temperatury suszenia. Towaroznawcze Problemy Jakości 2(46), 38-47.
  7.    Sawicka, B., Binkowicz, B., Krochmal-Marczak, B., Bienia, B., Hameed, T.S. 2016. Shaping the landscape on former farmland of south-eastern Poland. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(1), 51-68. ISSN 1644-0625; ISSN 2300-8504 (online). www.agricultura.acta.utp.edu.pl;
  8.    Sawicka B., Barbaś P., Skiba D. 2016. Fluctuations of sodium, copper, zinc, iron and manganese in potato tubers in the organic and integrated production system. J. Elem., 21(2): 539-547, ISSN 1644-2296, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.865; http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/865/
  9.    Sawicka, B., Hameed T.S., Noaema A.H., Krochmal-Marczak, B. 2016. Evaluation of agri-environmental programs used by farmers in south-eastern Poland. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(3), ISSN 1644-0625, ISSN 2300-8504 (online)
  10.    Vaitkevičienė N., Jariene E., Danilcenko H., Sawicka B. 2016. Effect of biodynamic preparations on the content of some mineral elements and starch in tubers of three coloured potato cultivars. J. Elem., 21(3): 927-935, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.988
  11.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Wójcik S. 2016. Badanie jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Towaroznawcze Problemy Jakości 3(48), 115-125. http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl
  12.    Pszczółkowski P., Sawicka B., Lenartowicz T. 2016. Wpływ nawadniania na zawartość i plon skrobi wybranych odmian ziemniaka w trzech regionach Polski. Fragm. Agronom., 33(3), 1-18.
  13.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B. 2016. Wpływ przechowywania ma jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. Fragm. Agronom., 33(2)

  MONOGRAFIE
  1.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Żywność regionalna i tradycyjna w opinii mieszkańców powiatu krośnieńskiego. [w:] Żywność świadomego konsumenta. Red. K. Meleski, D. Walkowiak-Tomaczak, Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN: 978-83-7160-838-4, 94-103. http://www.foodsciences.edu.pl/monografie.html
  2.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2016. Wartość odżywcza białka wybranych odmian ziemniaka. [w:] Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. Red. G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-835-3, 56-64. http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/bioprodukty.pdf
  3.    Sawicka B. 2016. Niedobory i nadmiar magnezu w krajowej diecie na przykładzie ziemniaka (w:) Magnez w rolnictwie. Red. K. Pyrzyńska. Wyd. MALAMUT – www.malamut.pl
  4.    Sawicka B., Malinowska M., Skiba D., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B. 2016. Towaroznawcza ocena musztard na rynku europejskim [w:] Żywność świadomego konsumenta. Red. K. Meleski, D. Walkowiak-Tomaczak, Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN: 978-83-7160-838-4, 73-84. http://www.foodsciences.edu.pl/monografie.html
  5.    Sawicka B., Noaema A.H., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Barbaś P. 2016. Wartość odżywcza bulw ziemniaka w warunkach stosowania bioregulatorów wzrostu [w:] Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. Red. G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz. Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-835-3, 65-73. http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/bioprodukty.pdf.
  6.    Skiba D., Sawicka B. 2016. Możliwość wykorzystania bulw Helianthus tuberosus w produkcji żywności. Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. Red. G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz. Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-835-3, 47-55. http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/bioprodukty.pdf
  7.    Skiba D., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Możliwość uprawy Heliantus tuberosus na cele energetyczne. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Data wydania: 2016-06-13. Monografia naukowa. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8B19E6C9-44F9-68AE-01B0-D3D5DF6E9734 Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. ISBN: 978-83-65598-11-0, 112-123.
  8.    Sawicka B., Hameed T.S., Skiba D. 2016. Potencjalne możliwości pozyskiwania surowca z biomasy słonecznika bulwiastego do celów energetycznych [w:] Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia. Redakcja: B. Zdunek, M. Olszówka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Data wydania: 2016-06-13. Monografia naukowa. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8B19E6C9-44F9-68AE-01B0-D3D5DF6E9734 Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. ISBN: 978-83-65598-11-0, 124-138
  9.    Sawicka B., Noaema A.H., Głowacka A. 2016. Próby prognozowania wielkości areału ziemniaka jako surowca do produkcji bioetanolu [w:] Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia. Redakcja: B. Zdunek, M. Olszówka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Data wydania: 2016-06-13. Monografia naukowa. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8B19E6C9-44F9-68AE-01B0-D3D5DF6E9734. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. ISBN: 978-83-65598-11-0, 158-174.
  10.    Sawicka B. 2016. Niedobory i nadmiar magnezu w krajowej diecie na przykładzie ziemniaka (w:) Magnez pierwiastek życia. Red. K. Pyrzyńska. Wyd. MALAMUT, Warszawa, ISBN: 978-83-934442-8-1 www.malamut.pl
  11.    Sawicka B. 2016. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa [w:] Charakterystyka tematyki badawczej jednostek krajowych i zagranicznych reprezentowanych na konferencji. Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Konferencja Naukowa: „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”. Kraków, 12-14.06.2016, ISBN: 978-83-64758-36-2, 126-138.
  12.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Stryjecka M., Sawicka B., Hameed T.S. Jakość mikrobiologiczna suszonych liści dwóch gatunków mięty (Mentha arvensis i M. rotundifolia) /Microbiological quality of dried leaves of two species of mint (Mentha arvensis i M. rotundifolia) [in:] Wybrane aspekty jakości żywności / Selected aspects of food quality. II. Helath safety of food. Ed. R. Zieliński, J. Żuchowski. Copyright by Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom, ISBN: 978-83-7789-402-6; 978-83-7789-427-9, 59-64.

  REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
  1.    Noaema A.H., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Applications of growth bioregulators. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 63. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
  2.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2016. Wartość odżywcza białka wybranych odmian ziemniaka. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 64. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
  3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B., 2016. Wpływ przechowywania na ciemnienie miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 65. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
  4.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Ciemnienie miąższu bulw wybranych odmian ziemniaka w warunkach nawożenia dolistnego. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 66.
  5.    Skiba D., Sawicka B. 2016. Możliwość wykorzystania bulw Helianthus tuberosus w produkcji żywności. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 67. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
  6.    Noaema A.H., Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2016. Wpływ preparatu Supporter1 na ograniczenie Rhizoctonia solani na bulwach ziemniaka. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02, 103. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf DOI: 10.13140/RG.2.1.3067.6249
  7.    Sawicka B., Malinowska M., Skiba D. 2016. Towaroznawcza ocena musztard na polskim rynku. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 119. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
  8.    Sawicka B., Malinowska M., Skiba B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Towaroznawcza ocena musztard na rynku lubelskim. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej: 25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej. Poznań, 05.02. 2016, 120, streszcz., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  9.    Hameed T.S., Sawicka B., Skiba D. 2016. Functional Foods in the opinion of consumers of Lublin Region. Żywność funkcjonalna w opinii konsumentów Lubelszczyzny. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”. Poznań, 5 lutego, 121. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
  10.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Farmers attitudes towards sustainable agriculture practices in Lublin province. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02., 198-199. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf  DOI: 10.13140/RG.2.1.3116.7766.
  11.    Noaema A.H., Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2016. Wpływ preparatu Supporter1 na ograniczenie Rhizoctonia solani na bulwach ziemniaka. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02, 103. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf DOI: 10.13140/RG.2.1.3067.6249.
  12.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Evaluation of the perception by farmers of potato protection against early blight. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02, 204-205. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf DOI: 10.13140/RG.2.1.1019.6244.
  13.    Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Skiba D. 2016. Sonifikacja sadzeniaków ziemniaka jako metoda przyspieszania ich wieku fizjologicznego. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02., 216-217, https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.
  14.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Importance of the agricultural extension (agricultural advisory) services in Poland. 5th International Conference for Young Researches. Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology. Krakow, 16-17 April 2016, 27.
  15.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B., Ludwiczuk A., Krochmal-Marczak B. 2016. Możliwości uprawy trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) w Polsce w aspekcie wielokierunkowego wykorzystania surowca. III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 55-58.
  16.    Krochmal-Marczak B., Betlej I., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Stryjecka M., Uram A. 2016. Aktywności antyoksydacyjne naparów z liści słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.]). III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 59-60.
  17.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Danilczenko H., Jariene E., Bienia B., Dykiel M. 2016. Wartość prozdrowotna ziemniaka o kolorowym miąższu. III Międzynarodowa Konferencja nt.: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 60-62.
  18.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Możliwości projektowania żywności funkcjonalnej z batata (Ipomoea batatas [Lam].) III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016. ISBN 978-83-64457-19-7, 95-98.
  19.    Stryjecka M., Gaj M., Kapeluszna M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B. 2016. Zmiany właściwości antyoksydacyjnych kwiatów: dziewanny, wiązówki i bzu czarnego pod wpływem przechowywania. III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 96-98.
  20.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2016. Ochrona ziemniaka w gospodarstwach ekologicznych województwa podkarpackiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa [w:] Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych. Puławy, 19-20 maj 2016, ISBN: 978-83-7562-217-1, 61-63.
  21.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Potencjał słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) jako karmy dla zwierząt łownych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa [w:] Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych. Puławy, 19-20 maj 2016, ISBN: 978-83-7562-217-1, 85-87.
  22.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Level of Adoption the Farmers in Sustainable Agriculture Principles in Lublin Region. III Forum Młodych Przyrodników. Lublin, 21.05.2016, 161. Red.: Paulina Gil, Kulik, Jolanta Karwat. Wydawca Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych; ISBN 978-83-939764-3-0 http://ssnp.org.pl/pliki/III_FMP_ksiazka_abstraktow_21_maja_2016%20(1).pdf
  23.    Głowacka A., Zych M., Żołnierczuk J. 2016. Środowiskowe i ekonomiczne skutki wykorzystania ziarna owsa na cele energetyczne. „Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska”. Konferencja naukowo-techniczna połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo, Lublin, 19-20 maja 2016, 44.
  24.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Oddziaływanie nawożenia dolistnego na zawartość fosforu i potasu w bulwach ziemniaka. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 4 czerwca 2016, 14.
  25.    Hameed S.T., Sawicka B. 2016. The soil fertility of lubelskie Region in magnesium and calcium, according to the survey research. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06. 2016, 32.
  26.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2016. Zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w bulwach ziemniaka o kolorowym miąższu. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 51.
  27.    Rachoń L, Szumiło G., Krochmal-Marczak B. 2016. Zróżnicowanie składu chemicznego czterech gatunków pszenicy jarej w zależności od intensyfikacji technologii produkcji. Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie. XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna. Lublin, 04.06 2016., 80-80.
  28.    Noaema A.H., Sawicka B. 2016. The influence of foliar fertilization on the content of potassium and phosphorus in potato tubers. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 69.
  29.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2016. Fluktuacja magnezu i wapnia w bulwach 45 odmian ziemniaka. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 78.
  30.    Sawicka B. 2016. Zmienność genotypowa i środowiskowa wybranych pierwiastków w bulwach ziemniaka. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 84.
  31.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2016. Genetyczna zmienność polskich odmian ziemniaka. Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Konferencja Naukowa: „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”. Kraków, 12-14.06.2016, ISBN: 978-83-64758-36-2, 20-21.
  32.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Introdukcja batata (Ipomoea batatas L. Lam.) do warunków glebowo-klimatycznych Południowo-Wschodniej Polski. Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Konferencja Naukowa: „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”. Kraków, 12-14.06.2016, ISBN: 978-83-64758-36-2, 43-44.
  33.    Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. 10th International Symposium on Chromatography of Natural Products June 6th-9th, 2016, Lublin.
  34.    Kubat-Sikorska A., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Walory smakowo-zapachowe niementolowych odmian mięt (Mentha sp.). III Forum Młodych Przyrodników. Lublin, 21.05.2016, 121. http://ssnp.org.pl/pliki/III_FMP_ksiazka_abstraktow_21_maja_2016%20(1).pdf
  35.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Stryjecka M., Sawicka B., Hameed T.S. 2016. Jakość mikrobiologiczna suszonych liści dwóch gatunków mięty (Mentha arvensis i Mentha rotundifolia). Microbiological quality of the dried leaves of two species of mint (Mentha arvensis and Mentha rotundifolia). VIII International Scientific Conference of the series „The Role of Commodities in terms of the knowledge-based economy” Interdisciplinary and innovation commodities. Radom, 21-22 June 2016, 67.
  36.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Level of practical use of recommendations to protect against potato blight (Phytopthora infestans Mont de Bary) in the region of south-eastern Poland. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 june 2016. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 33-34.
  37.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka A., Ludwiczuk A. Introdukcja nowych gatunków do warunków klimatycznych Polski na przykładzie Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. jako element rozwoju biogospodarki. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 june 2016. Wyd. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 35-36.
  38.    Noaema A.H., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B. 2016. The application of foliar fertilizer in potato International Conference: “Bioeconomy in agriculture”. 21-22 june, 2016, Pulawy, Ed. IUNG-PIB Pulawy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 56-57.
  39.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Skiba D., Bienia B. 2016. Biologiczny i gospodarczy aspekt produkcji słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.]) w Polsce. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 june 2016. Wyd. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 68-69.
  40.    Sawicka B., Pszczółkowski P., Barbaś P. 2016. Technologia stosowania probioemów w uprawie ziemniaka. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 czerwca 2016, Wyd. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 70-71.
  41.    Głowacka A. 2016. Skuteczność chwastobójcza wybranych herbicydów stosowanych w jęczmieniu jarym. Konferencja Naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej”. Lublin, 23-24 czerwca 2016, 20.

 • 2015

  ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
  1.    Barbaś P., Sawicka B. 2015. Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji. Biuletyn IHAR 278, 39-48.
  2.    Bartoszek K., Siłuch M., Bednarczyk P. 2015: Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types. European Journal of Remote Sensing 48, 327-344. DOI: 10.5721/EuJRS20154819.
  3.    Borkowska H, Molas R, Skiba D. 2015: Plonowanie ślazowca pensylwańskiego w wieloletnim użytkowaniu. Acta Agrophysica 2015, 22(1), 5-15, ISSN 1234-4125
  4.    Ćwintal M., Bartoszek K., 2015: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i przebiegu pogody na plony zielonej oraz suchej masy koniczyny białej. Annales UMCS, sec. E, 70, 2, 43-54
  5.    Ćwintal M., Goliasz S., Bartoszek K. 2015. Wpływ mikroelementów (B, Mo) oraz biostymulatora i atraktanta na plony zielonej i suchej masy koniczyny białej z odrostu po zbiorze nasion. Annales UMCS, Agricultura, LXX(3), E, 11-20.
  6.    Głowacka A, Klikocka H., Onuch J. 2015. Content of zinc and iron in common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.) in different weed control methods. Journal of Elementology, 20(2): 293-303. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.499
  7.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B., Król B. 2015. Struktura ziela wybranych surowców leczniczych i przyprawowych i agrotechniczne możliwości jej kształtowania. Towaroznawcze Problemy Jakości/ Polish Journal of Commodity Science 3 (44), 58-67.
  8.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B. 2015. Polimorfizm niełupek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) jako determinant ich wartości siewnej w warunkach laboratoryjnych. Annales UMCS Sectio E, Agricultura 70(3), 41-48.
  9.    Klikocka H., Kobiałka A., Juszczak D., Głowacka A. 2015. The influence of sulphur on phosphorus and potassium content in potato tubers (Solanum tuberosum L.). Journal of Elementology, 20(3): 621-629, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.661
  10.    Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B. 2015. Pobranie fosforu przez ziarno pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby. Polish Journal of Agronomy, 21: 3-10.
  11.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2015. Wpływ właściwości genetycznych na wartość zdrowotną bulw słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam]). Herbalism 1 (1), 66-75. ISSN 2450-4963
  12.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Contemporary Evidence On Stearidonic Acid Health – Promoting Effects. Agro Food Industry Hi-Tech 26 (4), 42-45.
  13.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Yield and herb quality of thyme (Thymus vulgaris L.) depending on harvest time. Turkish Journal of Field Crops 20(1), 78-84.
  14.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015.Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywność Nauka Technologia Jakość 4 (101), 162-175.
  15.    Rachoń L., Szumiło G., 2015: Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) w zależności od genotypu pszenicy i intensyfikacji technologii uprawy. Annales UMCS. Sectio E, Agricultura, ISSN-0365-1118; 2015; 70(1), 33-39, http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2015/1/04.pdf
  16.    Rachoń L., Szumiło G., Brodowska M., Woźniak A., 2015: Nutritional value and mineral composition of grain of selected wheat species depending on the intensity of a production technology. Journal of Elementology. 20(3), 705-715, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.640. ISSN 1644-2296, DOI 10.5601.
  17.    Sawicka B., Barbaś P., 2015: Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej (Dependence potato yields on meteorological conditions in selected mesoregions of South-East Polish). Nauka Przyroda Technologie 9 (1), # 11. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11
  18.    Sawicka B., Kalembasa D., Skiba D. 2015: Variability in macroelement content in the aboveground part of Helianthus tuberosus L. at different nitrogen fertilization levels. Plant Soil Environ. Vol. 61, No. 4: 158–163, http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/150323.pdf, doi: 10.17221/956/2014-PSE (IF=1,13)
  19.    Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P. 2015. Dependence of chemical composition of potato (Solanum tuberosum L.) tubers on physiological indicators. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No 1, 41-50, ISSN 1392-3196 /e-ISSN 2335-8947, DOI 10.13080/z-a.2015.102.005
  20.    Szumiło G., Rachoń L., Ciszewski J., Kukuryka J. 2015: Plonowanie odmian sorga i mieszańca sorga zwyczajnego z sorgiem sudańskim w zależności od gęstości siewu przy różnej rozstawie rzędów. Annales UMCS. Sectio E, Agricultura, ISSN 0365-1118; 70(1); 9-18, http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2015/1/02.pdf
  21.    Szafrańska A., Rachoń L., Szumiło G. 2015. Estimation of protein-starch complex of selected wheat species depending on production technology intensity. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 582, 81–90. ISSN 0084-5477.  http://www.zppnr.sggw.pl/582-09.pdf

  MONOGRAFIE
  1.    Chabudziński Ł,. Michalczyk Z., Siłuch M., Bartoszek K., 2015: Opad i odpływ z małej zlewni – analiza porównawcza danych pomiarowych oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych [w:] Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, pod red. D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 3, Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec, 75-93. ISBN 978-83-61695-26-4
  2.    Sawicka B., Binkowicz B., Krochmal-Marczak B., Bienia B., Borkowska H. 2015. Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-95-6: 182-196.
  3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Borkowska H. 2015. Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim.Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 1 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki – Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. – 345-352 – il., bibliogr., streszcz – ISBN 978-83-61044-55-0
  4.    Bienia B., Sawicka B., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Pisarek M., Betlej I., Borkowska H. 2015. Promocja żywności tradycyjnej na Podkarpaciu. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 1 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki – Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. 55-63 – il., bibliogr., streszcz – ISBN 978-83-61044-55-0.
  5.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Dykiel M., Betlej I., Pisarek M., Borkowska H. 2015. Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. podkarpackim. – Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 1 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki – Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. – 353-367 – il., bibliogr., streszcz – ISBN 978-83-61044-55-0
  6.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. Wójcik S., Greguła A., Borkowska H. 2015. Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-95-6: 197-207.
  7.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Skiba D. 2015: Chapter 2. Country-Specific Features of Quality in Tourism (Krajowa Specyfika Jakości w Turystyce). 2.3. Influence of Landscape and Cultural Values of Krosno Region on Tourism Entrepreneurship [in:] Managing the Quality of Tourism Services. Ed. A.K. Mazurek-Kusiak. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-94211-0-3, 162-187. DOI: 10.13140/RG.2.1.2352.4001
  8.    Przybylska A., Ćwintal M. 2015. Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania uprawy koniczyny czerwonej na nasiona. Monografia Naukowa. Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy. Agrotechnika Roślin Uprawnych. Red. Brodny J., XI. 69-78. ISBN 978-83-943861-1-5
  9.    Sawicka B., Hengky Sumisto Halim, Noaema A.H. 2015: Chapter 4. The Role of Nutrition in the Healthy Lifestyle. 4.1. Functional Food in creating the healthy lifestyle [in:] Promotion of Healthy lifestyle in European Countries. Ed. B. Sawicki. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-942111-1-0, 441-463. DOI: 10,13140 / RG.2.1.4636.4329
  10.    Sawicka B., Skiba D., Hameed T.S., Noaema A.H., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2015: Chapter 2. Country-Specific Features of Quality in Tourism. 2.4. The promotion of Natural and Cultural Tourism Values of Łemkowszczyzna [in:] Managing the Quality of Tourism Services. Ed. A.K. Mazurek-Kusiak. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-94211-0-3, 188-216, DOI: 10.13140/RG.2.1.4826.3842
  11.    Skiba D., Sawicka B., Hameed T.S. 2015: Chapter 2. Country-Specific Features of Quality in Tourism (Krajowa Specyfika Jakości w Turystyce). 2.5. Quality of Service at Agritourism Farms of Krasnobród Commune [in:] Managing the Quality of Tourism Services. Ed. A.K. Mazurek-Kusiak. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-94211-0-3, 217-235. DOI: 10.13140/RG.2.1.1436.9446
  12.    Barbaś P., Sawicka B. 2015. Wpływ metod pielęgnowania na plon ogólny i handlowy ziemniaka / The influence of methods cultivate of potato on the total and trade yield. [w:] III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Red. E.K. Chyłek, M. Pietras, Wyd. Pascal, Sp. z o.o., ss. 268, Warszawa 69-73.
  13.    Sawicka B., Skiba D., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Możliwości wykorzystania słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) w żywności funkcjonalnej./ The possibility of using artichoke (Helianthus tuberosus L.) in functional foods. [w:] III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Red. E.K. Chyłek, M. Pietras, Wyd. Pascal Sp. z o.o., ss. 268, Warszawa, 243-246.
  14.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Betlej I., Skiba D. 2015. Ziemniak jako źródło składników odżywczych [w:] Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, J. Chrzanowska, Henryk Różański (red.), Krosno -Wrocław, 74-88.

  REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
  1.    Barbaś P., Sawicka B. 2015: Efektywność ekonomiczna pielęgnacji ziemniaka. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 58.
  2.    Barbaś P., Sawicka B. 2015: Oddziaływanie herbicydów na gromadzenie fosforu w bulwach ziemniaka. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 65-66.
  3.    Bartoszek K. 2015: Charakterystyka przepływu powietrza nad obszarem Lubelszczyzny. Kongres Geografów Polskich pt. ”Granice Geografii”. Lublin 17-21 czerwca 2015 r.,
  4.    Bartoszek K., Siłuch M. 2015: Porównanie metody Gumińskiego i teledetekcji satelitarnej w aspekcie wyznaczania dat początku okresu wegetacyjnego w Polsce. XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt.” Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko 0- rozwój- innowacyjność). Kraków 14-16 września 2015 r., 25-26.
  5.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Betlej I., Skiba D. 2015: Ziemniak jako źródło składników odżywczych. [w:] II Międzynarodowa Konferencja: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Krosno, 6-7 maja 2015 roku – Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2015, 190-192 – bibliogr. – ISBN 78-83-64457-13-5.
  6.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2015: Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na zawartość fosforu w bulwach kilku odmian ziemniaka. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 67-68.
  7.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2015: Wpływ dokarmiania dolistnego na zawartość manganu, żelaza i miedzi w bulwach kilku odmian ziemniaka, XVIII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola pierwiastków w biosferze”. Lublin, 30 maja, 14.
  8.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2015: Wpływ nawożenia dolistnego na plon bulw kilku odmian ziemniaka. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 12.
  9.    Borkowska H., Molas R., Skiba D., Machaj H., 2015: Plonowanie ślazowca pensylwańskiego w zależności od poziomu nawożenia mineralnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 13.
  10.    Ciebień M., Krawiec P., Rachoń L., 2015. Wpływ stresu wodnego na wzrost i owocowanie maliny. Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej w Kraśniku nt. „Jagodowe Trendy 2015”. W: Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wyd. specjalne; 42-43.
  11.    Ćwintal M., Goliasz S., Bartoszek K. 2015: Wpływ mikroelementów (B+Mo) oraz biostymulatora i atraktanta na plony zielonej i suchej masy koniczyny białej z odrostu po zbiorze nasion. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 14.
  12.    Ćwintal M., Przybylska A, Dziwulska-Hunek A. 2015: Wplyw stymulacji elektromagnetycznej na wartość siewną nasion dwóch odmian koniczyny białej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 15.
  13.    Chernetskyy M., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Ogrody botaniczne jako ośrodki gromadzenia gatunków roślin kosmetycznych. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 116-117.
  14.    Danilcenko H., Sawicka B. 2015: Innovative preparations used in organic farming for soil and raw materials quality improvement. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 32.
  15.    Gorzel M., Kopciuch E., Kłonowska-Olejnik M., Stryjecki R., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Kosmetyczne właściwości glonów na przykładzie wybranych gatunków zielenic i sinic. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii, Książka streszczeń, Lublin, 16-17 kwietnia 2015 – Lublin: Dukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, 127-128 – ISBN 978-83-60594-73-5
  16.    Hameed T.S., Sawicka B. 2015: Farmer’s knowledge on the economic and production aspect of organic farming. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 64.
  17.    Hameed T.S., Sawicka B. 2015: Market cosmetic raw materials in the Middle East. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 45.
  18.    Hameed T.S., Sawicka B. 2015: Soil fertility of south-eastern Poland in phosphorus, potassium and magnesium. XVII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 153.
  19.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Matysiak J., Gorzel M. 2015. Charakterystyka sensoryczna smakowo-zapachowych odmian mięty (Mentha L.). XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk: Żywność – Zdrowie – Przyszłość. Materiały Konferencji naukowej. Lublin 25-26 czerwca, Kraków. Wydawnictwo PTTŻ, 135 – ISBN 978 – 83 – 935421 – 6 – 1
  20.    Krochmal-Marczak B., Harasim A., Sawicka B. 2015: Efektywność ekonomiczna uprawy batata (Ipomoea batatas L. [Lam.]) w Polsce. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 62.
  21.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Nutritional value of sweet potato grown under protections. International Scientific Conference. Horticulture in shaping life quality: Book of Abstracts, Lublin, 18-19.06.2015, Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, 84.
  22.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Skiba D. 2015: Akumulacja fosforu w bulwach słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.] w zależności od odmiany i technologii uprawy. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 104-105.
  23.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Chernetskyy M., Krochmal-Marczak B., Ludwiczak A. 2015. Różnorodność botaniczna i użytkowa roślin z rodzaju Mentha oraz ich znaczenie w kosmetologii. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 120-121.
  24.    Noaema A.H., Sawicka B., 2015: Cosmetics Active Ingredients used in the Middle East. Konferencja: Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 129.
  25.    Pszczółkowski P., Harasim A., Sawicka B., Wójcik S. 2015: Ekonomiczny aspekt uprawy wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 63.
  26.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2015: Zawartość białka w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka w uprawie pod osłonami. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 40.
  27.    Rachoń L., Bobryk-Mamczarz A., Szumiło G., 2015: Zanieczyszczenie mikotoksynami ziarna wybranych genotypów pszenicy ozimej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Polska, Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 24.
  28.    Sawicka B., Barbaś P., Hameed T.S., 2015: Efektywność uprawy ziemniaka w warunkach stosowania ultradźwięków. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 26.
  29.    Sawicka B., Barbaś P., Noaema A.H., Skiba D., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2015: Innowacyjne technologie uprawy ziemniaka. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 27.
  30.    Sawicka B., Bortacki M., Hameed T.S., Skiba D., Noaema A.H. 2015: Oddziaływanie nawożenia mineralnego na jakość i ocenę towaroznawczą materiału szkółkarskiego leszczyny pospolitej (Coryllus avellana). Międzynarodowa Ogrodniczej Konferencja Naukowa: „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”. Lublin, 18-19 czerwca 2015.
  31.    Sawicka B., Hameed T.S. 2015: Wykorzystanie wyników analiz chemicznych gleby w doradztwie nawozowym. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 131-132.
  32.    Sawicka B., Hameed T.S., Skiba D. 2015. Potencjalne możliwości pozyskiwania surowca do produkcji biogazu i bioetanolu z biomasy słonecznika bulwiastego. I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia Przyszłości”. Lublin, 28-29.11., 71-72.
  33.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Noaema A.H., Skiba D., Hameed T.S. 2015: Antyoksydacyjne właściwości bardzo wczesnych, kolorowych odmian ziemniaka. Międzynarodowa Ogrodnicza Konferencja Naukowa: „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”, Lublin, 18-19 czerwca 2015.
  34.    Sawicka B., Noaema A.H., Głowacka A. 2015. Próby prognozowania wielkości areału ziemniaka, jako surowca do produkcji bioetanolu. I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia Przyszłości”. Lublin, 28-29.11, 75-76.
  35.    Sawicka B., Noaema A.H., Hameed T.S. 2015: Rating of commodities of selected cosmetic of raw materials II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 90.
  36.    Sawicka B., Noaema A.H., Hameed T.S., Bienia B. 2015: The role of magnezium in the growth and development of the potato. XVIII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 116.
  37.    Sawicka B., Pszczółkowski P., Noaema A.H. 2015: Niedobory i nadmiary magnezu w bulwach batata (Ipomoea batatas L. Lam.). XVII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 114.
  38.    Sawicka B., Pszczółkowski P., Noaema A.H., Skiba D., Bienia B. 2015: Genetyczna skłonność odmian ziemniaka do akumulacji fosforu w bulwach. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 129-130.
  39.    Sawicka B., Skiba D. 2015: Wpływ nawożenia dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 41.
  40.    Sawicka B., Skiba D., Hameed T.S. 2015: Wpływ nawożenia mineralnego na poziom potasu w bulwach Helianthus tuberosus L. XVIII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 115.
  41.    Sawicka B., Skiba D., Hameed T.S., Krochmal-Marczak B. 2015: Zmienność zawartości fosforu w częściach nadziemnych i bulwach Helianthus tuberosus L. pod wpływem nawożenia fosforowo-potasowego. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 17-18.
  42.    Sawicka B., Skiba D., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2015: Surowce i praktyki kosmetyczne – badania i dowody naukowe od starożytności do nowoczesności. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 112.
  43.    Sawicka B., Węgrzyn A., Greguła A. 2015: Tempo szerzenia się Phytophthora infestans [Mont] de Bary w warunkach stosowania zabiegów przedsadzeniowych. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 51.
  44.    Siłuch M., A. Dąbrowska., Bartoszek K., 2015: Początek okresu wegetacyjnego obserwowany na podstawie danych teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych wybranych roślin. XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt.” Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko  Rozwój  Innowacyjność). Kraków 14-16 września, 129-130.
  45.    Skiba D., Sawicka B. 2015: Słonecznik bulwiasty jako źródło substancji biologicznie czynnych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 113.
  46.    Skiba D., Sawicka B., Michałek W., Danilcenko H., Jariene E. 2015: The effect of using clomazon in the cultivation of Helianthus tuberosus L. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 52.
  47.    Szafrańska A., Rachoń L., Szumiło G., 2015. Comparision of the quality of different genotypes of winter wheat depending on production technology intensity. 20th International Scientifc Conference,,Healthy grain for a healthy diet”. Poczdam, 22-23.04. 2015.
  48.    Szumiło G., Rachoń L., 2015: Porównanie reakcji pszenicy twardej, pszenicy orkisz i pszenicy zwyczajnej na zastosowanie stymulatora wzrostu roślin. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Polska, Lublin, 29-30 czerwca, 29.
  49.    Truchliński J., Sembratowicz I., Gorzel M., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Alergeny potencjał składników kosmetyków. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii, Książka streszczeń, Lublin, 16-17 kwietnia, Lublin, Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, 92, ISBN 978-83-60594-73-5
  50.    Głowacka A. 2015. Wpływ metod regulacji zachwaszczenia na zawartość miedzi i manganu w nasionach fasoli zwyczajnej. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego ‘Badania i innowacje w produkcji roślinnej’, Kraków 17-19 września 2015, 59.

  PUBLIKACJE POPULARNO – NAUKOWE

  1.    Galant H., 2015: Zagrożenia drzew przez przymrozki wiosenne. Las Polski 15-16/2015, 24-26.

 • 2014

   ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
  1.    Bartoszek K. 2014: Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a przezimowaniem rzepaku na Lubelszczyźnie. Annales UMCS, sec. E, 69(4), 39-48
  2.    Bartoszek K. 2014: Usefulness of MODIS data for assessment of the growth and development of winter oilseed rape. Zemdirbyste-Agriculture 101(4), 445-452 DOI: 10.13080/z-a.2014.101.057
  3.    Bartoszek K. 2014: Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 23, 1 (63), 43-53.
  4.    Bartoszek K. 2014: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy  Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 23, 2 (64), 150-160.
  5.    Bartoszek K. 2014: Występowanie susz atmosferycznych w okolicy Lublina i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Annales UMCS, sec. E, 69 (4), 49-61.    
  6.    Bartoszek K., Węgrzyn A., Sienkiewicz E. 2014: Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicy Lublina i Nałęczowa. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66, 410-420.
  7.    Ćwintal M., Wilczek M. 2014: Wpływ warunków pogodowych i czynników agrotechnicznych na wartość siewną nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.) Annales UMCS sec. E, Agricultura 69(4), 62-75.
  8.    Rachoń L., Szumiło G., Machaj H. 2014: Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie różnych genotypów pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E, vol. 69(3), 32-41
  9.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2014. Inulina, jako produkt spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny i energetyczny. Towaroznawcze Problemy Jakości/ Polish Journal of Commodity Science 1 (38), il., bibliogr., streszcz., sum. ISSN: 1733-747X, http://www.tpj.pr.radom.pl/index.php
  10.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Słupski J., Cybulak T., Paradowska K. 2014. Nutrition value of the sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) cultivated in south – eastern Polish conditions. International Journal of Agronomy and Agricultural Research net 4(4), 169-178. (IJAAR). ISSN: 2223-7054 (Print) 2225-3610 (Online) http://www.innspub.
  11.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2014. Porażenie odmian łubinu żółtego przez Fusarium spp. Fragmenta Agronomica 31(1), 83-94, il., bibliogr., streszcz. sum. www.up.poznan.pl/pta/fragmenta-agronomica-vol-30-no-1-2013.html
  12.    Szumiło G., Rachoń L. 2014: Wpływ terminu siewu i rozstawy rzędów na plonowanie sorga zwyczajnego [Sorghum bicolor (L.) Moench] uprawianego na ziarno. Annales UMCS sec. E, Agricultura, 69(4), 1–9.

  MONOGRAFIE
  1.    Bienia B., Sawicka B., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Pisarek M., Betlej I., Borkowska H. 2014: Promocja żywności tradycyjnej na Podkarpaciu. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. I. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 47-55.
  2.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Dykiel M., Betlej I., Pisarek M., Borkowska H. 2014: Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. Podkarpackim. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. I. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 353-367.
  3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Borkowska H., 2014: Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie Podkarpackim [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. I. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 345-352.
  4.    Sawicka B., Binkowicz B., Krochmal-Marczak B., Bienia B., Borkowska H. 2014: Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 406-417.
  5.    Sawicka B., Ćwintal M. 2013: Zakład Agrometeorologii [w:] Księga Pamiątkowa. 70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ed. A. Słowińska-Jurkiewicz, E. Pałys, M. Wesołowski, K. Kowalczyk. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN: 978-83-72-59-228-6, 172-176.
  6.    Sawicka B. 2014: Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa [w:] Księga Pamiątkowa. 70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ed. A. Słowińska-Jurkiewicz, E. Pałys, M. Wesołowski, K. Kowalczyk. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN: 978-83-72-59-228-6, 165-171.
  7.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. Wójcik S., Greguła A., Borkowska H. 2014: Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 197-207.

  REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
  1.    Bartoszek K. 2014: Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a stanem przezimowania rzepaku na obszarze Lubelszczyzny [w:] VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego: Meteorologia i klimatologia w teorii i praktyce rolnictwa i turystyki, Lublin – Zamość – Lwów, 17-20.09., 13
  2.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2014: Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na zawartość magnezu w bulwach kilku odmian ziemniaka. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 13.
  3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., 2014: Koncentracja miedzi, manganu i żelaza w bulwach batata w zależności od właściwości odmianowych. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 70.
  4.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B. 2014: Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
  5.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2014: Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
  6.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Dykiel M., Betlej I., Pisarek M. 2014: Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w województwie podkarpackim. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa” 24-25 czerwca, Biała Podlaska.
  7.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2014: Oddziaływanie herbicydów na zawartość potasu i fosforu w bulwach wczesnych odmian ziemniaka. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 117.
  8.    Sawicka B. 2014: Czy dziko rosnące rośliny mogą być jadalne? projekt UP028. Festiwal Nauki, 23.09.2014, Lublin. https://www.festiwal.lublin.pl/projekt,czy-dziko-rosnace-rosliny-moga-byc-jadalne,pid5432.html
  9.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B. 2014: Oddziaływanie bioregulatorów na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 123.
  10.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Greguła A. 2014: Badania jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotem. Konf. Jubileuszowa, Lublin,15-16 wrzesień.
  11.    Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2014: Niedobór mikropierwiastków w bulwach ziemniaka w systemie ekologicznym. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 122.
  12.    Sawicka B., Binkowicz B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2014: Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
  13.    Sawicka B., Danilčenko H., Jarienė E., Kotiuk E., Talal Saeed Hameed 2014: Zmienność cech fizykochemicznych bulw ziemniaka pod wpływem stosowania ultradźwięków. Impact of ultrasounds on physicochemical characteristics of potato varieties. Konf. Jubileuszowa, Lublin, 15-16 wrzesień.
  14.    Sawicka B., Kotiuk E. 2014: Koncentracja cynku i miedzi w musztardzie w zależności od właściwości odmianowych surowca. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 68.
  15.    Sawicka B., Kotiuk E., Skiba D. 2014: Zawartość wapnia i sodu w bulwach Helianthus tuberosus L. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 124.
  16.    Sawicka B., Sawicki J., Wójcik S. 2014: Wpływ stosowania chemicznej pielęgnacji na jakość bulw Helianthus tuberosus L. Zjazd Katedr Jednoimiennych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa” Baranów Sandomierski, 10-13 czerwiec, 63-64.
  17.    Sawicka B., Skiba D., Barbaś P., 2014: Analiza czynników modyfikujących zasobność bulw Helianthus tuberosus L. w makroelementy. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, referat.
  18.    Sawicka B., Skiba D., Kalembasa D., 2014: Fluktuacja składników chemicznych w masie nadziemnej Helianthus tuberosus L. pod wpływem zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
  19.    Sawicka B., Skiba D., Wójcik S., Greguła A., Borkowska H., 2014: Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
  20.    Sawicka B., Talal Saeed Hameed, Krochmal-Marczak B., 2014: Ocena wykorzystania programów rolno-środowiskowych przez rolników południowo-wschodniej Polski. Konf. Jubileuszowa, Lublin, 15-16 wrzesień.
  21.    Sawicka B.: 2014: Innowacyjna technologia uprawy ziemniaka. Zjazd Katedr Jednoimiennych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa” Baranów Sandomierski. Referat, 10-13 czerwiec, 61-62.
  22.    Sawicka B., Danilčenko H., Jarienė E., Kotiuk E., Talal Saeed Hameed 2014. Zmienność cech fizykochemicznych bulw ziemniaka pod wpływem stosowania ultradźwięków. Impact of ultrasounds on physicochemical characteristics of potato varieties. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
  23.    Sawicka B., Talal Saeed Hameed, Krochmal-Marczak B. 2014. Ocena wykorzystania programów rolno-środowiskowych przez rolników południowo-wschodniej Polski. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
  24.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Greguła A. 2014. Badania jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotem. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, poster
  25.    Sawicka B., Skiba D., Kalembasa D. 2014. Fluktuacja składników chemicznych w masie nadziemnej Helianthus tuberosus L. pod wpływem zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
  26.    Sawicka B. 2014. Czy dziko rosnące rośliny mogą być jadalne? projekt UP028. Festiwal Nauki, 23.09.2014, Lublin. https://www.festiwal.lublin.pl/projekt,czy-dziko-rosnace-rosliny-moga-byc-jadalne,pid5432.html

  PRACE POPULARNO-NAUKOWE
  1.    Bednarek H. 2014. Rola nadmiernych opadów i susz w ekologicznej produkcji roślinnej. Ekonatura 4, 11-14.
  2.    Bednarek H. 2014. Znaczenie prognozy pogody w ekologicznej produkcji roślinnej. Ekonatura 1, 16-18.
  3.    Hetman J., Marcinek B., Galant H. 2014: Wpływ temperatury na kwitnienie i plonowanie tulipanów uprawianych w gruncie. Biuletyn SPORC, Skierniewice, 27, 8-13.

 • 2013

  ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
  1.    Bartoszek K. 2013: Przezimowanie rzepaku w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Lubelszczyzny. Acta Agrophysica 20 (3), 341-352.
  2.    Bartoszek K. 2013: Wpływ warunków meteorologicznych na początek wybranych faz rozwojowych rzepaku ozimego wiosną i latem. Acta Agrophysica 20 (2), 227-240.
  3.    Bartoszek K., Węgrzyn A. 2013: Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966-2010. Prace Geograficzne 133, 21-34.
  4.    Borkowska H., Molas R. 2013: Yield comparison of four lignocelluloses perennial energy crop species. Biomas and Bioenergy, 51, 145-153, http://dx.doi.org/1016/j.biombioe.2013.01.17.
  5.    Ćwintal M., Dziwulska-Hunek A. 2013: Effect of electromagnetic stimulation of alfalfa seeds. International Agrophysics 27, 391-401.
  6.    Ćwintal M., Wiczek M., Dudziński K. 2013: Consequential effect of feeding red clover seed crop with boron and molybdenum on the content of organic and mineral components in plants. Acta Agrophysica, 20(1), 69-76.
  7.    Danilčenko H., Jariene E., Gajewski M., Sawicka B., Kulaitiene J., Cerniauskiene J., Aleknaviciene P. 2013: Changes in amino acids content in tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) Cultivars during storage. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 12(2), 97-105.
  8.    Kurzydłowska I., Dziamba J., Rachoń L. 2013: Wpływ sposobu stosowania preparatu EM na plonowanie kukurydzy. Episteme 18, 1, 199-206.
  9.    Rachoń L., Szumiło G., Kurzydłowska I. 2013: Wpływ intensywności technologii produkcji na jakość ziarna pszenicy zwyczajnej, twardej, orkiszu i jednoziarnowej. Annales UMCS, sec. E, 68(2), 60-68.
  10.    Ciołek A., Makarska E., Rachoń L. 2013: Wykrywanie dodatku mąki z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i orkiszu (Triticum spelta L.) w produktach makaronowych z mąki pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 6(91), 118-129
  11.    Sawicka B. 2013: Metody fizyczne stymulacji sadzeniaka – nowe techniki w produkcji ziemniaków. Ziemniak Polski 1, 13-18.
  12.    Sawicka B., Kalembasa D. 2013: Assessment of the chemical composition of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as energy feedstock. Ecological Chemistry and Engineering A 20 (6), 611-620.
  13.    Sawicka B., Kalembasa D. 2013: Annual variability of some toxic element contents (Cd, Cr, Co, Ni and Pb) and response of two Jerusalem artichoke varieties to increasing nitrogen fertilizer at constant PK levels. Polish Journal of Environmental Studies 22(3), 861-871.
  14.    Sawicka B., Kalembasa S. 2013: Fluctuation of protein nitrogen level in tubers of Helianthus tuberosus L. caused by varying levels of nitrogen fertilization. Ecological Chemistry and Engineering A. 20(2): 213-223. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(02)022.

  PRACE ORYGINALNE W JĘZYKU ANGIELSKIM (NA STRONIE WEB OF SCIENCE)
  1.    Danilčenko H., Juknevičienė E., Kulaitienė J., Juozaitytė V., Sawicka B., Gajewski M., 2013: Quality Parameters of the Great Pumpkin for Food. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania; Aleksandras Stulginskis University, Volume 6, Book 2, 76-79, ISSN 2345-0916.
  2.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013: Darkening of tuber flesh of sweet potato (Ipomoea batatas L. [Lam.]) in a South-Eastern Poland. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania, Aleksandras Stulginskis University; Volume 6, Book 2, 153-155, ISSN 2345-0916.
  3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz 2013: The threat of potato crops by Spanish slug (Arion lusitanicus) in the conditions of South-Eastern Poland. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania, Aleksandras Stulginskis University, Volume 6, Book 2, 149-152, ISSN 2345-0916.
  4.    Sawicka B. 2013. Metody fizyczne stymulacji sadzeniaka – nowe techniki w produkcji ziemniaków. Ziemniak Polski, 1, 13-18. il. bibliogr.
  5.    Sawicka B., Bielińska J.E., Jariene E., Danilčenko H., Barbaś P. 2013: Enzymatic activity of light into soil cultivation potato under different nitrogen fertilization. International Conference: „Protection f soil functions – challenges for the future”. Institute of Soil and Plant Cultivation and Land Protection, Ed. by G. Siebielec, Pulawy, 15-18 October 2013, 259-261, IBSN-978-83-7562-144-0.
  6.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2013: Influence physicochemical conditions of the Low Beskid soils on the quality of winter wheat grain. International Conference: „Protection of soil functions – challenges for the future”. Institute of Soil and Plant Cultivation and Land Protection, Ed. by G. Siebielec, Pulawy, 15-18 October 2013, 253-255, IBSN-978-83-7562-144-0.
  7.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2013: The soil variability and the potato productivity. International Conference: „Protection f soil functions – challenges for the future”. Institute of Soil and Plant Cultivation and Land Protection, Ed. by G. Siebielec, Pulawy, 15-18 October 2013, 256-258, IBSN-978-83-7562-144-0.
  8.    Sawicka B., Kotiuk E., Sawicki J., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B. 2013: The effect of Asahi SL application on potato crop and quality. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania, Aleksandras Stulginskis University, Volume 6, Book 2, 238-240, ISSN 2345-0916.

  MONOGRAFIE
  1.    Dziamba Sz., Dziamba J., Rybiński W. 2013. Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania współcześnie niedocenianych roślin strączkowych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Wyd. „ElSet”, Olsztyn, 53-74. ISBN 978-83-62863-42-6
  2.    Dziamba Sz. 2013. Wpływ kompozycji pożytecznych mikroorganizmów ProBio Emów w uprawie zbóż. [w:] Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy – transfer wiedzy w województwie lubelskim. Publikacja podsumowująca projekt, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, 134-135. ISBN 978-83-63023-04-1

  PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE
  1.    Bednarek H. 2013: Rejonizacja produkcji roślinnej w świetle zmian klimatu. Ekonatura 8, 25-27.
  2.    Bednarek H. 2013: Wiatr i jego znaczenie. Ekonatura,11, 22-23.
  3.    Bednarek H. 2013: Wpływ światła na sukces w uprawie. Eko Arka 3-4, 24-25.
  4.    Bednarek H. 2013: Zaopatrzenie roślin w wodę. Aura 12, 4-6.
  5.    Bednarek H. 2013:Wiatr i jego znaczenie. Cz. II. Ekonatura 12, 26-27.

  REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
  1.    Bartoszek K. 2013: Próba wykorzystania danych satelitarnych do oceny wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, SGGW w Warszawie, 18-20 września 2013, 7.
  2.    Bartoszek K. 2013: Wpływ warunków atmosferycznych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, SGGW w Warszawie, 18-20 września 2013, 8.
  3.    Węgrzyn A., Bartoszek K. 2013. Zmienność występowania dni charakterystycznych w ciepłej połowie roku w okolicach Lublina (1966-2010). [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów: streszczenia prac, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie: [Stowarzyszenie Klimatologów Polskich], 69. ISBN 978-83-7583-477-2.
  4.    Kasperska-Wołowicz A., Węgrzyn A. 2013. Analiza zimowej aklimatyzacji pszenicy ozimej z wykorzystaniem algorytmu „frost kill”. [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów: streszczenia prac, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie: [Stowarzyszenie Klimatologów Polskich], 30, ISBN 978-83-7583-477-2.
  5.    Dziamba Sz., Dziamba J., Rybiński W. 2013. Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania współcześnie niedocenianych roślin strączkowych. [w:] Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych – Olsztyn: „ElSet”, 53-74 – il., bibliogr. – ISBN 978-83-62863-42-6
  6.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B., Bienia B., Krochmal-Marczak B. 2013: Inulina – źródła, metabolizm i znaczenie użytkowe. III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Puławy, 04-06 września 2013, 170-176.
  7.    Kotiuk E., Sawicka B. 2013: Koncentracja cynku i cyny w musztardzie w zależności od właściwości odmianowych surowca. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 68.
  8.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013: Koncentracja miedzi manganu i żelaza w bulwach batata w zależności od właściwości odmianowych. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 70.
  9.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013: Prozdrowotne właściwości Ipomoea batatas L. Lam. I Międzynarodowa Konf. Nauk. nt.: „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna”. Krosno, 18-19 kwiecień 2013, 67. IBSN – 978-83-62960-14-9.
  10.    Kurzydłowska I., Rachoń L., Szumiło G., 2013. Wykorzystanie biostymulatorów z alg do zaprawiania nasion dwóch odmian pszenicy jarej. I Krajowa Konferencja Naukowa Doktorantów: Nauki przyrodnicze kreują przyszłość, Lublin, 12 październik, Książka Abstraktów 18, ISBN 978-83-938218-0-8
  11.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2013: Oddziaływanie herbicydów na zawartość potasu i fosforu w bulwach wczesnych odmian ziemniaka. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 117.
  12.    Rachoń L., Dziamba J., Kurzydłowska I., 2013. The influence of the way of application EM preparation on yelding maize. Second International Conference of PhD Students: Multidirectional Research in Agriculture and Forestry, University of Agriculture in Cracow 16 March, 49.
  13.    Sawicka B. 2013. Kawa fenomenem współczesnego świata. Festiwal Nauki, 18.09. http://www.festiwal.lublin.pl/projekt,kawa-fenomenem-wspolczesnego-swiata,pid4170.html
  14.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B. 2013: Oddziaływanie bioregulatorów na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 123.
  15.    Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2013: Problem niedoboru mikropierwiastków w bulwach ziemniaka w systemie ekologicznym. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 122.
  16.    Sawicka B., Bienia B., Krochmal-Marczak B. 2013: Prozdrowotne właściwości słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). I Międzynarodowa Konferencja nt.: „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna”. Krosno 18-19 kwiecień 2013, 68. IBSN – 978-83-62960-14-9.
  17.    Sawicka B., Kotiuk E., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2013: Znaczenie gorczycy białej (Sinapis alba), gorczycy sarepskiej (Brassica juncea var. sareptana) i gorczycy czarnej (Brassica nigra) w fitoterapii, I Międzynarodowa Konferencja nt.: „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna”. Krosno 18-19 kwiecień 2013, 66. IBSN – 978-83-62960-14-9.
  18.    Sawicka B., Kotiuk E., Skiba D. 2013: Zawartość wapnia i sodu w bulwach Helianthus tuberosus L. Mat. Konf. Magnezol. nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 124.
  19.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2013: Odporność odmian łubinu żółtego na Fusarium ssp. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Rośliny strączkowe a bezpieczeństwo białkowe kraju. Poznań, 24-25 czerwca (poster).

 • 2012

  ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
  1.    Bartoszek K.G., Węgrzyn A., Kaszewski B.M., Siłuch M. 2012. Ocena przydatności danych gridowych w wyznaczaniu dat początku i końca okresu wegetacyjnego. Przegląd Geofizyczny 57, 1, 109 -122.
  2.    Bartoszek K.G., Węgrzyn A., Kaszewski B.M., Siłuch M. 2012. Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd Geofizyczny 57, 1, 123-134.
  3.    Borkowska H.M. 2012. Two extremely different crops, Salix and Sida, as sources of renewable bioenergy. Biomass and Bioenergy 36, 234-240.
  4.    Ćwintal M.T., Wilczek M. 2012. Wpływ czynników agrotechnicznych na strukturę i plony nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.). Annales UMCS, sec. E Agricultura, LXVII (2), 59-73.
  5.    Jezierska-Tys S., Rachoń L.Z., Rutkowska A., Szumiło G. Effect of new lines of winter wheat on microbiological activity in Luvisol. International Agrophysics 26 (1), 33-38.
  6.    Kurzydłowska I., Rachoń L.Z., Szumiło G. 2012. Uprawy Energetyczne jako czynnik intensyfikacji degradacji środowiska. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10, 77-80.
  7.    Małuszyńska E., Szydłowska A., Martyniak D., Dziamba Sz., Dziamba J. 2012. Wpływ preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na zdolność kiełkowania nasion z upraw ekologicznych. Biuletyn IHAR 263, 33-42.
  8.    Podolska G., Wyzińska M., Rachoń L., 2012. Określenie przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w technologii integrowanej. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 30(4), 81-90.
  9.    Rachoń L., Pałys E., Szumiło G. 2012. Comparison of the chemical composition of spring durum wheat grain (Triticum durum) and common wheat grain (Triticum aestivum ssp. vulgare). J. Elem., 17(1);105-114.
  10.    Rachoń L., Szumiło G., Czubacka M. 2012. Ocena szklistości ziarna wybranych odmian i gatunków pszenicy. Annales UMCS, sec. E Agricultura, LXVII (1), 17-23.
  11.    Rybiński W., Bocianowski J., Dziamba Sz. 2012. Zmienność cech ilościowych u wybranych odmian lokalnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Biuletyn IHAR, 264, 195-209.
  12.    Siłuch M., Bartoszek K.G. 2012. Możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania początku i końca okresu wegetacyjnego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 12, 2 (38), 245-255.
  13.    Sułek A., Rachoń L., 2012. Doskonalenie siewu w integrowanej technologii produkcji pszenicy jarej. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 30(4), 51-58.
  14.    Wielgosz E., Dziamba Sz., Pranagal J. 2012. Wpływ oprysku efektywnymi mikroorganizmami (EM) na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych występujących w strefie przykorzeniowej pszenicy ozimej. J. Elem. 17 (3), 73-74.
  15.    Wielgosz E., Dziamba Sz., Pranagal J. 2012. Effect of application of probiotic microorganisms (EM) in cultivation of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) on numbers and activity of soil microorganisms. J. Elem. 17(3), 70-71.
  16.    Wielgosz E., Dziamba Sz., Pranagal J. 2012. Wpływ oprysku mikroorganizmami probiotycznymi (EM) na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych występujących w strefie przykorzeniowej grochu siewnego (Pisum sativum). J. Elem. 17(3), 71-72.

  ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
  1.    Ćwintal M.T., Wilczek M. 2012. Wpływ czynników agrotechnicznych na cechy plonotwórcze i jakość lucerny. [w:] Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Stowarzyszenie Rozwoju regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce 10-25.
  2.    Sawicka B.H., Machaj H., Greguła A., Banaszkiewicz I. 2012. Postęp w hodowli i technologii uprawy ziemniaka. [w:] Środowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej. Red. K. Kowalczyk. Monografia. Wyd. UP Lublin, 102-115 DOI: 10.13140/2.1.4533.8248
  3.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. 2012. Wielokierunkowe wykorzystanie surowców ze słonecznika bulwiastego. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, Wyd. PWS JPII, Biała Podlaska, ISBN: 978-83-61044-02-4, 332-343. DOI: 10.13140/2.1.1296.4483
  4.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2012. Pszenica orkiszowa (Triticum aestivum ssp. spelta) jako alternatywa dla gospodarstw ekologicznych. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, Wyd. PWS JPII, Biała Podlaska, ISBN: 978-83-61044-02-4, 344-357. DOI: 10.13140/2.1.4075.0722

  PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE
  1.    Bednarek H. 2012. Konsekwencje zmian klimatu w rolnictwie. Agrotechnika 2, 38-40.
  2.    Bednarek H. 2012. Roślinna meteorologia. Działkowiec 1(737), 66-67.
  3.    Bednarek H. 2012. Woda i temperatura – wymagania roślin. Agrotechnika 4, 58-61.

  REFERATY I KOMUNIKATY
  1.    Rzedziecki Z., Kasprzak M., Wirkijowska A., Kujawińska E., Bartoszek K. 2012. Badania nad metodą oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy. [W:] Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Puławy, 18-19 października 2012 Puławy, 61-62 – ISBN 978-83-7562-115-0
  2.    Ćwintal M., Wilczek M. 2012. Wpływ czynników agrotechnicznych na cechy plonotwórcze i jakość lucerny. / [AUT.] – [in:] Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt: współczesne tendencje w produkcji żywności na tle wymogów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 5th International Scientific Conference: Lublin – Susiec, 30th May – 1st June, 2012, monographic / by Eugeniusz R. Grela ed. – Dzierdziówka: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „Progress”, 10-25, ISBN 978-83-927698-5-9.
  3.    Barbaś P., Sawicka B. 2012. Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę. Konf. Nauk. IOR-PIB, Poznań, 11-12 luty, 358-360.
  4.    Sawicka B. 2012. Postęp w technologii uprawy ziemniaka. Mat. VII Konf. Nauk. „Ziemniaka spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” nt.: „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 08-10.05., 18-19.
  5.    Sawicka B., Bielińska E.J., Barbaś P. 2012. Aktywność enzymatyczna gleby w ekologicznym i zrównoważonym systemie uprawy ziemniaka. Mat. VII Konf. Nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” nt.: „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 08-10.05., 63.
  6.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2012. Wpływ ultradźwięków na cechy fizyko-chemiczne odmian ziemniaka. Mat. VII Konf. Nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” nt.: „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 08-10.05., 77.
  7.    Kotiuk E., Sawicka B. 2012. Zawartość metali ciężkich w surowcu i musztardzie w odniesieniu do polskich norm. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 49.
  8.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Fenotypowa zmienność fosforu, potasu i wapnia w bulwach batata. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 51.
  9.    Sawicka B., Barbaś P. 2012. Problem niedoboru mikropierwiastków w glebie i roślinach ziemniaka w systemie integrowanym. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 100.
  10.    Sawicka B., Skiba D. 2012. Wpływ stosowania bioregulatorów na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 101.
  11.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2012. Pszenica orkiszowa (Triticum aesttivum ssp. spelta) jako alternatywa dla gospodarstw ekologicznych. II Konf. Nauk. nt.: „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 31.05-01.06. Ref.
  12.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. 2012. Wielokierunkowe wykorzystanie surowców ze słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). II Konf. Nauk. nt.: „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 31.05-01.06., Ref.
  13.    Barbaś P., Sawicka B. 2012. Ocena reakcji odmian ziemniaka na substancje aktywne herbicydów. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 39.
  14.    Sawicka B., Barbaś P. 2012. Alternarioza problemem upraw ziemniaka na Lubelszczyźnie. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 82. nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 81.
  15.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Zagrożenie p 
  16.    Sawicka B. 2012. Próby ograniczania zarazy ziemniaka (Phytopthora infestans Mont. de Bary) niekonwencjonalnymi metodami. Warsztaty Naukowe lantacji ziemniaka przez ślinika luzytańskiego (Arion lusitanicus) na Podkarpaciu. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 66.
  17.    Sawicka B. 2012. Rośliny, które zmieniły świat. IX Festiwal Nauki, Lublin, 18.09. http://news.lublin.travel/launch-science-festival-2012-in-lublin

 • 2010

  1. Barbaś P., Sawicka B. 2010: Zmiany zachwaszczenia łanu ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 50(3), 1-5.
  2. Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010: Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland area in the period 1988-2007 [w:] Agrometeorology Research, pod red. Leśnego. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185(6), s. 24-33.
  3. Borkowska H., Molas R. 2010: Zachwaszczenie wybranych wieloletnich gatunków roślin energetycznych w zależności od wieku plantacji. Acta Agrophysica, 15(1), 13-21
 • 2009

  1. Barbaś P., Sawicka B. 2009: Zachwaszczenie łanu ziemniaka w warunkach nawożenia dolistnego i stosowania biostymulatora wzrostu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 67-77.
  2. Borkowska H., Molas R., Kupczyk A. 2009: Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) cultivated on Light soil; height of field and biomass productivity. Polish Journal of Environmental Studies 18(4), 563-568.
  3. Ćwintal M. 2009: Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion na strukturę łanu oraz plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej użytkowanej 3-kośnie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 97-106.
  4. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2009: Efektywność uprawy Ipomoea batatas [L.] Lam. pod osłonami z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej zakładanymi „na płask”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 261-270.
  5. Pszczółkowski P., Sawicka B. 2009: Zawartość białka i azotanów w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 413-426.
  6. Rachoń L., Szumiło G. 2009: Comparison of chemical composition of selected winter wheat species. Journal of Elementology 14(1), 135-146.
  7. Rachoń L., Szumiło G. 2009: Yield of winter durum wheat (Triticum durum) lines in condition of different protection level of plants. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 8(3), 15-22.
  8. Rachoń L., Szumiło G. 2009: Yielding of common, durum and spelt wheat under conditions of varied chemical protection. Sovremennyj Naucznyj Vestnik, 12(68), 107-115.
  9. Rachoń L., Szumiło G., Czubacka M., 2009: Plonowanie ozimych linii pszenicy orkisz w warunkach zróżnicowanego poziomu ochrony chemicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 542, 1, 427−436.
  10. Rachoń L., Szumiło G., Nita Z. 2009: Plonowanie ozimych rodów Triticum durumTriticum aestivum spelta w warunkach okolic Lublina. Annales UMCS E-64(3), 101-109.
  11. Sawicka B., Danilčenko H., Jariene E., Krochmal-Marczak B. 2009: Zmienność fenotypowa wybranych cech zagranicznych odmian ziemniaka uprawianych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 447-463.
  12. Sawicka B., Kotiuk E. 2009: Fluktuacja cech musztardy wzbogaconej w błonnik i NNKT w czasie przechowywania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 231-239.
  13. Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009: Czynniki ograniczające produkcję biomasy roślin energetycznych na Podkarpaciu. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 33. Produkcja Roślinna. Red. M. Ruda, S. Stec. Wyd. PWSZ Krosno, ISBN 978-83-89295-07-5: 79-99.
  14. Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009: Efekty łącznego stosowania nawozów dolistnych i bioregulatorów wzrostu w uprawie nowych odmian ziemniaka. Annales UMCS E-64(2), 29-38.
  15. Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kruczek G. 2009: Próba określenia wpływu niektórych cech fizykochemicznych gleb Beskidu Niskiego na wartość odżywczą ziarna pszenicy ozimej. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 33. Produkcja Roślinna. Red. M. Ruda, S. Stec. Wyd. PWSZ Krosno, ISBN 978-83-89295-07-5, 7-21.
  16. Sawicka B., Skiba D. 2009: Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Annales UMCS E-64(2), 39-51.
  17. Sawicka B., Skiba D. 2009: Zmienność ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus). Annales UMCS E-64(2), 15-22.
  18. Sawicka B., Skiba D., Michałek W. 2009: Słonecznik bulwiasty jako alternatywne źródło biomasy na Lubelszczyźnie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 465-479.
  19. Szumiło G., Kulpa D., Rachoń L. 2009: Ocena przydatności ziarna wybranych gatunków pszenicy ozimej do produkcji pieczywa. Annales UMCS E-64(4), 1-8.
  20. Szumiło G., Rachoń L. 2009: Plonowanie i jakość ziarna jarej formy pszenicy twardej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, ?
  21. Wilczek M., Ćwintal M. 2009: Ocena jakości odmian i pokosów koniczyny czerwonej zbieranej 2- i 3-kośnie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 603-612.
  22. Wilczek M., Ćwintal M. 2009: Ocena możliwości poprawy wartości siewnej nasion koniczyny czerwonej poprzez zastosowanie przedsiewnej stymulacji laserowej. Acta Agrophysica 14(1), 221-231.
  23. Wilczek M., Ćwintal M. 2009: The influence of microelement nutrition and laser stimulation of the red clover seeds on their sowing quality. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 541, 473-479.
  24. Wójcik S. 2009: Plonowanie i niektóre elementy składu chemicznego kilku odmian amaranthusa w zależności od przedsiewnej stymulacji nasion. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 613-622.
  25. Wójcik S. 2009: Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion na plonowanie i skład chemiczny trzech odmian gryki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 623-631.
 • 2008

  1. Bilińska E. J., Ćwintal M., Wilczek M. 2008: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Proekologiczne działanie we współczesnym rolnictwie. Aktywność enzymatyczna gleby jako wskaźnik proekologicznych walorów uprawy koniczyny czerwonej. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 5, 188-194, ISBN 978-83-92-75-05-1-2.
  2. Borkowska H., Lipiński W. 2008: Porównanie zawartości wybranych pierwiastków w biomasie ślazowca pensylwańskiego uprawianego w różnych warunkach glebowych. Acta Agrophysica 11, 589-595.
  3. Borkowska H., Molas R. 2008: Zachwaszczenie oraz obsada roślin ślazowca pensylwańskiego w zależności od herbicydów. Annales UMCS E-63(1), 10-16.
  4. Ćwintal M. 2008: Struktura łanu i plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku pełnego użytkowania w zależności od ilości i sposobu wysiewu nasion. Pamiętnik Puławski 147, 15-29.
  5. Ćwintal M., Wilczek M. 2008: Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Agrotechnika lucerny. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego “Progress”, 7-19, ISBN 83-906121-4-3.
  6. Ćwintal M., Wilczek M. 2008: Wpływ terminów dokarmiania i dawek mikroelementów na plony nasion koniczyny czerwonej. Annales UMCS E-63(2), 74-80.
  7. Jariené E., Sawicka B., Danilčenko H. 2008: Veiksniai itakojantys gruzdžiu kokybę. Factors influencing quality of potato French fries. Vagos. Mokslo Darbai 78(31), 17-22, ISSN 1648-116 X LŽŮU.
  8. Jariené E., Sawicka B., Pranaitiené R. 2008: Kalio trąšú ‘Cosmos’ veisles bulviu gumbo kokybai. The influence of potassium fertilizers on quality of potato tubers of cv. ‘Cosmos’. Sodininkyste ir Daržininkyste 27(1), 179-186.
  9. Kotiuk E., Sawicka B. 2008: Evaluation of Heavy Metals Content in Filled Wafers with Vitamin and UFA n-3 Addition. Polish Journal of Environmental Studies 17(1), 243-248.
  10. Rachoń L. 2008: Postęp technologiczny w produkcji pszenicy. Roczniki Naukowe Seria 3, 469-475.
  11. Sawicka B. 2008: Rate of spread of fungal diseases on potato plants as affected by application of a bioregulator and foliar fertilizer Biostimulators in modern agriculture – Solanacous crops [in:] Wyd. Wieś Jutra, Limited, Warsaw, 69-76, ISBN 83-89503-55-7.
  12. Sawicka B., Kalembasa D. 2008: Zmienność zawartości makroelementów w bulwach Helianthus tuberosus pod działaniem zróżnicowanego nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 7(1), 69-84.
  13. Sawicka B., Kotiuk E. 2008: Evaluation of raw material for mustard production in middle-east Poland conditions. Nauka Przyroda Technologie, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu. Poznań, http://www.npt.arpoznan.net/tom2/zeszyt1/art_6.pdf 2008, 2, 1, 1-9.
  14. Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2008: Relationship between Physical and Chemical Properties of Soil and Iron, Manganese and Zinc Content in a Grain of Winter Wheat. Polish Journal of Environmental Studies 17(1), 278-283.
  15. Sawicka B., Mikos-Bielak M. 2008: Modification of potato tuber chemical composition by applications of the Asahi SL biostimulator. Biostimulators in modern agriculture – Solanaceous crops [in:] Wieś Jutra, Limited, Warsaw, 61-67, ISBN 83-89503-55-7.
  16. Szumiło G., Rachoń L. 2008: Reakcja wybranych gatunków pszenicy na termin siewu. Annales UMCS E-63(4), 78-86.
  17. Wilczek M. 2008: Wpływ terminów i ilości wysiewu na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku pełnego użytkowania. Pamiętnik Puławski 147, 215-225.
  18. Wilczek M., Ćwintal M. 2008: Effect of the methods of additional feeding with microelements (B, Mo) on the yield structure and seed yield of red clover. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 11(4), 1-8.
  19. Wilczek M., Ćwintal M. 2008: Wpływ anomalii pogodowych podczas kwitnienia i dojrzewania koniczyny czerwonej w 2006 roku na wielkość i strukturę plonu nasion. Acta Agrophysica 12(1), 235-243.
 • 2007

  1. Borkowska H. 2007: Plonowanie ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej na glebie kompleksu pszennego dobrego. Fragmenta Agronomica 2(94), 41-47.
  2. Borkowska H., Grundas S. 2007: Changes of quality properties of spring of wheat grain resulting from some agrotechnical factors. International Agrophysics, 21, 117-121.
  3. Borkowska H., Grundas S. 2007: Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica 2(94), 33-40.
  4. Borkowska H., Lipiński W. 2007: Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie kilku gatunków roślin energetycznych. Acta Agrophysica 10(2), 287-292.
  5. Ćwintal M., Olszewski J. 2007: Wpływ przedsiewnej laserowej stymulacji nasion na intensywność fotosyntezy i transpiracji oraz plonowanie lucerny. Acta Agrophysica 9(2), 345-352.
  6. Ćwintal M., Wilczek M. 2007: Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w zależności od przedsiewnej laserowej stymulacji nasion. Acta Agrophysica 10(1), 31-46.
  7. Dziamba Sz., Dziamba J., Machaj H., Nieścioruk D. 2007: Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na plonowanie kukurydzy w uprawie na kiszonkę. Fragmenta Agronomica 2(94), 74-80.
  8. Kotiuk E., Sawicka B. 2007: Content of Trace Elements in Mustards in a View of Permissible Norms. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 132-137.
  9. Kotiuk E., Sawicka B. 2007: Mustard Seed Contamination with Trace Elements in a View of Permissible Levels. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 138-143.
  10. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Fenotypowa zmienność ciemnienia miąższu bulw Ipomoea batatas (L.) Lam. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 517 (2), 651-660.
  11. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Fluctuation of Selected Microelements in Ipomoea batatas [Lam.] Tubers. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 163-165.
  12. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Wpływ warunków meteorologicznych na wielkość plonu Ipomoea batatas [Lam.]. Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 136-137; ISBN: 978-83-60489-04-8.
  13. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Zasiedlanie roślin Ipomoea batatas [Lam.] przez szkodniki w warunkach południowo-wschodniej Polski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47(1), 271-275.
  14. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Zmienność wybranych cech batata Ipomoea batatas (L.) Lam. w warunkach Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 517 (2), 447-457.
  15. Michałek W., Sawicka B. 2007: Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Zmiany fluorescencji chlorofilu a jakość bulw Helianthus tuberosus Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 133-135; ark. wyd. 0,24; ISBN: 978-83-60489-04-8.
  16. Sawicka B. 2007: Oddziaływanie zabiegów nasiennych w uprawie minibulw ziemniaka na jakość bulw potomnych. Fragmenta Agronomica 2 (94), 289-299.
  17. Sawicka B., Barbaś P. 2007: Macroelements Variability in the Potato Tubers under Organic and Integrated Crop Production System. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 227-230.
  18. Sawicka B., Barbaś P., Kuś J. 2007: Variability of potato yield and its structure in organic and integrated crop production systems. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy, vol. 10, issue 1, art-02.
  19. Sawicka B., Dolatowski Z. 2007: Oddziaływanie ultradźwięków na cechy fizyko-chemiczne odmian ziemniaka. Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 132-133, ISBN: 978-83-60489-04-8.
  20. Sawicka B., Dolatowski Z. 2007: Zmienność ciemnienia miąższu bulw nowych odmian ziemniaka pod działaniem ultradźwięków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 517 (2), 639-649.
  21. Sawicka B., Kotiuk E. 2007: Gorczyce jako rośliny wielofunkcyjne. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 6(2), 17-27.
  22. Sawicka B., Michałek W., Skiba D. 2007: Wrażliwość roślin Helianthus tuberosus na chlomazon. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47(4), 363-370.
  23. Sawicka B., Skiba D. 2007: The Influence of Diversified Mineral Fertilization on Potassium, Phosphorus and Magnesium Content in Helianthus tuberosus Tubers. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 231-234.
  24. Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. 2007: Jakość chipsów w warunkach stosowania biostymulatorów w uprawie ziemniaka. Ocena jakości produktów żywnościowych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 162-163; ISBN: 978-83-60489-04-8.
  25. Szumiło G., Dziamba Sz. 2007: Reakcja nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa oraz ich mieszanek na stymulację nasion generatorem fal elektromagnetycznych. Fragmenta Agronomica 2(94), 335-342.
  26. Szumiło G., Rachoń L. 2007: Plonowanie oraz zdrowotność nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia, owsa i ich mieszanek w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Fragmenta Agronomica 2(94), 343-350.
  27. Szumiło G., Rachoń L. 2007: Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa. Część I. Efektywność ochrony chemicznej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 516, 247-256.
  28. Szumiło G., Rachoń L. 2007: Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa. Cz. II. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 516, 257-265.
  29. Wilczek M., Fordoński G. 2007: Wpływ stymulacji nasion światłem lasera na intensywność fotosyntezy i transpiracji oraz plonowanie koniczyny czerwonej. Acta Agrophysica 9(2), 517-524.
 • 2006

  • Borkowska H. 2006: Dobór elementów agrotechniki umożliwiających wysoką wydajność ślazowca pensylwańskiego w warunkach gleb lekkich [w:] Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast. Praca zbiorowa. Red. W. Ciechanowicza, S. Szczukowskiego. Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa, 182-185.
  1. Borkowska H. 2006: Kiełkowanie nasion oraz polowa zdolność wschodów ślazowca pensylwańskiego w zależności od zastosowanej zaprawy nasiennej. Fragmenta Agronomica, 3.
  2. Borkowska H., Styk B. 2006: Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby) Uprawa i wykorzystanie. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wyd. AR Lublin, ss. 66.
  3. Ćwintal M., Sowa P. 2006: Efekty przedsiewnej stymulacji nasion lucerny światłem lasera w roku siewu i latach pełnego użytkowania. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 5(1), 11-23.
  4. Dziwulska A., Wilczek M., Ćwintal M. 2006: Effect of laser stimulation on crop yield of alfalfa and hybrid alfalfa studied in years of full land use. Acta Agrophysica 7 (2), 329-338.
  5. Dziwulska A., Wilczek M., Ćwintal M. 2006: Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie lucerny siewnej i mieszańcowej w roku siewu. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria 5(2), 13-21.
  6. Makarska E., Rachoń L., Michalak M., Szumiło G. 2006: Zawartość makroskładników i β-glukanów w oplewionych i nagoziarnistych odmianach jęczmienia i owsa w przypadku zróżnicowanej ochrony chemicznej. Journal of Elementology, 11(2), 175-182.
  7. Rachoń L., Szumiło G. 2006: Plonowanie a opłacalność uprawy pszenicy twardej (Triticum durum ) Pamiętnik Puławski, 142, 403-409.
  8. Sawicka B., Barbaś P., Kuś J. 2006: Wpływ zagęszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji. Pamiętnik Puławski, 142, 429-443.
  9. Sawicka B., Kotiuk E. 2006: Evaluation of heath safety of mustards in the obligatory norms. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 5(2), 165-177. http://www.food.actapol.net/pub/16-2-2006.pdf
  10. Sawicka B., Kuś J., Barbaś P. 2006: Ciemnienie miąższu bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu uprawy. Pamiętnik Puławski, 142, 445-457.
  11. Sawicka B., Michałek W. 2006: Wykorzystanie zmian fluorescencji chlorofilu w liściach Helianthus tuberosus do oceny zagrożeń środowiska glebowego. Zeszyty Naukowe Poł.-Wsch. Oddz. PTIE i PTG w Rzeszowie, ISSN 1642-3828, 8, 191-192.
  12. Sawicka B., Pszczółkowski P., Krochmal-Marczak B. 2006: Efektywność nowych odmian ziemniaka w warunkach różnych programów ochrony przed Phytophthora infestans. Pamiętnik Puławski, 142, 411-428.
  13. Szumiło G., Rachoń L. 2006: Porównanie plonowania i jakości owsa nagoziarnistego i oplewionego w warunkach zróżnicowanej ochrony chemicznej. Biuletyn IHAR, 239, 85-92.
  14. Szumiło G., Rachoń L. 2006: Wpływ poziomów nawożenia mineralnego na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Annales UMCS E -61, 51-61.
  15. Szumiło G., Rachoń L.: Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Acta Agrophysica, 8(2), 501-508.
  16. Szyszak J., Piekarski W., Krzaczek P., Borkowska H. 2006: Ocena wartości energetycznych ślazowca pensylwańskiego dla różnych grubości pędów rośliny. Inżynieria Rolnicza, 6, 311-318.
  17. Wilczek M., Ćwintal M., Kornas-Czuczwar B., Koper R. 2006: Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku siewu. Acta Agrophysica 8 (2), 527-536.
  18. Wilczek M., Ćwintal M., Kornas-Czuczwar B., Koper R. 2006: Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w latach pełnego użytkowania. Acta Agrophysica 8(3), 735-743.
  19. Wójcik S. 2006: Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego w zależności od stymulacji nasion. Inżynieria Rolnicza 6(81), 383-388.
 • 2005

  1. Borkowska H. 2005: Zmiany zawartości suchej masy w plonie biomasy wierzby krzewiastej (wikliny) i ślazowca pensylwańskiego w zależności od terminu zbioru. Annales UMCS E-60, 155-161.
  2. Ćwintal M., Kościelecka D. 2005: Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion na strukturę zagęszczenia, plonowania oraz jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku siewu. Cz. I. Struktura zagęszczenia roślin i pędów. Biuletyn IHAR, 237/238, 237-248.
  3. Ćwintal M., Kościelecka D. 2005: Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion na strukturę zagęszczenia, plonowania oraz jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku siewu. Cz. II. Plonowanie oraz jakość. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 237/238, 249-258.
  4. Michałek W., Sawicka B. 2005: Zawartość chlorofilu i aktywność fotosyntetyczna średnio późnych odmian ziemniaka w warunkach pola uprawnego w Środkowo-Wschodniej Polsce. Acta Agrophysica 125, 6(1), 183-195.
  5. Sawicka B., Barbaś P., Kawalec J. 2005: Zachwaszczenie łanu ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji. Pamiętnik Puławski 39, 201-213.
  6. Sawicka B., Barbaś P., Kuś J. 2005: Wpływ zachwaszczenia łanu na plon bulw ziemniaka w ekologicznym i integrowanym systemie produkcji. Pamiętnik Puławski 140, 211-223.
  7. Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2005: Wpływ czynników meteorologicznych na długość faz rozwojowych ziemniaka bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka. Acta Agrophysica 125, 6(1), 225-236.
  8. Sawicka B., Kuś J. 2005: Attempts to control infestation of potato canopy cultivated using ecological and integrated crop production systems. [in:] Abstracts of Papers & Posters 16th Triennial Conf. of the EAPR, 17-22 July, Bilbao Basque Country [ed. E. Ritter, A. Carrascal], Vitoria-Gasteiz, Part II, 680-686.
  9. Sawicka B., Michałek W. 2005: Evaluation and productivity of Helianthus tuberosus in the conditions of Central-East Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Volume 8, Issue 3, Topic Horticulture, http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue3/art-42.html.
  10. Sawicka B., Pszczółkowski P. 2005: Attempt to predict outbreak of potato late blight (Phytophthora Infestans) basing on meteorological data. [in:] Abstracts of Papers & Posters 16th Triennial Conf. of the EAPR, 17-22 July, Bilbao Basque Country [ed. E. Ritter, A. Carrascal], Vitoria-Gasteiz, Part II, 828-833.
  11. Sawicka B., Pszczółkowski P. 2005: Dry master and carbohydrates content in the tubers of very early potato varieties cultivated under coverage. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 4(2), 11-122.
  12. Sawicka B. 2005: Terminy pojawiania się i rozwoju Phytophthora infestans w zmiennych warunkach pola uprawnego. Acta Agrophysica, 126, 6(2), 537-548.
  13. Wilczek M., Koper R., Ćwintal M., Kornilowicz-Kowalska T. 2005: Germination capacity and Heath status of hybrid alfalfa seeds after laser treatment. Agrophysics, vol. 19, 3, 257-261
  14. Wilczek M., Koper R., Ćwintal M., Kornilowicz-Kowalska T. 2005: Germination capacity and Heath status of alfalfa seeds after laser treatment. Int. Agrophysics, vol. 19, 1, 85-89.
  15. Wójcik S. 2005: Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego w zależności od stymulacji nasion. Problemy inżynierii rolniczej w aspekcie rolnictwa zrównoważonego. Wydział Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie, Komitet Techniki Rolniczej PAN, PTIR, 155-156.
  16. Wójcik S. 2005: Reakcja trzech odmian amaranthusa na przedsiewną stymulację nasion światłem. Problemy inżynierii rolniczej w aspekcie rolnictwa zrównoważonego. Wydział Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie, Komitet Techniki Rolniczej PAN, PTIR, 157-158.
 • 2004

  1. Borkowska H. 2004: Ślazowiec pensylwański – wieloletni energetyczny gatunek uprawy polowej [w:] Rozwój energii odnawialnej na Pomorzu Zachodnim. Praca zbiorowa. Red. P. Lewandowski, W. Nowak. Wyd. Hogben, Szczecin, 2004, 279-284.
  2. Borkowska H. 2004: Wpływ nawożenia azotem na zawartość wybranych mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej. Annales UMCS E-59(2), 747-753.
  3. Borkowska H.: Zmiany zawartości wybranych pierwiastków w ziarnie pszenicy w zależności od poziomu nawożenia azotowego. Journal of Elementology 9 (3), 223-229.
  4. Ćwintal M., Wilczek M. 2004: Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Annales UMCS E-59(2), 613-620.
  5. Ćwintal M., Wilczek M. 2004: Plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Annales UMCS E-59(2), 607-612.
  6. Dziamba Sz., Dziamba M., Machaj H., Klimek A. 2004: Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion światłem na plonowanie niektórych odmian kukurydzy. Biul. IHAR, 31, 445-451.
  7. Dziamba Sz., Machaj H., Szumiało G., Małuszyńska E. 2004: Wpływ jakości materiału siewnego na plonowanie pszenżyta ozimego w kolejnych reprodukcjach. Annales UMCS E-59(2), 521-526.
  8. Dziwulska A., Koper R., Wilczek M. 2004: Ocena wpływu światła lasera He-Ne na zdolność kiełkowania nasion koniczyny białej odmiany Anda. Acta Agrophysica 3, (3), 435-441.
  9. Harasim A., Pszczółkowski P., Sawicka B. 2004: Możliwość kształtowania efektywności produkcji wczesnego ziemniaka jadalnego poprzez doskonalenie agrotechniki. Annales UMCS E-59(1), 242-249.
  10. Małuszyński E., Dziamba Sz., Kwiatkowski J. 2004: Wartość siewna nasion trzech generacji pszenżyta ozimego kolejnych latach badań. Biul. IHAR, 228, 111-116.
  11. Rachoń L., Kulpa D.: Ocena przydatności ziarna pszenicy twardej (Triticum durum ) do produkcji pieczywa. Annales UMCS E-59(2), 995-1000.
  12. Sawicka B. 2004. Rośliny alternatywne. [w:] Wybrane problemy produkcji roślinnej na Lubelszczyźnie. S. Berbeć, Sz. Dziamba. WAR Lublin, 25-38.
  13. Sawicka B. 2004: Próba poprawy jakości materiału sadzeniakowego ziemniaka poprzez stosowanie minibulw w uprawie polowej. Annales UMCS E-59(3), 1233-1244.
  14. Sawicka B. 2004: Wpływ ochrony przeciwko zarazie ziemniaka na trwałość przechowalniczą bulw czterech skrobiowych odmian ziemniaka. Biul. IHAR, 232, 20-218.
  15. Sawicka B., Pszczółkowski P, Marczak-Krochmal B. 2004: Jakość bulw Ipomea batatas [L.] Lam. uprawianych w warunkach nawożenia azotem. Annales UMCS E-59(3), 1223-1232.
  16. Sawicka B., Pszczółkowski P. 2004: Fenotypowa zmienność struktury plonu odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR, 232, 53-66.
  17. Sawicka B.: Jakość bulw Helianthus tuberosus w warunkach stosowania herbicydów. Annales UMCS E-59(3), 1245-1258.
  18. Wilczek M., Koper R., Ćwintal M., Korniłowicz-Kowalska T. 2004: Germination capacity and the Heath status of red clover seeds following laser treatment. International Agrophysics, 18, 3, 289-293.
  19. Wójcik S. 2004: Wpływ promieniowania mikrofalowego na plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego. Acta Agrophysica, 3 (3), 623-630.

Historia Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Katedra wywodzi się z Zakładu Szczegółowej Uprawy i Genetyki Roślin, który powstał w 1944 roku na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie. Pierwszym kierownikiem i organizatorem Zakładu był prof. dr hab. Stefan Lewicki, Doktor Honoris Causa nauk rolniczych. W 1952 r. Zakład ten przekształcił się w Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin. W 1970 roku Katedrę przemianowano w Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin podlegający Instytutowi Uprawy Roli i Roślin. Po reorganizacji, w 1986 roku, utworzono Instytut Szczegółowej Uprawy Roślin. W 1988 roku, w ramach tegoż Instytutu, powołano Pracownię Roślin Przemysłowych i Leczniczych, z której w 1993 r. powstał Zakład o tej samej nazwie. W 1997 roku z Instytutu Szczegółowej Uprawy Roślin powstały dwie Katedry: Szczegółowej Uprawy Roślin oraz Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych. W 2006 roku, ramach Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, powstała Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych. W 2007 roku do Katedry została włączona Pracowania Agrometeorologii, która w 2013 roku została przekształcona w Zakład Agrometeorologii. W związku z tym, że Katedra poszerzyła znacznie zakres działalności dydaktycznej i badawczej w marcu 2013 roku została przekształcona w Katedrę Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.

Kierownikami Katedry byli:

prof. dr hab. Stefan Lewicki – w latach 1944-1960. Pełnił on jednocześnie funkcję Dziekana Wydziału Rolnego w latach 1945-1947 i 1948-1950. Był pionierem hodowli jakościowej zbóż, w tym pszenicy twardej. Za zasługi w dziedzinie nauki i dydaktyki Rada Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie, w 1966 r. nadała mu tytuł Doktora Honoris Causa;
prof. dr Stanisław Tabin – w latach 1961-1976. Pełnił on też funkcję prodziekana Wydz. Zootechnicznego (1960-1962) i Wydziału Rolniczego (1962-1964);
prof. dr hab. Bolesław Styk – w latach 1976-1991. Prof. Styk był także dziekanem Wydziału Rolniczego;
prof. dr hab. Mieczysław Wilczek – w latach 1992-1997;
prof. dr hab. Szymon Dziamba – w latach 1997-2012;
od października 2012 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Barbara Sawicka

W Katedrze wykonano 46 prac doktorskich, 14 prac habilitacyjnych, 1 doktorat h.c., 1507 prac magisterskich i 232 prac inżynierskich.

Pracownicy Katedry opublikowali ponad 2400 oryginalnych prac naukowych, są również autorami bądź współautorami 8 patentów i wzorów użytkowych. Ponadto Katedra kształci 3 doktorantów oraz corocznie około 30 inżynierów i 25 magistrów z różnych kierunków i specjalności.

Nasi pracownicy pełnią odpowiedzialne funkcje w organach Wydziału Agrobioinżynierii i Senatu Uczelni, a także w towarzystwach i organach naukowych regionalnych i krajowych. Mamy dobre kontakty naukowe z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, współpracujemy z pokrewnymi katedrami Uniwersytetów Przyrodniczych, instytutami naukowymi oraz instytucjami krajowymi związanymi bezpośrednio z praktyką rolniczą.

Obecnie w Katedrze pracuje 10 nauczycieli akademickich, w tym 4 profesorów, 5 adiunktów, w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego, jeden starszy wykładowca oraz 5 pracowników technicznych.

Katedra oferuje kompleksowe badania naukowe w zakresie dyscypliny naukowej „Agronomia”, w tym:

 1. Opiekę naukową i promotorstwo prac doktorskich w tej dyscyplinie.
 2. Ekspertyzy naukowe i opinie, dotyczące zagadnień produkcji roślinnej.
 3. Doświadczalnictwo polowe, badania terenowe i inne.
 4. Konsultacje, szkolenia, wykłady i doradztwo z zakresu:
  • uprawy, zbioru i przechowywania roślin uprawnych;
  • ekologicznych metod uprawy roślin uprawnych;
  • kompleksowych technologii uprawy, z uwzględnieniem rolnictwa konwencjonalnego i integrowanego dla roślin: bobowatych, energetycznych, miododajnych, okopowych, przemysłowych, rekultywacyjnych, zbożowych,
  • nasiennictwa wybranych gatunków roślin rolniczych;
  • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego.

Usługi dla firm:

 • Szkolenia z zakresu stosowania bioregulatorów, nawozów mikroelementowych i atraktantów w nasiennictwie roślin bobowatych;
 • Szkolenia dotyczące dolistnego dokarmiania roślin uprawnych;
 • Szkolenia z nasiennictwa ziemniaka i roślin bobowatych;
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego roślin;
 • Ocena wpływu czynników fizycznych i zabiegów agrotechnicznych na jakość wybranych roślin uprawnych;
 • Ekspertyzy z zakresu towaroznawstwa produktów pochodzenia roślinnego.

 

Usługi dla rolników

 • Opracowanie technologii uprawy z uwzględnieniem regulatorów wzrostu, atraktantów i nawozów mikroelementowych wybranych gatunków roślin uprawnych.
 • Ocena plantacji nasiennych i doradztwo z zakresu agrotechniki nasiennej ziemniaka i roślin bobowatych.
 • Doradztwo z zakresu uprawy wieloletnich roślin bobowatych na paszę i nasiona.
 • Doradztwo odmianowe roślin uprawnych.
   

Kontakt:

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sawicka
tel. (+81) 445 67 87
e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl

20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158,
ul. Akademicka 15
tel. (+ 81) 445-65-87; (+ 81) 445-67-87